Nr.140 - Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2014-2017 og Kommuneplantillæg 3 - Klimatilpasning

Sagsnr.: 13/23664

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2014-2017 og Kommuneplantillæg 3 – Klimatilpasning.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 24. februar 2014 at sende Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og tilhørende Kommuneplantillæg 3 – Klimatilpasning i 8 ugers offentlig høring.


Klimatilpasningsplanen er udarbejdet i samarbejde med Fredensborg Forsyning og indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse samt en prioritering af indsatsen for klimatilpasning.


Klimatilpasning i Fredensborg Kommune vil strække sig over en meget lang årrække, og med klimatilpasningsplanen prioriteres tiltagene planperioden 2014-2017.

I planen er 45 kloakerede delområder i Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal screenet for oversvømmelsesrisiko, hvoraf 4 er udvalgt til en nærmere gennemgang for klimatilpasning i planperioden. Planen indeholder derudover en række handlinger inden for byområderne, landområderne, ny viden og beredskab, bl.a. konsekvenserne af havvandsstigning, der påbegyndes undersøgt i 2014.


Den offentlige høring forløb i perioden 4. marts 2014 – 11. maj 2014. I høringsperioden har medarbejdere fra administrationen og Forsyningen holdt ”åbent hus” på kommunes fire biblioteker, hvor det har været muligt at få en uformel snak om planerne og oplevede oversvømmelser. Endvidere har der været udsendt en pressemeddelelse om planerne, og der er oprettet en digital udgave af klimatilpasningsplanen.


I høringsperioden indkom der 4 høringssvar fra hhv. Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Nordsjællands Landboforening og Grundejerforeningen Jellerødgård. Høringssvarene er vedlagt som bilag.


Høringssvarene omhandler bl.a. ros til Fredensborg Kommunes hidtidige indsats på klimatilpasningsområdet samt de påtænkte handlinger, dog er der enkelte konkrete ønsker til præciseringer i kommuneplantillægget og klimatilpasningsplanen. Grundejerforeningen Jellerødgård stiller sig mere kritiske over for planerne, især ved forudsætningerne for beregningen af områder med oversvømmelsesrisiko. Grundejerforeningen ønsker desuden flere beregninger af, om lokal afledning af regnvand er økonomisk mest fordelagtig samt en beregning af de økonomiske konsekvenser af planerne frem til 2050. Desuden anfører grundejerforeningen, at Miljøministeriets vejledning for udarbejdelse af klimatilpasningsplaner ikke er fulgt, herunder kravet om offentlige høringer. På den baggrund ønsker grundejerforeningen at planen betragtes som foreløbig, og at den sendes i fornyet offentlig høring efter indarbejdelse af kommentarer og kendte problemområder.


Høringssvarene og administrationens bemærkninger hertil fremgår af vedlagte notat. Som det fremgår af notatet, vurderer administrationen, at vejledningen er fulgt, og at den valgte metode til kortlægning giver et tilstrækkeligt grundlag for prioritering af indsatsen i den første planperiode. Administrationen anbefaler dog, at der foretages nedenstående præciseringer af teksten i kommuneplantillægget og klimatilpasningsplanen inden den vedtages endeligt:


Klimatilpasningsplanen:

  1. Signaturforklaringen under figur 9 ændres fra mio. kr. pr. år til mio. kr./ha befæstet areal/år.
  2. ”landbruget” ændres til ”landbruget/lodsejerne” i planen.

Kommuneplantillæg 3 – Klimatilpasning:

  1. Signaturforklaringen under figur 3 ændres fra mio. kr. pr. år til mio. kr./ha befæstet areal/år.
  2. I afsnittet ”Overordnet konklusion af kortlægningen” i redegørelsesdelen tilføjes:

”Parametrene for udpegning af risikoområderne og rækkefølgen for klimatilpasning fremgår af bilag 1 i Klimatilpasningsplan 2014-17, se http://fredensborg.planweb.dk/klima/Menu.aspx”

  1. I afsnittet ”Den videre planlægning” i redegørelsesdelen tilføjes: ”Område 1-4 på figur 7.6A gennemgås i den første planperiode (2014-17) og i den forbindelse vurderes og gennemføres eventuelle konkrete tiltag for at mindske risikoen for skadevoldende oversvømmelser. I næste planperiode fortsættes klimatilpasningen i de efterfølgende risikoområder (område 5 og frem), med mindre ny viden ændrer rækkefølgen. På kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk vil det være muligt at følge arbejdet med at implementere klimatilpasningsplanen, herunder arbejdet med klimasikring samt opdateringer af data i de prioriterede risikoområder.”

Planerne, med ovenstående rettelser indarbejdet, er vedlagt som bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da de angivne handlinger i klimatilpasningsplanen vil blive prioriteret inden for de afsatte midler til klimatilpasning.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om lov om planlægning nr. 587 af 27. maj 2013.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Beslutning om vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2014-2017 og tillæg nr. 3 – Klimatilpasning til Kommuneplan 2013 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Borgere og organisationer, der har afgivet høringssvar, får direkte besked. Den digitale klimatilpasningsplan kan ses her: http://fredensborg.planweb.dk/klima.

Indstilling

  1. At forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og at forslag til Kommuneplantillæg 3 – Klimatilpasning godkendes med de foreslåede ændringer.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 12-08-2014

Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget bemærker, at kortlægningen har karakter af en indledende screening.


Udvalget bemærker vedrørende Jellerød, at spørgsmålet om håndtering af vand i Jellerød behandles i særskilt sag om pumper.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.