23-02-2015 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Per Frost Henriksen (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Hossein Armandi (D)

Hanne Berg (F)

Helle Abild Hansen (I)

Kim E. Jensen (O)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Knud Løkke Rasmussen (V)

Lars Søndergaard (V)

Charlotte Bie (V)

Thomas Bak (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Hans Nissen (A)

Flemming Rømer (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

23-02-2015 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Per Frost Henriksen (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Hossein Armandi (D)

Hanne Berg (F)

Helle Abild Hansen (I)

Kim E. Jensen (O)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Knud Løkke Rasmussen (V)

Lars Søndergaard (V)

Charlotte Bie (V)

Thomas Bak (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Hans Nissen (A)

Flemming Rømer (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Nr.21 - Godkendelse af dagsordenen

Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Dagsordenen blev godkendt.

Nr.22 - Likviditetsgenopretning

Sagsnr.: 15/2662

 
Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte administrationens oplæg til likviditetsgenoprettende forslag med henblik på at finde mindst 25 mio. kr. til genopretning af likviditeten og heraf skal minimum 5 mio. kr. være varige besparelser.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har på deres møde den 19. januar anmodet administrationen om et oplæg til at imødegå de akutte likviditetsmæssige udfordringer, som budgetrevisionen pr. 30.11.2014 har medført.


Administrationen har udarbejdet et oplæg til genopretning af likviditeten. Forslagene er samlet i et oversigts notat samt i et forslagskatalog, som lidt grundigere beskriver forslaget og dets virkninger.


Med en aktuel kassebeholdning på 18 mio. kr. og et yderligere kassetræk med det efter budgetrevisionen gældende budget for 2015 er der behov for en væsentlig og hurtig styrkelse af kommunens likviditet.


Administrationens vurdering er, at der som minimum skal findes 25 mio. kr. i 2015 til genopretningen af kassen, hvoraf mindst 5 mio. kr. skal være varige besparelser. Det bemærkes, at det er under forudsætning af, at der ikke vedtages yderligere udgifter, der i givet fald vil øge udfordringen yderligere.

Bevilling

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, som afhænger af resultatet af de politiske drøftelser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget drøfter administrationens oplæg

 1. At Økonomiudvalget peger på initiativer til styrkelse af kassebeholdningen for mindst 25 mio. kr., hvoraf minimum 5 mio. kr. findes som varige reduktioner af driftsudgifterne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

1.       Økonomiudvalget anbefaler, at der gennemføres budgetforbedringer på 26,2 mio. kr. i 2015. Økonomiudvalgets anbefalinger fremgår af vedlagte bilag.


2.       Økonomiudvalget anbefaler desuden, at der i 2015 i udgangspunkt ikke tillades overførsel af underskud fra 2015 til 2016.


For at følge budgettilpasningen på handicapområdet (politikområde 14) nedsættes en politisk følgegruppe bestående af formanden for  Social – og Seniorudvalget (formand for følgegruppen), næstformanden i Social – og Seniorudvalget, borgmesteren samt en repræsentant fra Venstre.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod, idet Liberal Alliance ikke ønsker, at der skal røres ved ekstraordinære afdrag og ikke finder de foreslåede besparelser på handicapområdet realistisk.


Høringssvar fra Seniorrådet indgik i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning, idet:


- besparelsesforslag nr. 1 (arrangementer på Fredtoften) reduceres til 0,2 mio. kr.


- besparelsesforslaget nr. 20 medtages under forudsætning af, at hver enkelt ung i målgruppen fortsat tildeles henholdsvis kontaktperson og bostøtte.


- den politiske følgegruppe udvides med Henriette Brandt Pedersen (Ø)


For: 25 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Kenneth Hillestrøm (O), Kim E. Jensen (O), Allan Borgstrøm (V), Charlotte Bie (V), Lars Søndergaard (V), Preben Goth (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Bak (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 2 (Helle Abild Hansen (I), Knud Løkke Rasmussen (V))


Helle Abild Hansen (I) og Knud Løkke Rasmussen (V) stemte imod, idet de ikke ønsker, at der skal røres ved ekstraordinære afdrag og ikke finder de foreslåede besparelser på handicapområdet realistisk.


Nr.23 - Eventuelt bredere samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og de 6 Kommuner i Nordsjælland Vest

Sagsnr.: 14/17669

 
Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

I forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum, der blev afholdt primo januar 2015, samledes Borgmestrene i Nordsjælland, på KKR formandskabets foranledning. Temaet for drøftelsen var status på etablering af de nye beredskaber.

Sagsfremstilling og økonomi

Den tidligere henvendelse fra Frederikssund Kommune på vegne af de øvrige seks sjællandske kommuner – Halsnæs, Frederikssund, Hillerød, Egedal, Furesø og Gribskov - om et evt. bredere samarbejde blev drøftet. Borgmestrene fra de seks nævnte kommuner genfremsatte i mødet ønsket om at få etableret et større fælles beredskab i Nordsjælland, meget gerne gennem et samarbejde med kommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen.

Dette har aktualiseret en fornyet vurdering af mulighederne for at danne et bredere samarbejde om et fælles beredskab i Nordsjælland, med det udgangspunkt, at det kan ske ved en udvidelse af det nyetablerede Nordsjællands Brandvæsen.

På denne baggrund blev det besluttet at genoverveje mulighederne for at udvide Nordsjællands Brandvæsen til at omfatte alle 11 kommuner. Borgmestrene for de fem nuværende kommuner i Nordsjællands Brandvæsen gav tilsagn om at ville indgå positivt i at undersøge mulighederne for dette.

Der sigtes mod, at der senest i august 2015 kan træffes politisk beslutning om der er basis for et fælles selskab med deltagelse af alle 11 kommuner. I givet fald vil det være med virkning fra 1. januar 2016.

Drøftelserne og analysen om dannelsen af et fælles selskab sker med baggrund i de rammevilkår og konditioner, som de nuværende fem kommuner bag Nordsjællands Brandvæsen er indgået i fællesskabet med.

Dette indebærer, at det skal sikres, at det økonomiske rationale som forudsat i aftalen mellem KL og regeringen, indhentes i de 6 kommuners nuværende beredskaber, således at dette er dokumenteret forud for indtræden i nyt fælles selskab. Der er endvidere enighed om, at den netop ansatte beredskabsdirektør i Nordsjællands Brandvæsen, også fremadrettet bliver beredskabsdirektør i et nyt Nordsjællands Brandvæsen. Endeligt vil de beredskabsplaner der er politisk vedtaget i de enkelte kommuner være gældende til udgangen af denne Byrådsperiode.

Sagen forelægges til politisk behandling i alle 11 byråd i februar måned 2015.

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som § 60-selskab pr 1. januar 2015. Derved er udgangspunktet for forhandlinger på nuværende tidspunkt to forskellige steder. For at nå i mål med en afklaring bliver det nødvendigt at iværksætte en proces bestående af 3 trin.

