Nr.9 - Ansøgning om dispensation for fuldt timetal for læse- og specialklasser

Sagsnr.: 14/43584

 

Beslutningstema

Folkeskoleloven giver mulighed for, at skoler kan søge dispensation for det fulde timetal for enkelte klasser, hvis der er særlig anledning til det. Det man kan gøre er at konvertere timer til understøttende undervisning til tolærertimer i stedet for. Ansøgning skal komme fra skolens leder og med indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen.


Byrådet skal beslutte, om der kan gives dispensation til en specialklasse på Kokkedal Skole og læseklasser Humlebæk Skole.


Byrådet skal desuden tage stilling til, om ansøgninger af denne type herefter kan afgøres i administrationen.

Sagsfremstilling og økonomi

I folkeskoleloven står der, at der kan fraviges fra reglerne om mindste varighed af undervisningstiden i op til ét skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.


På Humlebæk Skole søger man på denne baggrund om dispensation til at konvertere 4 ugentlige timers understøttende undervisning til tolærertimer for de tre læseklasser i perioden 1. januar til 31. juni 2015.


Grunden er, at den lange skoledag giver elevernes i læseklasserne særlige udfordringer i forhold til almenklasserne. De har længere transport til hjemmet og har derfor mindre tid til lektielæsning og samvær med kammerater i klubtilbud. Samtidig er det en grundlæggende forudsætning for elevernes læseudvikling, at der læsetrænes hjemme.


Eleverne har udover deres læsefaglige udfordringer ofte diagnoser eller andre forhindringer, der gør, at de har særlig brug for struktur, forudsigelighed, hurtig hjælp og større voksenkontakt end behovet er i almindelige klasser.


Med en konvertering af timerne til understøttende undervisning til tolærertimer, vil der blive mulighed for yderligere at støtte op om elevernes faglige udvikling, særligt i dansk, matematik og engelsk.


Kokkedal Skole ønsker tilsvarende at konvertere 3 ud af 4 timers understøttende undervisning til tolærertimer for deres specialklasse på 4. klassetrin.


Eleverne i specialklasserne ligger væsentligt under eleverne i en almen klasse både med hensyn til det faglige niveau og ofte også med hensyn til den alsidige personlige udvikling. Den lange skoledag har betydet en  større belastning af eleverne i klassen. Skolen ønsker derfor, at klassen skal følge timeniveauet for almenklasserne i 1.-3. klasse, der har 30 ugentlige timer mod 33 timer for 4.-6. klasse. Specialklassen på 4. klassetrin er placeret sammen med specialklasserne på 2. og 3. klassetrin og en ændring i timetallet vil betyde, at de tre klasser får fælles rammer om skoledagen.


Der vil ikke være behov for ekstra befordring på hverken Humlebæk Skole eller Kokkedal Skole.


Såfremt der gives dispensation, vil skolerne evaluere ordningen i slutningen af skoleåret 14/15 for at se, om ændringen har haft den ønskede effekt.


 

Delegering af kompetencen


Administration foreslår, at ansøgninger om dispensation for det fulde timetal, fremover kan behandles af administrationen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven, § 16b.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Byrådet:


-      Imødekommer de to skolers ansøgninger til dispensation for fuldt timetal for de nævnte klasser i den beskrevne periode.

-      Skolerne skal evaluere ordningen ved skoleårets slutning for at vurdere om det har virket efter hensigten.

-      Delegerer det til administrationen fremover at tage stilling til dispensationer af denne type.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 05-01-2015

Udvalget godkendte indstillingen pind 1 og 2.


Udvalget indstiller til Byrådet, at kompetencen til at dispensere for det fulde timetal for læse- og specialklasser delegeres til Børn- og Skoleudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Anbefaler Børne – og Skoleudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-01-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.