Nr.146 - Fremtidig brug af Molevitten

Sagsnr.: 14/14847

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Der orienteres om ønsker for brug af ejendommen Mariehøj 5, Nivå (herefter kaldet Molevitten) til forskellige formål. Der skal herudover tages stilling til ansøgninger om brug af Molevitten til fritidsaktiviteter.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

En række foreninger og andre aktører har ansøgt om at benytte den kommunale bygning på Mariehøj 5, 2990 Nivå (herefter kaldet Molevitten) til forenings- og fritidsaktiviteter.

 

Herudover har Økonomiudvalget på mødet d. 24. marts bedt administrationen om at undersøge muligheden for brug af huset på det socialpsykiatriske område.

 

Nedenfor gives en kort beskrivelse af huset, beslutninger vedrørende Molevitten samt af de aktører, der har udvist interesse for brug af huset.

 

Molevitten - Mariehøj 5 Nivå

Molevitten har tidligere været en daginstitution og endnu tidligere en kro. Huset står i dag tomt med intention om salg til en estimeret salgspris på 1,75 mio. kr. Huset er på for nuværende taget af salgslisten med henblik på yderligere undersøgelser på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning d. 24. marts. Huset rummer en lille teater-/gymnastiksal, en række almindelige rum samt køkken og toilet. Bygningen er i dårlig stand og trænger til renovering. Bygningen er på 638 m2, og grunden er 3547 m2. Ifølge lokalplan 4 for en del af Niverød By er ejendommen udlagt til erhverv. Ejendommen er underlagt sædvanlige miljøkrav vedr. røg, støj osv.

 

I bilag 1 ses et kort over området, da der også ligger en tilsvarende kommunal bygning på Niverødgården 2 med navnet Molevitten. I bilag 2 ses en plantegning over Molevitten – Mariehøj.

 

Økonomiudvalgets beslutning og forhold vedrørende salg af ejendom

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 24. marts 2014, at ”salget af ejendommen (administrationen: Molevitten) sættes i bero. Økonomiudvalget ønsker foretaget en vurdering af bygningens stand og mulige anvendelse samt en vurdering af bygningens salgbarhed.”

 

Den direkte årsag hertil er, at Økonomiudvalget ønsker undersøgt, om ejendommen kan omdannes og renoveres, således at den kan huse forskellige kommunale indsatser på det socialpsykiatriske område. Nærmere bestemt ønskes det belyst, om der kan opnås en økonomisk gevinst ved at samle de nuværende indsatser ét sted, således at den husleje, der i dag betales for de lokaler, kommunen har lejet, kan spares.

 

Det er administrationens vurdering, at Økonomudvalgets beslutning må opfattes således, at ejendommens anvendelse til socialpsykiatriske indsatser indtil videre har højeste prioritet.

 

Det er administrationens vurdering, at ejendommen i sin nuværende stand kan være vanskelig at sælge. Dog er ejendommen velbeliggende ligesom den bl.a. i kraft af den lille teater-/gymnastiksal, der hører til, har flere anvendelsesmuligheder. Administrationen bemærker dog ligeledes, at Fredensborg Kommune er blevet kontaktet af en potentiel køber.

 

Mange forskellige ønsker om brug af Molevitten

Der har været mange ønsker og drøftelser omkring brugen af Molevitten. Ejendommen har været på tale i forhold til anvendelse som forenings- og fritidsaktivitetshus, ungdomsklub/værested og som erstatning for værkstedet i den gamle Falck-station i Nivå. Ejendommen har endvidere været foreslået solgt til Dikevfonden/KUKF, der søger forenings- og aktivitetslokaler. Senest har økonomiudvalget, som nævnt, besluttet at undersøge den mulige anvendelse i relation til socialpsykiatriske område.


Forening: Tre kampsportsforeninger sammen om Nivå Budo Center

Tre lokale godkendte folkeoplysende kampsportsforeninger (Nivå Karate Skole, Nivå Budo Klub og Fredensborg Taekwondo Dojang) ansøger om at kunne bruge Molevitten som fælles trænings- og foreningslokale. Foreningerne har i fællesskab formuleret vedlagte forslag til udnyttelse af Molevitten som ”Nivå Budo Center”, som et tilbud for børn, unge og voksne fra ca. 6 år og opefter. Ansøgningen ses i bilag 3.

