Nr.129 - Budgetrevision 30.06.2014

Sagsnr.: 14/20302

 
Bo Hilsted (A)

Beslutningstema

Godkendelse af budgetrevision pr. 30. juni 2014 for årene 2014 – 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen pr. 30-06-14 omfatter alle politikområder, dvs. både drift, finansiering og anlæg. Dermed giver budgetrevisionen et samlet billede af kommunens forbrug og forventede regnskab for 2014 (jf. særskilt sag herom) pr. 30. juni 2014.


Samlet for perioden 2014 – 2018 søges der om en tillægsbevilling på 12 mio. kr., jf. Tabel 1. I 2014 søges om tillægsbevillinger på 7 mio. kr. og i 2015 på yderligere 4,7 mio. kr. For de øvrige budgetår er budgetrevisionen stort set neutral.


Med en aktuel kassebeholdning på 35 mio. kr., der planmæssigt ventes at falde til 25 mio. kr. ultimo året, er det administrationens vurdering, at budgetrevisionen ikke kan vedtages uden, at den ledsages af tilsvarende finansiering. Det anbefales derfor, at der findes finansiering svarende til den samlede tillægsbevilling over perioden. Såfremt der ikke anvises fuld finansiering ved budgetrevisionssagen vil det skærpe kravene til budget 2015-2018 i forhold til den budgetvurdering, der er fremsendt til augustseminaret.


Administrationen har ikke kunnet pege på kompenserende besparelser uden, at forslagene vil være i konflikt med de generelle økonomistyringsprincipper som kommunens institutioner og centre arbejder under. Administrationen anbefaler derfor ekstraordinært – og med henvisning til af den aktuelle kassebeholdning – at tillægsbevillingerne i budgetrevisionen finansieres ved træk på de afsatte reserver. Det betyder reelt en nulstilling af driftsbevillingsreserven for resten af 2014 og en reduktion af anlægsreserven i 2014 til 2,7 mio. kr. 


Da en del af merudgifterne i budgetrevisionen ligger i 2015 vil fuld finansiering af reserverne give en lille midlertidig styrkelse af kassebeholdningen i forhold til den nuværende prognose.


 

Tabel 1. Resultat af budgetrevisionen pr. 30-06-14

1.000 kr.

2014

2015

2016

2017

2018

2014-

2018

Drift

5.499

53

144

233

-85

5.844

Anlæg

-4.600

 4.600

0

0

0

0

Finansiering

6.152

0

0

0

 0

6.152

Totalt for alle politikområder

7.051

4.653

144

233

-85

11.996

Anm.: ”+” for merudgift/kassetræk og ”-” for mindreudgift/kasseopbygningDe enkelte tillægsbevillinger er grundigt beskrevet i bilag 1, hvor egentlige tillægsbevillinger for at gøre det overskueligt er markeret med rødt 1. Herudover indeholder budgetrevisionen en lang række budgetneutrale omplaceringer. Dels mellem politikområderne og dels forskydninger mellem årene, der primært vedrører anlægsudgifter, der udskydes fra 2014 til 2015.

 

De væsentligste tillægsbevillinger på driftsområdet vedrører: 

  • Midtvejsregulering som følge af den demografiske udvikling. Samlet tilføres politikområderne Skoler, Børn og Pleje & Omsorg 3,1 mio.kr.i 2014.  Samlet set er indbyggertallet 142 personer højere end forudset i 2013. Det er især grupperne ”17-24 år” og "65-79 år” der er steget.
  • På politikområde Beskæftigelse lægges samlet 5,7 mio. kr. i kassen. Dette beløb er det samlede resultat af dels en nedregulering af området svarende til de statslige forventninger til aktivitetsniveauet, dels en tillægsbevilling.

anlægsområdet er der alene tale om to typer af sager – begge budgetneutrale over budgetperioden.

  • Et par anlægsprojekter færdiggøres først i 2015, hvorfor også bevillingen flyttes.
  • Et mindreforbrug ved rundkørslen på Isterødvejen foreslås, jf. fagudvalgssagen herom, flyttet til finansiering af færdiggørelsen af cykelsti ved Lågegyde.

