Nr.61 - Hegels Minde - godkendelse af skema B

Sagsnr.: 14/26218

 

Beslutningstema

Lejerbo har fremsendt skema B ansøgning vedrørende ombygning af Hegels Minde til 10 almene familieboliger.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 24. juni 2013 at sælge Hegels Minde til det almene boligselskab Lejerbo. Købesummen blev fastsat til 2 mio. kr. i forventning om, at dette beløb vil svare til kommunens grundkapitallån på 10 % af den samlede anskaffelsessum for den eksisterende ejendom og ombygningen af denne.

 

Skemaet nedenfor viser de relevante beløbsstørrelser på tidspunktet for handlens indgåelse, ved godkendelsen af skema A og ved forelæggelsen af skema B:

 

 

Handlens indgåelse

Kr.

Skema A

Kr.

Skema B

Kr.

Købesum

2.000.000

2.000.000

2.034.000

Samlet anskaffel-sessum

20.000.000

19.731.000

20.371.000

Grundkapitallån

2.000.000

1.973.100

2.037.100

Nettoprovenu

0

26.900

-3.100

 

Det fremgår således, at Lejerbo ved den licitation, som skema B tallene bygger på, har opnået pristilbud, der reelt opfylder de forventninger, Lejerbo og kommunen havde i forbindelse med handlens indgåelse i juni 2013. Det bemærkes, at Lejerbo for at opfylde kommunens forventning om en ”0” løsning har forhøjet købesummen med 34.000 kr. Indbyrdes afhængighed mellem de mange beløb, der indgår i beregningerne, er forklaringen på, at man ikke nøjagtigt har kunnet ramme 37.100 kr.


Lejerbo oplyser, at byggeriet vil skulle finansieres således:


 

Kr.

Kommunalt grundkapitallån (10%)

2.037.000

Realkreditlån (88%)

17.926.000

Beboerindskud (2%)

407.420

I alt (100%)

20.370.420

 

Lejerbo ansøger kommunen om delvis garantistillelse for realkreditlånet. Garantistillelsen er beregnet til 11.050.000 kr. hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen. Den reelle værdi af kommunens garantistillelse udgør således 5.525.000 kr.

 

Lejerbo oplyser, at den foreløbigt beregnede husleje udgør 1.122 kr. pr. m2 pr. år., hvilket er lidt mindre ved skema A, hvor den foreløbige leje var beregnet til 1.158 kr. pr. m2.

 

Byggeperioden er beregnet til 11 måneder med start den 18. maj 2015 og forventet afslutning den 29. april 2016.

 

Administrationen bemærker, at Lejerbos køb af Hegels Minde er betinget af kommunens godkendelse af skema B, idet almene boligselskaber kun må erhverve ejendomme med henblik på opførelse af alment byggeri og alment byggeri kan kun opføres, hvis kommunen godkender skema B. På denne baggrund er overtagelsesdagen, hvor ansvaret for ejendommens økonomi og øvrige forhold overgår til Lejerbo, fastsat til den første i den måned, der følger efter Byrådets godkendelse af skema B.

 

Såfremt Byrådet godkender skema B på sit møde den 27. april 2015, vil købesummen på 2.034.000 kr. således forfalde betaling pr. 1. maj 2015.

 

Administrationen kan på det foreliggende grundlag anbefale, at skema B godkendes.

Bevilling

Intet at tilføje.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At skema B for ombygning af Hegels Minde til 10 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 20.371.000 kr. godkendes.
  2. At kommunen giver tilsagn om at deltage i finansieringen med et grundkapitallån på 2.037.100 kr., hvoraf der allerede er indbetalt 1.671.885 kr. og med en garantistillelse til en nettoværdi af 5.525.000 kr. for realkreditbelåningen. Garantistillelsen udgør brutto 11.050.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for 50 %.
  3. At kommunen i tilsagnsbrevet til Lejerbo tilkendegiver, at kommunen fortsat forudsætter, at købesummen for ejendommen mindst svarer til det grundkapitallån, kommunen skal yde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2015

Anbefaler administrationens indstilling.


Helle Abild Hansen (I) undlod at stemme.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2015

Godkender økonomiudvalgets indstilling.


Helle Abild Hansen (I) undlod at stemme.