Nr.170 - Godkendelse af vandløbsregulativ for Langstrup Å

Sagsnr.: 14/1751

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til vandløbsregulativ for Langstrup Å.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan, - Miljø- og Klimaudvalget vedtog den 6. maj 2014, at forslag til nyt regulativ for Langstrup Å skulle fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

 

Det nye regulativ omfatter dels en modernisering af det eksisterende regulativ fra 1996, og dels en mindre ændring af den regulativmæssige bundkote af åen, som foreslås hævet med 6 cm på de nederste ca. 100 meter ved udløbet i Nivåen. Dermed tilpasses bundkoten til den regulativmæssige bundkote i Nivåen.

 

Regulativet har været i offentlig høring fra den 12. juni 2014 til den 7. august 2014.

 

Der indkom ét høringssvar fra Fredensborg Vandløbslav. Høringssvaret omhandler ønske om ikke at hæve den regulativmæssige bundkote, mulighed for en ekstra grødeskæring samt forslag om flytning af en skalapæl.

 

Administrationen vurderer, at den foreslåede hævning af regulativmæssige bundkote bør fastholdes. Dette er en følge af, at den regulativmæssige bundkote i Nivåen ligger højere end bundkoten i det nuværende regulativ for Langstrup Å, hvilket reelt betyder at de to vandløb ikke ”passer sammen”.

 

Hvis regulativet ikke ændres på dette punkt, vil kommunen i praksis være forpligtet til at foretage oprensninger i Langstrup Å – en oprensning som ikke har en reel virkning på vandføringen i Langstrup Å, som forringer vandløbets fysiske miljø, og som medfører omkostninger.

 

Det kan i øvrigt oplyses, at administrationen forsøger at få anlagt et sandfang i Nivåen umiddelbart nedstrøms udløbet af Langstrup Å i Nivåen. Det er administrationens vurdering, at sandfanget vil hindre større sandaflejringer i Langstrup Å og dermed sikre afstrømningen.

 

Hvad angår ønsket om en ekstra grødeskæring, er det allerede indarbejdet i fællesregulativet for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune, se nedenfor.

 

Administrationen har i regulativet imødekommet vandløbslavets ønske om at ændre placeringen af skalapælen.

 

På den baggrund finder administrationen ikke, at høringssvaret bør give anledning til ændringer i regulativet ud over ændringen af skalapælens placering.

 

Vandløbsregulativet er i sin endelige form vedlagt som bilag. Administrationens bemærkninger og forslag til høringssvar til vandløbslavet fremgår af regulativets bilag D.

 

Videre forløb

Efter vedtagelsen af regulativ for Langstrup Å offentliggøres vedtagelsen med en 4 ugers klagefrist. Hvis der ikke indkommer klager i denne forbindelse, er regulativet endeligt vedtaget og skal underskrives af udvalgsformanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune. Regulativet træder i givet fald i kraft den 1. november 2014.

 

Fællesregulativet for offentlige vandløb

Udover bestemmelserne i regulativet for Langstrup Mosevandløb gælder en række bestemmelser i det nyligt vedtagne Fællesregulativet for de offentlige vandløb i Fredensborg Kommune. Fællesregulativet er imidlertid blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Indtil der træffes afgørelse om andet i klagenævnet, administreres de pågældende bestemmelser i Fællesregulativet i henhold til i det gamle regulativ.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vandløbsloven og Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Kommunikation

Godkendelsen af regulativet annonceres på kommunens hjemmeside og fremsendes til relevante myndigheder og organisationer, herunder Fredensborg Vandløbslav.

Indstilling

  1. At regulativ for Langstrup Å vedtages.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-09-2014

Indstillingen med tilføjelsen, ”idet det vurderes løbende om den regulativmæssige ændring forringer vandkvaliteten” sat til afstemning.


For stemte 7: A, B, F, O og Thomas Bak (V)


I mod stemte 1: C


Ulla Hardy (C) og Thomas Bak (V) begærede sagen i Byrådet, jf. standsningsretten.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Plan, Miljø– og Klimaudvalgets beslutning tiltrådt, idet det blev præciseret, at beslutningen i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget lød: ”idet det vurderes løbende om den regulativmæssige ændring forringer vandføringsevnen”.