Trin 1: Analyse af beredskaberne i de 6 kommuner

Før der kan indledes egentlige konkrete drøftelser, som kan føre til et 11-kommunesamarbejde, kræves det at der internt i 6-kommunesamarbejdet, sker et forudgående analysearbejde. Dette arbejde vil tage afsæt i de modeller som Nordsjællands Brandvæsen bygger på, for at sikre et fælles afsæt for de efterfølgende drøftelser. Dette arbejde i 6-kommune samarbejdet skal være afsluttet til maj 2015.

Til at sikre understøttelse af dette arbejde er der etableret en projektorganisation, hvortil der vil kunne frikøbes ekspertise efter nærmere aftale i Nordsjællands Brandvæsen.

Trin 2: Drøftelser mellem Nordsjællands Brandvæsen og 6-kommunesamarbejdet

Derefter indledes egentlige konkrete drøftelser mellem parterne hvor mulighederne for en fælles konstruktion afdækkes, således at der kan træffes politisk beslutning senest i august 2015. Udgangspunktet vil være at få afdækket mulighederne for en fælles konstruktion alternativt pege på mulige og bæredygtige alternativer hertil.

Trin 3: Politisk beslutning

Resultatet af fælles drøftelserne i trin 2 vil blive forelagt til politisk beslutning i august måned i alle 11 kommuner således at efteråret 2015 i givet fald kan bruges til implementering.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At undersøgelse af mulighederne for et samarbejde om beredskabet med de 5 kommuner samt med de yderligere 6 kommuner godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.24 - Toftegårdsvænget B renovering - skema B ansøgning

Sagsnr.: 13/44429

 
Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til skema B ansøgning om renovering og samlet finansiering af Asminderød Boligselskabs afdeling, Toftegårdsvænget B.

Sagsfremstilling og økonomi

Renoveringens baggrund

I 2010 blev der konstateret skimmelsvamp i Asminderød Boligselskabs afdeling, Toftegårdsvænget B. Efter et længere forløb med beboerklager og tekniske undersøgelser besluttede kommunen i januar 2013 at udsende kondemneringsvarsel for hele bebyggelsen med frist for udflytning den 1. oktober 2014.


Efter forhandlinger mellem kommunen, boligselskabet og Landsbyggefonden udarbejdede boligselskabet i november 2013 et renoveringsprojekt/en helhedsplan for bebyggelsen. Planen og det tilhørende skema A blev godkendt af Byrådet den 16. december 2013.


Da kommunen ved godkendelsen af skema A tilkendegav at være parat til at stille garanti for lån på den fulde anskaffelsessum på 23,7 mio kr., er der således tale om en betydelig formindskelse af garantibehovet.


Da der således forelå et projekt for hvordan og en tidsplan for hvornår boligerne ville være bragt i en sundhedsmæssig forsvarlig stand, besluttede Økonomiudvalget den 16. juni 2014 efter indhentelse af udtalelse fra embedslægen at udsætte kondemneringsfristen indtil renoveringen er afsluttet, hvilket på daværende tidspunkt blev vurderet til august 2015. Siden er tidsplanen blevet forsinket et par måneder.Toftegårdsvænge B består af 32 enfamiliehuse hver på 112 m2 og opført i 1969


Skema A godkendelsen

I skema A fra december 2013 var den samlede anskaffelsessum for helhedsplanen opgjort til 23,7 mio. kr. Af Byrådets godkendelse af skema A fremgår det,


-      ”At kommunen tilkendegiver, at ville stille garanti for op til 100 % af de støttede og ustøttede lån med en note om, at det endelige krav om garanti først kendes og besluttes endeligt ved skema B.

-      At kommunen vil medvirke til kapitaltilførsel, hvor kommunens andel andrager 0,2 mio. kr., som likviditetsmæssigt først skal udbetales, når renoveringen er gennemført, og realkreditlån skal optages. Dette vil forventeligt ske i 2015, hvorfor beløbet medtages i budgettet for dette regnskabsår”


Kommunen har nu modtaget skema B ansøgning, der indeholder det endelig projekt og de endelige priser ifølge den afholdte licitation.


På trods af at skema B udgifterne er højere en skema A udgifterne, vil behovet for kommunal garantistillelse være under halvdelen af de 23,7 mio. kr., Byrådet ifølge godkendelsen af skema A var indstillet på at yde, jf. nedenfor. Så samlet set er det kommunale engagement i renoveringen mindre ifølge skema B end ifølge skema A.

 

Sammenligning af skema A og skema B

Den samlede anskaffelsessum for helhedsplanen er i skema B opgjort til 29,733 mio. kr. mod 23,668 mio. kr. ved skema A (jf. linje 11 i tabellen nedenfor). Når beløbene skal sammenlignes på licitationstidspunktet, hvor skema B udfærdiges skal skema A beløbet indeksreguleres, hvor efter det udgør 24,515 mio. kr. (jf. linje 15 i tabellen nedenfor)


Når boligselskabet samtidigt i forbindelse med fremsendelsen af Skema B har tilbudt af egne midler at betale et ekstraordinært finansieringsbidrag på 1,130 mio. kr. (jf. linje 14 i tabellen nedenfor), kan den regulerede anskaffelsessum i skema B opgøres til 28,603 mio. kr., hvilket er således 3,888 mio. kr. højere end skema A (jf. linje 16 i tabellen nedenfor).

 

Tabel 1

Inkl. moms og omkostninger

Skema A

Mio.kr.

Skema B

Mio.kr..

Afvigelse

Mio.kr.

1.    Afværgeforanstaltninger

0,208

1,104

0,896

2.    Lette facader

5,968

5,845

-0,123

3.    Tunge facader

3,456

5,797

2,341

4.    Installationer

2,225

2,450

0,225

5.    Terræn

2,320

3,238

0,918

6.    Håndværkerudgifter i alt

14,117

18,434

4,257

7.    Byggeplads, vejrlig, forbrug

1,276

1,309

0,033

8.    Håndværkerudgifter inkl. byggeplads

15.453

19.743

4.290

9.    Genhusning, lejetab, flyttehjælp, mv

3,958

4,581

0,623

10.Omkostninger

4,258

5,410

1,152

11.I alt iht LBF-tilsagn inkl. forberingsarb.

23,668

29,733

6,065

12.Supplerende afværge (skema A-niveau)

0,477

0

-0,477

13.Samlet anskaffelsessum

24,145

29,733

5,888

14.Tilbud fra boligselskabet, jf. nedenfor

0

-1,130

-1,130

15.Indeksering af licitationstidspunkt

0,570

0

-0,570

16.Reguleret samlet anskaffelsessum

24,715

28,603

3,888


Boligselskabet giver i sin ansøgning en fyldig forklaring på afvigelserne mellem skema A og B, og oplyser bl.a., at efterisolering af hulrum er ændret til udvendig efterisolering af gavle og hjørner, inkl. afslutning med puds og at der etableres omfangsdræn (nye samlebrønde til dræn og regnvand). Endvidere er beløbet til dækning af lejetab for de lejligheder, der står tomme, forhøjet.


