Nr.90 - Budgetrevision 30. april 2015

Sagsnr.: 15/2968

 
Hans Nissen (A), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Stillingstagen til budgetrevision 30. april 2015 for årene 2015 – 2019, samt den budgetmæssige håndtering heraf.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen pr. 30.04.2015 omfatter alle politikområder, dvs. både drift, finansiering og anlæg. Det giver et samlet billede af kommunens budget, forbrug pr. 30. april 2015 og forventet regnskab for 2015.

 

Med budgetrevisionen ansøges samlet for perioden 2015 – 2019 på driften om en merbevilling på 22,6 mio. kr., på anlægsområdet om en merbevilling på 3,4 mio. kr. samt på finansieringsområdet om en mindrebevilling på 3,6 mio. kr. Samlet giver budgetrevisionen over perioden anledning til et kassetræk på 22,4 mio. kr.


Ved genopretningsplanen vedtaget på Byrådets møde den 26. maj 2015, var det antaget, at budgetrevisionen medførte et kassetræk på op til 30 mio. kr. Budgetrevisionen holder sig således inden for den finansiering der på forhånd er blevet tilvejebragt.


Genopretningsplanen vil medføre ændringer i korrigeret budget på alle rammestyrede områder, hvorved det forventede regnskabsresultat for 2015 vil ændre sig. Det har ikke med den korte tidsfrist mellem byrådets møde og dagsordenen til økonomiudvalget været muligt at få de opdaterede tal indarbejdet i budgetrevisionen for så vidt angår forventet regnskab i dokumentationsarkene. Der er imidlertid taget højde herfor i teksten til de enkelte politikområder.

 

Det samlede resultat af budgetrevisionen fremgår af tabel 1. En mere detaljeret gennemgang af de ansøgte tillægsbevillinger for alle politikområder fremgår af bilag 1.

 

Tabel 1. Resultat af budgetrevisionen pr. 30.04.15. hele tusinde kroner 

+ for merudgift og - for mindreudgift/merindtægter

2015

2016

2017

2018

2019

2015-2019

Drift

23.059

-122

-121

-121

-120

22.575

Anlæg

3.286

100

0

0

0

3.386

Finansiering

-3.587

0

0

0

0

-3.587

I alt

22.758

-22

-121

-121

-120

22.374

 

Af tillægsbevillinger på driftsområdet kan blandt andet nævnes:

 

 • På baggrund af nye overenskomster på det kommunale område er der ændringer i prisfremskrivningen af lønbudgetterne. Reduktionen indebærer at lønningerne kun skal fremskrives med 1,38 pct. mod KLs indarbejdede skøn på 2 pct. Beløbene fordeler sig på samtlige politikområder og udgør i alt 6,8 mio. kr. i 2015, der lægges i kassen.

          Beløbet er indarbejdet i det korrigerede budget på politikområderne.

 

 • I budgetforlig 2015-2018 blev det besluttet, at der udover prioriteringsbidraget skulle ske en yderligere effektivisering af administrationen bredt i kommunen med i alt 1 mio. kr. i 2015 fordelt på de 5 største politikområder. Beløbet tilføres kassen.

          Beløbet er indarbejdet i det korrigerede budget på politikområderne.

 

 • På politikområderne Pleje og Omsorg samt Handicap og Socialpsykiatri ansøges om en samlet tillægsbevilling på 22,2 mio. kr. i 2015 til dækning af merudgifter på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering grundet et stigende antal sygehusindlæggelser. KL forventer, at der vil bliver foretaget en midtvejsregulering grundet højere udgiftsniveau på landsplan på den aktivitetsbaserede medfinansiering. En del af merudgifterne på medfinansieringen på politikområde 13 og 14 vil således blive modsvaret i midtvejsreguleringen. Konsekvenserne for Fredensborg Kommune vil dog først være kendt når økonomiaftalen foreligger omkring 1. juli 2015. 

 

 • På politikområde Handicap og Socialpsykiatri ansøges om en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. i 2015 grundet takststigninger til botilbud til kommunens borgere i andre kommuner, regionen og private. Endvidere søges om 1 mio. kr. til hjemløse.

 

 • På politikområde Borgerservice, politisk og administrativ støtte ansøges om dækning af manglende indtægter vedr. byggesags gebyrer akkumuleret over perioden 2012 - 2014, akkumuleret merforbrug til tinglysning af indefrosne ejendomsskatter samt merudgifter til genhusning på i alt 2,2 mio. kr. i 2015.

 

 • Beredskabet ansøger om en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2015 til dækning af merforbrug i forhold til det årlige bidrag til Nordsjællands Beredskab. Merforbruget skyldes at der ved beregningen af budgetgrundlaget for det fælles beredskab er anvendt 2013 budgettal, hvor der ikke er korrigeret for blandt andet prioriteringsbidraget.

