Nr.115 - Forslag til aflysning af Lokalplan F8

Sagsnr.: 15/11745

 
Thomas Bak (V), Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Vedtagelse af forslag til aflysning af lokalplan F8 for et område til posthus i Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Klima- og Miljøudvalget behandlede den 2. juni 2015 en sag om aflysning af lokalplan F8 for et område til posthus i Fredensborg. Udvalget besluttede at administrationen udarbejder et forslag til aflysning af lokalplan F8 i sin helhed.


Forslag F113 til aflysning af lokalplan F8 for et område til posthus i Fredensborg er vedlagt som bilag 1.


Tekst fra sagsfremstilling ved udvalgets behandling af sagen den 2 juni 2015.

Post Danmark har anmodet Fredensborg Kommune om, at den gældende lokalplan F8 samt tillæg hertil aflyses:

 

Tiden er løbet fra lokalplanen, posthus bliver det ikke igen. Ejendommen kan naturligvis anvendes til offentligt formål, men da kommunen ikke har henvendt sig vedr. ejendommen, er det nok ikke realistisk. Lokalplanen har derfor ingen værdi og bør aflyses.”


Ejendommen

Det tidligere posthus ligger på Post Danmarks ejendom matr. nr.69a, Asminderød By, Asminderød beliggende Helsingørsvej 2 i Fredensborg. Ejendommen udgør et areal på 2239 m2, hvoraf den eksisterende bygning er noteret med et bygningsareal på 1080m2. På ejendommen findes 10-15 parkeringspladser. Ejendommen er centralt placeret ud til statsvejen A6.


De planmæssige rammer i dag

Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan F08 som kun giver mulighed for at anvende ejendommen til posthus. Enhver ny anvendelse vil således være i strid med lokalplan F08. Det skal dog bemærkes, at lokalplanen giver mulighed for liberalt erhverv på 1.salen. Ejendommen er jf. retningslinje 1.3.12. i Kommuneplan 2013 en del af bymidten og er udlagt til centerområde, således kan en lang række anvendelser principielt være aktuelle på stedet.

 

Planlovens § 33 giver Fredensborg Kommune mulighed for at aflyse en lokalplan uden at vedtage en ny. I så tilfælde gælder alene kommuneplanens rammer. Nogle typer anvendelser vil herefter ikke kræve yderligere regulering. Da Fredensborg Kommune er frikommune kan kommunen desuden - på baggrund af en konkret vurdering af omfanget af en ny anvendelse - vælge at regulere denne ved en ”byzonetilladelse” frem for en ny lokalplan.

 

Posthuset er beliggende i rammeområde FC 04 jf. Kommuneplan 2013:

 

 

Området mellem Helsingørsvej og Stationsvej øst for Jernbanegade

Anvendelse

 

Bycenter

Max bebyggelsesprocent

50 % for den enkelte ejendom

Max højde

3 etager

Andet

Områdets anvendelse fastsættes til centerformål – butikker, liberale erhverv, institutioner, p-pladser samt boligbebyggelse

Karakteristiske bygninger skal bevares

De særlige kvaliteter i området skal bevares

Se også

Retningslinje 1.3.13, 1.3.15 og 1.3.16 i afsnit 1.3 Centerstruktur

 

Generelt om aflysning af lokalplaner

Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanen bestemmelser om formål og anvendelse af området. Hvis der ønskes en ændring af et områdes anvendelse, skal der som hovedregel udarbejdes en ny lokalplan for at ændre anvendelsen. Byrådet har dog mulighed for, jf. Planlovens § 33, at aflyse dele af eller hele lokalplanen, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig eller ikke er tidssvarende. Herefter gælder så alene kommuneplanens rammebestemmelser for området. Der gælder de samme procedurekrav som ved udarbejdelse af en ny lokalplan, hvilket bl.a. vil sige at et forslag om aflysning skal i 8 ugers høring.

 

Generelt om byzonetilladelser

Fredensborg Kommune kan, jf. frikommunelovens § 24, fravige kravet i planlovens § 13 om udarbejdelse af lokalplan ved nærmere bestemte byggearbejder m.v. når det vedrører begrænsede ændringer på enkeltejendomme i byzone. Kommunen kan i stedet meddele en ”byzonetilladelse”.

 

Denne kan finde anvendelse når der:

 

·         på den ene side er tale om en væsentlig ændring af det bestående miljø, hvorfor offentligheden og naboer bør høres og der

·         på den anden side er tale om et projekt for en enkeltejendom i byzone, og der i højere grad er tale om udvidet byggesagsbehandling end egentlig planlægning

 

I så fald kan projektet gennemføres som en byzonetilladelse efter lov om frikommuner, hvor det konkrete projekt efter politisk vedtagelse sendes i en 14 dages offentlig høring og derefter vedtages endeligt. Beslutningskompetencen for byzonetilladelser ligger i Plan-,Miljø- og Klimaudvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planlovens § 33 om aflysning af lokalplaner (stk. 1 nr. 2)

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanforslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

  1. At Forslag F113 til aflysning af lokalplan F8 for et område til posthus iFredensborgvedtages til offentlig fremlæggelse.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 11-08-2015

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.


Fraværende: Thomas Bak (V)

Beslutning i Byrådet den 31-08-2015

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.