Med henblik på at reducere renoveringssagens omkostningsniveau, navnlig under hensyn til de omfattende nødvendige udgifter til afværgeforanstaltninger og lejetab, som de kondemnable forhold har medført, har boligorganisationen besluttet at yde et ekstraordinært engangstilskud på 1,130 mio. kr. som finansieringsbidrag til renoveringssagen.


Finansiering og kommunal garantistillelse

Renoveringssagen finansieres herefter således:


Tabel 2

Inkl. moms og omkostninger

Skema A

Mio.kr.

Skema b

Mio.kr.

Afvigelse

Mio.kr.

Realkreditlån med renoveringsstøtte fra LBF

13,623

18,212

4,589

Realkreditlån uden renoveringsstøtte

8,662

8,532

-0,131

Kapitaltilførsel - femtedelsordningen

1,000

1,000

0

Landsdispositionsfondens fællespulje

0,640

0,640

0

Boligorganisationens trækningsret

0,220

0,220

0

Boligorganisationens dispositionsfond

0

1,130

1,130

I alt inkl. suppl. afværge, skema A-niveau

 

24,145

 

29,733

 

5,588


Der foreligger ikke endelige lånetilbud fra kreditforeningen på realkreditlånene, men efter de ”forsigtige” beregninger, som boligselskabet og dets rådgivere har foretaget, er det forventningen, at der ikke vil være behov for kommunal garantistillelse for så vidt angår det ustøttede lån, men at det må forventes, at der vil være behov for 100 % garanti på det støttede lån på 18,212 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for 50 %, således at kommunes reelle garantistillelse vil andrage 9,106 mio.kr.

 

Huslejen

Ved skema A godkendelsen var det oplyst, at huslejen som konsekvens af renoveringen vil stige fra 698 kr. til 779 kr. pr. m2 (2013-niveau). Lejestigningen kan holdes på dette niveau (indekseret), idet der er kalkuleret med driftsstøttelån fra Landsbyggefonden og med den fritagelse for indbetalinger til dispositionsfonden. Skema B ansøgningen medfører ikke yderligere huslejestigninger, og lejen kan således fortsat betegnes som attraktiv i forhold til sammenlignelige lejemål i Fredensborg.


Som det ses af tabellen ovenfor, er der fortsat kalkuleret med en kapitaltilførsel på en 1 mio. kr., hvoraf kommunen skal betale en femtedel, således som Byrådet også tilkendegav at være parate til i forbindelse med godkendelsen af skema A.


Administrationen bemærker, at det modtagne materiale fremstår gennemarbejdet og detaljeret, hvilket også Landsbyggefonden udtaler. Fonden har i øvrigt givet en forhåndsgodkendelse af skema B projektet, dets budget og finansiering. Administrationen anbefaler, at skema B godkendes.

Bevilling

Intet nyt at bemærke i forhold til skema A, jf. Byrådets beslutning den 16. december 2013.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At skema B med en samlet anskaffelsessum for støttede og ustøttede arbejder på 29,733 mio. kr. godkendes.
 2. At Byrådet godkender, at der optages realkreditlån på 18,212 mio. kr. med renoveringsstøtte og regaranti fra Landsbyggefonden og realkreditlån på 8,532 mio. kr. uden renoveringsstøtte.
 3. At det godkendes, at den kommunale garantistillelse for det støttede realkreditlån andrager 9,106 mio. kr. netto og 18,212 mio. kr. brutto, hvoraf Landsbyggefonden regaranterer 50 %.
 4. At kommunen deltager i en kapitaltilførsel med 0,200 mio. kr. ud af i alt 1 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Anbefaler administrationens indstillinger dog således, at Økonomiudvalget opfordrer boligforeningerne til at udarbejde mere præcise budgetter i skema A med henblik på større overensstemmelse til skema B.

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.25 - Ændring af mødedatoer for Byrådet og Økonomiudvalget i december 2015

Sagsnr.: 15/3331

 
Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Byrådet og Økonomiudvalget skal tage stilling til om møderne i december 2015 skal flyttes.

Sagsfremstilling og økonomi

På et tidligere byrådsmøde er muligheden for at flytte byrådsmødet den 21. december 2015 bliver drøftet.


Hvis mødet i Byrådet flyttes til den 14. december betyder det, at mødet i Økonomiudvalget skal flyttes til den 7. december. Derudover kræver det også, at mødet i Social- og Seniorudvalget den 7. december bliver flyttet. Der er mulighed for at afholde dette møde tirsdag den 1. december 2015.


En flytning af byrådsmødet vil medføre, at sager der skal videre fra Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget til Økonomiudvalget og Byrådet først kan blive behandlet på møderne i januar 2016.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Økonomiudvalget i forhold til ændring af deres møde.

Byrådet i forhold til ændring af deres møde.

Indstilling

 1. At mødet i Byrådet den 21. december 2015 flyttes til den 14. december 2015
 2. At møde mødet i Økonomiudvalget den 14. december 2015 flyttes til den 7. december 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Økonomiudvalget godkender indstillingens punkt 2, og anbefaler indstillingens punkt 1.

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.26 - Godkendelse af at forslag til kommunal vandhandleplan sendes i 8 ugers høring

Sagsnr.: 11/16554

 
Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af at forslag til kommunal vandhandleplan sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen blev behandlet på Byrådsmøde d. 22. dec. 2014, hvor det af tekniske årsager blev besluttet at sende sagen tilbage til behandling i Plan- Klima- og Miljøudvalget. Det blev forinden Byrådsmødet påpeget, at der var en uoverensstemmelser i sagsteksten til udvalgsmødet og bilag til sagen – dette forhold er nu rettet i bilaget. Rettelsen består alene i en mere forklarende tekst. Rettelsen er fremhævet i bilag 2 til udvalgssagen.

 

I oktober 2014 offentliggjorde Naturstyrelsen de statslige vandplaner for planperioden 2009-2015. De statslige vandplaner er statens samlede plan for, hvordan søer, vandløb, kystvand og grundvand inden udgangen af 2015 kan leve op til miljømålet ”god tilstand” i EU´s vandrammedirektiv. Målene i de statslige vandplaner skal nås dels ved generel statslig regulering, og dels ved indsatser iværksat af kommunerne. Kommunerne skal derfor udarbejde en handleplan for, hvordan kommunen vil realisere statens vandplan.

 

Byrådet vedtog i november 2012 en kommunal handleplan for perioden 2009-2015, men siden er de statslige vandplaner blevet underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet og processen går nu om.

 

Der er siden 2012 pågået en række politiske forhandlinger og faglige udredningsarbejder, som har medført flere væsentlige ændringer til de statslige vandplaner. Bl.a. er kravet om randzoner langs vandløb indskrænket, antallet af vandløb medtaget i planerne er reduceret og virkemidlet ”ændret vandløbsvedligeholdelse” eksisterer ikke mere. Desuden har man udskudt fristen for, hvornår miljømålet skal være opfyldt for flere konkrete vandområder. Denne nye vandplan er altså væsentlig mindre miljømæssigt ambitiøs end den første plan fra 2011.