 

 • Der flyttes 1,0 mio. kr. mellem driftsområdet og anlægsområdet.

 

På området finansiering søges om en samlet tillægsbevilling i 2015 på netto -3,6 mio. kr. Heraf vedrører -1,7 mio. kr. midler til dækning af forventede merudgifter på politikområde 11 og 16 til yderligere flygtninge i 2015.

 

anlægsområdet søges om en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2015. Udvidelsen skyldes primært indarbejdelse af budget til Fredensborg Forsynings klimatilpasningsprojekt ”Asminderødgrøften” på 3 mio. kr. men også overførsler fra drift og finansiering. Endelig er der en tillægsbevilling vedr. kunstgræsbaner på 0,5 mio. kr., jf. tidligere beslutning i byrådet herom.


Samtlige frigivelser vedrører tillægsbevillinger i budgetrevisionen og er således afhængige af at denne vedtages i sin nuværende form.

 

Af udgiftsneutrale korrektioner på driftsområdet mellem politikområderne. Her skal nævnes:

 • Udlægning af midler vedrørende Nordsjællands Park og Vej fra politikområde 4 til politikområderne 1, 3 og 5.
 • Regulering af energibudgetterne mellem politikområde 4 og øvrige politikområder.
 • Omlægning af Borgerservice, hvor der flyttes midler fra politikområde 11 og 13 til politikområde 16.

 

Årets resultat, bevillingsreserven mv.

Denne budgetrevision medfører, at der samlet for perioden 2015 – 2019 tages 22,3 mio. kr. op af kommunekassen.

 

Nedenfor er der gjort lidt grundigere rede for budgetrevisionens betydning for årets resultat.

 

Tabel 2 viser de samlede ændringer i resultatet fra vedtaget budget til korrigeret budget.


1.000 kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Vedtaget budget

-12.653

-9.859

-10.032

-31.749

-83.537

 

 

 

 

 

 

Tillægsbevillinger:

 

 

 

 

 

Tilbageførsel af fejlindberetning til grundkapitallån vedr. Niverødgården, sagnr. BY14-123

-4.140

 

 

 

 

Køb af Fasangården

0

0

0

0

0

Budgetrevision 30.11.14

40.552

1.648

10.185

3.007

3.318

Likviditetsgenopretning

-26.590

-12.540

-14.540

-11.340

-11.340

Salg af Niverødgården 2.

-2.752

0

0

0

0

Genberegning af forældrebetalingen

-250

0

0

0

0

Placering af det nye plejecenter i Humlebæk

450

-10.000

-14.200

24.200

0

Opfølgning på likviditetsgenopretning (bevillingsreserven)

-12.000

0

0

0

0

Overførsel, drift og anlæg

34.868

0

0

0

0

Nyt lønskøn 2015 (midlertidig indberetning)

-6.762

0

0

0

0

Kasseopretning

-105.253

36.274

-20.940

-17.565

-13.565

 

 

 

 

 

 

Korrigeret budget inden budgetrevision 30.04.15

-94.530

5.523

-49.527

-33.447

-105.124

 

 

 

 

 

 

Budgetrevision 30.04.15

22.758

-22

-121

-121

-120

 

 

 

 

 

 

Korrigeret budget efter budgetrevision 30.04.15

-71.772

5.501

-49.648

-33.568

-105.244

Negativt fortegn er overskud/kasseopbygning. Positivt fortegn er underskud/ kassetræk.


 
Alle politikområderne er anmodet om at se på det forventede regnskab. Det forventede regnskab fordelt på de enkelte politikområder fremgår af bilag 1. 


Af figuren nedenfor kan ses udviklingen i likviditeten efter vedtagelsen af genopretningspakken i maj og budgetrevisionen som indstillet.


Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående skema.

 

1.000 kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Total drift

23.059

-122

-121

-121

-120

Total anlæg

3.286

100

0

0

0

Total finansiering

-3.587

0

0

0

0

Totalt for alle politikområder

22.758

-22

-121

-121

-120

+ for merudgift/- for mindreudgift

Retsgrundlag

Håndbog i økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

1)

Bilag 1. Budgetrevision 30. april 2015 (56788/15)

2)

Bilag 2. Ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler (71954/15)

Indstilling

 1. At den samlede budgetrevision pr. 30.04.2015 godkendes, herunder at de samlede ansøgte tillægsbevillinger på driftsområdet på 22,6 mio. kr., på finansieringsområdet på minus 3,6 mio. kr. samt på anlægsområdet på 3,4 mio. kr. godkendes som fremlagt.
 2. At ansøgningerne om frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 på netto 3,5 mio. kr. godkendes. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet den 22-06-2015

Godkender økonomiudvalgets indstilling.