Nr.69 - Opfølgning på bestillinger på budgetseminariet den 24. april 2015

Sagsnr.: 15/4806

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget forelægges forslag til en hurtigere genopbygning af kassebeholdningen 2015. Dette sker på foranledning af byrådets beslutning den 27. april.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på sit møde den 27. april, at administrationen skulle fremlægge forslag til en hurtigere genopretning af kassebeholdningen i 2015. Målsætningen er en gennemsnitlig kassebeholdning på 40 mio. kr. ultimo 2015.

 

Administrationen fremlægger i forlængelse heraf forslag til hvordan kassen kan styrkes. Administrationen anbefaler endvidere, at der i samme omgang anvises finansiering til de merudgifter, der forventes fremlagt ved budgetrevisionen 30/4. Der blev ligeledes i budgetvurderingen redegjort for disse forventede merudgifter. Endelig peger administrationen på, at der bør genetableres en driftsreserve for at sikre en tilstrækkelig robusthed i budgettet i resten af budgetåret.

 

Behovet for handling understreges af den aktuelle kassebeholdning på 11 mio. kr. Ved vedtagelsen af budget 2015 var forudsat at kassebeholdningen ville falde til knap 25 mio. kr. før den igen skulle begynde at stige.

 

Administrationen har peget på en samlet løsningspakke, der fremgår af vedlagte notat ”Kassegenopretning 2015” med tilhørende bilag.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 

At de forelagte initiativer gennemføres i fuldt omfang jf. hovednotatet ”Kassegenopretning 2015”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2015

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling med følgende ændringer (se nedenstående). Økonomiudvalget anbefaler at benytte sig af lånetilsagn fra staten på kr. 31. millioner og omlægning af afdragsprofil. Økonomiudvalget anbefaler at lånet på de 31 millioner kr. tilbagebetales, når kommunens kassebeholdning er oppe på et acceptabelt niveau.


Liste I og Liste V stemmer imod låneoptag og ændringer i afdragsprofilen, idet de ønsker yderligere driftsbesparelser på områderne, administration, integration og klima samt forstærket salg af kommunale ejendomme.


De af administrationens anbefalede driftsbesparelser gennemføres, dog således at følgende forslag udgår:


 • kr. 0,4 millioner På ubesatte stillinger i PPR
 • Vejbelysning slukkes kr. 0,110 millioner.
 • Nedlæggelse af ferieaktiviteter for skolebørn kr. 0,250 millioner.
 • Fjerne tilskud til forældrebetalt madordning kr. 1,2 millioner.
 • Brugerstyrede dagcentre kr. 0,250 millioner.

Samlet gennemføres driftsbesparelser i 2015 på 9, 1 mio. kr.  En række af forslagene har jvfr. administrationens oplæg også effekt i 2016 og frem.

Økonomiudvalget anbefaler, at der indføres et midlertidigt anlægsstop jvfr. administrationens anbefalinger, dog således at følgende anlægsprojekter gennemføres som planlagt:


 • Kapacitetsudvidelse Usserød Kongevej kr. 2,1 millioner
 • Genopretning af flisebelagte stier kr. 1,9 millioner.
 • Fejlkoblinger kloak- opspor og genopretning kr. 0,793 millioner.
 • Gymnastikkens hus kr. 0,340 millioner.
 • Trafiksikkerhed omkring Humlebæk skole kr. 0,154 millioner.
 • Kystsikring af Øresundskysten kr. 0,190 millioner

 

Samlet sættes anlægsprojekter for 33,6 millioner. kr. i bero. Projekterne tages op på ny i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 og overslagsårene.


Indefrysninger af overførsler på 28 millioner kr.

Der vil blive givet en status for konsekvenserne af indefrysningen på Økonomiudvalgets møde i juni 2015, herunder om der vil være institutioner hvor indefrysningen får uhensigtsmæssige virkninger med baggrund i en dialog med de berørte institutioner. Til at imødegå eventuelle uhensigtsmæssige konsekvenser er der afsat 5 millioner kr. af de samlede 28 millioner. kr. overførsler fra 2014 til 2015. De indefrosne midler frigives i marts 2016.

Beslutning i Byrådet den 26-05-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Liste I og Liste V, Knud Løkke Rasmussen (U.P) stemmer imod låneoptag og ændringer i afdragsprofilen, idet de ønsker yderligere driftsbesparelser på områderne, administration, integration og klima samt forstærket salg af kommunale ejendomme.


Kim E. Jensen (O) undlod at stemme.


Tinne Borch Jacobsen (V) gik kl. 19.20 under behandlingen af punktet og deltog således ikke i afstemningen.