 

Foreningerne ser et potentiale i at samle deres foreningsaktiviteter i et samlet budo kampsports hus. Foreningerne oplyser, at de ønsker et foreningshus, der udelukkende benyttes til kampsport, da rekvisitterne herved kan få en permanent opstilling. Foreningerne er åbne for, at eventuelle andre foreninger med lignende behov for indretning og udstyr kan bruge faciliteten.

 

De tre foreninger er i dag alle anvist træningslokaler i Nivå. Nivå Budo Klub er på nuværende tidspunkt anvist træningslokaler i ”Tumlesalen” på Nivå Skole Syd. Nivå Karate Skole samt Fredensborg Taekwondo Dojang er på nuværende tidspunkt anvist træningsmuligheder i ”Laden” – en træningshal (ganske tæt på Molevitten), som kommunen lejer af KAB. Kommunen betaler en fast leje for brug af Laden, der benyttes af flere forskellige fritidsbrugere.


Foreningerne oplyser, at de eksisterende træningslokaler, som også benyttes til andre formål, giver begrænsninger i at skabe den rette atmosfære og til tider udfordringer med træningsgulvenes beskaffenhed og renholdelse, da der trænes med bare fødder.

 

Forening

Medlemmer

Træningssted og tid idag

Fredensborg Taekwondo Dojang

Ca. 25 medlemmer, primært børn/unge.

Alle bysamfund

Laden

Tirsdag kl. 16.00–18.00

Lørdag kl. 13.00-16.00.

 

Nivå Budo Klub

Ca. 25 medlemmer, primært børn/unge.

Primært fra Nivå

Tumlesal på Nivå Skol

Torsdag kl. 18.00-21.30.

 

Nivå Karate Skole

ca. 60 medlemmer, primært børn/unge.

Primært fra Nivå

Laden

Mandag kl. 17.30-20.30

Torsdag kl. 17.30-20.30

Lørdage kl. 10.00-12.00

De tre foreninger beskriver de forskellige udfordringer, som de oplever ved brugen af deres nuværende lokaler således.

 

For Fredensborg Taekwondo Dojang og Nivå Budo Klub er det en udfordring, at der ikke er depotplads i direkte tilknytning til Tumlesalen. Faldmåtter og redskaber skal her opbevares i tilknytning til en gymnastiksal andetsteds på skolen. Det har i praksis betydet for Nivå Budo Klub, at de ikke har kunne anvende godkendt faldunderlag i træningen, og flere medlemmer har fået skader. Ligeledes oplever foreningerne, at det er et problem, at der ikke er adgang til omklædningsforhold med toilet og bad i direkte tilknytning til Tumlesalen. Administrationen har tilbudt, at foreningerne kan anvende faciliteter i tilknytning til gymnastiksal andet steds på skolen.

 

Fredensborg Taekwondo Dojang og Nivå Budo Klub oplever ligeledes begge udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Nivå Budo Klub oplever, at der ikke er mulighed for at få flere medlemmer.

Fredensborg Taekwondo Dojang oplever problemer med de anviste lokaletider i forhold til deres medlemmers ønsker for træningstider. Administrationen bemærker, at foreningen tidligere har haft trænet i Kokkedal og ønsket at flytte.

 

Nivå Karate Skole skriver at situationen i Laden er tålelig men at de mangler depoter. De oplever, at de ikke ideelle bade- og omklædningsfaciliteter gør, at foreningen bruger uhensigtsmæssigt meget tid på forberedelse og afvikling af træningen herunder opsætning og nedtagning af rekvisitter.

De tre foreninger har endvidere forespurgt om foretræde for Fritids- og Idrætsudvalget. Dette er blevet bevilliget til udvalgsmødet den 4. juni 2014.

 

Forening: Karlebo Bokseklub

Foreningen har henvendt sig med ønske om at få deres eget træningslokale med tilknyttede klublokaler, da de derved kan tilbyde bokseundervisning alle dage. Foreningen oplyser, at de har behov for at kunne opstille rekvisitterne permanent i rummet.  Foreningen ønsker på den baggrund ikke at dele lokaler med andre foreninger.

 

Foreningen er på nuværende tidspunkt anvist lokaler i Nivåhøj Sportshal, der ejes og administreres af boligselskabet VIBO. Fredensborg Kommune har en eksisterende lejeaftale om Karlebo Bokseklubs nuværende lokaler.

 

Karlebo Bokseklub er en godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune. Foreningen har 40 medlemmer under 25 år.

 

Forening: Red Liners

Foreningen har oplyst til administrationen, at de ønsker at benytte Molevitten til Line Dance, 2–3 dage om ugen om eftermiddagen og aftenen.

