Nr.187 - Endelig vedtagelse af lokalplan H107 - for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand i Humlebæk

Sagsnr.: 14/26975

 
Hans Nissen (A), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan H107 – for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand i Humlebæk samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune og Grunderforeningen for Humlebæk har haft et ønske om at udarbejde en ny lokalplan for området med bestemmelser som skal sikre områdets karakter af villaområde bl.a. med fastsættelse af en byggelinje mod skrænttop for de ejendomme i lokalplanområdet som har adgang til Øresund svarende til byggelinjen i den oprindelige deklaration.

  

Lokalplanområdet og områdets anvendelse

Lokalplanområdet omfatter en del af det eksisterende villaområde med 156 matrikler mellem Louisiana og Bjerre Strand. Lokalplanområdet udgør ca. 21, 3 Ha. Området svarer til § 5 i byplanvedtægt for Humlebæk Nord I og II fra 1953. Lokalplan H107 skal derfor erstatte bestemmelserne i byplanvedtægtens § 5.

 

Lokalplanforslaget fastlægger uændret områdets anvendelse til boligformål i form af villabebyggelse. Der er mulighed for at drive liberalt erhverv som der på almindeligvis kan drives fra egen bolig.

 

Bevaringsværdige bygninger

Indenfor for lokalplanområdet findes en række bygninger med høj og middel bevaringsværdi. Det er bygninger med en SAVE-værdi mellem 1 til og med 4, som udpeges i lokalplan H107 som bevaringsværdige bl.a. med et forbud mod nedrivning.

 

I forbindelse med projektet omkring bygningsregistrering i Kommunen som blev igangsat i april 2014 er bygninger inden for lokalplanområdet blevet genregistreret. Dette arbejde har ført til at yderligere 11 bygninger vil blive udpeget som bevaringsværdige idet de alle har opnået den såkaldte SAVE-værdi / bevaringsværdig mellem 1 til og med 4. De pågældende ejere er blevet kontaktet, og høringsfristen for bemærkninger til lokalplan H107 er blevet forlænget.

 

Resultaterne af bygningsregistreringerne viste også at 3 bygninger som var udpeget som bevaringsværdig i lokalplanforslag H107 ikke bliver udpeget alligevel på grund af en lavere bevaringsværdi.

 

Byggelinje mod skrænttop

En deklaration tinglyst i 1901 som omfattede ejendommene mod Øresund ophørte i 2001. Den sikrede, at der ikke måtte bygges nærmere skrænttop end 20-30 alen (12,6-18,6 meter). Størstedelen af ejendommen ved Gl. Strandvej, og Kystvej overholder den tidligere deklarations bestemmelse om minimum 20 alen = 12,6 meters afstand til skrænttop. På enkelte ejendomme er der dog bygget og opført anlæg tættere på skrænten, og i visse tilfælde helt ud på den markante kystskrænt.

 

Lokalplanforslag H107 genindfører byggelinjen i området, som skal sikre at byggeri og anlæg ikke etableres nærmere skrænttop end 12,6 meter. Byggelinjebestemmelsen vil gælde for fremtidigt byggeri og anlæg. Det eksisterende byggeri og anlæg, som er etableret lovligt, bliver således ikke berørt af lokalplanbestemmelsen.

 

Beskyttelse af kystskrænterne

Lokalplanforslag H107 indeholder et forbud mod terrænregulering samt etablering af byggeri eller anlæg på kystskrænterne. Formålet er at sikre og bevare de markante kystskrænter i området.

 

 

Kommuneplan 2013

I forbindelse med Lokalplanforslaget er udarbejdet et tillæg nr. 5 med et nyt rammeområde HB43 i forhold til de i lokalplanen to delområder med forskellige bebyggelsesprocenter.

 

For rammeområde HB 43 – for en del af parcelhusområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand fastsættes følgende rammer for indholdet af lokalplaner:

 

  • Anvendelse – Boligformål. 
  • Max. bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte ejendom i delområde A og 20 for den enkelte ejendom i delområde B.
  • Max. højde 1 etage med udnyttet tagetage. 

Andet:

 

a)   Stranden langs Øresund skal være offentlig tilgængelig

     overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

b)   Hvor det er muligt etableres stier fra vejnettet til stranden.

c)   Karakteristiske bygninger og bymiljøer bevares.

 

Borgerinddragelse

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslag H107 blev der den 28. maj 2014 afholdt et borgermøde. I notat af 8. august 2014 som er vedlagt sagen findes et kort resumé af mødet. 

