Nr.138 - Principper vedr. sponsering

Sagsnr.: 14/18300

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af flere sager om sponsorering beslutte en række principper for, hvordan og i hvilket omfang Fredensborg Kommune skal benytte sponsorater.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget drøftede den 9. april 2014 en sag vedr. køb af marketingsydelser af racerkører Frederik Mortensen. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal forelægges en principiel sag om tilkøb af marketingsydelser for Byrådet. På den baggrund er denne sag udarbejdet.

 

Kommunen som sponsor

Der har været forskellige sager, hvor det har været drøftet, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at kommune sponserer begivenheder, events, produkter eller personer. Det anbefales derfor, at sådanne sager fremadrettet vurderes i henhold til række kriterier, som kan skabe et kvalificeret grundlag for en politisk beslutning. Det vil således kræve en politisk beslutning i hver enkelt sag, men vurderes på baggrund af de samme kriterier.

 

Nedenfor præsenteres de otte kriterier, som administrationen mener, er relevante.

 

 

1.    Juridisk vurdering

I henhold til kommunalfuldmagtsreglerne er det anerkendt, at en kommune vil kunne markedsføre sig selv. Det hænger sammen med, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne har adgang til at varetage informationsmæssige opgaver, herunder gøre opmærksom på kommunen navn og eksistens. Det er dog et krav, at der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale, således at kommunen via sponseringen ikke giver et skjult tilskud til fx en forening. Generelt må kommunens køb af reklameydelse til brug for promovering af kommunen ikke stå i et åbenbart misforhold til formålet.

Hver sag vil således kræve en konkret juridisk vurdering.

 

2.    Formålet

Der kan være mange forskellige formål med et givent sponsorat, men det er vigtigt at være bevidst om, hvad formålet er. Et eventuelt sponsorat af Slotsmarkedet i Fredensborg har som formål at skabe øget liv og handel i Fredensborg by. En beskrivelse af formålet er relevant som baggrund for at kunne træffe beslutning om et evt. sponsorat.

 

3.    Rimelighedsaspektet

Det er vigtigt at overveje rimeligheden i det givne sponsorat. Det er således en vurdering af, hvorvidt det vi modtager af synlighed, branding, aktiviteter e.lign. står mål med det, vi skal betale, hvilket også følger af den juridisk understregning af at køb af reklameydelser ikke må stå i et åbenbart misforhold til formålet.

 

4.    Målgruppe

Det er væsentligt at vurdere, hvilke målgrupper sponsoratet når ud til, og hvorvidt vi rammer de målgrupper, vi ønsker at kommunikere til? Det er således væsentligt at forholde sig til, hvorvidt sponsoratet understøtter kommunens strategiske målsætninger, fx kan det være relevant at sponsoratet skaber opmærksomhed hos den målgruppe vi ønsker til at tiltrække til kommunen. 

 

5.    Hvad går midlerne til?

Det vil være vigtigt at få klarlagt, hvad midlerne mere konkret skal anvendes til. Hvis man eventuelt støtter en konkret kulturbegivenhed er det væsentligt at være opmærksom på, hvorvidt de specifikke midler reelt går til det kulturelle formål. Det er derfor nødvendigt at have viden om, hvad midlerne anvendes til som et kriterium for beslutningen.

 

6.    Understøtter sponsoratet kommunens målsætninger

Det et væsentligt parameter i hvor høj grad midlerne går til aktiviteter eller aktører, der understøtter kommunens vedtagne strategier og målsætninger. Aktiviteter som eksempelvis Mandehørn løbet i Fredensborg underbygger kommunens sundhedspolitik og fokus på aktive borgere.

 

7.    Merværdi

Skaber sponsoratet en merværdi for kommunen, som er værd at tage med i betragtning? Man kunne forestille sig, at de arrangementer eller personer, som kommunen sponsorerede kunne inddrages i kommunens øvrige arbejde.

 

8.    Lokal vinkel

Et kriterium vil endelig være, hvorvidt sponsoratet har en direkte lokal vinkel dermed kommer lokale borgere eller erhvervsdrivende til gode? Det kunne fx være et sponsoratet kunne medvirke til at skabe arbejdspladser eller øgede besøgende til et område for en periode e.lign.

 

 

Administrationen anbefaler, at fremtidige sager, hvor kommunen bliver bedt om et sponsorat vurderes af administrationen ud fra ovenstående kriterier, hvorefter der træffes politisk beslutning.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. at vurderingskriterierne for Fredensborg Kommunes brug af sponsorater godkendes og implementeres af administrationen i fremtidige sponsorsager. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.