Nr.71 - Anbefaling til det fortsatte beredskabssamarbejde i Nordsjælland

Sagsnr.: 15/14549

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

I februar 2015 besluttede byrådene i alle 11 kommuner i Nordsjælland at undersøge mulighederne for et eventuelt fælles beredskabssamarbejde i hele Nordsjælland. I beslutningen indgik, at et eventuelt fælles beredskab skulle etableres ud fra de rammevilkår, der ligger til grund for det beredskabsfællesskab, som de fem kommuner i Nordsjælland Øst (Helsingør, Hørsholm, Rudersdal, Fredensborg og Allerød) allerede har oprettet: ”Nordsjællands Brandvæsen”.


For at kvalificere undersøgelsen af et muligt bredt beredskabssamarbejde i Nordsjælland har beredskabschefer/-medarbejdere og økonomikonsulenter i de seks kommuner i ”Nordsjælland Vest” (Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal, Halsnæs og Frederikssund) i løbet af februar og marts måned arbejdet intensivt med at udarbejde beskrivelser, analyser og opgørelser vedr. beredskabet i de seks kommuner. Dette arbejde blev bistået med rådgivning og kvalitetssikring fra kommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 23. marts 2015 blev der afholdt en fælles drøftelse mellem de to styregrupper for henholdsvis Nordsjællands Brandvæsen og beredskabssammenlægningen i ”Nordsjælland Vest”. Formålet med drøftelsen var at vurdere om det på det foreliggende grundlag ville kunne anbefales at fortsætte arbejdet hen imod ét fælles beredskabsselskab i Nordsjælland.


De to styregrupper var enige om, at en beredskabssammenlægning mellem alle 11 kommuner ikke på det foreliggende grundlag er en oplagt mulighed, da der er meget forskellige ønsker til strategien for et nyt fælles beredskab.


Nordsjællands Brandvæsen er dannet som et kommunalt beredskab med en meget stor andel af tilknyttede serviceopgaver. Ejerstrategien er på nuværende at videreudvikle dette koncept.

Kommunerne bag ”Nordsjælland Vest” ønsker løbende at vurdere mulighederne for at konkurrenceudsætte opgaverne i det operative beredskab, da flere af kommunerne har gode erfaringer med udliciteringen af det operative beredskab til Falck. Det er styregruppernes vurdering, at det ikke ledelsesmæssigt vil være hensigtsmæssigt at danne et fælles selskab med udgangspunkt i disse forskelligartede ejerstrategier.

 

I Nordsjællands Beredskab har man for såvel ejerandel som kommunebidrag valgt en fordelingsnøgle ud fra det gældende budgetgrundlag, da man vurderer, at enkelte kommuner har et højere udgiftsniveau på grund af særlige forhold i kommunen. I Nordsjælland Vest ønsker man, at kommunebidraget fordeles efter budgetgrundlag i en overgangsperiode, mens serviceniveauerne harmoniseres, for derefter at fordele såvel kommunebidrag som ejerandel efter indbyggertal.

 

Endelig er der i såvel Nordsjællands Brandvæsen som i kommunerne bag ”Nordsjælland Vest” et meget presserende behov for en snarlig afklaring af den personalemæssige organisering. Dette er en betydelig udfordring, set i lyset af den tidshorisont, der knytter sig til dannelse af et fælles beredskab i de 11 kommuner.   


Samarbejdsperspektiver

Begge styregrupper er dog enige om, at der er flere områder, som de to beredskabsselskaber med fordel vil kunne indgå samarbejder om.

 

Styregrupperne anbefaler derfor, at de to selskabsledelser får til opgave at afsøge mulighederne for udvidet samarbejde bl.a. på følgende områder:

 

·         Operativt samarbejde i de to beredskabers ’grænseområder’

En af intentionerne i de større beredskabsenheder er at sikre, at det til enhver tid er nærmeste hjælp, der afsendes til den pågældende hændelse. Ved udarbejdelse af risikobaseret dimensionering vil man i fællesskab kunne afdække mulighederne for samarbejde i grænseområderne med henblik på at sikre borgerne den rette hjælp hurtigst mulig. På længere sigt kunne det være relevant at afdække mulighederne for færre eller mere hensigtsmæssig placering af brandstationerne i grænseområderne.


·         Vagtcentral

Det vil som minimum være en fordel at have samme platform og redundante systemer for de to beredskabers vagtcentral. På sigt kan det vurderes om der med fordel etableres en enkelt døgnbemandet vagtcentral. 

 

·         Specialberedskaber

Sjældent anvendte specialberedskaber som eksempelvis kemikaliedykning, højderedning, bådberedskab og redningsdykning bør i relevant og muligt omfang koordineres og eventuelt sammentænkes under hensyntagen til geografisk placering og responstider.


·         Beredskabsfagligt samarbejde og ledelsesstøtte ved større hændelser

Ved særlige eller større hændelser kunne der eksempelvis laves aftale om særligt udpeget fælles kommunale repræsentanter i den lokale beredskabsstab (LBS), sikring af tilstrækkelig ledelseskompetence ved indkaldelse af ekstra indsatsleder samt opgradering af operativt beredskab ved indkaldelse og omplacering af beredskabsressourcer.

 

·         Fælles indkøbsaftaler

I forbindelse med indkøb bør det undersøges, om der kan indgås fælles indkøbsaftaler med stordriftsfordele til følge. Redningsberedskabets strukturkommission peger på dette i sin afrapportering.


·         Forebyggelses- og oplysningskampagner

Forebyggelseskampagner, oplysningskampagner og andre former for kommunikation er områder, der med fordel vil kunne samarbejdes om - f.eks. kan det overvejes at dele en kommunikationsmedarbejder.

 

 

På mødet i Beredskabskommissionen den 22. april 2015 blev der truffet følgende beslutning vedrørende nærværende sag:

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Der blev opfordret til også at fokusere på muligt samarbejde i relation til serviceopgaver.

Retsgrundlag

Beredskabsloven og kommunestyrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At der ikke på nuværende tidspunkt dannes et fælles beredskab mellem de 11 kommuner.

2.    At de to selskabsledelser og kommissioner får til opdrag at afsøge, hvilke konkrete samarbejdsaftaler det vil være muligt og hensigtsmæssigt at indgå mellem de to beredskabsselskaber i Nordsjælland. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-05-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.