 

Indsatser i Fredensborg Kommune

De statslige vandplaner omfatter forskellige geografiske vandoplande. Fredensborg Kommune er omfattet af Vandplan 2.3 for Øresund, der geografisk strækker sig fra Dragør i syd op langs Øresundskysten til Helsingør og videre til Hundested. I alt 17 kommuner er omfattet af øresundsplanen.

 

I første planperiode, 2010-2015, skal Fredensborg Kommune kun gennemføre indsatser på to områder – spildevand og vandløb.

 

Spildevand

Vandplanerne forskriver en indsats og retningslinjer på spildevandsområdet, som kommunen allerede har implementeret i kommunens fungerende spildevandsplan. Det drejer sig bl.a. om, at forbedre spildevandsrensning for ca. 280 ejendomme i spredt bebyggelse, og dels om at begrænse udledningen af spildevand fra 6 overløbsbygværker på kloaksystemet i Fredensborg.

 

Status for indsatsen over for de ca. 280 ejendomme er, at ca. 90 ejendomme enten er blevet tilsluttet den offentlige kloak eller er på vej til at blive det. De resterende ca. 200 ejendomme har fået et påbud om at forbedre deres spildevandsrensning. Ca. 100 af disse ejendomme har pt. efterkommet påbuddet og etableret ny spildevandsrensning, mens resten forventes at etablere forbedret rensning inden for 2 år.

I forhold til at begrænse udledningen af spildevand fra 6 overløbsbygværker på kloaksystemet i Fredensborg, så har Fredensborg Forsynings påbegyndt arbejdet, der forventes afslutte senest i 2016.

 

Vandløb

Alle de store offentlige vandløb i Fredensborg Kommune er omfattet af målet om god økologisk tilstand. Imidlertid lever flere vandløb pt. ikke op til målsætningen, og miljømålet for flere af vandløbene (herunder også Usserød å) er derfor også udskudt til næste planperiode.

 

I vandplanerne er der desuden stillet krav om, at åbne ca. 2 km rørlagte vandløbsstrækninger – to strækninger på Grønholt å, en strækning på Højsagervandløbet og en strækning på Donse å. Der er i 2014 udarbejdet skitseprojekter for åbning af vandløbene, som viser konkrete forslag til forløb af de åbne vandløb, samt giver et bud på økonomien i projekterne. Projekterne har løbende været drøftet med de berørte lodsejere i et forsøg på at tilpasse projekterne til lodsejernes ønsker. Lodsejerne omkring Donse å og Grønholt å er delte i forhold til at støtte projektet, mens lodsejerne langs Højsagervandløbet ikke ønsker projektet.

 

Det er staten, der finansierer åbning af vandløb, og der er i indeværende år søgt om støtte til en realisering af projekterne. Status er, at der er opnået støtte til projektet i Donse å, mens der er givet afslag på projekterne i Højsagervandløbet og Grønholt å. Det forventes, at staten i forbindelse med udarbejdelse af den statslige vandplan for perioden 2015-2021 tager endelig stilling til, om Grønholt å og Højsagervandløbet fortsat skal være en indsats i den nye planperiode. Det er dog pt. uvist om projekterne vil blive gennemført eller ej. Projektet i Donse å forsøges gennemført i 2015.

 

Forslag til kommunal handleplan 2009-2015

Der er i den statslige vandplan krav om, at kommunerne udarbejder en handleplan for at implementere vandplanerne. Handleplanen skal vedtages senest oktober 2015, medmindre en eventuel klage over de statslige vandplaner igen laver om på det. 

 

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til vandhandleplan for Fredensborg Kommune, som skal sendes i 8 ugers offentlig høring. Samtidig med den offentlige høring indbydes kommunens dialogforum om vandløb til en drøftelse af planen. Herefter vil planen blive forelagt Byrådet med henblik på endelig godkendelse.

 

Den kommunale handleplan gengiver primært de miljømål, der er sat over for vandløb, søer, grundvand og kystvande i Fredensborg Kommune. Desuden implementerer den de indsatser, der er beskrevet i ovenstående kapitel.

 

Det bemærkes, at kravet om en kommunal handleplan er afskaffet i det udkast til nye satslige vandplaner (periode 2015-2021), som blev sendt i høring i december 2014. Det forventes, at vandplanernes miljømål og indsatsprogram i stedet vil blive fastsat gennem konkrete love og bekendtgørelser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljømålsloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At byrådet godkender, at forslag til kommunal vandhandleplan for Fredensborg Kommune sendes i 8 ugers offentlig høring.
 2. At administrationen bemyndiges til, at foretage redaktionelle ændringer i planen inden den offentlige høring.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 27-01-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.


Høringssvar fra Jens Erik Udsen indgår i høringen.

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.27 - Analyse af voksenhandicap ved BDO

Sagsnr.: 14/46079

 
Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Fredensborg Kommune har igangsat en analyse af det specialiserede voksenområde, med baggrund i administrationens budgetvurdering for 2015-18. Analysen foreligger og fremlægges til drøftelse. Efterfølgende fremlægger administrationen beslutningssager med henblik på implementering af analysens konklusioner og anbefalinger, med afsæt i de politiske drøfter af analysen. BDO præsenterer analysens konklusioner og anbefalinger på mødet.

Sagsfremstilling og økonomi

Formålet med analysen har dels været at tilvejebringe gennemsigtighed og klarhed om den fremadrettede model for styring af politikområdet og samtidig give svar på de spørgsmål der er til indhold, styring og udvikling af området.

 

Formålet har endvidere været, på baggrund af analysens resultater, at fremkomme med anbefalinger til mulige initiativer, der kan medvirke til at sikre budgetoverholdelse.

 

BDO skal således levere en række anbefalinger, der kan bidrage til, at det specialiserede voksenområde i Fredensborg Kommune fremadrettet kommer til at stå med de bedste forudsætninger for at kunne levere ydelser til en kvalitet, der matcher kommunens politisk vedtagne kvalitetsstandarder inden for de økonomiske rammer.

 

Budgettet til politikområde 11 Handicap og Socialpsykiatri udgør 312 mio. kr. Analysen dækker 76% af udgifterne på politikområdet, herunder botilbud (§107/108), Brugerstyret Personlig Assistance BPA (§96), Støtte i eget hjem (§85) samt dagtilbud (§103/104). Analysen omfatter ikke områderne for hjemløse, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU, misbrug, handicappede børn og øvrige mindre områder.

 

Analysen fremlægges til drøftelse for Økonomiudvalget og Social- og Seniorudvalget, og til beslutning for Byrådet i februar 2015. Analysen vil blive gennemgået for Handicaprådet. Efterfølgende fremlægger administrationen beslutningssager med henblik på implementering af analysens konklusioner og anbefalinger, med afsæt i de politiske drøftelser af analysen.

