Nr.3 - Status for asfaltrenovering

Sagsnr.: 14/8057

 

Beslutningstema

Til drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund


Socialdemokreternes byrådsgruppe har anmodet om, at følgende sag optages på Byrådets dagsorden:


Anmodning om orientering om status og oversigt over asfaltrenoveringen.

 

I 2013 indgik Fredensborg kommunen en aftale med en ekstern leverandør om genopretning og vedligehold af kommunen veje og stier.

 

Baggrunden for indgåelse af aftalen var, at kommunens asfaltveje og stier med denne aftale ville blive genoprettet, og efterfølgende vedligeholdt.

 

Forventningen var, at kommunen med denne aftale, ville få en synlig og mærkbar genopretning af asfaltbelægninger, som mange steder er nedslidt til langt under acceptabel standard.

 

Der er stadig utroligt mange, voldsomt nedslidte veje og stier rundt om i kommunen. Det er klart, at ikke alle belægninger kan genoprettes på én gang.

 

Da det naturligvis har været en del af forarbejdet i forbindelse med kontraktindgåelsen, at udarbejde et estimat for genopretningsindsatsen, vil det være ønskeligt, at kommunens borgere kan se på kommunens hjemmeside, hvornår det kan forventes, at genopretning af veje og stier i deres lokalområde vil ske.

 

Samtidigt er det stærkt ønskeligt, at byrådet har et overblik over den planlagte genopretningsindsats.

 

Derfor anmodes om en orientering over den planlagte genopretningsindsats, herunder hvilke veje og stier, der skal ske genopretning på, og forventet tidsestimat for påbegyndelse af genopretning af de enkelte veje og stier ”.

Administrationen skal på denne baggrund oplyse følgende:


Byrådet orienteres om status for asfaltkontrakterne med COLAS Danmark A/S, der blev indgået den 06. juni 2013.Politiske beslutninger for genopretning af vejkapitalen

 

Udgangspunktet for de offentlige veje i kommunen var et tiltagende forfald som følge af utilstrækkelig vedligeholdelse og stigende trafikmængder i en længere årrække. Endvidere viste det sig at de tidligere amtsveje, som efter overtagelsen var kommunens mest trafikerede veje, for en stor dels vedkommende stod overfor en fornyelse af belægningen indenfor en kort årrække.


Miljø- og teknikudvalget godkendte på mødet den 03. december 2009 principperne for udbud af asfaltarbejder for genopretning af vejkapitalen, herunder hvad det fremtidige kvalitetsniveau i form af skadespoint skulle være. Yderligere kvalitetsparametre ville blive fremlagt i forbindelse med godkendelse af det endelige udbudsmateriale.


Miljø- og teknikudvalget besluttede på mødet den 07. april 2011 at udbyde belægningsopgaven dels i form af en 15-årig funktionskontrakt dels som en 4-årig rammekontrakt på traditionelle entreprisevilkår suppleret med en partneringaftale.


Ved budgetvedtagelsen for 2012-15 blev beløb for genopretning svarende til den forudgående politiske behandling godkendt.


Miljø- og teknikudvalget godkendte på mødet den 02. februar 2012 at udbudsmaterialet for de to udbud udsendes til tilbudsgiverne.


Økonomiudvalget godkendte udbudsmaterialet på mødet den 20. februar 2012.


Byrådet godkendte udbudsmaterialet på mødet den 27. februar 2012.


Den 08. april 2013 blev der afholdt licitation på funktionsudbuddet. Den 16. april 2013 blev der afholdt licitation på rammeudbuddet.


Miljø- og teknikudvalget tog på mødet den 02. maj 2013 licitationsresultaterne til efterretning, da de begge var indenfor de beregnede overslag.


Der blev herefter den 06. juni 2013 indgået kontrakt med COLAS Danmark A/S som var lavestbydende entreprenør på begge de udbudte kontrakter.


Udmøntning af kontrakterne


Funktionsudbud

Indenfor er funktionskontrakten det entreprenøren, der bestemmer hvilke metoder, der skal anvendes så funktionskravene på de enkelte vejklasser overholdes i hele kontraktperioden.


I praksis betyder det at indsatsen optimeres, således at arbejdet gennemføres på det økonomisk optimale tidspunkt. Det vil eksempelvis ikke være optimalt at udlægge nyt slidlag overalt fra starten og så nøjes med at lappe eventuelle huller i resten af kontraktperioden. Derfor vil genopretningen ske over en længere årrække.


Funktionsudbuddet omfatter gennemfartsveje, fordelingsveje og lokalveje på landet samt sekundære boligveje i de fire bysamfund. Endvidere omfattes et hovedstinet på 47 km.


Udover skadespoint stilles der krav om overholdelse af lappeprocent. Efter kontrakten gennemføres første kontrollerende vejbesigtigelse i 2015.

Øvrige funktionskrav såsom sporkøring, jævnhed, profil og friktionskoefficient skal være overholdt senest 1. november 2017.Rammeudbud

Rammeudbuddet indeholder dels konkrete arbejder på konkrete vejstrækninger (parceller) dels en enhedsprisliste med typiske asfaltarbejder, som kan bringes i anvendelse på øvrige veje eller stier indenfor entreprisen.

Rammeudbuddet omfatter principielt resten af vejene dvs. trafikveje og primære lokalveje i byområder. Udover de nævnte parceller er det op til vejmyndigheden at bestemme hvilke arbejder der skal igangsættes med anvendelse af enhedspriserne.


Kontrol af arbejder under rammekontrakten sker på sædvanlig vis i forbindelse med aflevering af arbejdet. Herefter er der en 5-årig garantiperiode.


Planlægningen

I de første halvandet år som kontrakterne har været i funktion, har indsatsen indenfor funktionsvejene primært været veje med høje skadespoint.


På resterende veje har indsatsen primært været på de i udbudsmaterialet udvalgte parceller.


Planlægningen af det kommende års arbejder foregår i tæt samarbejde med entreprenøren for at sikre en så smidig afvikling af arbejderne som muligt og med inddragelse af kommunens kendskab til andre projekter og specielle lokale forhold.


Status og fremtidige arbejder

 

På bilag 1 Asfaltarbejder 2013-2014 er vist de strækninger, der har fået nyt slidlag i perioden. Der er udlagt 208.000 m2.


På bilag 2 Asfaltarbejder 2015 er vist de strækninger, der forventes at få nyt slidlag i 2015. Dette omfatter ca. 100.000 m2.


De planlagte arbejder vil fremover blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, når de er endelig prioriteret, første gang i februar 2015.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 11.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. Til drøftelse.

Beslutning i Byrådet den 26-01-2015

Sagen sendes til behandling i Plan-, Miljø-, og Klimaudvalget.