Nr.72 - Fredensborg vandrerhjem - ansøgning om kommunegaranti for lån på 5 mio. kr.

Sagsnr.: 14/20687

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Fredensborg Vandrerhjems ansøgning om kommunegaranti for et lån på 5 mio. kr. til låneomlægning og nødvendig renovering af vandrerhjemmet.

Sagsfremstilling og økonomi

Bestyrelsen for Den selvejende Institution Fredensborg Vandrerhjems Fond har den 23. april 2015 sendt en anmodning om en ubetinget kommunal garanti for et lån på 5 mio. kr. og henviser i den forbindelse til budgetforlig 2014, hvoraf fremgår, at der skal igangsættes en undersøgelse af, hvilke muligheder Fredensborg Kommune har for at støtte Fredensborg vandrerhjems Fond med henblik på at sikre en modernisering af fondens ejendom og øvrige aktiver (vedlagt som bilag).


Der vil være tale om et 30-årigt lån med afdrag fra låneperiodens begyndelse. Lånet skal dels bruges til indfrielse af et banklån på 2,5 mio. kr., som kommunen har kautioneret for i 2010, og et kreditforeningslån på ca. 1,5 mio. kr. Begrundelsen for at indfri lånene er den oplagte mulighed for at opnå væsentligt lavere forrentning. Derudover skal låneprovenuet bruges til den helt nødvendige istandsættelse, for at opretholde vandrerhjemmets nuværende klassificering som et 3-stjernet Danhostel og for at sikre den nødvendige omsætning som grundlag for fondens vedligeholdelse af bygninger og anlæg.


Det er først og fremmest køkkenfaciliteterne, såvel produktionskøkkenet som gæstekøkkenet, forpagterboligen og alle vandrerhjemmets elektriske installationer, der er et gennemgribende og akut behov for at renovere.


Fonden har selv en del likvider til renoveringen (efter det oplyste ca. 300.000 kr.), men det er slet ikke nok til at løse den store opgave. Fonden har kun sine indtægter i form af den årlige forpagtningsafgift, der udgør 15 % af omsætningen, dog minimum 450.000 kr. og skal af dette beløb udrede vedligeholdelse, forsikringer m.v.


Det er endnu ikke afgjort, hvor det ønskede lån optages, men der foreligger et tilbud fra Realkredit Danmark om et realkreditlån på 5 mio. kr. med afdrag fra låneperiodens begyndelse.     


Efter fondens opfattelse er der ikke nogen risiko for tab i forbindelse med en evt. aktivering af garantistillelsen, idet fondens ejendom som nabo til Orangeriet uden al tvivl kan realiseres til det skyldige beløb. Kommunen vil indtræde på panthavers plads, hvis lånet skulle indfries.


Bestyrelsen har i øvrigt oplyst, at overslaget på 1.595.000 kr. inkl. moms er det maksimale, som renoveringen kan komme til at koste, jf. vedlagt referat fra møde med bestyrelsen den 21. april 2015.


Bestyrelsen forventer en omsætning på omkring 7 mio. kr. og dermed et overskud til løbende renovering.


Byrådet besluttede den 29. november 2010 at garantere i 5 år for det ovennævnte lån på 2,5 mio. kr., som der er deponeret for, jf. regnskab 2013, så i forbindelse med en låneomlægning skal kommunen alene ud og forhøje garantien med 2,5 mio. kr.


Kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb, der garanteres for. Så reelt vil en garanti på 5 mio. kr. betyde, at der reserveres 2,5 mio. kr. af den ledige låneramme i 2015 hertil. Alternativt vil kommunen skulle deponere, hvilket vil betyde en belastning af kommunens kassebeholdning med et tilsvarende beløb.


Juridisk er der ikke noget i vejen for, at kommunen yder støtte til vandrerhjemmet i form af en garanti for et lån på 5 mio. kr., da den påtænkte renovering ikke kan forventes at ændre vandrerhjemmets klassificering som et 3-stjernet vandrerhjem.


Administrationen indstiller, at Byrådet giver den ønskede kommunegaranti under forudsætning af, at kommunen indtræder i panteretten, således at pantet er kommunens sikkerhed for regreskravet mod fonden, hvis kommunen må indfri lånet.

Bevilling

Kommunen skal deponere eller modregne i lånerammen et beløb svarende til det beløb, der garanteres for. Så reelt vil en garanti på 5 mio. kr. betyde, at der reserveres 2,5 mio. kr. af den ledige låneramme i 2015 hertil, da der allerede er garanteret for 2,5 mio. kr. Alternativt vil kommunen skulle deponere, hvilket vil betyde en belastning af kommunens kassebeholdning med et tilsvarende beløb. Det bemærkes, at den ledige låneramme også er i spil under særskilt dagsordenpunkt om at styrke kommunens kassebeholdning. I det omfang en del af lånerammen reserveres en garanti til vandrerhjemmet vil muligheden for at hjemtage lån til kassen reduceres tilsvarende (2,5 mio. kr.).

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og lånebekendtgørelsen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. at Byrådet giver den ønskede kommunegaranti for et 30-årigt realkreditlån på 5 mio. kr. under forudsætning af, at kommunen indtræder i panteretten, hvis kommunen må indfri lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Anbefaler administrationens indstilling.


Lars Simonsen (B), Helle Abild-Hansen (I) Flemming Rømer (O) stemte i mod.

Beslutning i Byrådet den 26-05-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning:


For stemte 20: Liste A, Liste C, Liste F, Liste O, Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Liste Ø.


Imod stemte 6: Liste B, Liste I, Knud Løkke Rasmussen (U.P), Charlotte Bie (V), Hossein Armandi (D).