Nr.167 - Revision af delegationsplanen for 2014 - 2017

Sagsnr.: 14/6287

 
Carsten Wulff (V), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Byrådet godkendte den 27. oktober 2014 delegationsplanen for perioden 2014-2017.

 

Der forelægges udkast til revideret delegationsplan til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med delegationsplanens behandling i efteråret 2014 fremgik det, at det måtte forventes, at delegationsplanen ville blive taget op til revision igen, når de store reformer på beskæftigelsesområdet var implementeret, herunder sygedagpengereformen og kontanthjælpsreformen.


Beskæftigelsesreformerne har imidlertid ikke i sig selv medført et behov for ændringer i delegationsplanen. Derimod har der på andre direktørområder vist sig et behov for en række ændringer af delegationsplanen bl.a. på grund af ny lovgivning og enkeltstående delegationsbeslutninger i Byrådet. 

I det vedhæftede udkast til en revideret delegationsplan er forslag til ændringer markeret med rødt.


Vedr. Økonomiudvalget:

Ifølge den gældende delegationsplan har Økonomiudvalget beslutningskompetencen vedrørende alle sager om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, bortforpagtning af grundarealer og udlejning af kommunens faste ejendomme, dog bortset fra boliger til ældre.


Delegationsplanen medfører, at alle sager vedrørende fast ejendom skal forelægges til politisk behandling. For at smidiggøre sagsbehandlingen, så borgere og erhvervsdrivende ikke skal vente 1-2 måneder på en politisk behandling af ønsker om leje af mindre arealer eller bygninger for en kortere periode eller mindre ændringer i eksisterende lejekontrakter, indstilles det, at administrationen bemyndiges til at indgå lejekontrakter på markedsvilkår vedrørende mindre bygninger og arealer under følgende forudsætninger:


      Lejemålets varighed er max 3 år

      Arealets størrelse er max 5.000 m2

      Lejens størrelse er max 25.000 kr. årligt


Endvidere indstilles det, at administrationen bemyndiges til at foretage mindre væsentlige ændringer i allerede indgåede lejekontrakter med tilsvarende begrænsninger, dvs. ændringer, der vedrører:


      Arealer på max 5.000 m2

      Lejestørrelser på max 25.000 kr. årligt


Det kan oplyses, at en tilsvarende bemyndigelse findes i andre kommuner, bl.a. i Hørsholm.


Endelig indstilles det, at kompetencen til at give tilladelse til benyttelse af arkivmaterialet i det kommunale arkiv inden udløb af tilgængelighedsfristerne flyttes fra Økonomiudvalget til administrationen for at få en mere smidig og hurtig sagsgang.

Vedr. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:

I foråret 2015 er planloven blevet suppleret med en ny bestemmelse § 5u, der giver kommunen særlige beføjelser til at dispensere fra lokalplanen og give tilladelser til etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge. Det foreslås, at kompetencen til at afgøre sager efter denne paragraf, som ellers vil ligge hos Byrådet, delegeres til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, der i forvejen har kompetencen til lokalplandispensationer og tilladelser i alle andre ”større eller principielle sager”.

I øvrigt er vejlovgivningen revideret og moderniseret med virkning fra 1.juli 2015 således, at 4 love er reduceret til 2 hovedlove – vejloven og privatvejsloven. Vejbidragsloven og renholdelsesloven er ophævet og relevante bestemmelser herfra er i stedet indarbejdet i vejloven og privatvejsloven. Der indstilles derfor en lang række ændringer i delegationsplanens bestemmelser som konsekvens af lovændringerne, men de indebærer ikke ændringer i udvalgets kompetenceområde eller i den nuværende ansvarsfordeling mellem udvalget og administrationen. 

Vedr. Børne- og Skoleudvalget:

I efteråret trådte en ny bestemmelse i folkeskolelovens § 19e i kraft om indgåelse af overenskomster med en erhvervsskole vedr. EUD10 (erhvervsrettet 10.-klasseforløb). Det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget får kompetencen til at afgøre sager efter denne bestemmelse.


Byrådet traf den 1. oktober 2012 beslutning om, at det i Fredensborg Kommune i ganske særlige tilfælde skal være muligt at suspendere det frie skolevalg for særligt sårbare klasser. Samtidig besluttede Byrådet at delegere stillingtagen vedrørende konkrete klasser eller evt. klassetrin, der må betragtes som sårbare, til Center for Skole og Dagtilbud, samt at Børne- og Skoleudvalget får en orientering, hver gang ordningen benyttes. I overensstemmelse hermed indstilles det, at delegationsplanen ændres, så administrationen får kompetencen til at træffe beslutninger om suspension af det frie skolevalg.