På området Finansiering er der en længere række af justeringer, der samlet fører til et kassetræk på 6,2 mio. kr. i 2014. De væsentligste sager er:

  • Midtvejsregulering af bidrag vedrørende det skrå skatteloft og udligningsbeløb samt bevillingsmæssig korrektion af tilskud til skattenedsættelse med en samlet kasseopbygning på -3 mio. kr.
  • Korrektion vedrørende reglerne for dødsbobeskatning med et samlet kassetræk på 2,6 mio. kr.
  • Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende landsdelsudviklingen i 2013 med et kassetræk på 3 mio. kr.
  • En afgørelse fra Forsyningssekretariatet pålægger kommunen at deponere 0,8 mio. kr. som følge af at kommunen har indbetalt for lavt vejafvandingsbidrag i 2011.
  • Regnskaberne for ombygning af Lindegården og Lystholm medfører en forhøjelse af kommunens grundkapitaltilskud på samlet 0,9 mio. kr., jf. fagudvalgssager herom. 

De samlede budgetændringer siden vedtagelsen af det oprindelige budget 2014 fremgår af tabellen nedenfor.


Tabel 2. Ændringer siden vedtaget budget 2014

1.000 kr.

2014

2015

2016

2017

2018

Vedtaget budget

-26.088

-12.151

-12.453

-20.331

-46.394

 

 

 

 

 

 

Tillægsbevillinger:

 

 

 

 

 

Budgetrevision 30.11.13

41.839

-80

-80

-80

-80

Budgetrevision 30.04.14

1.684

15.137

892

658

658

Overførsel, drift og anlæg

65.980

0

0

0

0

Tillægsbevillinger udenfor budgetrevisioner

15.103

7.070

-1.570

-1.570

-1.570

Pris- og lønregulering

0

182

3.270

6.318

9.503

Budgetrevision 30.06.14

7.051

4.653

144

233

-85

 

 

 

 

 

 

Korrigeret budget efter BR 30.06.14

uden kompenserende finansiering

105.569

14.811

-9.797

-14.772

-37.968

Anm.: ”+” for merudgift/kassetræk og ”-” for mindreudgift/kasseopbygning.


Niveauet for de to reserver på henholdsvis drift og anlæg fremgår af tabel 3. Som nævnt er det administrationens anbefaling, at den samlede tillægsbevilling i budgetrevisionen, hvis den godkendes som fremlagt, finansieres af reserverne i 2014. Det medfører at driftsreserven vil være fuldt udtømt og anlægsreserven reduceret til 2,7 mio. kr. for resten af 2014.


Tabel 3. Drifts og anlægsreserver

I 1.000 kr.

2014

2015

2016

2017

2018

Driftsreserve

6.952

9.660

10.999

10.239

10.076

Anlægsreserve

7.714

4.750

10.000

10.000

10.000

Total

14.666

14.410

20.999

20.239

20.076

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

 

Bevillingstabel

 

2014

2015

2016

2017

2018

I alt

Drift

5.499

53

144

233

-85

5.844

Finansiering

6.152

0

0

0

0

6.152

Anlæg

-4.600

4.600

0

0

0

0

Total

7.051

4.653

144

233

-85

11.996

Driftsreserve

-6.952

0

0

0

0

-6.952

Anlægsreserve

-5,044

0

0

0

0

-5,044

Total efter finansiering

-4,945

4.653

144

233

-85

0

Negativt fortegn er indtægt/besparelse

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen

Kompetence

Byrådet

Elektroniske bilag

Bilag 1. Dokumentationsark, budgetrevisionen 30-06-14

Indstilling

1.    At den samlede budgetrevision pr. 30-06-2014 godkendes, herunder forslag om fuld finansiering via de afsatte reserver på drift og anlæg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler administrationens indstilling, således at de samlede merudgifter over budgetperioden på 11,996 mio. kr. finansieres i 2014 af hhv. driftsreserven 6.952 mio. kr. og anlægsreserveren 5,044 mio. kr.

Beslutning i Byrådet den 01-09-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Bilag

Bilag 1