Nr.149 - Revideret økonomisk masterplan 2014-18: Handicap og socialpsykiatri

Sagsnr.: 14/3364

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Antallet af handicappede er steget siden Byrådets godkendelse af den seneste masterplan den 24. februar 2014. Dette giver et finansieringsbehov i 2014-18, hvis ikke serviceniveau og kvalitetsstandarder tilpasses til budgettet.

Sagsfremstilling og økonomi

Handicap og Socialpsykiatri omfatter tilbud til børn og voksne med særlige behov. Herunder særlige dagtilbud, plejefamilier, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger til børn, samt ydelser til forældre med handicappede børn. Til de voksne med særlige behov er tilbuddene bl.a. botilbud og dagtilbud, støtte i eget hjem, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, misbrugsbehandling og medfinansiering til indlæggelser på psykiatrisk hospital.

 

Den senest besluttede økonomiske masterplan

Den seneste økonomiske masterplan blev besluttet på Byrådsmøde den 24. februar 2014, baseret på viden om økonomi og antal sager pr. 31/12 2013. Der blev her givet en tillægsbevilling fra driftsbevillingsreserven vedr. 2014 på 2,5 mio. kr. For så vidt angår 2015-2018 blev finansieringen henvist til budgetforhandlingerne.

 

På Byrådsmøde den 24. juni 2014 blev en kvalitetsstandard på området for støtte i eget hjem ikke vedtaget. Sagens finansiering blev ligeledes oversendt til budgetforhandlingerne.

 

Tabel 1. Byrådsbeslutninger om masterplan 2014 handicap og socialpsykiatri

 

2014

2015

2016

2017

2018

2015-18

Finansieringsbehov ved Masterplan 2014, vedtaget af Byrådet den 24/2

2.173

1.582

1.792

202

202

3.778

Finansieringsbehov henlagt til budgetforhandlingerne ved beslutning om masterplan 2014 (Byrådet den 24/2 2014)

0

2.500

2.500

2.500

2.500

10.000

Afvist kvalitetsstandard vedr. Støtte i eget hjem, finansiering henvist til budgetforhandlingerne (Byrådet den 24/6 2014)

0

2.000

4.000

4.000

4.000

14.000

Samlet finansieringsbehov henvist til budgetforhandlingerne før ny masterplan.

2.173

6.082

8.292

6.702

6.702

27.778

 

Den hidtil kendte udfordring var således 2.173 mio. kr. i 2014 og samlet 28 mio. kr. i 2015-18.

 

Budgetforudsætningerne for Byrådets masterplan den 24/2 2014 var:

  • Tilgang af handicappede børn svarende til en udgift på 1,2 mio. kr. årligt.
  • Konstant antal voksne handicappede.

 

Forudsætningen om at antallet af voksne handicappede er konstant, har været udfordret i første halvår af 2014, og det er den væsentligste årsag til, at skønnet over udgifterne i 2015-18 nu vurderes højere.

 

Masterplanens forudsætninger har ændret sig

I nedenstående tabel er opsummeret det nuværende finansieringsbehov, idet forudsætningerne har ændret sig siden Byrådets godkendelse af den seneste økonomiske masterplan den 24. februar 2014.

 

Tabel 2. Det nuværende finansieringsbehov og årsagerne hertil

Hele 1.000, 2014 priser

2014

2015

2016

2017

2018

2015-18

Finansieringsbehov ved Masterplan 2014, vedtaget af Byrådet den 24/2

2.173

1.582

1.792

202

202

3.778

Ændring 1: Stigning i antallet af voksne handicappede

6.702

10.053

10.053

10.053

10.053

40.212

Ændring 2. Finansieringsbehov til handicappede børn

-44

4.418

6.436

7.974

9.770

28.597

Ændring 3. KKR takstaftale følges ikke i visse kommuner og regioner

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

10.400

Ændring 4. Andet

-4.963

-2.383

-4.761

-5.086

-6.986

-19.217

Samlet finansieringsbehov hvis ikke serviceniveau og kvalitetsstandarder tilpasses til budgettet

