Nr.144 - Gennemførelse af kapacitetsforbedringer i signalanlæg på Usserød Kongevej

Sagsnr.: 14/10667

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Forbedring af kapaciteten i krydsene Fredensborg Kongevej/ Usserød Kongevej og Usserød Kongevej/ Egedalsvej/ Egevangen, samt beslutning om finansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har den 24. juni 2014 efter anbefaling fra Formanden for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtaget at der anvendes 600.000 kr. til finansiering af kapacitetsforbedringer i to signalanlæg på Usserød Kongevej.

 

Baggrund

Kapacitetsforbedringerne skal optimere virkningen af de ombygninger som Vejdirektoratet gennemfører omkring rampeanlægget over Helsingørmotorvejen. Kapacitetsforbedringerne har været drøftet og anbefalet på møde i Trafik- og Infrastrukturudvalget den 4. juni 2014.

 

Kapacitetsforbedringerne omfatter:

-      Etablering af ekstra højresvingsbane fra Fredensborg Kongevej mod Usserød Kongevej.

-      Etablering af to lige-ud-spor i krydset Usserød Kongevej/Egedalsvej/Egevangen, hvilket indebærer ombygninger ved busstoppestedet umiddelbart syd for krydset.

 

Bevillingen af 600.000 kr. til kapacitetsforbedringerne var baseret på administrationens foreløbige overslag over projektomkostningerne, inden alle projektforudsætninger var klarlagt.

 

Planen var/er at gennemføre ombygningerne så de kunne stå færdige samtidig med Vejdirektoratets ombygninger.

 

Beregning af udgifterne

Den efterfølgende detaljering af projektet har vist, at det foreløbige overslag var for lavt. Det skyldes blandt andet, at højresvingsbanen på Fredensborg Kongevej skal være længere end først antaget, hvilket kræver mere anlægsarbejde end først antaget, herunder i forhold til lysregulering, afvanding etc.  

 

Administrationen har efter Byrådets beslutning dels indhentet et tilbud på detailprojektering og anlæg af kapacitetsforbedringerne, og dels gennemført egne beregninger af anlægsomkostningerne. Både det indhentede tilbud og egne beregninger når frem til, at omkostningerne til de nævnte kapacitetsforbedringer når op på ca. 3 mio.

 

Anlæggene til kapacitetsforbedringerne omfatter som ovenfor beskrevet to elementer: Ekstra højresvingsbane på Fredensborg Kongevej og ombygning ved busstoppested på Usserød Kongevej. Administrationen har beregnet de to elementer hver for sig med følgende resultat:

 

Ekstra højresvingsbane: 1,6 mio.

Ombygning ved busstoppested: 1,2 mio.

 

Det kan således konkluderes, at de afsatte 600.000 ikke rækker til at realisere de ønskede kapacitetsforbedringer – end ikke til realisering af ekstra højresvingsbane alene.

 

Administrationens bemærkninger

Den ekstra højresvingsbane vurderes at være det væsentligste element i kapacitetsforbedringerne, og administrationen vurderer derfor at højresvingsbanen bør prioriteres højest.

 

I administrationens beregninger af omkostninger til ekstra højresvingsbane indgår udgifter til asfalt på ca. 400.000. Administrationen vurderer at asfaltudgifterne kan finansieres af den eksisterende bevilling til asfaltarbejder. Sammenholdt med de allerede bevilgede 600.000,- kr., kræver etablering af højresvingsbane således yderligere finansiering på i alt 600.000,- kr.

Bevilling

Byrådet har på mødet den 24. juni 2014 besluttet at bevilge 600.000 kr. fra anlægsreserven til projektet.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At ovenstående tages til efterretning.
  2. At den resterende finansiering af de ønskede kapacitetsforbedringer overgår til budgetforhandlingerne.
  3. At de to elementer i kapacitetsforbedringerne indbyrdes prioriteres således at realisering af højresvingsbane gives højeste prioritet. 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 12-08-2014

Udvalget besluttede, at arbejde videre med begge elementer i kapacitetsforbedringerne til i alt 2,8 mio. kr.


Udvalget besluttede at finansiere i alt 1,4 mio. kr. således:


  • 600.000 kr. bevilget af Byrådet 24.6.2014
  • 400.000 kr. fra asfaltmidler
  • 400.000 kr. fra trafiksikkerhedsprojekt Auderød

Udvalget anbefaler at yderligere 0,2 mio. kr. finansieres via overskuddet fra anlæg af rundkørsel Isterødvej/Kirkeltevej.


Et flertal på 5 bestående af B, C, O og V anbefaler, at de resterende 1,2 mio. kr. finansieres således: 1,2 mio. kr. fra projektet ”Sti langs Egedalsvej”


Et mindretal på 4 bestående af A og F anbefaler, at de resterende 1,2 mio. kr. finansieres således: 900.000 kr. via overskuddet fra anlæg af rundkørsel Isterødvej/Kirkeltevej og 300.000 kr. fra anlægsreserven

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Økonomiudvalget anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling om at anvende 0,2 mio. kr. fra overskuddet fra anlæg af rundkørsel Isterødvej/Kirkeltevej.


Økonomiudvalget anbefaler, at de resterende 1,2 mio. kr. finansieres af anlægsreserveren.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.