Nr.188 - Ny styrings- og ledelsesmodel for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 14/38432

 
Carsten Wulff (V), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Stillingtagen til forslag om ny styrings- og ledelsesmodel for Nivå Havn og Strandpark efter at forslaget har været i høring.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden Økonomiudvalget den 23. marts 2015 sendte forslag til ny styrings- og ledelsesmodel for Nivå Havn og Strandpark i høring, er der indkommet høringssvar fra Forretningsudvalget for Nivå Havn, Plan-, Klima- og Miljøudvalget samt Fritids- og Idrætsudvalget. Der har endvidere den 25. juni 2015 været afholdt borgermøde om forslaget, ligesom dette har været udsendt i høring til havnens brugere og kommunens øvrige borgere i perioden fra 4. juni til 15. september 2015.

 

I nærværende sagsfremstilling gives først et resumé af de indkomne høringssvar fra udvalg, havnens interessenter og andre. Der henvises endvidere til det vedlagte bilag, der indeholder en mere detaljeret gennemgang og kommentering af de enkelte høringssvar fra bådpladslejere, andre borgere og foreninger. Dernæst drages der nogle konsekvenser af høringssvarene i forhold til den geografiske afgrænsning af området og i forhold til den videre sagsbehandling. De de økonomiske spørgsmål vil blive behandlet i en særskilt sag på kommende udvalgsmøde.

 

Høringssvarene 

Forretningsudvalget for Nivå Havn udtaler på sit møde den 13. april 2015:

”Udvalget er grundlæggende enige i forslaget til ny styrings - og ledelsesmodel for Nivå Havn.

Forretningsudvalget anbefaler, at

·         Der stilles forslag om etablering af mulighed for samlet overførsel af mer- og eller mindreforbrug.

·         Der stilles forslag om særskilte regnskaber inkl. drift og status for den nye organisatoriske enhed.

·         Havnefogeden er øverste ledelse på havnen”

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: udtaler på sit møde den 5. maj 2015, at udvalget ”støtter forslaget og tilslutter sig bemærkningerne fra forretningsudvalget, dog mener udvalget ikke der være skal adgang til overførsel af merforbrug”

 

Fritids- og Idrætsudvalget udtaler på sit møde den 6. maj 2015, at udvalget ”tilslutter sig udtalelsen fra forretningsudvalget for Nivå Havn”.

 

Der blev ikke taget særskilt referat af Borgermødet den 25. juni, idet mødet først og fremmest havde til formål at orientere om forslagets indhold og at besvare spørgsmål. Deltagerne blev endvidere opfordret til at indsende skriftligt høringssvar til kommunen. Det skal dog bemærkes, at der på borgermødet var en del kritiske røster i forhold til forslaget, ikke mindst i forhold til den forhøjelse af bådpladslejen, forslaget lægger op til. Det var et resultat af borgermødet, at høringsfristen blev udsat med en måned til 15. september.

 

Der er indkommet 15 høringssvar fra foreninger og borgere i kommunen. De hovedspørgsmål, som administrationen kan udlede af de indkomne høringssvar, er i forskellige variationer følgende

 

  1. Er det overhovedet nødvendigt at ændre organiseringen?
  2. Er det fremlagte forslag lovligt? 
  3. Er det fremlagte forslag tilstrækkeligt detaljeret? 
  4. Skal bådpladslejen forhøjes? 
  5. Skal bådpladslejerne være med til at betale for andet end det, der er nødvendigt for deres bådplads? 
  6. Hvordan skal bestyrelsen sammensættes? 
  7. Hvad skal der ske med de foreningshuse, hvor foreningen har medfinansieret? 
  8. Kommer der yderligere høringer eller inddragelser af interessenter?

 

På det foreliggende grundlag har administrationen besluttet at opdele sagen i to dele, nemlig en del, der handler om selve organiseringen, og en del der handler om økonomien. I denne dagsordenstekst, der handler om organiseringen, behandles derfor kun spørgsmål 1, 2, 3, 6 og 8. Det er således specielt spørgsmålet om bådpladslejens størrelse, hvad bådpladslejen skal gå til, og hvad der skal ske med foreningshusene, der udskydes til behandling på et senere møde.

 

Den nye organisatoriske enheds geografiske udstrækning.

Det er administrationens vurdering, at den gennemførte høring giver anledning til at revurdere den geografiske udstrækning af den nye organisatoriske enhed, således at denne omfatter havnen i vandet og havnen på land, men ikke strandparken. På billedet nedenfor viser den røde streg det område, der i dag er omfattet af regulativet for Nivå Havn og af forretningsudvalget for Nivå Havn opgavevaretagelse. Det forslag, der nu fremlægges, omfatter desuden det område, der ligger mellem den blå og den røde streg, som er det landområde, der ”naturligt” hører til havnen.

 

Ad spørgsmål 1 om nødvendigheden af at ændre organiseringen.