6.468

16.270

16.120

15.743

15.639

63.771

 

De ændrede forudsætninger udgør et finansieringsbehov i 2014 på 6,468 mio. kr. og i 2015-18 samlet 63,771 mio. kr., hvis ikke serviceniveau og kvalitetsstandarder på området tilpasses. Det bemærkes, at der i de nye skøn indgår konsekvensen af de indsatser, der er afvist, jf. tabel 1. Den samlede udfordring for budgetperioden 2015-2018 er således steget fra 28 mio. kr. til 64 mio. kr. Ændringerne i masterplanens forudsætninger er nærmere beskrevet nedenfor.

 

Ændring 1: Stigning i antallet af voksne handicappede

Antallet af handicappede borgere har ikke som forudsat været konstant, men er steget i første halvår 2014.

 

Tabel 3. Udgifter foranlediget af netto stigende antal handicappede fra 31/12 2013 til 30/6 2014

 Hele tusinde kr.

Stigning i antal brugere (netto)

Gennemsnits-pris

Afledt udgift

Botilbud (§107 og §108)

3,0

783

2.349

Dagtilbud efter §103

-2,0

160

-320

Dagtilbud efter §104

6,0

199

1.194

Støtte i eget hjem (§85)

-2,0

235

-470

Hjemløse

26,2

106

2.774

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

-4,5

314

-1.404

Brugerstyret Personlig Assistance (BPA)

0,6

1.778

1.067

Misbrugsområdet

17,6

86

1.512

Finansieringsbehov afledt af flere brugere

44,9

6.702

Helårsvirkning i 2015 = i alt x 150 %

10.053

 

Stigningen i antallet af handicappede i forskellige foranstaltninger medfører isoleret set en udgift på 6,7 mio. kr. i 2014 og årligt 10,053 mio. kr. herefter. Der er her tale om en nettotilgang. Der er redegjort nærmere for mængder, gennemsnitspriser mv. for de enkelte delområder i bilag 1 ”Økonomisk Redegørelse”.

 

Ændring 2. Finansieringsbehov til handicappede børn

Med det nuværende antal handicappede børn og en forventning om en nettotilgang svarende til en udgift på 1,2 mio. kr. årligt som hidtil, vil der samlet over perioden 2015-18 være et finansieringsbehov på kr. 28,6 mio. kr., hvis ikke serviceniveau og kvalitetsstandarder på området tilpasses.

 

Den ene af to foreslåede indsatser på børnehandicapområdet ved Byrådets behandling af masterplanen i februar blev godkendt, mens den anden foreslåede indsats på området blev afvist. En del af de beskrevne merudgifter på børneområdet var og er således fortsat ufinansierede. Ændringen siden behandlingen i februar måned skyldes overvejende et større antal aflastnings- eller hjemmepasningsforanstaltninger og at to børn flere er placeret i plejefamilie, end det tidligere var forventet.

 

Ændring 3. KKR takstaftale følges ikke i visse kommuner og regioner

Fra opgørelsestidspunktet 31/12 2013 til regnskabsafslutningen for 2013, stiger udgiften til eksisterende borgere i botilbud i andre kommuner. Dette dækker over at de takstreduktioner, der aftalt i KKR ikke konsekvent er overholdt for så vidt angår Fredensborg Kommunes borgere, og for nogle botilbud, at taksten endvidere er hævet. Netto medfører dette en merudgift på årligt 2,6 mio. kr. Borgere i botilbud kan kun flyttes såfremt borgeren selv ønsker det. Kommunen har således ikke sanktionsmuligheder over for de driftsherrer, der ikke reducerer taksterne.

 

Ændring 4. Andre ændringer

Summen af alle øvrige ændringer er en forbedring af budgettet på samlet 19,2 mio. kr. over perioden 2015-18. Ændringerne dækker særligt over 1) Øget mulighed for refusionshjemtagelse på tre flygtningebørnehandicapsager, 2) forventning om løbende indtægt fra kommunens takstbelagte sociale institutioner og 3) Ændrede gennemsnitspriser på forskellige foranstaltninger.  Gennemsnitspriserne er faldet på hovedparten af de delområder, hvor det er muligt at sammenligne gennemsnitspriserne med tidligere år. Der er redegjort nærmere for de enkelte delområder i bilaget ”Økonomisk Redegørelse”.

