Nr.22 - Likviditetsgenopretning

Sagsnr.: 15/2662

 
Lars Egedal (V), Flemming Rømer (O), Hans Nissen (A), Thomas Elgaard Larsen (V), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte administrationens oplæg til likviditetsgenoprettende forslag med henblik på at finde mindst 25 mio. kr. til genopretning af likviditeten og heraf skal minimum 5 mio. kr. være varige besparelser.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har på deres møde den 19. januar anmodet administrationen om et oplæg til at imødegå de akutte likviditetsmæssige udfordringer, som budgetrevisionen pr. 30.11.2014 har medført.


Administrationen har udarbejdet et oplæg til genopretning af likviditeten. Forslagene er samlet i et oversigts notat samt i et forslagskatalog, som lidt grundigere beskriver forslaget og dets virkninger.


Med en aktuel kassebeholdning på 18 mio. kr. og et yderligere kassetræk med det efter budgetrevisionen gældende budget for 2015 er der behov for en væsentlig og hurtig styrkelse af kommunens likviditet.


Administrationens vurdering er, at der som minimum skal findes 25 mio. kr. i 2015 til genopretningen af kassen, hvoraf mindst 5 mio. kr. skal være varige besparelser. Det bemærkes, at det er under forudsætning af, at der ikke vedtages yderligere udgifter, der i givet fald vil øge udfordringen yderligere.

Bevilling

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, som afhænger af resultatet af de politiske drøftelser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget drøfter administrationens oplæg

  1. At Økonomiudvalget peger på initiativer til styrkelse af kassebeholdningen for mindst 25 mio. kr., hvoraf minimum 5 mio. kr. findes som varige reduktioner af driftsudgifterne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-02-2015

1.       Økonomiudvalget anbefaler, at der gennemføres budgetforbedringer på 26,2 mio. kr. i 2015. Økonomiudvalgets anbefalinger fremgår af vedlagte bilag.


2.       Økonomiudvalget anbefaler desuden, at der i 2015 i udgangspunkt ikke tillades overførsel af underskud fra 2015 til 2016.


For at følge budgettilpasningen på handicapområdet (politikområde 14) nedsættes en politisk følgegruppe bestående af formanden for  Social – og Seniorudvalget (formand for følgegruppen), næstformanden i Social – og Seniorudvalget, borgmesteren samt en repræsentant fra Venstre.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod, idet Liberal Alliance ikke ønsker, at der skal røres ved ekstraordinære afdrag og ikke finder de foreslåede besparelser på handicapområdet realistisk.


Høringssvar fra Seniorrådet indgik i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 23-02-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning, idet:


- besparelsesforslag nr. 1 (arrangementer på Fredtoften) reduceres til 0,2 mio. kr.


- besparelsesforslaget nr. 20 medtages under forudsætning af, at hver enkelt ung i målgruppen fortsat tildeles henholdsvis kontaktperson og bostøtte.


- den politiske følgegruppe udvides med Henriette Brandt Pedersen (Ø)


For: 25 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Dorte Beyer (A), Ergin Øzer (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Kenneth Hillestrøm (O), Kim E. Jensen (O), Allan Borgstrøm (V), Charlotte Bie (V), Lars Søndergaard (V), Preben Goth (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Bak (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod: 2 (Helle Abild Hansen (I), Knud Løkke Rasmussen (V))


Helle Abild Hansen (I) og Knud Løkke Rasmussen (V) stemte imod, idet de ikke ønsker, at der skal røres ved ekstraordinære afdrag og ikke finder de foreslåede besparelser på handicapområdet realistisk.