Nr.184 - Fornyelse af udlejningsaftale for Egedalsvænge 2015-2017

Sagsnr.: 14/23648

 
Hans Nissen (A), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til udlejningsaftale mellem 3B og Fredensborg Kommune for perioden 2015 – 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Boligforeningen 3B har fremsendt et udkast til fornyelse af den eksisterende udlejningsaftale for Egedalsvænge mellem 3B og Fredensborg Kommune.

Det foreslås, at aftalen forlænges med 2 år og, at udlejningsaftalen vurderes på ny senest den 31. december 2016. Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af begge parter med seks måneders varsel til den første i en måned. Aftalen er vedlagt som bilag.

 

Antal lejemål og anvisningsret i Egedalsvænge

Boligforeningen 3B administrerer i alt 625 boliger i Egedalsvænge.

 

Fredensborg Kommune har anvisningsret til i alt 556 familieboliger ud af de 625 boliger i Egedalsvænge. Det betyder, at Fredensborg Kommune ved 556 familieboliger henviser nye lejere fra den eksterne venteliste efter de eksisterende anvisningskriterier. Lejere, som allerede bor i Egedalsvænge kan have ønske om en intern rokering. Dette muliggøres ved at Boligforeningen 3B kan udleje hver anden ledig familiebolig til en beboer/lejer på den interne venteliste (punkt 2 i udlejningsaftalen). Boliganvisningen oplyser hertil, at Boligforeningen 3B højst anvender den interne liste til anvisning af boliger et par gange om året.

 

Anvisningsrettens hensigt

Fredensborg Kommune har siden 2003 haft anvisningsretten på alle ledige familieboliger i Egedalsvænge. Hensigten med denne anvisningsret er at give Fredensborg Kommune mulighed for i nogen grad at kunne styre tilflytningen til området og dermed arbejde mod en mere varieret beboersammensætning.

 

Ifølge Boliganvisningen er det svært at udleje boligerne i Egedalsvænge. Forventningen er dog, at den igangværende renovering vil gøre det mere attraktivt at bo i Egedalsvænge og dermed øge efterspørgslen på lejligheder i området. Renoveringen forventes afsluttet i foråret 2015.

 

Den faldende efterspørgsel efter boliger i Egedalsvænge betyder, at Fredensborg Kommune årligt har udgifter til tomgangshusleje på minimum 250.000 kr. i Egedalsvænge. Det er en naturlig konsekvens af, at Fredensborg Kommune minimum skal have to måneder til anvisning samt, at Fredensborg Kommune betaler tomgangshuslejen, indtil lejlighederne er genudlejet.

 

Med henvisning til rapporten ”Boligpolitiske handlemuligheder i Kokkedal 2014” er tomgangshuslejen, i tillæg til den eksisterende anvisningsret, et redskab til at opnå en mere afbalanceret beboersammensætning. Brugen af tomgangshuslejen hjælper til at opnå bedre resultater fra anvisningen, da der reelt er færre tilgængelige boliger til nye lejere, og administrationen samtidigt kan vælge at anvende tomgangshuslejen på specifikke lejligheder eller opgange, hvor der eventuelt opleves problemer.

Udgiften til tomgangshusleje i Egedalsvænge var i 2013 cirka 0,4 mio. kr. Der er fra virkning i 2014 og i overslagsårene afsat 0,5 mio. kr. til tomgangshusleje for hele Fredensborg Kommune.Administrationen bemærker:

Byrådet vedtog den 24. juni (sag 13/37617) i princippet alle 15 anbefalinger i rapporten ”Boligpolitiske handlemuligheder i Kokkedal 2014” herunder forslaget om øget brug af tomgangshusleje. Byrådet prioriterede i første omgang følgende anbefalinger:

  1. At der etableres en paraplyorganisation.
  2. At der arbejdes videre med omdannelse af lejemål til erhverv og særlige formål fx offentlige formål og særlige boligtyper.
  3. At boligselskabet 3B arbejder videre med muligheden for fysiske ændringer.
  4. At der arbejdes med forskønnelse af området blandt andet i forbindelse med klimatilpasningsprojektet.
  5. At der forsøges en tættere og mere forpligtende dialog med ejerne af Holmegårdscenteret om forskønnelse og udvikling af centeret.

Administrationen anbefaler i lyset af rapportens anbefalinger, at Fredensborg Kommune fornyer den eksisterende udlejningsaftale med 3B om Egedalsvænge selvom, at der er en økonomisk udgift forbundet med tomgangsudleje.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Bilag 1: Udlejningsaftale 2015 - 2017 mellem 3B og Fredensborg Kommune


Indstilling

  1. At udlejningsaftalen mellem 3B og Fredensborg Kommune for perioden 2015 -2017 anbefales overfor Byrådet.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 01-10-2014

Udlejningsaftalen anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014


Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 27-10-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.