 

Såfremt antallet af voksne handicappede havde været konstant og KKR takstaftalen var blevet overholdt af alle institutioner, ville der have været et mindreforbrug på handicapområdet på 2,8 mio. kr. i 2014. Dette svarer til 1% af budgettet. Det forudsatte 2% prioriteringsbidrag på 5,2 mio. kr. er fratrukket i budgettet forinden og der er således opnået et prioriteringsbidrag på 3% fra 2013 til 2014, svarende til 8 mio. kr. alt andet indregnet. Det budgetlagte prioriteringsbidrag er således opnået indtil nu.

 

Politiske handlemuligheder

Med de ændrede forudsætninger for masterplanen, vil der være et finansieringsbehov i 2015-18, hvis ikke serviceniveau og kvalitetsstandarder tilpasses. Den udfordring der skal løses er på 16 mio. kr. årligt fra 2015 og samlet 64 mio. kr. over perioden 2015-18.

 

Administrationens forslag til håndtering finansieringsbehovet fremgår af tabel 4.

 

Tabel 4. Håndtering af finansieringsbehov

Hele 1.000, 2014 priser

2014

2015

2016

2017

2018

2015-18

Samlet finansieringsbehov hvis ikke serviceniveau og kvalitetsstandarder tilpasses til budgettet

6.468

16.000

16.000

16.000

16.000

64.000

Finansieringsbehov der løses med ændrede kvalitetsstandarder, serviceomlægninger eller andre politiske indsatser indenfor området

0

8.000

8.000

8.000

8.000

32.000

Finansieringsbehov der dækkes ved besparelser på andre politikområder som led i budgetforhandlingerne

0

8.000

8.000

8.000

8.000

32.000

Tillægsbevilling vedr. 2014

6.468

0

0

0

0

0

 

Administrationens anbefalinger til dette er:

 

Anbefaling A: At 32 mio. kr. findes ved ændrede kvalitetsstandarder mv.

Det er administrationens vurdering, at det vil være muligt at foretage tilpasninger af serviceniveau, kvalitetsstandarder mv. for mindst 8 mio. kr. i 2015 og frem, såfremt Byrådet ønsker at foretage disse prioriteringer. Samlet udgør nedenstående forslag 32 mio. kr. over perioden 2015-18.

 

Med baggrund i at serviceniveauet på området, målt i udgifter pr. indbygger i kommunen, fortsat ligger betydeligt over andre kommuner, anbefaler administrationen, at nedenstående forslag gennemføres.

 

Tabel 5. Forslag til udmøntning af anbefaling 1

Hele 1.000, 2014 priser

2014

2015

2016

2017

2018

2015-18

V1. Opsigelse af aftale om Åstedet

0

0

-2.000

-2.000

-2.000

-6.000

V2. Øge indtægt via takststigninger på de sociale tilbud

0

-3.000

-1.000

-1.000

-1.000

-6.000

V3. Reduktion af budget til Socialpsykiatriens støtte i eget hjem med 25%

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-4.000

V4. Kvalitetsstandard Støtte i eget hjem

0

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-16.000

I alt

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-32.000

 

Forslagene er uddybet i bilaget ”Politiske Indsatser” og er en kombination af tidligere fremlagte og nye forslag. For udarbejdelsen af yderligere politiske handlemuligheder se anbefaling 4. Implementeringen af forslag V4 vil som hidtil indebære godkendelse af kvalitetsstandarden i en selvstændig efterfølgende sagsfremstilling.