 

Nedenfor fremgår et kort uddrag af BDO´s vurderinger og anbefalinger, som forslag til struktur for den politiske drøftelse af analysen på mødet.

 

BDO´s overordnede vurdering

BDO’s overordnede vurdering er, at Fredensborg kommune har høje udgifter til området. Det er samtidig BDO’s vurdering, at der kun i meget begrænset omfang er lavthængende frugter eller administative tiltag, der kan bidrage til budgetoverholdelse, og at en justering af serviceniveauet er uundgåeligt, hvis målet er at nedbringe udgifterne på området.

 

BDO vurderer, at der er 2 muligheder:

- At der gives en tillægsbevilling, der afspejler en fortsat vækst i udgifterne, som det har været tilfældet i 2013 og 2014. Dette er ud over de 8 mio. i finansierings-behov, der i budgetforliget blev sammenkoblet med afdragsprofilen på kommunen gæld.

 

Eller

 

- At der foretages en justering af serviceniveauet ved hjælp af nye kvalitetsstandarder på alle delområder på handicapområdet, der er præcise og operationelle nok til at kunne anvendes som styringsværktøj i sagsbehandlingen.

 

Det er ikke realistisk at fortsætte det nuværende serviceniveau med det afsatte budget for 2015-18. En nedbringelse af udgifterne gennem revurderinger af borgerne, med støtte fra præcise kvalitetsstandarder, må dog forventes at have en implementeringstid på ca. 1 år, før effekten af disse vil vise sig. I denne periode vil det være usikkert, om det nuværende budget til området er dækkende.

  

Serviceniveauet i Fredensborg Kommune sammenlignet med andre

BDO konkluderer, at Fredensborg Kommune har en gennemsnitlig modtagerandel, men samlet set har markant højere enhedsudgifter i sammenligning med de øvrige kommuner i Ballerup-analysen. Fredensborg Kommunes socioøkonomi taler ikke for, at kommunen har et højere udgiftsbehov, herunder at de borgere der modtager ydelser i Fredensborg kommune har et større støttebehov end andre steder.  Det er BDO’s vurdering, at årsagen til de høje enhedsudgifter skal findes i et højt serviceniveau. BDO konstaterer endvidere, at Fredensborg Kommune har flere særligt dyre enkeltsager end i de øvrige kommuner, som BDO har data på. I alt 74, heraf 23 med 50 % refusion. Kommunerne i BDOs database har typisk mellem 60-65 særligt dyre enkeltsager, herunder maksimalt 10-15 af de meget dyre.

 

BDO anbefaler, at Fredensborg Kommune forholder sig til serviceniveauet på det specialiserede voksenområde, da den primære forklaring på det høje udgiftsniveau efter BDO’s vurdering skal findes her.

 

Herudover gives en administrativ anbefaling om tæt opfølgning på de særligt dyre enkeltsager.

  

Nuværende styringsmodel

BDO har ikke nogen processuelle anbefalinger til Fredensborg Kommunes styringsmodel. Der gives en administrativ anbefaling vedrørende den tekniske kobling mellem økonomisystem og individdata. Det er BDO´s vurdering, at Fredensborg Kommunes specialiserede socialområde er yderst velstyret. Kontroller og styringsprocesser er velintegrerede dele af den faglige drift, og rollefordelingen i processerne er klart defineret. Der er mange kontrolprocesser, som alle kræver et relativt stort valideringsarbejde fra området. Dette kræver god ledelse, gode it-understøttede data og dygtige, dedikerede medarbejdere for at kunne levere valide data så ofte, som det er tilfældet i Fredensborg. Fredensborg Kommunes budgetlægningsproces er meget detaljeret, og det arbejde der ligger bag budgettet, er meget grundigt.

 

 

Praksis i sagsbehandlingen ok

BDO vurderer, at sagsbehandlingen samlet set er velfungerende. Der er et socialfagligt solidt niveau i afdelingen, og sagsbehandlerne udviser ansvarlighed i opgaveløsningen og har fokus på borgeren. BDO konstaterer samtidig, at sagstallet hos den enkelte sagsbehandler er højt. Det er BDOs erfaring, at revisitationer med udgiftsreduktioner for øje er meget krævende for myndighedsområdet. BDO anbefaler derfor, at der, som en investeringsmodel, overvejes at prioritere ekstra personaleressourcer til afdelingen, såfremt der skal gennemføres en økonomisk opbremsning, der imødegår den skitserede budgetudfordring. Herudover gives 4 administrative anbefalinger.

 

 

Politiske handlemuligheder

Det politiske niveau i kommunen har forholdsvis vide handlemuligheder på det specialiserede område i forhold til at fastlægge kriterier for, hvornår en målgruppe kan komme i betragtning til hjælp, samt hvilken hjælp den pågældende målgruppe i givet fald skal have.

 

I styringen af udgifterne på det specialiserede socialområde er det afgørende, at de politiske prioriteringer synliggøres gennem fastlæggelse af et operationelt serviceniveau. For den administrative forvaltning udstikker det politisk vedtagne serviceniveau, sammen med budgettet, retningen for de daglige dispositioner. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at der er overensstemmelse mellem de politiske ønsker og prioriteringer og den udstukne ramme. I situationer hvor der skal gennemføres en økonomisk opbremsning er det afgørende, at de revisitationer og den generelt strammere styring på enkeltsagsniveau som myndighedsafdelingen skal gennemføre, står på skuldrene af et politisk besluttet serviceniveau, der er et udtryk for konkret udmøntning af den givne ramme.

 

BDO anbefaler, at man i Fredensborg kommune politisk forholder sig til serviceniveauet på det specialiserede voksenområde, da den primære forklaring på det høje udgiftsniveau efter BDO’s vurdering skal findes her.

 

BDO anbefaler i den forbindelse, at der udarbejdes nye kvalitetsstandarder på området, der dels er baseret på en målgruppekategorisering og dels er tilstrækkeligt præcise og operationelle til at kunne fungere som retningsanvisende i det daglige myndighedsarbejde.

 

BDO præciserer hertil i analysen blandt andet:

 • at revisitering med nye kvalitetsstandarder er muligt
 • at kvalitetsstandarder ikke i sig selv sparer penge
 • at der også med kvalitetsstandarder foretages et konkret individuelt skøn af borgerens behov
 • at kvalitetsstandarden er et redskab der fortæller borgeren hvad serviceniveauet er i kommunen og støtter sagsbehandleren i arbejdet med at træffe afgørelser.

 

De kvalitetsstandarder der ikke forefindes i dag er primært 1) Støtte i eget hjem, og herudover 2) Økonomiske tilskud, 3) BPA samt 4) Støttekontaktperson. De eksisterende kvalitetsstandarder der kan strammes og præciseres er 5) Beskyttet beskæftigelse, 6) Aktivitetstilbud og 7) Midlertidige botilbud.

