Nr.29 - Procedure for fordeling af flygtninge i år 2015

Sagsnr.: 14/37489

 
Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Social- og Seniorudvalget skal orienteres om den nye foreløbige kvotetildeling af flygtninge til kommunen og tage beslutning om eventuel modtagelse af yderligere flygtninge udover den tildelte kvote.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunernes Landsforening har i skrivelse af den 23. januar 2015 orienteret kommunerne om ændringer i antallet af flygtninge, som kommunerne skal modtage i år 2015.


Udlændingestyrelsen har i december 2014 udmeldt en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til foreløbigt 12.000 flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i 2015.


I Fredensborg kommune er antallet af flygtninge således ændret fra 20 til 64 personer i  2015.


Fastsættelse af kommunekvoter for 2015 sker efter en proces, hvor kommuner, der ønsker at tage ekstra flygtninge udover den matematiske kvote, melder dette til KL seneste 1. marts 2015. Herefter vil de foreløbigt beregnede kvoter for de kommuner, der ikke ønsker at tage ekstra flygtninge blive genberegnet og meldt ud senest den 1. april 2015.


Normalt er det KKR, der tager stilling til, om der skal indgås frivillig aftale om fordeling mellem kommunerne inden for regionen. Hvis ikke der indgås frivillig aftale indenfor regionen, fastsættes kommunekvoterne af Udlændingestyrelsen på baggrund af en matematisk model, hvor der tages hensyn til antal indbyggere i kommunen, antal udlændinge samt antal familiesammenførte i kalenderåret forud.

I år er det aftalt, at KL beder de kommuner, der ønsker at modtage et større antal flygtninge, end de er forpligtet til efter den matematiske model, om at melde det ind til KL inden den 1. marts 2015.  Herefter vil de foreløbigt beregnede kvoter for de kommuner, der ikke ønsker at tage ekstra flygtninge, blive genberegnet og meldt ud sendes den 1. april 2015.


I forståelsen mellem regeringen og KL er der enighed om, at regeringen vil udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne, og at regeringen vil søge tilslutning til, at der herudover ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015.


Tilskuddet på 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager udover de i alt 4.000.  Således tager fordelingen højde for, at de kommuner, der vælger at modtage ekstra tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. Tilskuddet svarer til, at kommunerne modtager ca. 15.600 kr. ekstra pr. flygtning på årsbasis, som følge af den ekstraordinære situation.


Det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud og antal familiesammenførte i 2014. Tilskuddet forventes at blive i størrelsesorden af 8.000 kr. pr. flygtning pr. år.


Da det er administrationens vurdering, at den ekstraordinære kvotetildeling vil give betydelige vanskeligheder i forhold til boligplacering m.v. , kan det ikke anbefales, at  Fredensborg kommune modtager et yderligere antal flygtninge udover den foreløbigt udmeldte kvote på 64 personer.


På Social- og Seniorudvalgets møde i marts kommer der en sag på, der blandt andet indeholder oplæg til boligplacering af de nye flygtninge.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Social – og Seniorudvalget


·         tager orienteringen til efterretning


·         beslutter at Fredensborg Kommune ikke modtager flere flygtninge end den tildelte kvote

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-02-2015

Anbefaler administrationens indstilling, samt at undersøgelse af dispensationsmuligheder for boligplacering afventer aftale mellem KL og regeringen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.