Nr.8 - Nordforbrænding - samtykke til fortsat deltagelse i og fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk

Sagsnr.: 11/39686

 

Beslutningstema

Byrådet skal give samtykke til, at Nordforbrænding fortsat er medejer af Helsingør Kraftvarmeværk A/S og gennem selskabet deltager i fornyelsen af værket og stiller sikkerhed for låneoptagelsen til finansieringen af fornyelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

I 2011 købte Nordforbrænding og Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk af Vattenfall. Værket blev placeret i Helsingør Kraftvarmeværk A/S, som ejes af Nordforbrænding (1/3) og Forsyning Helsingør (2/3).


Nordforbrænding anmoder nu om samtykke til 1) det fortsatte ejerskab af kraftvarmeværket og 2) sikkerhedsstillelse for finansieringen af fornyelsen af værket.


Kraftvarmeværket blev oprindeligt opført i 1993 og står nu over for en større fornyelse, da væsentlige dele af anlægget er ved at være udtjente.


Anlægget er et såkaldt Combi-anlæg, der producerer elektricitet på både en gasturbine og en dampturbine.


Helsingør Kraftvarmeværk A/S er af en sådan størrelse, at det er omfattet af Elforsyningsloven.


Helsingør Kraftvarmeværk A/S har udarbejdet rapporten ”Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk – beslutningsgrundlag”. Rapporten peger på, at etablering af et biomassefyret kedelanlæg i tilknytning til det eksisterende gasfyrede anlæg, vil være den teknisk, økonomisk og miljømæssigt bedste fornyelse.


Det er vurderingen, at et biomassefyret anlæg imødekommer de udfordringer med hensyn til økonomi, klima og forsyningssikkerhed, som Helsingør Kraftvarmeværk står over for de næste 20 år.


Det forventes, at en fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk med biomassekraftvarme vil medføre en besparelse i ”hvile i sig selv”-varmeprisen fra transmissionsnettet på op til 30 % og reduktion på op til 88 % af CO2-emissionen fra fjernvarmeproduktionen inklusive transport af skovflis og anden bæredygtig biomasse. Hertil kommer, at forsyningssikkerheden i fjernvarmen øges.


For yderligere oplysning om baggrunden for ønsket om fornyelsen af værket henvises til sagens bilag.


Ud fra disse forudsætninger forventes omkostningerne til varmeproduktionen, at blive ca. 850 mio. kr. mindre over 20 år ved biomassekraftvarme.


Det nye anlæg forventes at blive sat i drift i løbet af 2017 forudsat, at der gives det nødvendige samtykke.


Det samlede finansieringsgrundlag for fornyelsen af værket er oplyst til at udgøre kr. 520 mio., hvoraf Nordforbrændings andel udgør 173.316.000 kr.


Sikkerhedsstillelsen foregår ved, at Helsingør Kommune stiller fuld sikkerhed - i form af selvskyldnerkaution - for låneoptagelse til finansiering af fornyelsen.


Nordforbrænding afgiver – efter interessentkommunernes samtykke – friholdelseserklæring over for Helsingør Kommune for 1/3-del af ethvert krav, som Helsingør Kommune måtte blive mødt med i anledning af sikkerhedsstillelsen.


Friholdelseserklæringen på 1/3-del svarer til Nordforbrændings ejerandel og vil udgøre de nævnte 173,3 mio. kr.


Kommunernes hæftelse og Fredensborg Kommunes andel

I/S Nordforbrænding er et fælleskommunalt interessentskab etableret i medfør af reglerne i Lov om kommunernes styrelse § 60.


I et interessentskab hæfter interessenterne overfor tredjemand som udgangspunkt ”personligt og solidarisk” for selskabets forpligtigelser, det vil sige, hver interessent hæfter med hele sin formue for alle selskabets forpligtigelser.


En kreditor kan således få hele sit tilgodehavende fra enhver af interessenterne efter eget valg, idet den pågældende interessent dog samtidig erhverver en regresmulighed, overfor de øvrige interessenter.