I delegationsplanen er administrationen bemyndiget til at træffe afgørelse i konkrete sager om befordring af elever i folkeskolen. Det indstilles i den forbindelse, at der indsættes en ny bestemmelse i delegationsplanen om godkendelse af serviceniveauet for befordring, hvor beslutningskompetencen er hos Byrådet.


Byrådet traf den 26. januar 2015 beslutning om, at kompetencen til at dispensere for det fulde timetal for læse- og specialklasser delegeres til Børne- og Skoleudvalget. I overensstemmelse hermed er der indsat en bestemmelse om, at Børne- og Skoleudvalget kan afgøre sager om godkendelse af en fravigelse af reglerne om varigheden af den understøttende undervisning, jf. folkeskolelovens § 16 b.


Vedr. Fritids- og Idrætsudvalget:

Det anbefales, at ”Tilskud under 5.000 kr. til enkeltarrangementer” ændres til ”Bevillinger på under 5.000 kr., jf. Fredensborg Reglerne § 3, stk.2”, og at der indsættes en ny bestemmelse, hvorefter administrationen har kompetencen til at give bevillinger til udstyr og redskaber, jf. Fredensborg Reglerne § 3, stk.3.


Det anbefales ligeledes, at det præciseres, at Økonomiudvalget har kompetencen til at indgå forpagtningskontrakter med forpagter, jf. eksempelvis sagen om bortforpagtning af Lagunen.


Vedr. Kulturudvalget:

Det indstilles, at kompetencen til at indgå forpagtningskontrakt med forpagter ændres fra Kulturudvalget til Økonomiudvalget, jf. fx sagen om godkendelse af forpagtningsaftale vedr. Humle Bio.


I nuværende delegationsplan har administrationen kompetencen til at beslutte tilskud under 5.000 kr. til enkeltarrangementer. Kulturudvalget har imidlertid i sagen om evaluering af kulturpuljen den 9. april 2015 forkastet en indstilling om, at ansøgninger om tilskud på op til 5.000 kr. behandles administrativt. Det anbefales derfor, at kompetencen ændres til Kulturudvalget.


Det indstilles, at administrationen får beslutningskompetencen i to nye punkter om hhv. ”Administration af tilskud til kultur- og foreningshuse, kulturelle institutioner” og ”Drift af foreningskontrakter”.


Under Kunstfonden foreslås indsat en ekstra tabel svarende til venskabsbysamarbejdet, så det fremgår, at Kunstfonden har beslutningskompetencen vedrørende ”Indkøb af kunst til det offentlige rum” og ”Placering af kunst i det offentlige rum”. Administrationen anbefales derimod at have kompetencen ift. driftsaftaler vedrørende kunst i det offentlige rum.


Vedr. Social- og Seniorudvalget:

Der foreslås indsat en bestemmelse om sundhedslovens § 206a, stk.2 vedrørende regionens sundhedsplanlægning, hvorefter Byrådet har kompetencen vedrørende høring af praksisplan vedrørende almen praksis.


Vedr. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:

Som nævnt har de store reformer på beskæftigelsesområdet ikke i sig selv medført et behov for ændringer i delegationsplanen. Der er derfor kun få forslag til ændringer.


Det foreslås, at ”Vejledning og formidling” slettes, da det er uklart, hvad der henvises til, og at bestemmelsen om en årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen slettes pga. lovændring. Endvidere anbefales det, at kompetencen til at give fuldt eller delvist tilskud til danskuddannelse ændres fra udvalget til administrationen.


Generelt:

Som udgangspunkt skal alle ændringer i delegationsplanen godkendes af Byrådet. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt, hvis allerede besluttede delegationer og lovændringer m.v. skal afvente en byrådsbehandling, før delegationsplanen kan ajourføres hermed. Det indstilles derfor, at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, som ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.


Da de foreslåede ændringer i delegationsplanen mest er redaktionelle tilpasninger eller en følge af allerede trufne beslutninger om delegation, foreslår administrationen, at nærværende sag går direkte til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.


Den ajourførte delegationsplan vil ligge på kommunens hjemmeside.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, styrelsesvedtægten, særlovgivning og almindelige kommunalretlige retsgrundsætninger.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Delegationsplanen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. at Byrådet godkender forslag til delegationsplan
  2. at Byrådet bemyndiger administrationen til at foretage mindre redaktionelle ændringer i delegationsplanen, forudsat at rettelserne ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Anbefaler administrationens indstillinger.


For så vidt angår bevillingssagerne til under 5000 kr. i hhv. Fritids– og Idrætsudvalget og Kulturudvalget bibeholdes beslutningskompetencen i udvalgene.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.