Nr.13 - Forslag til Lokalplan K104 for et område i Kokkedal Industripark

Sagsnr.: 11/55948

 

Beslutningstema

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan K104– Kokkedal Industripark 6 samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan- og klimaudvalget besluttede i februar 2013 at meddele principiel godkendelse til indretning af Kokkedal Industripark 6 til Audi bilhus på baggrund af en ansøgning fra Semler Audi Detail A/S.


Efterfølgende er Kokkedal Industripark 6, med vedtagelse af Kommuneplan 2013, blevet udlagt til butikker for særligt pladskrævende varer.


Kokkedal Industripark 6 er omfattet af Byplanvedtægt 17 – for den sydlige del af Kokkedal vest – som fastlægger områdets anvendelse til mindre industri- og værkstedsformål samt lagervirksomhed. Indretning af bilhus forudsætter derfor ny lokalplan, der muliggør anvendelse til butikker for særligt pladskrævende varer.


Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med ejers rådgiver.


Lokalplanforslaget

Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, med det formål at tage højde for de arkitektoniske/ udseendemæssige og miljømæssige konsekvenser for området. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg for at ændre bebyggelsesprocenten og bygningshøjden for området samt indarbejde nærmere bestemmelser om detailhandel i rammen.


Lokalplanforslaget omfatter ejendommene Kokkedal Industripark 6 og 8. Kokkedal Industripark 8 (Shurgard Self-Storage) er udelukkende medtaget, da søens udformning (beliggende på Shurgards ejendom) ønskes ændret, samt at der ønskes en bearbejdning af del af beplantningen omkring søen og langs Usserød Kongevej og Egedalsvej. Der foreligger fuldmagt fra Shurgard.


Udseende/ omfang og placering

Den eksisterende bygning på Kokkedal Industripark 6 nedrives. Det nye byggeri etableres i 1-2 etager med kælder. Der etableres to bygninger- en hovedbygning og en bygning til parkering. Hovedbygningen skal rumme lokaler til udstilling og salg af nye og brugte biler, værkstedsfunktioner, showroom og administrationslokaler. Bygningerne vil komme til at ligge omtrent det samme sted som den eksisterende bygning på grunden.


I forbindelse med lokalplanen ændres bebyggelsesprocenten for kommuneplanens rammeområde KE08 fra 50 til 65 %.


Lokalplanen fastlægger, at der på ejendommen Kokkedal Industripark 6 kan opføres en ny udstillingsbygning samt værksted og anlæg til parkering på i alt ca. 8.600 etagemeter eksklusiv kælderareal, som udgør ca. 3.000 etagemeter.


Audis nye hovedbygning vil komme til at rumme ca. 60 medarbejdere, og der vil i og udenfor bygningen være mulighed for ca. 160 parkeringspladser.


Vejbetjening

Eksisterende vejadgang fra Kokkedal Industripark fastholdes.


Ubebyggede arealer

Arealet ved søen og langs åen udformes som et grønt område, hvor søen og åen vil indgå og opleves som en naturlig del af det samlede erhvervsområde. En del af søens østlige side opfyldes og den udbygges i stedet mod nordvest. Lokalplanen fastsætter principper for en samlet landskabelig plan.


Bæredygtighed

Kommuneplan 2013 fastlægger, at der ved udarbejdelse af lokalplaner som udgangspunkt skal stilles krav om bæredygtigt byggeri, og at de præcise krav skal fastsættes efter en konkret vurdering i hver enkelt sag.


Lokalplanen vil sikre at nybyggeri mindst skal opfylde byggereglementets lavenergiklasse 2015.


Kommunens oversvømmelseskort udpeger området omkring søen og åen samt området langs den sydligst beliggende erhvervsbygning, som områder, hvor der er risiko for oversvømmelse. Lokalplanen fastlægger i overensstemmelse med kommuneplanen, at nybyggeri placeres uden for risikoområdet i en højde, der tillader afledning til kloak.


Regnvand fra tage kan anvendes til WC-skyl, afledes til søen eller forsinkes lokalt. Overfladevand fra belagte arealer skal afledes til regnvandskloak på grund af den forurening, der er på grunden.


Detailhandel

Kokkedal Industripark 8 er fastlagt til detailhandel med særligt pladskrævende varer, erhverv af lettere industri-, værksteds-, lager-, transport- og servicevirksomhed. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at der kan etableres butiksarealer til pladskrævende varehandel svarende til 3000 m2.


Kommuneplan 2013

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområderne KE03 og KE08.


Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for rammeområde KE08, idet kommuneplanens bebyggelsesprocent og etagehøjde ikke kan rumme det skitserede projekt. Bebyggelsesprocenten ændres derfor fra 50 til 65. Etagehøjden ændres fra 8,5 meter til 12,5 meter. Der er heller ikke indarbejdet bestemmelser for detailhandel i rammen, hvilket også revideres, så det fastlægges, at området kan anvendes til særligt pladskrævende varehandel med et bruttoareal på max 3.000 m2.


Derudover fjernes en sætning i ramme KE03 om at Egedalsvej og Usserød Kongevej afgrænses af et 12,5 meter bredt beplantningsbælte, da dele af dette beplantningsbælte forventes fjernet.


For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, bliver der samtidig fremlagt et tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013, hvor disse ting ændres.


Eksisterende byplanvedtægt

Lokalplanområdet er på nuværende tidspunkt omfattet af Byplanvedtægt 17. Ved den offentlige bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget aflyses Byplanvedtægt 17 for det område, der er omfattet af Lokalplan K104 for Kokkedal Industripark 6.


Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.


Borgermøde

Borgermøde om lokalplanforslaget afholdes Torsdag den 26. februar 2015 kl. 17-18.30 i rådhuskælderen på Rådhuset – Egevangen 3b i Kokkedal.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Forslag til Lokalplan K104 samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i 8 uger. I perioden afholder der borgermøde.

Indstilling

  1. At forslag til Lokalplan K104- Kokkedal Industripark 6 samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 fremlægges i offentlig høring.
  2. At der ikke gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-01-2015

Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget tillige anbefaler, at der ikke angives højdebegrænsning på mobilmast.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-01-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.