Nr.30 - Midlertidigt tilbud

Sagsnr.: 14/6705

 
Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal tage stilling til forslag om det videre arbejde med målgruppen for Aktivitetsstedet for unge voksne i Kokkedal frem til mulig indflytning i huset ved Græstedgård.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har mandag den 22.12.2014 besluttet at etablere et aktivitetssted for unge voksne i Kokkedal i landarbejderhuset ved Græstedgård fra juli 2015.


I de sager, der i 2014 har været politisk behandlet om emnet, er der nævnt, at der skal etableres en dialog med målgruppen efter en politisk beslutning, ligesom der skal etableres en høringsproces med naboer og brugere af øvrige aktiviteter på Græstedgård. Sidstnævnte høringsproces er under udarbejdelse, og dialogen med de unge er startet, og de unge har fulgt tæt med i hele den hidtidige politiske proces.


Klublederen i Kokkedal Ungdomsklub har haft en god og konstruktiv dialog med målgruppen gennem hele 2014, og der har bl.a. har været talt om behovet for at fastholde muligheden for at mødes til aktiviteter mindst én gang om ugen. Dette er baggrunden for forslaget om at etablere et midlertidigt tilbud frem til en mulig indflytning i huset ved Græstedgård.


Denne dialog har bl.a. betydet, at det er lykkedes at få gruppen flyttet væk fra Holmegårdscenteret, hvor de ikke længere tager fast ophold. Det er blevet bekræftet af politiet i januar måned. Der har i det hele taget været forholdsvis roligt i Kokkedal i en længere periode, hvilket efter administrationens vurdering bl.a. kan tilskrives denne dialog samt involveringen af lokale kræfter, som tager ansvar for at skabe og fastholde en positiv udvikling i området.


Det foreslås, at klublederen for Kokkedal Ungdomsklub fortsætter dialogen med de unge og sammen med lokale kræfter laver aktiviteter minimum én gang ugentligt (primært lørdage). Det skal understreges, at disse aktiviteter ikke arrangeres i eller i nærheden af Kokkedal Ungdomsklub på dage og tidspunkter, hvor Ungdomsklubben er åben.

 

Klublederen har været i dialog med diverse samarbejdspartnere i området, som alle giver udtryk for, at de anser det som fornuftigt at fastholde dialogen med målgruppen. Bl.a. har Kokkedal på Vej udtrykt bekymring for udviklingen i området, såfremt der ikke vil være et tilbud til gruppen i den næste periode. Politiets lokale enhed, ETB, støtter også positivt op om forslaget, og det er aftalt, at politiet vil være i tæt dialog med klublederen om udviklingen, som det vil være tilfældet, når der kommer en permanent løsning.

Bevilling

Økonomien til det midlertidige tilbud holdes inden for den ramme, der i 2015 er afsat til Aktivitetstilbud for unge voksne i Kokkedal.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At Social- og Seniorudvalget beslutter, at der arbejdes med målgruppen ud fra nævnte overordnede rammer i perioden frem til en mulig indflytning i de permanente lokaler, således at:
    • Klublederen i Kokkedal Ungdomsklub fortsætter den konstruktive dialog med målgruppen
    • Klublederen arrangerer i samarbejde med lokale kræfter aktiviteter for målgruppen mindst én gang ugentlig, men ikke i eller i nærheden af Kokkedal Ungdomsklub på dage, hvor denne benyttes af Ungdomsklubbens medlemmer.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 21-01-2015

Administrationens indstilling kom til afstemning med henblik på anbefaling til Social- og Seniorudvalget.


For stemte: Hans Nissen (A), Hanne Berg (F), Henriette Petersen (Ø), Helge From og Henrik Sidney.


Imod stemte: Knud Løkke Rasmussen (V) og Hossein Armandi (D), idet de er bekymrede for de pædagogiske rammer i det midlertidige tilbud og at politiet ikke deltager.


Undlod at stemme: Tanja Thomsen Bæklund og Søren Rommelhoff.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-02-2015

Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:


For stemte 5: Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A), Kristian Hegaard (B), Kim E. Jensen (O) og Henriette Brandt Pedersen (Ø).


Imod stemte 2: Carsten Wulff (V) og Lars Egedal (V).


Liste V begærede sagen indbragt for Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Byrådet stemte om Social – og Seniorudvalgets indstilling:


For: 17 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hanne Berg (F), Kenneth Hillestrøm (O), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 10 (Hossein Armandi (D), Helle Abild Hansen (I), Allan Borgstrøm (V), Charlotte Bie (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Søndergaard (V), Preben Goth (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Bak (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Undlader: 0


Forslaget blev vedtaget.


Hossein Armandi (D) og Liste V stemmer imod, idet de er bekymrede for de pædagogiske rammer i det midlertidige tilbud og at politiet ikke deltager.