 

Anbefaling B: At der findes finansiering på 32 mio. kr. via besparelser på andre politikområder som led i budgetforhandlingerne

I lyset af de hidtidige politiske drøftelser på handicapområdet foreslår administrationen, at halvdelen af budgetudfordringen løses ved en tillægsbevilling, der i budget 2015-2018 skal finansieres ved tilsvarende servicereduktioner på andre politikområder (jf. også administrationens budgetvurdering). Det er under alle omstændigheder administrationens vurdering, at det vil blive vanskeligt at fremsætte og implementere nye initiativer, der allerede fra 2015 kan dække hele udfordringen på 16 mio. kr. inden for politikområdet.

 

Anbefaling C: At finansieringsbehovet på 6,468 mio. kr. i 2014 behandles i førstkommende budgetrevision

For så vidt angår finansieringsbehovet i 2014 vil ændringer i serviceniveau og kvalitetsstandarder ikke vil kunne have tilstrækkelig effekt i 2014. Administrationen anbefaler derfor, at der findes finansiering på 6,7 mio. kr. til dækning af de forventede merudgifter i 2014 i førstkommende budgetrevision. I budgetrevisionen ses det rammestyrede og det indsatsstyrede område under ét, hvilket gør at det finansieringsbehov der fremgår heraf er 5,968 mio. kr., da der forventes et mindreforbrug på den rammestyrede del af politikområdet. Det bemærkes, at en tillægsbevilling af denne størrelse ikke vil kunne håndteres af kassebeholdningen og at det derfor vil stille krav om tilsvarende mindreforbrug andet sted i budgettet.

Administrationen vil endvidere i budgetvurdering 2 for budget 2015-18 tage initiativ til, at der igangsættes et eksternt konsulentarbejde med henblik på at fremkomme med ideer til nye politiske handlemuligheder. Herunder:

  • At fremlægge forslag til nye politiske indsatser i form af serviceomlægninger, besparelser, ændrede kvalitetsstandarder mv., som Byrådet kan vælge at benytte sig af til at nedbringe udgifterne på området for handicap og socialpsykiatri jf. anbefaling 2.
  • At fremkomme med nye ideer der kan bidrage til at opfylde forventningen om det årlige prioriteringsbidrag på 2%, der fortsat er en forudsætning for budgettet i 2015-18. Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt projektgjorte initiativer nok til at opfylde de fulde 2% årligt på området.

 

Afrapporteringen fra konsulentvirksomheden fremlægges politisk. Deadline for afrapporteringen sættes til de politiske møder i december 2014.

Med anbefalingerne vil budgettet være i balance i 2015-18. Forudsætningen herfor er, at antallet af handicappede ikke stiger yderligere, at 2% prioriteringsbidraget realiseres og at der ikke sker andre uforudsete ændringer i budgetforudsætningerne. Der fremlægges månedligt en statussag for Social- og Seniorudvalget herom. Det skal bemærkes, at usikkerheden i budgettet fortsat er stor, da få borgere kan medføre store udgifter.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At forslag V1 Opsigelse af aftale med Åstedet godkendes (jf. anbefaling A).

2.    At forslag V2 Øge indtægt via takststigninger på de sociale tilbud godkendes (jf. anbefaling A).

3.    At forslag V3 Reduktion af budget til Socialpsykiatriens støtte i eget hjem med 25% godkendes (jf. anbefaling A).

4.    At forslag V4 Kvalitetsstandard Støtte i eget hjem godkendes, idet der fremlægges særskilt sagsfremstilling herom efterfølgende (jf. anbefaling A).

5.    At det yderligere finansieringsbehov på 32 mio. kr. i perioden 2015-18 finansieres via besparelser på andre politikområder som led i budgetforhandlingerne (jf. anbefaling B).

6.    At der findes finansiering til dækning af de forventede merudgifter i 2014 ved førstkommende budgetrevision (jf. anbefaling C).

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 18-08-2014

Bemærkninger af 16. august 2014 fra DH-Medlemmerne i Handicaprådet indgik i sagens behandling.


Social- og Seniorudvalget har noteret sig udfordringerne og finansieringsbehovet i 2014-18. Udvalget anbefaler, at sagen drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015-18.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.