Foreningen er på nuværende tidspunkt anvist lokaler på Nivå Skole Syd (gymnastiksalen) 1 gang om ugen. Foreningen har tidligere været anvist til Tumlesalen på Nivå Skole Syd, men de kan ikke bruge salen mere grundet ny gulvbelægning. Foreningen ønsker mere træningstid til sine voksenaktiviteter end Fredensborg Kommune har kunnet imødekomme. Foreningen lejer selv lokaler til mere træningstid på Tingstedet, Niverød 3 og afholder selv udgifter hertil.

 

Red Liners er en godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune. De tilbyder line dance for voksne. Foreningen har ca. 40 medlemmer over 25 år.

 

Andre: Nivå Bibliotek og Medborgercenter samt Nivå Fædreklub

Nivå Bibliotek og Medborgercenter arbejder med mange forskellige initiativer og aktiviteterne, hvoraf der er behov for at huse nogle af dem.  Medborgercenteret anser Molevitten for en god facilitet hertil.

Fædreklubben blev oprettet som et projekt under Nivå Bibliotek og Medborgercenter i perioden maj 2011 til december 2012. De er i dag en forening i Fredensborg Kommune, men de er ikke godkendt som folkeoplysende forening.

 

Medborgercenteret oplyser, at Fædreklubben mangler et sted at være, efter at ungdomsklubben i Nivå er blevet kommunal og nu fungerer som ren ungdomsklub. Der ønskles både lokaler til træning samt mødelokaler. Foreningen er på nuværende tidspunkt forsøgsvist anvist træningslokaler i ”Laden” indtil ultimo juni 2014. Mødelokaler kan anvises på skoler efter skoletid men ikke i hverdagsdagtimer.

 

Renovering og drift af Molevitten

Administrationen vurderer, at bygningen er i dårlig stand og trænger til renovering. Bygningen har stået tom i flere år og bærer endvidere præg af sin tidligere anvendelse til daginstitution. En total istandsættelse af Molevitten skønnes at beløbe sig til 7.500.000 kr.

 

På nuværende tidspunkt afholdes minimale udgifter til drift af bygningen, primært til opvarmning af bygning til minimumstemperatur. Der er ikke foretaget en beregning af udgifter forbundet med en drift ved en fornyet ibrugtagning af huset. Administrationen vurderer, at der vil være øgede driftsudgifter forbundet med en fornyet ibrugtagning af Molevitten. De øgede driftsudgifter omfatter bl.a. merudgifter til vand og energi, udgifter til rengøring og alarm, udgifter til pleje af udearealer og snerydning samt løbende udgifter til indvendig vedligeholdelse og inventar.

 

Økonomiske bemærkninger

Der er ikke i budgettet afsat midler til en renovering af Molevitten og med den nuværende kassebeholdning er en finansiering via kassen ikke en mulighed. Fra 2016 er der afsat midler til hhv. ”nye fritidsfaciliteter” og ”istandsættelse af eksisterende fritidsfaciliteter”.

 

Der er heller ikke afsat driftsmidler i forbindelse med en eventuel renovering og drift af Molevitten.

 

Administrationen bemærker, at der er afsat 300.000 kr. til projektering af Medborgercenter i budgetforlig.

 

Lokalekapacitet i Fredensborg Kommune

Resultaterne af ”Arealanalysen” foretaget i foråret 2014 er blevet forelagt Økonomiudvalget den 19. maj 2014.

 

Der er blandt andet blevet analyseret generelt for lokaler til rådighed til aftenskole- og fritidsaktiviteter. I forhold til aftenskole- og fritidsområdet viser analysen, at lokalekapaciteten er langt større end den aktuelle efterspørgsel. Mellem 14 og 31 % af timerne til rådighed af alle typer fritidslokaler (herunder klasselokaler) benyttes til aktiviteter i de fire bysamfund. Det er de fagspecifikke lokaler, der benyttes i mindste grad, hvor indendørs faciliteter til sport og bold har den højeste udnyttelsesgrad.

Analysen viser, at der er stor forskel på lokaler til idræt og bevægelse, hvor den planlagte forbrugspct er på mellem 90-100 for hele kommunen, og for øvrige typer lokaler; foreningshuse, klasseværelser, faglokaler m.v. 

Nivå bysamfund har det laveste antal planlagte timer til aftenskole og fritidsbrug i alle typer af rum, men har samtidig også næstflest timer til rådighed sammenlignet med de andre bysamfund. Tallene dækker over, at man bl.a. på Nivå Skole stiller mange typer lokaler til rådighed på hverdage og i weekenden, så antallet af timer til rådighed er stort herunder tider i klasselokaler og faglokaler, hvor der ikke er så stor efterspørgsel.

