Nr.179 - Lokalplan L101 - Græstedgård

Sagsnr.: 15/34545

 
Carsten Wulff (V), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Vedtagelse af offentlig høring af Forslag til lokalplan L101 for Græstedgård.

Sagsfremstilling og økonomi

I forlængelse af sag på dette møde (dec 2015) om ´løsningsmodeller for afvikling af skovbørnehaver og indfasning af nye lokale tilbud´ har administrationen udarbejdet et ændret plangrundlag for anvendelse af bygningerne på Græstedgård. Den gældende lokalplan nr. 2 for Græstedgård er anvendelserne meget specifikt defineret for hver enkelt bygning, og lokalplanen giver ikke mulighed for at dispensere til den foreslåede nye anvendelse til skovbørnehave.

 

Formålet med det ændrede plangrundlag er alene at tilvejebringe en mere fleksibel regulering af anvendelsen af Græstedgårds bygninger og arealer end det er tilfældet i den nugældende lokalplan. Forslaget fastholder således hele områdets anvendelse til institutions- og fritidsformål, hvorefter det vil være muligt at etablere skovbørnehave som foreslået. Lokalplanforslaget skærper samtidig, at der ikke må være beboelse og erhverv i lokalplanområdet.


Lokalplanforslaget (se bilag: Forslag til Lokalplan L101 – Græstedgård.) justerer lokalplanafgrænsningen i forhold til kommuneplanens rammer, men omfatter ikke de dele af den eksisterende lokalplan der vedrører stiudlæg i Usserød Ådal. Den gældende lokalplan nr. 2 for Græstedgård vil således kun blive delvist aflyst.


Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplan 2013 der udlægger området til offentlige formål i rammeområde LO 03.


Græstedgård

LO 03

Anvendelse

Områder til offentlige formål

Max. Bebyggelsesprocent

-

Max. Højde

-

Andet

 

a) Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål (børne-, ungdoms- og ældreinstitutioner samt tennisanlæg med klubhus,

 

b) Området friholdes for anden bebyggelse end den til formålet  nødvendige

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Lukning af skovbørnehaver er en del af budgetforliget og det ændrede plangrundlag er således en konsekvens af budgetforliget.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Forslag til lokalplan L101 udsendes i 8 ugers høring og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At Forslag til lokalplan L101 – Græstedgård vedtages til offentlig høring i 8 uger.
  2. At der ikke foretages en egentlig miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-12-2015


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.