Nr.182 - Langebjergparken søger om godkendelse af revideret skema B.

Sagsnr.: 12/48517

 
Hans Nissen (A), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Stillingtagen til revideret udgave af skema B med forøgelse af kommunens garantistillelse på ca. 1 mio. kr.

Sagsfremstilling og økonomi

Humlebæk Boligselskab, afd. 0426 Langebjergparken har med brev af 23. september 2014 fremsendt anmodning om godkendelse af revideret skema B vedrørende helhedsplanen for afdelingen.


Byrådet har på sit møde den 24. juni 2014 godkendt det oprindelige skema B. Protokoludskriften fra mødet vedlægges som bilag.


I sin henvendelse beklager boligselskabet sin fejl og skriver i øvrigt følgende:


”I forbindelse med sagsbehandlingen har Landsbyggefonden gjort opmærksom på, at de støttede arbejder er indberettet med 2.923.234 kr. for lidt i det digitale indberetningssystem BOSSINF og samtidig, at de ustøttede arbejder er tilsvarende for højt indberettet. Den forkerte indberetning ligger ligeledes til grund for den behandling og godkendelse, der er foretaget i Fredensborg Kommune,


En forhøjelse af det støttede beløb medfører en forhøjelse af den garanti, som Fredensborg Kommune yder til støtte for gennemførelsen af byggearbejderne”, men koster i øvrigt ikke kommunen noget.


Boligselskabet anmoder derfor Byrådet om, at der foretages en fornyet behandling af sagen ud fra disse justeringer:


 

Gl. skema B

 Nyt skema B

     Forskel

Samlet anskaffelsessum

55.129.368

55.129.568

0

Støttede arbejder

42.799.296

45.722.530

+ 2.923.234

Ustøttede arbejder

12.330.073

9.406.839

- 2.923.234


Boligselskabet oplyser, at den kommunale garantistillelse er opgjort til 69,07 % på det støttede lån på 45,723 mio. kr., svarende til 31,581 mio. kr. Med Landsbyggefondens regaranti på 50 % kan den reelle værdi af kommunens garanti opgøres til 15,790 mio. kr.


De øvrige forhold i det nye skema B er uændrede i forhold til det oprindelige skema B. De ustøttede arbejder vil således fortsat blive finansieret også ved anvendelse af fællespuljetilskud og egen trækningsret således:


Finansiering af ustøttede arbejder:

Mio. kr.

Realkreditlån reduceres fra 7,310 mio. kr. til

4,39

Fællespuljetilskud som hidtil

3,76

Egen trækningsret som hidtil

1,26

Ustøttede arbejder i alt reduceres fra 12,33 mio. kr. til

9,41


Landsbyggefonden har tilkendegivet positivt støttetilsagn betinget af kommunens godkendelse af det nye skema B.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1)    At det godkendes, at helhedsplanens samlede udgifter fortsat er på 55,129 mio. kr., men at finansieringen ændres således, at der optages realkreditlån på 45,723 mio. kr. (i stedet for 42,799 mio. kr.) til dækning af støttede arbejder, og at der optages realkreditlån på 4,390 mio. kr. (i stedet for 7,310 mio. kr.) til delvis dækning af ustøttede arbejder. Øvrige ustøttede arbejder finansieres fortsat af fællespuljetilskud på 3,76 mio. kr. og ved egen trækningsret på 1,26 mio. kr.

 

2)    At kommunen giver tilsagn om at deltage i finansieringen ved at stille garanti for en del af det støttede realkreditlån, svarende til 31,581 mio. kr. (i stedet for 29,561 mio. kr.), mod at Landsbyggefonden regaranterer for 50 % af forpligtelsen, hvorved kommunens reelle garantiforpligtelse kommer til at udgøre 15,790 mio. kr. (i stedet for 14,78 mio. kr.).

 

3)    At de øvrige elementer i skema B godkendelsen på Byrådets møde den 24. juni 2014 stadfæstes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014


Anbefaler administrationens indstillinger

Beslutning i Byrådet den 27-10-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.