Det er administrationens opfattelse, at der er behov for en fornyelse og samdrift af havnens og landarealets forhold. Forslaget harmonerer med visionen om at se området som en helhed. Formålet er endvidere at tilføre området flere midler til vedligeholdelse og udvikling. Midlerne kan enten tilføres ved en forhøjelse af bådpladslejen inden for rammerne af markedsniveauet eller ved træk på kommunens kassebeholdning.


Ad spørgsmål 2 om forslagets lovlighed.

Det er lovligt for kommunen at opkræve en markedsleje for bådpladser, og det er ligeledes lovligt at anvende indtægten til at finansiere andre kommunale opgaver. En lystbådehavn som Nivå Havn er ikke en forsyningsvirksomhed, der er omfattet af det kommunalretlige "hvile i sig selv princip".

 

Finansieringen af den nye organisatoriske enhed kommer dels fra bådpladslejen, dels fra kommunens skatteindtægter.


Ad spørgsmål 3 om forslaget er tilstrækkeligt detaljeret.

Det er forslagets overordnede rammer, der har været udsendt i høring. Det fremgår af selve forslaget, at der i forlængelse af en eventuel vedtagelse af forslaget, bl.a. vil blive udarbejdet nyt regulativ, nye vedtægter for driftsbestyrelsen samt driftsoverenskomst mellem den nye organisatoriske enhed og kommunen. Der er desuden allerede udarbejdet en jobprofil for havnefogeden i forbindelse med rekruttering til ledig stilling.


Ad spørgsmål 6 om bestyrelsens sammensætning.

Udgangspunktet er det fremlagte forslag, hvorefter bestyrelsen skal bestå af 2 repræsentanter udpeget af Byrådets midte, 3 repræsentanter for havnens foreninger, 1 repræsentant fra paraplyorganisationerne i Fritidsforum og 1 repræsentant fra de erhvervsdrivende på havnen.

 

Flere af høringssvarene beskæftiger sig med spørgsmålet om bestyrelsens sammensætning. Flere ønsker, at bestyrelsens sammensætning bedre afspejler sammensætningen af interessenter på havnen. Andre mener, at almindelige borgere og bådpladslejere, der ikke er medlem af en af havnens foreninger, skal have plads i bestyrelsen. Atter andre mener, at brugerne skal sikres flertal i bestyrelsen.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler administrationen, at bestyrelsen i forhold til det fremlagte forslag suppleres med yderligere 2 medlemmer fra havnens foreninger, således at bestyrelsen består af i alt ni medlemmer. De to medlemmer skal begge være bådpladslejere. Det foreslås endvidere, at ingen forening må have mere end ét medlem af bestyrelsen. Reglen skal dog ikke være til hinder for, at den pågældende er medlem af flere foreninger.

 

Ad spørgsmål 9 om der kommer yderligere høringer eller inddragelser af interessenter

Der er udtrykt politisk ønske om endnu en inddragelse af havnens interessenter i forbindelse med udarbejdelsen og kvalificeringen af de dokumenter, der skal detailregulere forholdene. Det er planen at invitere nogle af dem, der har afgivet høringssvar, til at indgå i en ”dialoggruppe”, der, efter at nærværende sag har været politisk behandlet, kan give administrationen input i forhold til udformningen af de endelige dokumenter. Det er tanken, så vidt muligt at sammensætte dialoggruppen med samme repræsentation som den endelige bestyrelse. De nævnte dokumenter skal være politisk godkendt, inden den nye organiserings ikrafttræden pr. 1. april 2016.

Bevilling

Bevillingsskema kommer senere

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At forslag af 11. marts 2015 til ny styrings- og ledelsesmodel for Nivå Havn og Strandpark godkendes med følgende ændringer og præciseringer:

 

1.    Afsnittene om økonomi, herunder bådpladslejens størrelse udskilles til særskilt sag til senere behandling.

2.    Den nye organisatoriske enheds geografiske udstrækning omfatter Nivå Havn og det umiddelbare havneareal, jf. sagsfremstillingen og bilag.

3.    At den nye organisatoriske enheds driftsbestyrelse skal bestå af:

·      2 repræsentanter fra Byrådets midte

·      5 repræsentanter fra havnens foreninger. Mindst to af disse skal være bådpladslejere. Ingen forening må have mere end én repræsentant i bestyrelsen, jf. sagsfremstillingen

·      1 repræsentant fra paraplyorganisationerne i Fritids Forum

·      1 repræsentant fra de erhvervsdrivende på havnen.

4.    At der gennemføres yderligere inddragelse af interessenter i forbindelse med udarbejdelsen af de endelige dokumenter, jf. sagsfremstillingens nr. 8)

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 02-12-2015

Anbefaler administrationens indstilling punkt 1, 3 og 4. For så vidt angår punkt 2 indstiller udvalget, at den nye organisatoriske enheds geografiske udstrækning også kommer til at omfatte strandparken.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Anbefaler Fritids - og Idrætsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.