For idrætshaller og sale er den planlagte forbrugsprocent 95 pct. i Nivå. Tallene omgiver den planlagte brugsprocent med bookinger og ikke den observerede brug.

 

Resultaterne af ”Fritidsfacilitetsanalysen” fra 2012/2013 viste, at der er forskel på den planlagte brug og den observerede brug af lokaler. Stikprøver af bookede lokaler og haller viste, at omtrent 25 pct. af de bookede lokaler ikke blev brugt.

 

I forhold til foreningsidræt og bevægelsesfremmende aktiviteter anbefales det i ”Arealanalysen”, at funktionsopdele aktiviteter på bygninger og skoler, sådan at der skabes fritidsmiljøer inden for samme område. Endelig anbefales det, at man overvejer hvorledes kommunen kan arbejde ud fra et princip om multifunktionelle rum, hvorved det vil være muligt at stille færre rum til rådighed til flere brugergrupper og samtidig gøre dem mere attraktive i forhold til materialer og udstyr.

 

I ”Fritidsfacilitetsanalysen” anbefales det, at Fredensborg Kommune ved etablering af nye faciliteter overvejer multifunktionelle lokaler til møder, dans, motion mv. Herudover påpeger forfatterne, at det vil være interessant at overveje etablering af idrætslokaler/gymnastiksale. Dette skyldes, at udbuddet af idrætslokaler og gymnastiksale pr. indbygger i Fredensborg Kommune er lavere end i Region Hovedstad og hele Danmark.

Derudover anbefaler forfatterne forslag om at forbedre eksisterende faciliteter, således at de lever op til moderne krav for at udøve de aktiviteter, faciliteten er anlagt til. Foreningerne efterlyser specialfaciliteter til specifikke kultur- og idrætsaktiviteter.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at alle de folkeoplysende foreningers primære interesse er at kunne benytte salen i Molevitten til træningsaktiviteter samt for nogle også nogle af de andre lokaler til klubaktiviteter.

 

Administrationen bemærker, at foreningerne og andre brugere har interessesammenfald for tidsrummet, hvor de ønsker at benytte huset. Det er typisk hverdage i tidsrummet 16-22. Administrationen bemærker, at det således ikke vil være muligt at opfylde alles ønsker.

 

Administrationen bemærker, at alle de folkeoplysende foreninger har træningsfaciliteter i kommunen i dag, men at de på forskellig vis ikke lever op til foreningernes ønsker.

 

Administrationen bemærker, at Arealanalysen viser, at der er mange ledige lokaletider for lokaler, som ikke opfatter deciderede trænings/bevægelsessale. At ibrugtage Molevitten som træningsfacilitet med klublokaler, vil således ikke bidrage til en samlet set bedre lokaleudnyttelse i kommunen eller i Nivå.

 

På denne baggrund og fordi der ikke er afsat midler til den nødvendige istandsættelse og drift af ejendommen, kan administrationen ikke anbefale at ejendommen overgår til brug for fritidsaktiviteter.

 

Administrationen anbefaler i stedet, at der i overensstemmelse med Økonomiudvalgets bestilling foretages en vurdering af bygningens stand og mulige anvendelse til socialpsykiatriske formål samt en vurdering af bygningens salgbarhed.

Bevilling

Der er ikke afsat anlægsmidler og driftsmidler i forbindelse med en eventuel renovering og drift af Molevitten.


Der er i budget 2016 afsat 5 mio. kr. til ”nye fritidsfaciliteter” og i 2017 10 mio. kr. Tilsvarende er der i 2016 afsat 4,5 mio. kr. til ”istandsættelse af eksisterende fritidsfaciliteter” og i 2017 afsat 7,5 mio. kr.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.    At orienteringen tages til efterretning

2.    At Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, at Molevitten ikke ibrugtages som fritidsfacilitet.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 04-06-2014

Udvalget vedtog at foretage en besigtigelse af ejendommen og at udsætte sagen herpå.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 13-08-2014

Udvalget havde forinden mødet besigtiget ejendommen.


Udvalget tog orienteringen til efterretning


Udvalget anbefaler, at ejendommen ikke tages i brug til kommunale

formål, og at ejendommen i stedet sættes til salg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler Fritids– og Idrætsudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2014


Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Charlotte Bie (V) var inhabil. Susanne Rasmussen (V) var indkaldt som stedfortræder.