Nr.12 - Kommuneplantillæg for Kongevejen 21

Sagsnr.: 14/16302

 

Beslutningstema

Kongevejen 21 – Vedtagelse af tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 til offentlig fremlæggelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I forbindelse med tilvejebringelse af ny lokalplan F112 for boligbebyggelse ved Kongevejen 21 i Fredensborg er der udarbejdet tillæg til Kommuneplan 2013.


Lokalplan F112 forudsætter ændring af kommuneplanens rækkefølge for bebyggelse og ændret anvendelse af arealer til byformål. Endvidere er det en forudsætning for lokalplanen, at del af kommuneplanens rammeområde FE04 til erhvervsformål erstattes af nyt rammeområde FB40 til boligformål.


Plan- Miljø- og Klimaudvalget besluttede på møde den 7. oktober 2014 at gennemføre forudgående offentlighed med henblik på ændring af kommuneplanens rækkefølge for bebyggelse i Fredensborg By, således at Kongevejen 21 sidestilles med Lindelyvej og Gammel Asminderød Skole. Udvalget besluttede endvidere principper for kommuneplanens fremtidige rammebestemmelser for Kongevejen 21.


Forudgående offentlighed

Der er gennemført en forudgående offentlighed med indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplanlægningen. Der indkom ingen idéer eller forslag i offentlighedsperioden.


Kommuneplantillæg

Administrationen har på baggrund af udvalgets beslutning af principper for den videre planlægning for Kongevenen 21 udarbejdet forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 – se bilag.


Bemærkninger

Ændring af kommuneplanen som forudsætning for ny lokalplan sker normalt ved samtidig fremlæggelse af kommuneplantillæg og lokalplan.


Administrationen har i dette tilfælde valgt at fremlægge kommuneplantillægget forud for lokalplanen for at imødekomme et ønske fra ejer og boligudvikler Christian Fischer. En todelt proces for kommuneplantillæg og lokalplan muliggør, at tillægget kan vedtages foråret 2015, mens lokalplanen forventes vedtaget august/september 2015.


Ejer ønsker sikkerhed for at arealet overgår fra erhverv til boligformål i kommuneplanen inden nedrivning af eksisterende bygninger igangsættes. Ejer ønsker at igangsætte nedrivning sommeren 2015 og igangsætte byggeriet i umiddelbar forlængelse af endelig vedtagelse af lokalplanen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger inden det kan vedtages endeligt.

Indstilling

  1. At tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 (jf. bilag) vedtages til offentlig fremlægges.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-01-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-01-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.