Nr.167 - Forslag fra Venstre og Borgernes stemme om ændring i kommissoriet for Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats

Sagsnr.: 13/44376

 
Pia Bødtker (A), Carsten Nielsen (A), Tinne Borch Jacobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Borgernes Stemme og Venstres byrådsgruppe har anmodet om, at følgende sag optages på Byrådets dagsorden:

Sagsfremstilling og økonomi

Venstre og Borgernes Stemme ønsker at ændre kommissoriet for Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats, så det fremadrettet får et bredere indhold og refererer til Økonomiudvalget. Dette skal ske for at højne tempoet i sagsbehandlingen og sikre at udvalget kan arbejde både bredt og dybt med løsningsforslag, der kan skabe mere tryghed i byrummet og sikre en gunstig udvikling i de udsatte boligområder i kommunen.


Forslag til nyt kommissorium for Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats


Formål:
Fredensborg Byråd ønsker med § 17, stk.4-udvalget for Byrum og Boligsocial indsats at arbejde målrettet på, at der skabes mere tryghed i byrummet og der sikres en gunstig udvikling i de udsatte boligområder i kommunen.


Opgaver:

Udvalget har en forberedende, initierende og rådgivende funktion.

Udvalget skal være initiativtagende og igangsættende i kommunens tværgående arbejde for, at der skabes mere tryghed i byrummet og der sikres en gunstig udvikling i udsatte boligområder og naboområder til disse i kommunen.

Udvalget kan disponere frit inden for de rammer, i hvilke kommunen har hjemmel til at foretage initiativer.  Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Økonomiudvalget, der kan sende forespørgsler og forslag til kommentering i andre stående udvalg som en del af arbejdet. 

Udvalget skal i samarbejde med boligselskaberne arbejde for at vende udviklingen i særligt udsatte boligområder gennem indsatser som brug af særlige udlejningsaftaler med henblik på at ændre beboersammensætningen, boligsociale helhedsplaner, forebyggende indsatser og andre projekter.

Udvalget skal i den forbindelse inddrages i forberedelsen af og opfølgningen på administrationens årlige styringsdialogmøder med boligselskaberne.

 

Udvalget skal sikre en helhedsorienteret boligsocial indsats ved at koordinere de boligsociale indsatser, som er spredt ud over flere stående udvalg.

 

Udvalget skal i samarbejde med politiet arbejde for tryghedsfremmende foranstaltningerne i de udsatte boligområder.

 

Udvalget kan i det omfang fysiske helhedsplaner har et boligsocialt sigte anmodes om en vejledende udtalelse om planerne.

 

Reference
Udvalget har reference til og indstillingsret til Økonomiudvalget.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Center for Politik og Strategi.

 

Medlemmer:
Udvalget består af 10 medlemmer:

·                     5 byrådsmedlemmer, herunder formanden for Social- og Seniorudvalget som er født medlem

·                     2 repræsentanter for boligselskaberne (1 fra Boligforeningen VIBO og 1 fra Boligforeningen 3B)

·                     1 repræsentant for politiet

·                     1 repræsentant for foreningslivet

·                     1 repræsentant for erhvervslivet

 

Byrådet udpeger udvalgets formand og næstformand.

 

Økonomi:
Der udbetales et honorar på 20.000 kr. til formanden for udvalget. Udgifter forbundet med møderne afholdes af Center for Politik og Strategi.

 

Udvalgets virke:
Udvalget skal vedtage en forretningsorden, hvor det bl.a. skal fremgå

·                     at udvalget afholder møder 4 gange om året

·                     at dagsorden sendes senest 4 hverdage før et møde.

·                     at formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen

·                     at der træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed og ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende

·                     at ekstraordinære møder indkaldes med mindst 5 dages varsel på formandens initiativ, eller hvis et flertal af udvalgets medlemmer ønsker det

 

Når et medlem er forhindret i at deltage i et møde, meddeles dette Center for Politik og Strategi.

 

Funktionsperiode 

Udvalget ophører, når Byrådet træffer beslutning herom.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. Til Drøftelse.

Beslutning i Byrådet den 29-09-2014


Sagen udsættes, idet der er enighed om at borgmesteren indkalder konstitueringspartierne til en drøftelse forud for det kommende Økonomiudvalgsmøde.