Nr.164 - Klimavenlig finansieringsinstruks

Sagsnr.: 15/37132

 
Carsten Wulff (V), Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Det Radikale Venstre har stillet forslag om en klimavenlig finansieringsinstruks, derfor skal det besluttes, om der skal stilles særlige klimavenlige krav til kommunens to kapitalforvaltere.

Sagsfremstilling og økonomi

Klimavenlig finansieringsinstruks


De Radikale har stillet forslag om:

-at Fredensborg Kommune inden udgangen af 2015 meddeler sin/sine kapitalforvalter(e), at kommune fremadrettet ønsker en kapitalforvaltning, der ikke involverer investeringer i aktier, obligationer eller andre værdipapirer, der er knyttet til de 200 største firmaer inden for olie, gas og kul jf. den såkaldte Carbon Underground 200 liste http://fossilfreeindexes.com/research/the-carbon-underground/, herunder heller ikke fonde med investeringer i de omtalte firmaer på Carbon Underground 200 listen. De relevante kapitalforvaltere anmodes om senest 1. marts 2016 at vende tilbage med en beskrivelse af, hvordan det sikres, at kommunens kapital senest 31. december 2018 - og gerne tidligere - helt lever op til ovenstående krav.

 

-at administrationen med henblik på vidensdeling og en eventuel koordineret tilgang på første byrådsmøde i 2016 fremlægger en kort status for, hvordan Roskilde Kommune samt Oslo Kommune har forestillet sig at komme videre med deres beslutninger om at trække kommunens økonomiske midler ud af investeringer i kul, olie og gas.

 

Administrationens bemærkninger hertil er:


Fredensborg kommune har i dag placeret en obligationsbeholdning på godt 90 mio.kr. hos to kapitalforvaltere, valgt efter annoncering.

Obligationerne indgår i kommunens kassebeholdning, og er placeret på vilkår der er besluttet i den finansielle politik, senest justeret i januar 2015. Finansieringsinstruksen er i dag: 80 pct. i stats- og realkreditobligationer, og max. 20 pct. i virksomhedsobligationer.


Der investeres ud fra de internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. Det vil sige de gængse FN-konventionerne om anti-børnearbejde, ikke-diskrimination, ikke-tvangsarbejde og arbejdstageres rettigheder til at organisere sig. Herudover screenes for kontroversielle investeringer i våben, tobak mv.


Der har ikke været stillet yderligere krav, som eksempelvis at der skal undgås investeringer i firmaer der optræder på den såkaldte Carbon Underground 200 liste.


Af de to kapitalforvaltere oplyser den ene at de ikke har virksomheder fra Carbon-200 listen i Fredensborgs portefølje, mens den anden forvalter vil skulle købe et abonnement hos virksomheden bag Carbon Underground 200-listen for at kunne identificere om der er obligationer i de pågældende virksomheder i kommunens portefølje.


Hvis Byrådet ønsker at stille særlige krav til virksomhedsobligationerne hos den af de nuværende forvaltere, der ikke kan love, at de lever op til et sådant krav, (Carbon Underground 200 – listen), vil det give initialomkostninger på anslået 31.000 kr. pr. forvalter til et særligt screeningsværktøj som forvalteren skal anskaffe. Udgiften til dette vil blive modregnet i afkastet fra kapitalforvalteren.


Ingen af de to kapitalforvaltere har villet give et bud på om et sådan Carbon - 200 krav vil give dårligere eller bedre afkast. Generelt gælder dog, at begrænsninger på rammen for investeringerne vil mindske muligheden for at sprede risikoen. Allerede i dag har kommunen dog snævre rammer for investeringerne, herunder kravene i de gængse FN-konventioner og forbud mod en række aktiver (herunder aktier) i kommunens investeringer.


Såfremt byrådet vedtager at stille krav om, at der ikke må købes obligationer i de såkaldte Carbon Underground virksomheder, vil forvaltningen se på forskellige muligheder for effektuering heraf. En mulighed er at samle virksomhedsobligationerne hos forvaltere der allerede i dag kan honorere disse krav, en anden mulighed er at tilkøbe de nødvendige screeningsværktøjer.


Økonomiudvalget har tidligere drøftet om der skulle ske ændringer i investeringsinstruksen, f.eks. i form af igen alene at tillade investeringer i danske stats- og realkreditobligationer. Administrationen bemærker at en spredning af porteføljen på flere aktiv-klasser kan være med til at mindske risikoen på den samlede portefølje selvom enkelt-aktiver har en højere risiko. Administrationen anbefaler derfor, at hvis økonomiudvalget ønsker større ændringer i investeringsinstruksen, så gøres det på baggrund af et fagligt oplæg fra f.eks. en af kommunens forvaltere.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At forslaget drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen fremlægger et fagligt oplæg til investeringsinstruks i forbindelse med skift af kapitalforvalter i første halvår af 2016.

Beslutning i Byrådet den 14-12-2015

Godkender Økonomiudvalgets indstilling.