 

Offentlig høring af lokalplanforslag H107

Lokalplanforslaget var i offentlig høring i perioden fra 14. maj 2014 til 25. juli 2014. Der er kommet i alt 10 indsigelser og bemærkninger fra myndigheder, foreninger og privatpersoner. I notat af 8. august 2014 findes et resumé af hver af indsigelserne samt administrationens bemærkninger.

 

Ændringsforslag til lokalplan H107

Ændringerne handler i hovedtræk om præciseringer og justeringer i forhold til lokalplanforslagets bestemmelser. Der udpeges også nye bevaringsværdige bygninger i området som følge af bygningsregistreringen.

 

Administrationen foreslår følgende ændringer i H107 på baggrund af indsigelser og bemærkninger i høringsperioden

 

A)    § 7 stk. 11 erstattes af: ” Det er tilladt på hver matrikel ved skræntfod at opføre én enkelt mindre bygning”.

 

B)    I redegørelsesdelen side 6 om beplantning på kystskrænterne: Afsnit omformuleres således at ”Klitrose” udgår og i stedet indsættes med ”Vedbend” og ”Hunderose”.

 

C)    I redegørelsesdelen på side 7. Afsnit om Naturbeskyttelsesloven erstattes af følgende: ”Matriklerne mod Øresund på den østlige side af Gl. Strandvej og Kystvej blev udstykket som sommerhus-bebyggelse før 1916. Adkomst for offentligheden til havernes strandarealer er begrænset af Lov om Naturbeskyttelses § 22 stk. 2.”

 

D)    § 7 stk. 10 ændres til følgende: ”Det er tilladt at etablere en mindre terrasse i træ på højest 30 m2 ved skræntfod. Der må etableres åbent gelænder i forbindelse med terrassen, men ikke faste sider i form af plader så det får karakter af fast hegn. Terrænregulering vil kræve en tilladelse fra Fredensborg Kommune”.

 

E)    § 8, stk. 3 tilføjes følgende: ” Ved skade eller brand skal en bevaringsværdig bygning genopføres med samme placering, udformning og materialer”.

 

F)     § 6, stk. 3 tilføjes følgende. ”Ved skade eller brand er det tilladt at genopføre en bygning med samme placering, udformning og materialer”.

 

G)    § 9 tilføjes ny stk. 6 - ” Det er tilladt på hver ejendom at etablere en trappe på kystskrænten”.

 

H)    § 4 stk. 1 ændres således at ”Indretning af flere boliger i bestående villaejendom” ændres til ” Indretning af op til 2 boliger i bestående villaejendom”.

 

I)     § 6 stk. 1 ændres til ”Der kan etableres solenergianlæg på facader og tage f.eks. solceller og solfangere under forudsætning af at anlægget ikke har reflekterende overflade. Bestemmelsen gælder ikke for de i lokalplanen udpegede bevaringsværdige bygninger”.

 

J)    Følgende ejendomme udpeges som bevaringsværdige i lokalplan H107 som følge af den nye bygningsregistrering: Gl. Strandvej 21, Gl. Strandvej 25, Gl. Strandvej 27, Gl. Strandvej 35, Kastanieallé 9, Kystvej 17B, Kystvej 27, Kystvej 29, Kystvej 1, Kystvej 3 og Strandalle 3.

 

K)   Følgende ejendomme udpeges ikke som følge af bygningsregistreringen: Gl. Strandvej 71A, Gl. Strandvej 114 og Linde allé 1.


SAGSBEHANDLING EFTER 9. SEPTEMBER 2014

Administrationen og Grundejerforeningen for Humlebæk har holdt møde

om ændringsforslagene til H107. Resultatet er, at punkterne B-E, G-K

herover er uændret. Herunder de ændrede punkter A, F og et nyt punkt

L).

 

A)  § 7 stk. 11 erstattes af: ” Det er tilladt på hver matrikel ved skræntfod at opføre én enkelt mindre bygning på maksimalt 10m2, Bygningens totalhøjde må maksimalt være 2,5 meter.”.


F) § 7, stk. 3 tilføjes følgende. ”Ved skade eller brand er det tilladt at

genopføre en bygning med samme placering, udformning og materialer”.


L)   § 7 tilføjes et nyt punkt gældende for både delområde A og B.

”Inden for delområde A og B må kun anvendes glaserede tegl med en maksimal glansværdi på 60 svarende til halvblank. ”

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanens vedtagelse vil blive annonceret og de berørte parter vil modtage brev om Fredensborg Kommune afgørelse.

Indstilling

  1. At lokalplan H107 – for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand i Humlebæk samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de ændringer administrationen foreslår i sagsfremstillingen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-09-2014

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 07-10-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014


Anbefaler Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-10-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.