 

BDO giver herudover en administrativ anbefaling om at koble funktionsevnevurderingerne til omfang af ydelser i kvalitetsstandarderne.

 

Bemærkninger

Ud over de politiske anbefalinger, fremgår der af analysen i alt syv anbefalinger til den administrative tekniske håndtering af området. Administrationen er enige i disse anbefalinger og de vil således blive implementeret.

 

Med BDO’s medvirken er der som led i analysearbejdet sendt 6 sager til revurdering hos fire andre kommuner, efter forudgående aftale med disse. Den ene kommune er dog i mellemtiden sprunget fra. Der afventes svar fra Hørsholm Kommune og Hillerød Kommune den 12. januar, og fra Rudersdal Kommune den 23. januar. Resultaterne af dette fremlægges på mødet.

 

Høringssvar fra Handicaprådet den 22. januar 2015

Handicaprådet drøftede sagen på deres møde den 22. januar 2015, hvor de besluttede følgende:

Rådet konstaterer at rapporten viser at der ikke er lavthængende frugter.

Man kan ikke ud fra rapporten konstatere serviceforskelle mellem kommunerne, hvorfor rådet mener at dette bør kvalificeres og kvantificeres.

 

Rådet mener derfor ikke at man på dette grundlag kan tage stilling til en evt. revurdering af kvalitetsstandarderne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

 1. Byrådet.

Indstilling

1.    At analysens konklusioner og anbefalinger drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Sagen sendes til behandling i Social– og Seniorudvalget, således at sagen kan forelægges til beslutning i byrådet i februar 2015.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-02-2015

Borgmesteren var til stede under udvalgets behandling af sagen.


Social- og Seniorudvalget anbefaler:

 1. At analysen af det specialiserede voksenområde tages til efterretning og at udvalget anerkender at der er en udfordring.
 2. At udgiftsniveauet for området samlet sættes til det oprindelige budget 2014, dvs. 267,7 mio. kr.
 3. At der udarbejdes en handleplan til Social- og Seniorudvalgets møde i marts, der implementerer beslutningerne.
 4. At Social- og Seniorudvalget sammen med handleplanen fremlægger nye kvalitetsstandarder til beslutning for Byrådet, der afspejler budgettet.
 5. At der indenfor pkt. 2 er taget højde for en samtidig styrkelse af den administrative kapacitet.
 6. At budgettet til Handicap og Socialpsykiatri herefter betragtes som en ramme, således at udgifter til et eventuelt stigende/faldende antal handicappede i 2015 og frem skal findes via omprioritering indenfor politikområdet.
 7. At benchmarkingen med de 3 andre kommuner søges gennemført, så der opnås uvildig prissammenligning.

For beslutningen stemte 5 (Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A), Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V) og Kim E. Jensen (O)). Kristian Hegaard (B) og Henriette Brandt Pedersen (Ø) stemte imod pkt. 2 og 4 for så vidt angår nye kvalitetsstandarder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling.


Helle Abild Hansen (I) tog forbehold for punkt 2.

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod punkt 2, idet Liberal Alliance ikke finder de foreslåede besparelser på handicapområdet realistisk.

Nr.28 - Godkendelse af Sundhedskoordinationsudvalgets forslag til sundhedsaftale 2015-2018

Sagsnr.: 15/3463

 
Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af Sundhedskoordinationsudvalgets forslag til Sundhedsaftale III 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen.

Sagsfremstilling og økonomi

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte udkast til den politiske del af sundhedsaftale III i september 2014 og den administrative del af sundhedsaftale III 2015-2018 i november 2014.


Forslaget til den samlede sundhedsaftale skal formelt godkendes i Regionsrådet og kommunerne i regionen forud for indsendelse til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.


Den samlede sundhedsaftale skal senest udgangen af januar 2015 være indgået mellem regionen og kommunerne for perioden 2015 – 2018.


Administrationens bemærkninger

Ved en fejl er materialet først modtaget i administrationen så sent, at det ikke har været muligt at behandle sagen politisk i januar.


Administrationen har meddelt regionen, at sagen først forelægges politisk i februar, og at man umiddelbart efter behandling i Social- og Seniorudvalget vil orientere regionen om de foreløbige tilkendegivelser.


Administrationen anbefaler, at den samlede sundhedsaftale godkendes.


Fredensborg Kommune har både i forhold til den politiske del og den administrative del af aftalen haft sagen politisk behandlet og afgivet høringssvar med anbefaling af de to delaftaler.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Sundhedskoordinationsudvalgets forslag til Sundhedsaftale III 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-02-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.29 - Procedure for fordeling af flygtninge i år 2015

Sagsnr.: 14/37489

 
Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om den nye foreløbige kvotetildeling af flygtninge til kommunen og tage beslutning om eventuel modtagelse af yderligere flygtninge udover den tildelte kvote.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunernes Landsforening har i skrivelse af den 23. januar 2015 orienteret kommunerne om ændringer i antallet af flygtninge, som kommunerne skal modtage i år 2015.


Udlændingestyrelsen har i december 2014 udmeldt en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til foreløbigt 12.000 flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i 2015.


I Fredensborg kommune er antallet af flygtninge således ændret fra 20 til 64 personer i  2015.


Fastsættelse af kommunekvoter for 2015 sker efter en proces, hvor kommuner, der ønsker at tage ekstra flygtninge udover den matematiske kvote, melder dette til KL seneste 1. marts 2015. Herefter vil de foreløbigt beregnede kvoter for de kommuner, der ikke ønsker at tage ekstra flygtninge blive genberegnet og meldt ud senest den 1. april 2015.


Normalt er det KKR, der tager stilling til, om der skal indgås frivillig aftale om fordeling mellem kommunerne inden for regionen. Hvis ikke der indgås frivillig aftale indenfor regionen, fastsættes kommunekvoterne af Udlændingestyrelsen på baggrund af en matematisk model, hvor der tages hensyn til antal indbyggere i kommunen, antal udlændinge samt antal familiesammenførte i kalenderåret forud.

I år er det aftalt, at KL beder de kommuner, der ønsker at modtage et større antal flygtninge, end de er forpligtet til efter den matematiske model, om at melde det ind til KL inden den 1. marts 2015.  Herefter vil de foreløbigt beregnede kvoter for de kommuner, der ikke ønsker at tage ekstra flygtninge, blive genberegnet og meldt ud sendes den 1. april 2015.


I forståelsen mellem regeringen og KL er der enighed om, at regeringen vil udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne, og at regeringen vil søge tilslutning til, at der herudover ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015.


Tilskuddet på 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager udover de i alt 4.000.  Således tager fordelingen højde for, at de kommuner, der vælger at modtage ekstra tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. Tilskuddet svarer til, at kommunerne modtager ca. 15.600 kr. ekstra pr. flygtning på årsbasis, som følge af den ekstraordinære situation.


Det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud og antal familiesammenførte i 2014. Tilskuddet forventes at blive i størrelsesorden af 8.000 kr. pr. flygtning pr. år.


