Nr.186 - Drøftelse af forholdene vedr. mulig færdiggørelse af motorvejene til Frederikssund og Hillerød

Sagsnr.: 15/566

 
Carsten Wulff (V), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Sagen drøftes.

Sagsfremstilling og økonomi

På foranledning af udvalgsformanden og borgmesterens ønske, bedes udvalget drøfte hvorvidt en færdiggørelse af motorvejene til Frederikssund og Hillerød kan fremmes.


Fredensborg Kommune har i samarbejde med de fem andre Nordsjællandske Kommuner – Helsingør, Hillerød, Gribskov, Halsnæs og Frederikssund – fået udarbejdet en analyse som viser, at der er store gevinster for hele Nordsjælland ved at få færdiggjort motorvejene til Frederikssund og Hillerød.


Der er tale om statsveje som anlægges af staten på baggrund af en af Folketinget vedtaget anlægslov. Forud for en sådan vedtagelse skal der gennemføres et større planlægningsarbejde som indebærer grundige forundersøgelser såvel for afklaring af teknisk grundlag som lovfæstede VVM-undersøgelser for at vurdere miljømæssige forhold. Det er en flerårig proces som skal være gennemført inden der kan udarbejdes en anlægslov.


Omkostningerne ved dette planlægningsarbejde vurderes at være af størrelsesordenen 10 mio. kr. for de tekniske forundersøgelser og 40 mio. kr. for VVM-undersøgelserne.


Igangsætning af dette arbejde vil være et væsentligt led i at fremme projekterne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Byrådet så vidt angår bemyndigelse til Borgmesteren.

Indstilling

  1. At sagen drøftes.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 18-11-2015


Udvalget foreslår, at borgmesteren hos de 10 kommuner (de 6 samarbejdskommuner samt Furesø, Allerød, Egedal og Hørsholm) søger afsøgt, om de 10 kommuner forlods vil finansiere de 10 mio. kr til forundersøgelser mod senere statslig refusion. Sagen videresendes til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Økonomiudvalget.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2015


Udvalget vedtog efter afstemning indstillingen fra Udvalget for Infrastruktur og Trafik:


For stemte 5: A, Lars Simonsen, B og Flemming Rømer, O.


I mod stemte 3: Ulla Hardy-Hansen, C, Hanne Berg, F og Lars Søndergaard, V.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling efter afstemning:

For stemte: 7 Liste A, Liste B, Liste C, Liste V, Liste O

Imod stemte: 3 Liste F Liste I, Liste Ø

Forslaget blev dermed vedtaget.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling efter afstemning:


For: 23 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Charlotte Bie (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Susanne Rasmussen (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V))


Imod: 4 (Ole Bergmann (F), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (I), Henriette Brandt Pedersen (Ø))