Nr.65 - Høring af forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Sagsnr.: 15/5838

 

Beslutningstema

Regionsrådet har d. 3. februar 2015 besluttet at udsende forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring i perioden den 4. februar til den 24. april 2015. Der er udarbejdet et fælles kommunalt høringssvar fra kommunerne i planområde Nord, som skal godkendes. 

Sagsfremstilling og økonomi

I efteråret 2014 blev det besluttet, at flere af regionens hospitaler ledelsesmæssigt skulle sammenlægges ved årsskiftet, og at regionenes hospitalsplan skulle revideres.

 

Formålet med både de ledelsesmæssige sammenlægninger og revidering af hospitalsplanen er at sikre en struktur, som understøtter, at landets største hospitalsvæsen også er landets førende hospitalsvæsen, som leverer behandling af høj kvalitet.

 

Den økonomiske ramme nødvendiggør, at der de kommende år skal effektiviseres betydeligt på regionens hospitaler. Regionen ønsker derfor også med revideringen af hospitalsplanen en struktur, der understøtter effektivisering.

 

Kommunerne anmodes om i høringssvaret særligt at forholde sig til, hvordan regionen kan understøtte:

  • Et fortsat godt samarbejde med kommunerne om patientforløb, hvis de foreslåede ændringer vedtages.
  • Nærhedsprincippet samtidig med, at funktioner og behandlinger samles på færre enheder, og derfor ikke vil være at finde på det ’lokale’ hospital.

 

Afgivelse af fælles kommunalt høringssvar

Kommunerne i planområde Nord, herunder Allerød, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommune har udarbejdet et fælles kommunalt høringssvar (bilag 1).

 

Kommunerne ønsker med sit høringssvar til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 at understøtte et fortsat godt samarbejde med regionen for de borgere, der indlægges på hospitalet.

 

Kommunerne udtrykker dog bekymring for, at den betydelige effektivisering af regionens hospitaler, som der lægges op til, vil medføre en ufinansieret opgaveglidning til kommunerne.

 

Samtidig udtrykkes bekymring for, om effektiviseringerne vil reducere kvaliteten af hospitalernes behandling og om det fortsat vil være muligt at have fokus på det hele menneske fremfor kun enkeltdiagnoser.

 

Til orientering vedlægges udkast til henvendelse til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen fra borgmestrene i 6-kommunesamarbejdet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/6FCD2B17-0A68-4BEB-AAA0-3CD519AC055C/0/Hospitals_og_psykiatriplan_2020_endelig_version.pdf

Indstilling

  1. at udkast til det fælles kommunale høringssvar fra kommunerne i planområde Nord godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-04-2015

Udvalget indstiller, at der afgives et høringssvar fra Fredensborg Kommune med udgangspunkt i udkast til det fælles klyngesvar, jf. bilag, og inkl. bemærkninger om forslag til flytning af onkologien fra Hillerød Hospital.


Kristian Hegaard (B) og Henriette Brandt Pedersen (Ø) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2015

Anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling efter afstemning, idet et justeret forslag til høringssvar blev udleveret på mødet.


For stemte 5: Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Ulla Hardy-Hansen (C), Hanne Berg (F) og Henriette Brandt Pedersen (Ø)


Imod stemte 4: Thomas Elgaard (V), Thomas Bak (V), Lars Simonsen (B) og Helle Abild Hansen (I)


Flemming Rømer (O) undlod at stemme.


Forslaget blev dermed vedtaget.


Venstre stemmer imod, idet Venstre ikke ønsker, at Fredensborg Kommune skal forholde sig til den fysiske organisering af regionens opgaver.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod, idet man ikke ønsker at stå i vejen for specialiseret kræftbehandling. Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V) og Lars Simonsen (B) tilsluttede sig denne stemmeforklaring.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2015

Høringssvar fra seniorrådet indgik i sagens behandling.


Godkender økonomiudvalgets indstilling, idet Byrådet præciserer, at den medicinske efterbehandling, screening og kemoterapi som ønskes bevaret på Hillerød Sygehus efter afstemning:


For stemte: 26 (Bo Hilsted (A), Carsten Nielsen (A), Charlotte Sander (A), Ergin Øzer (A), Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Pia Bødtker (A), Rasmus Østrup Møller (A), Thomas Lykke Pedersen (A), Kristian Hegaard (B), Lars Simonsen (B), Christian de Jonquiéres (C), Ulla Hardy-Hansen (C), Hossein Armandi (D), Hanne Berg (F), Flemming Rømer (O), Kim E. Jensen (O), Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V), Lars Søndergaard (V), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V), Charlotte Bie (V), Knud Løkke Rasmussen (U.P), Henriette Brandt Pedersen (Ø))


Imod stemte: 1 (Helle Abild Hansen (I))


Helle Abild Hansen (I) stemte imod, da det er et anliggende for regionen og da der ikke ønskes at stå i vejen for specialisering af kræftbehandlingen.