Nr.176 - Ny anvisningsaftale med Humlebæk Boligselskab

Sagsnr.: 15/22001

 
Carsten Wulff (V), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Fredensborg Kommune skal indgå ny anvisningsaftale med Humlebæk Boligselskab om anvisning af små boliger.

Sagsfremstilling og økonomi

Humlebæk Boligselskab fremsatte i forbindelse med styringsdialogmødet 2014 ønske til ændring af gældende anvisningsaftale med Fredensborg Kommune.


Fredensborg Kommune har en anvisningsaftale med Humlebæk Boligselskab om boligerne på Båstrupvej, Fredensborg. Aftalen udløb 28. februar 2015. Det har været aftalt med boligselskabet, at kommunen fortsat har anvist på baggrund af aftalen indtil ny aftale formelt er indgået.


Fredensborg Kommune har ikke nogen skriftlige aftaler med boligselskabet om boligerne på Torpenvangen og Stejlepladsen II. Begge afdelinger ligger i Humlebæk. Her praktiseres efter historiske aftaler, som ligger tilbage fra før strukturreformen i 2007.


Nuværende aftaler om små boliger

I dag anviser Fredensborg Kommune:


·         12 små lejligheder i Torpenvangen (100 pct. anvisning af små boliger)

·         20 små lejligheder i Stejlepladsen II (100 pct. (12 stk.) små 2 værelses lejemål og 8 større 2 værelses lejemål)

·         15 små lejligheder på Båstrupvej (50 pct. af de små lejligheder)


Udover de pågældende afdelinger har Humlebæk Boligselskab følgende afdelinger i kommunen: Rådhushaven, Rosenvænget, Baunebjerghuse, Plantagevej/Tjørnevej, Enebærhaven, Langebjergparken, Ravnsberg I og II samt Seniorbo. I de pågældende afdelinger sker der kommunal anvisning efter 25 procents-reglen på nær til Seniorbo (100 pct. kommunal anvisning) og Ravnsberg II (ingen anvisning).


Nye forhandlinger med Humlebæk Boligselskab

I forbindelse med styringsdialog 2015 har administrationen forhandlet et udkast til en ny anvisningsaftale med Humlebæk Boligselskab.


Fredensborg Kommune har været glade for aftalerne med Humlebæk Boligselskab, og administrationens udgangspunkt har derfor været at bibeholde så stor en andel af de små boliger som muligt.


Boligselskabet ønskede i udgangspunktet en ændring fra 100 pct. kommunal anvisning til 25 pct. kommunal anvisning af de små boliger på et og to værelser i Torpenvangen og Stejlepladsen II. Deres begrundelse er at give ældre, der bliver alene, eller unge mulighed for at skifte til mindre bolig. Boligselskabet ønskede at fortsætte aftalen på Båstrupvej.


Efter forhandlinger ved styringsdialogmødet i oktober 2015, har Humlebæk Boligselskab fremsendt et nyt aftaleudkast til Fredensborg Kommune.


Aftaleudkastet giver Fredensborg Kommune anvisningsret til nedenstående antal boliger i de tre afdelinger. For hver afdeling er den årlige leje pr. kvadratmeter angivet. Lejen er den gældende leje fra seneste regnskab, som dækker perioden 1.1. – 31.12.2014.


Humlebæk Boligselskab tilbyder således:


·         6 små lejligheder i Torpenvangen (50 pct. af de små lejligheder).

911,95 kr./m2.

·         15 lejligheder på Båstrupvej (50 pct. af de små lejligheder)

948,1 kr./m2.

·         12 små lejligheder i Stejlepladsen II (50 pct. af 24 små lejligheder)

818,88 kr./m2.


Samtidig foreslår boligselskabet, at Fredensborg Kommune får anvisningsret til 50 pct. af de mindre seniorboliger boliger i den nye afdeling, der midlertidigt kaldes Stejlepladsen III. Det drejer sig om 4 boliger.


Herudover anvises de resterende boliger i de pågældende afdelinger efter 25 pct.’s reglen.


Efterspørgslen på små boliger

Pt står ca. 25 borgere på Fredensborg Kommunes venteliste til en lille bolig. Hertil kommer de flygtninge, som kommer til kommunen. Der er således stor efterspørgsel efter små boliger i Fredensborg Kommune.


Boliganvisningen anslår, at ca. 75 pct. af borgerne på venteliste alene har mulighed for at betale de billigste boliger. Det gælder således studerende, unge under 30 år på kontanthjælp, enlige på kontanthjælp og enlige pensionister som har folkepension som eneste indtægt. Hertil kommer enlige flygtninge på den nye lavere integrationsydelse.


Administrationens bemærkninger:

Administrationen har vurderet forslaget fra Humlebæk Boligselskab og anbefaler, at Fredensborg Kommune accepterer det nuværende aftaleudkast, som samlet set giver mulighed for at anvise flere små boliger, end kommunen har krav på, hos Humlebæk Boligselskab.


Almen boligloven giver kommunen en anvisningsret på 25 pct. i den almene boligsektor.


Aftaler udover 25 pct. kan indgås mellem det enkelte boligselskab og kommunen ud fra boligsociale forhold.


Forhandling om præmisserne for ny anvisningsaftale mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune skal ses i det lys. Kommunen kan således ikke stille ultimative krav i en forhandlingssituation, men må søge at forhandle sig frem til rammer for anvisningsaftaler, der imødekommer kommunens behov bedst muligt.


Ved at indgå den aftale, boligselskabet har fremsendt, vil kommunen samlet set få færre af de små boliger i Humlebæk Boligselskab end hidtil. Dog vil aftalen stadig give kommunen mulighed for at anvise flere små boliger, end kommunen har lovkrav på.

 

Administrationen bemærker også, at seniorboligerne i det planlagte byggeri, Stejlepladsen III, endnu ikke er opført.

 

Byrådet har på sit møde den 26. oktober 2015 behandlet ansøgningen fra Humlebæk Boligselskab og besluttet at medvirke til finansieringen i 2017 inden for den afsatte, indekserede ramme.

 

Boligselskabet har oplyst, at den fremtidige husleje er beregnet til at udgøre ca. 1.051 pr. m2 pr. år. En lejlighed på 90 m2 vil således koste ca. 7.885 kr. pr. måned. Det er administrationens opfattelse, at dette er et normalt lejeniveau for nybyggeri.

 

Administrationen anbefaler derfor, at boligselskabets ønske om 50 pct. kommunal anvisning til de mindre seniorboliger principielt imødekommes som en del af udlejningsaftalen med Humlebæk Boligselskab og under forudsætning af, at boligerne opføres med det huslejeniveau, som boligselskabet har beregnet på nuværende tidspunkt.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almen Boligloven §59, stk. 1 og 2

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At Byrådet indgår ny udlejningsaftale med Humlebæk Boligselskab om anvisning af små boliger i afdelingerne Torpenvangen, Båstrupvej og Stejlepladsen II jf. sagsfremstillingen.

  1. At Byrådet imødekommer boligselskabets ønske om 50 pct. anvisning til de mindre boliger i det kommende seniorboligbyggeri Stejlepladsen III, såfremt boligerne opføres med det huslejeniveau, som boligselskabet har beregnet på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-12-2015

Ad indstillingens pkt. 1: Anbefaler administrationens indstilling.


Ad indstillingens pkt. 2: Udvalget indstiller, at beslutningen om aftale om kommunal anvisning af boliger i afdelingen Stejlepladsen III udskydes indtil byggeriet er endelig besluttet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.