Da det er administrationens vurdering, at den ekstraordinære kvotetildeling vil give betydelige vanskeligheder i forhold til boligplacering m.v. , kan det ikke anbefales, at  Fredensborg kommune modtager et yderligere antal flygtninge udover den foreløbigt udmeldte kvote på 64 personer.


På Social- og Seniorudvalgets møde i marts kommer der en sag på, der blandt andet indeholder oplæg til boligplacering af de nye flygtninge.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Social – og Seniorudvalget


·         tager orienteringen til efterretning


·         beslutter at Fredensborg Kommune ikke modtager flere flygtninge end den tildelte kvote

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-02-2015

Anbefaler administrationens indstilling, samt at undersøgelse af dispensationsmuligheder for boligplacering afventer aftale mellem KL og regeringen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.30 - Midlertidigt tilbud

Sagsnr.: 14/6705

 
Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal tage stilling til forslag om det videre arbejde med målgruppen for Aktivitetsstedet for unge voksne i Kokkedal frem til mulig indflytning i huset ved Græstedgård.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har mandag den 22.12.2014 besluttet at etablere et aktivitetssted for unge voksne i Kokkedal i landarbejderhuset ved Græstedgård fra juli 2015.


I de sager, der i 2014 har været politisk behandlet om emnet, er der nævnt, at der skal etableres en dialog med målgruppen efter en politisk beslutning, ligesom der skal etableres en høringsproces med naboer og brugere af øvrige aktiviteter på Græstedgård. Sidstnævnte høringsproces er under udarbejdelse, og dialogen med de unge er startet, og de unge har fulgt tæt med i hele den hidtidige politiske proces.


Klublederen i Kokkedal Ungdomsklub har haft en god og konstruktiv dialog med målgruppen gennem hele 2014, og der har bl.a. har været talt om behovet for at fastholde muligheden for at mødes til aktiviteter mindst én gang om ugen. Dette er baggrunden for forslaget om at etablere et midlertidigt tilbud frem til en mulig indflytning i huset ved Græstedgård.


Denne dialog har bl.a. betydet, at det er lykkedes at få gruppen flyttet væk fra Holmegårdscenteret, hvor de ikke længere tager fast ophold. Det er blevet bekræftet af politiet i januar måned. Der har i det hele taget været forholdsvis roligt i Kokkedal i en længere periode, hvilket efter administrationens vurdering bl.a. kan tilskrives denne dialog samt involveringen af lokale kræfter, som tager ansvar for at skabe og fastholde en positiv udvikling i området.


Det foreslås, at klublederen for Kokkedal Ungdomsklub fortsætter dialogen med de unge og sammen med lokale kræfter laver aktiviteter minimum én gang ugentligt (primært lørdage). Det skal understreges, at disse aktiviteter ikke arrangeres i eller i nærheden af Kokkedal Ungdomsklub på dage og tidspunkter, hvor Ungdomsklubben er åben.

 

Klublederen har været i dialog med diverse samarbejdspartnere i området, som alle giver udtryk for, at de anser det som fornuftigt at fastholde dialogen med målgruppen. Bl.a. har Kokkedal på Vej udtrykt bekymring for udviklingen i området, såfremt der ikke vil være et tilbud til gruppen i den næste periode. Politiets lokale enhed, ETB, støtter også positivt op om forslaget, og det er aftalt, at politiet vil være i tæt dialog med klublederen om udviklingen, som det vil være tilfældet, når der kommer en permanent løsning.

Bevilling

Økonomien til det midlertidige tilbud holdes inden for den ramme, der i 2015 er afsat til Aktivitetstilbud for unge voksne i Kokkedal.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget beslutter, at der arbejdes med målgruppen ud fra nævnte overordnede rammer i perioden frem til en mulig indflytning i de permanente lokaler, således at:
  • Klublederen i Kokkedal Ungdomsklub fortsætter den konstruktive dialog med målgruppen
  • Klublederen arrangerer i samarbejde med lokale kræfter aktiviteter for målgruppen mindst én gang ugentlig, men ikke i eller i nærheden af Kokkedal Ungdomsklub på dage, hvor denne benyttes af Ungdomsklubbens medlemmer.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 21-01-2015

Administrationens indstilling kom til afstemning med henblik på anbefaling til Social- og Seniorudvalget.


For stemte: Hans Nissen (A), Hanne Berg (F), Henriette Petersen (Ø), Helge From og Henrik Sidney.


Imod stemte: Knud Løkke Rasmussen (V) og Hossein Armandi (D), idet de er bekymrede for de pædagogiske rammer i det midlertidige tilbud og at politiet ikke deltager.


Undlod at stemme: Tanja Thomsen Bæklund og Søren Rommelhoff.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-02-2015

Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:


For stemte 5: Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A), Kristian Hegaard (B), Kim E. Jensen (O) og Henriette Brandt Pedersen (Ø).


Imod stemte 2: Carsten Wulff (V) og Lars Egedal (V).


Liste V begærede sagen indbragt for Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Byrådet stemte om Social – og Seniorudvalgets indstilling:


For: 17 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hanne Berg (F), Kenneth Hillestrøm (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 10 (Hossein Armandi (D), Helle Abild Hansen (I), Allan Borgstrøm (V), Charlotte Bie (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Søndergaard (V), Preben Goth (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Bak (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Undlader: 0


Forslaget blev vedtaget.


Hossein Armandi (D) og Liste V stemmer imod, idet de er bekymrede for de pædagogiske rammer i det midlertidige tilbud og at politiet ikke deltager.

Nr.31 - Endelig vedtagelse af erhvervsstrategi

Sagsnr.: 14/10918

 
Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Byrådet skal vedtage Fredensborg Kommunes erhvervsstrategi.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har besluttet, at Fredensborg Kommunes erhvervsindsats skal opprioriteres. På den baggrund har administrationen udarbejdet et udkast til en ny erhvervsstrategi, der fastlægger mål, retning og indsatser i de kommende år. Erhvervsstrategien har været behandlet to gange i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og i Erhvervsrådet, hvorefter strategien har været sendt offentlig høring. Endvidere har strategien været diskuteret på en stor erhvervskonference den 29. oktober, hvor godt 85 virksomheder deltog.


Selve høringen og tilbagemeldingerne fra erhvervskonferencen giver efter administrationens opfattelse ikke anledning større ændringer af strategien. Hovedparten af høringssvarene anerkender således målsætningerne og indsatserne i strategien. Høringssvarene er uddybet nedenfor og i vedlagte bilag til sagen.


Erhvervsstrategien
Strategien er bygget op om en mission, vision, værdier og tre strategiske målsætninger, hvortil foreslås en række konkrete initiativer og succeskriterier med henblik på at sikre målopfyldelsen.

 

Visionen lyder som følger:

 

Fredensborg Kommune skal være erhvervslivets foretrukne valg ved etablering og drift af virksomhed.