I Vedtægt for I/S Nordforbrænding (senest revideret 1. januar 2008) er hæftelsen specificeret således:


§ 5, stk. 2: Interessentskabets kreditorer kan først holde sig til interessenterne efter dokumenteret forgæves retsforfølgning mod interessentskabet. Dette gælder dog ikke, når kreditor er Den Danske Stat.


§ 5, stk. 3: For de af interessentskabet optagne lån samt for alle øvrige forpligtigelser overfor tredjemand hæfter interessenterne kun subsidiært og i så fald solidarisk, dog er interessenternes hæftelse ikke subsidiær, når forpligtigelsen gælder over for Den Danske Stat. Indbyrdes hæfter interessenterne i det i stk. 1 nævnte forhold, og i samme forhold er der indbyrdes regresadgang.


En kreditor skal således først søge sit tilgodehavende inddrevet hos Nordforbrænding, før vedkommende kan gå videre til en af interessenterne.


Hvis en interessent kommer til at indfri et tilgodehavende for Nordforbrænding, kan der som nævnt gøres regres overfor medinteressenterne. Det indbyrdes hæftelsesforhold er identisk med ejerandelene svarende til registerfolketallet pr. 1. januar det pågældende år i de respektive interessentkommuner.


Pr. 1. januar 2014 er andelene som følger:

Allerød Kommune:              11,8 %

Fredensborg Kommune:      19,3 %

Helsingør Kommune:           30,0 %

Hørsholm Kommune:           12,1 %

Rudersdal Kommune:          26,8 %


Interessenternes stærke hæftelse bevirker, at selskabet normalt ikke skal stille yderligere sikkerheder overfor långivere og aftaleparter.


Til gengæld har interessenterne en særlig adgang til selskabet, blandt andet i form af instruktionsbeføjelse overfor bestyrelsesmedlemmerne, ligesom vedtægterne foreskriver:


§ 7, stk. 2     Optagelse af lån og garantistillelser m.v., der ikke er sædvanlige indenfor branchen, kræver samtykke fra samtlige interessenter. Låntagning og garantistillelser m.v. skal endvidere ske i overensstemmelse med de regler, som Indenrigsministeriet fastsætter i medfør af Lov om kommunernes styrelse.


På det grundlag hæfter Fredensborg Kommune i sidste ende for 19,3 % af de 173.316.000 kr. svarende til 33.449.988 kr.


I henhold til årsrapport 2013 udgør de samlede gældsforpligtelser i

Nordforbrænding kr. 1.195.373.000 foruden de sikkerhedsstillelser der er givet, samt eventualforpligtelser.


Med samtykket til fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk A/S sker en forøgelse af forpligtelserne med kr. 173,3 mio. kr.


Fredensborg Kommunes ejerandel af Nordforbrændings forpligtelser vil med samtykket således udgøre 19,3 % af 1.368.673.000 svarende til kr. 264.153.889.


Forsyning Helsingør A/S har godkendt projektet på selskabets generalforsamling den 27. maj 2014, idet Helsingør Kommune, der er 100 % ejer af forsyningen, den 26. maj 2014 godkendte projektet og sikkerhedsstillelsen.


I/S Nordforbrænding har godkendt projektet på et bestyrelsesmøde den 16. september 2014 og på ekstraordinær generalforsamling i Helsingør Kraftvarmeværk A/S den 29. september 2014.


I/S Nordforbrændings godkendelse er betinget af interessentkommunerens efterfølgende samtykke til fornyelse og sikkerhedsstillelse.


Fredensborg Kommunes samtykke til fornyelsen og sikkerhedsstillelsen belaster ikke kommunens låneramme, idet forholdet ikke er omfattet af de kommunale låneregler.

Retsgrundlag

Nordforbrændings vedtægter, kommunestyrelsesloven og Elforsyningsloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles


  1. at Byrådet giver samtykke til det fortsatte ejerskab af Helsingør Kraftvarmeværk A/S og gennem ejerskabet deltagelse i fornyelsen af værket for 520 mio. kr., og
  2. at Byrådet giver samtykke til Nordforbrændings sikkerhedsstillelse til lånefinansieringen af fornyelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-01-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.