Nr.181 - Forslag til gebyrer/takster for husholdningsaffald gældende for 2016

Sagsnr.: 15/9038

 
Carsten Wulff (V), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til gebyrer/takster for husholdningsaffald gældende for 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen årligt fastsætte gebyrer for affaldsordninger for husholdningsaffald. Gebyret dækker affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordningerne.


Som udgangspunkt skal kommunens affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv.


Administrationen har i samarbejde med Fredensborg Affald A/S, udarbejdet et budget og nærværende forslag til takster gældende for 2016.


Bestyrelsen i Fredensborg Affald A/S har på deres møde d. 11. november 2015 behandlet forslaget og indstillet til Byrådet at taksterne godkendes.


I det følgende gennemgås og uddybes gebyrer/takster for de enkelte ordninger.


Dagrenovation. Taksten for dagrenovation dækker afhentning af sække/containere m.m. til dagrenovation 1 gang om ugen.


Fredensborg Affald A/S regnskab for 2014 og prognosen for 2015 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er tillige et akkumuleret overskud, som er delvis nedbragt i 2015.


Der er dog konstateret en skævvridning af taksten for ”volumen uden materiel”, der har medført en manglende indtægt i forhold til det budgetterede, svarende til 833.875 kr. ved udgangen af 2015.  


Sagen om taksten for ”volumen uden materiale” har været behandlet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget d. 3. november 2015, det vil medføre, at de øvrige dagrenovationstakster skal reguleres forventeligt fra i 2017.


Det foreslås, at taksten for dagrenovation fastholdes uændret i 2016.


Storskrald. Taksten for storskrald giver hver husstand ret til at få afhentet storskrald 1 gang om måneden hele året.


Fredensborg Affald A/S regnskab for 2014 og prognosen for 2015 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er endvidere et mindre akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås derfor, at taksten for storskrald fastholdes uændret.


Papir. Taksten for papir giver hver husstand ret til at benytte de opstillede papircontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne samt ret til at få afhentet papiraffald ved boligen (husstandsindsamlingsordning).


Fredensborg Affald A/S regnskab for 2014 og prognosen for 2015 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Det foreslås derfor, at taksten fastholdes uændret.


Glas. Taksten for glas giver hver husstand ret at benytte de opstillede flaskecontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne.


Fredensborg Affald A/S regnskab for 2014 og prognosen for 2015 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Det foreslås derfor, at taksten fastholdes uændret.


Genbrugsplads. Taksten for genbrugsplads giver hver husstand ret til at benytte 6 genbrugspladser knyttet til Norfors fælleskoncept – herunder ret til at aflevere op til 2 tons affald/år.


Taksten for 2016 er udarbejdet af Norfors på baggrund af udgifterne i 2014 samt prognosen der bygger på årets første 7 måneder af 2015 for affaldsbortskaffelse samt harmonisering af serviceniveauet, herunder udvidede åbningstider.


Siden 1. september 2015 er åbningstiderne på samtlige 6 genbrugspladser udvidet med ca. 30 % eller 15 timer/ugen, således at der er adgang til pladserne fra kl. 07.00 - 18.00 på alle hverdage. De nye åbningstider får fuldt gennemslag i 2016.


Der forventes, at affaldsmængderne i 2015 stiger med 4 % i forhold til 2014, og der budgetteres med en yderligere stigning i 2016 med 3 %.


Det bemærkes, at transportomkostninger er faldet en del, som følge af lavere brændselsomkostninger. Indtægterne for salg af papir, pap og jern & metal har også været lavere.  


Det er Norfors vurdering, at den takst som Norfors opkræver kommunen pr. husstand bør stige med 2 % i 2016.


Fredensborg Affald A/S regnskab for 2014 og prognosen for 2015 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv og der er tillige et akkumuleret overskud på ordningen. Det foreslås derfor, at taksten for genbrugspladser fastholdes uændret.


Farligt affald. Taksten for farligt affald giver hver husstand ret til at aflevere farligt affald op til 200 kg/år.


Fredensborg Affald A/S regnskab for 2014 og prognose for 2015 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv og der er tillige et akkumuleret overskud på ordningen. Det foreslås derfor, at taksten fastholdes uændret.


Sammenfatning. Godkendelse af forslag til taksterne for 2016 vil betyde, at udgiften for kommunens husstande forblive uændret. Taksterne er udfærdiget med henblik på at fastholde takstniveauet også i 2017 (med forbehold for dagrenovation), hvor der planlægges et nyt udbud på affaldsordningerne. 


Gebyr pr. husstand

Takst 2013

Takst 2014

Takst 2015

Takst 2016

Dagrenovation (110 l)

897,60

718,46

933,50

933,50

Storskrald

66,25

66,25

46,38

46,38

Papir

66,25

66,25

66,25

66,25

Glas

37,50

37,50

48,75

48,75

Genbrugsplads

908,00

726,40

1.089,60

1.089,60

Farligt affald

100,00

80,00

40,00

40,00

I alt

2.075,60

1.694,86

2.224,48

2.224,48

Alle beløb i kr. og inkl. moms.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Det er udarbejdet et takstblad for husholdningsaffaldsgebyrer, som bliver lagt på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider. Takstbladet er vedlagt som bilag.

Indstilling

  1. At forslag til gebyrer for husholdningsaffald gældende for 2016 godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2015


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.