 

Det er helt bevidst, at der arbejdes med en vision, der er meget ambitiøs.  Den skal signalere en ambition om, der altid kan gøres mere for at skabe gode rammer for erhvervslivet.

 

Der er i strategien lagt vægt på nogle grundlæggende værdier, som skal gennemsyre dialogen og den måde kommunen arbejder med erhvervslivet på. Værdierne handler om, at dialogen med erhvervslivet skal foregå i øjenhøjde, at sagsbehandlingen handler om at finde løsninger og at erhvervslivet skal opfattes som en medspiller. En forudsætning herfor er et forstærket fokus på koordinering, imødekommenhed og servicering over for erhvervslivet. Et arbejde der allerede er taget hul på i form af løbende koordineringsmøder mellem Erhvervsservice og andre relevante centre og som allerede har vist sit værd i flere sager.

 

De strategiske målsætninger i strategien skal dels understøtte visionen, dels være retningsgivende for de initiativer, der skal sættes i værk. Samtidig skal de strategiske målsætninger, værdierne og indsatserne understøtte den viden, der er om, hvad erhvervslivet lægger vægt på, når de skal vurdere kommunens erhvervsvenlighed. På den baggrund indeholder strategien følgende målsætninger:

 • Et attraktivt erhvervsklima
 • Fastholde og tiltrække nye virksomheder
 • Et højt kommunalt serviceniveau i forbindelse med sagsbehandling 

 

I tilknytning til målsætningerne foreslås som nævnt en række konkrete initiativer og indsatser. Følgende kan bl.a. fremhæves i en ikke prioriteret rækkefølge:

 

 • Én indgang for erhvervslivet
 • Elektroniske nyhedsbreve til erhvervslivet
 • Velkomstmøder for nye virksomheder
 • Flere virksomhedsbesøg
 • Etablering af iværksættermiljø
 • Vejledende sagsbehandlingstider
 • Prioritering af bedre rammer for erhvervslivet – f.eks. gennem justeringer af lokalplaner
 • Tættere samarbejde med Væksthus Hovedstaden

 

Ved siden af den lokale dimension rummer strategien også en mere regional dimension. Helt konkret at det regionale samarbejde om at skabe vækst og arbejdspladser skal styrkes ud fra betragtningen om, at det kommer alle til gode, hvis Hovedstadsregionen generelt klarer sig godt. Fredensborg Kommune skal derfor arbejde positivt for at understøtte denne dagsorden. Eksempler på dette er den nylige beslutning om at etablere et fælles EU-kontor i Bruxelles og beslutningen om at etablere et fælles modtageapparat over for udenlandske delegationer.

   

Høringssvar og forslag til ændringer af strategien

Der er indkommet høringssvar fra Dansk Byggeri, Dansk Industri, Væksthus Hovedstaden, den socialdemokratiske byrådsgruppe i Fredensborg og Jens Graff. Derudover har der været arbejdet med strategien på erhvervskonferencen, som har givet nogle pejlemærker i relation til eventuelle justeringer heraf.


Helt overordnet er der i høringssvarende stor opbakning til målsætningerne og indsatserne i strategien.


Et emne der går igen i høringssvarene er ønsket om, at gebyrer og afgifter nedsættes eller helt fjernes. Der indgår allerede i den Erhvervs- og Turismepolitik som blev vedtaget i 2013 en målsætning om at nedsætte afgifter og gebyrer. Det foreslås derfor ikke at indarbejde det i selve strategien.


Fra Dansk Byggeri og Dansk Industri indgår endvidere et ønske om, at flere kommunale opgaver skal udbydes. Såfremt det skal indgå i strategien bør der være en politisk drøftelse og beslutning herom. Det bemærkes i den forbindelse, at Fredensborg Kommune ligger forholdsvist højt på den kommunale liste for konkurrenceudsættelse.


Væksthus Hovedstaden foreslår en strategi for fastholdelse af de store virksomheder, idet kommunen er sårbar, hvis en af disse flytter. De store virksomheder vil med strategien bliver prioriteret mere end de gør i dag. Det skal ikke mindst ske ved at fokusere på bedre rammer for erhvervslivet og gennem en styrket dialog. Det kunne overvejes at tilbyde og facilitere, at der etableres et netværk for de store virksomheder jf. forslaget nedenfor om at erstatte en erhvervsklub med mere løse netværk.


Jens Gaff og Væksthus Hovedstaden påpeger vigtigheden af fortsat at fokusere på bosætning fordi erhverv og bosætning hænger tæt sammen. Administrationen skal i den forbindelse bemærke, at erhvervsstrategien skal ses i sammenhæng med arbejdet med en 2020-strategi herunder en ny planstrategi. Ambitionerne på erhvervsområdet kommer således til at indgå som et prioriteret tema og i sammenhæng med bosætningssporet i 2020-strategien.


Mange af de øvrige bemærkninger i høringssvarene vil administrationen arbejde videre med herunder ønskerne om en hjemmeside, der i højere grad prioriterer erhvervslivet og de positive erfaringer andre kommuner har haft i forhold til målrettet efteruddannelse af relevante medarbejdere i servicekultur.


På erhvervskonferencen den 29. oktober blev deltagerne i en række work-shops bedt om at forholde sig til en række spørgsmål med relevans for erhvervsstrategien.


I tilbagemeldingerne går spørgsmålet om afgifter og gebyrer igen. En anden tilbagemelding fra deltagerne er, at en formel erhvervsklub som foreslået i strategien måske ikke er det rigtige. Der ønskes i stedet en mere løs struktur, der er mere tema- og netværksbaseret. Det foreslås på den baggrund, at erhvervsstrategien på dette område omformuleres, således at erhvervsklubben erstattes med, at Fredensborg Kommune løbende vil facilitere arrangementer for erhvervslivet med relevante temaer på dagsordenen. Et tema kunne f.eks. være et arrangement om fastholdelse af de store virksomheder jf. Væksthus Hovedstadens ønske om et fokus på dette spørgsmål.


 

Den videre proces 

Når Byrådet har vedtaget den nye erhvervsstrategi vil administrationen udarbejde en egentlig implementeringsplan til forelæggelse i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Det vil ske sideløbende med det arbejde, der allerede er i gang med konkret at forberede og gennemføre initiativerne.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender erhvervsstrategien herunder den foreslåede ændring, hvor erhvervsklubben erstattes af temabaserede arrangementer for erhvervslivet.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 09-12-2014

Sagen udsat. Høringsfristen forlænges til den 10. januar 2015 og sagen behandles på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets møde den 15. januar 2015.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 05-02-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Anbefaler Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.32 - Sager behandlet på lukket møde

Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 33  ” Kunstgræsbaner - anlægsøkonomi og valg af

entreprenører”

 

Sag nr. 34  ” Lov om ændring af apotekerloven”

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Sag nr. 33 ” Kunstgræsbaner - anlægsøkonomi og valg af

entreprenører”

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

 

Sag nr. 34 ” Lov om ændring af apotekerloven”

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.