Nr.100 - Ansøgning fra Sletten Bådeklub om tilskud til arealudvidelse og fornyelse

Sagsnr.: 15/14351

 
Hans Nissen (A), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Sletten Bådeklub om tilskud på 100.000 kr. til planlægning og projektering af arealudvidelse samt fornyelse af klubbens faciliteter på havnen.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Sletten Bådeklub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 100.000 kr. til planlægning og projektering af arealudvidelse samt fornyelse af klubbens faciliteter på havnen. Sletten Bådeklub har i 2015 fået 58.459 kr. i tilskud via Fredensborg Reglerne, heraf 13.700 kr. i grundtilskud, 19.980 kr. i medlemstilskud og 24.779 kr. i træner- og instruktørtilskud. Foreningen har 845 medlemmer.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Sletten Bådeklub oplever betydelig aktivitetsfremgang blandt ungdomssejlere og kajakudøvere. Det fremgår endvidere at dette indebærer, at det giver positive udfordringer, som klubben gerne vil påtage sig med det formål at sikre og videreudvikle bådeklubben og havnemiljøet.

 

Af ansøgningen fremgår det at udfordringerne er følgende:

  • Opbevaring af materiel, kajakker og joller er begrænset og skal muligvis forlades som følge af kommunens overvejelser omkring foreningshusets fremtid. Klubbens opbevaringsfaciliteter på havnen er i forvejen trængte, og det eksterne lager på Legetøjsmuseet skal bringes til ophør pga. salg.
  • Utidssvarende faciliteter til omklædning og bad for især jollesejlere og kajakroere, da kælderlokalet i foreningshuset er uegnet.

 

I forlængelse af disse udfordringer har klubbens bestyrelse arbejdet med et ideforslag, der indebærer en arealudvidelse mod syd på ca. 2500 m2, samt indretning af opbevaringsfaciliteter til optimistjoller, trailere, kajakker og materiel, samt udbygning af klubbens bygningsmæssige faciliteter til omklædning, bad og undervisning.

 

Der søges kommunen om støtte til det forstående planlægningsarbejde for et projekt med en oveslagsmæssig anlægsinvestering på ca. 5 mio. kr. til arealudvidelse og 1–2 mio. kr. til etablering af bådeklubbens faciliteter.

 

Af ansøgningen fremgår det, at støtten skal bl.a. gå til dækning af kommunikationsmateriale, rådgivende ingeniører og arkitekter, mødeaktiviteter samt andre udlæg, som sekretariatet nødvendigvis må afholde.

 

Hele ansøgningen kan ses i bilag 1.

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at ansøgningens beløb er så stort, at Fritidspuljens restbeløb i 2015 næsten vil blive brugt på denne ene ansøgning.

 

Administrationen vurderer desuden, at ansøgningen som udgangspunkt ikke falder inden for retningslinjerne for Fritidspuljen.

 

Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Retningslinjerne for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar pr. Digital Post.

Indstilling

  1. At ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 03-06-2015

Udvalget godkendte indstillingen.


Per Frost Henriksen (A), Bo Hilsted (A) og Lars Egedal (V) ønskede sagen indbragt for Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2015

Økonomiudvalget anbefaler, at finansieringen på kr. 100.000 tages af de indefrosne overførsler.

Beslutning i Byrådet den 22-06-2015

Godkender økonomiudvalgets indstilling.