Nr.174 - Borgernes Stemme, liste D ønsker, at byrådet drøfter sag nr. 171 fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, ”Lukning af Vejenbrødvej”.

Sagsnr.: 14/30210

 
Hans Nissen (A), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Borgernes Stemme, liste D ønsker, at byrådet drøfter sag nr. 171 fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, ”Lukning af Vejenbrødvej”.

Herudover henstiller vi til, at sagen sendes tilbage til udvalget til genbehandling.

Borgernes Stemme mener, at udvalget ikke har hørt alle grupper af borgere og ikke har haft borgerinddragelse (Fredensborg modellen).


Baggrunden for at Borgernes Stemme ønsker sagen taget op, er henvendelser fra borgere, som ikke mener, at de er blevet hørt.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrunds historie modtaget fra en borgergruppe:

Sagen startede i 1998 da en gruppe af beboere i området kaldet Karlebo landsbylav, foreslog en lukning af Vejenbrødvej mellem Fredensborgvej og Avderød landsby, dog således at man kunne etablere en bus sluse gennem vejstrækningen. Der skulle også etableres et flaskehalsproblem ved krydset Avderødvej/Fredensborg Kongevej, således at der ikke måtte kunne holde 2 biler ved siden af hinanden. Meningen var, at det skule blive så træls at bilerne kørte en anden vej.


Der blev i år 2000 foretaget en trafikanalyse af Nyvig/Rambøll, der omfattede et større udredningsarbejde omkring pendlertrafik og lokal bilisme i området, denne mundede ud i, at bilisterne ikke ville køre en anden vej og der skulle foretages vejlukninger, ville disse være svære at gennemføre uden at påføre områdets øvrige beboere gener.


På grund af de mange klager fra de beboere, som ville blive temmelig negativt berørt af lukningen, konkludere daværende Frederiksborg Amt og Karlebo kommune i 2001, at problemerne omkring lukningen af Vejenbrødvej kun ville flytte problematikken til hjørnet Avderød, Fredensborg Kongevej.

 

Efter afvisningen af forslaget er der tilsyneladende blevet arbejdet videre med sagen, da man kan læse i Trafiksikkerhedsplanen 2009, at borgere siden 2005 har henvendt sig for at få genoptaget sagen nu med den begrundelse at der sker uheld i krydset Fredensborg Kongevejen/Vejenbrødvej.


Kommunen kommer så med en projektbeskrivelse: ”Forvarsling, fuld stop og fartdæmpning på sidevejene. Projektet kan evt. suppleres med en digital tavle ved krydsende trafik ”

 

Effekt: ”Ved at forbedre opmærksomheden på sidevejs trafikkens vigepligt, vil trafiksikkerheden i krydset blive forbedret”. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at Vejenbrødvej i kommuneplan 2009 er registreret som fordelingsvej.


I trafikplan 2012 er fordelingsvejen uden høring/varsel eller andet pludselig flyttet fra Vejenbrød til Avderødvej, ligesom Vejenbrødvejens trafikuheldsstatus er blevet opgraderet til et højere niveau. Det har ikke været muligt at få nogen som helst fornuftige svar på disse ændringer og vejlukningen er nu igen på tapetet.


I januar 2013 blev der under en generalforsamling i landsbylauget fremført mange relevante indsigelser mod genfremsættelsen af forslaget om lukning.  Langt den overvejende del af deltagerne var skarpt imod lukningsforslaget, og der var ikke meget forståelse for, at sagen nu igen var genoptaget, og at der skulle være så mange ulykker som beskrevet. Deltagerne forstod heller ikke, hvorfor de ulykker der er sket i Avderødvej krydset, overhovedet ikke var medtaget.  Der blev rejst tvivl om den sorte plets berettigelse – det har dog ikke været muligt for beboerne at få nogen som helst oplysninger om, hvordan man er kommet frem til sortehuls konklusionen.


Det blev på mødet flere gange fra politisk side meddelt, at sagen herefter var sparket til hjørne/taget af bordet, og ikke ville blive genoptaget, uden at der først kom en beboerhøring herom igen. 

Dette er ikke sket, og på forespørgsel til kommunen herom er det blevet oplyst, at de heller ikke har tænkt sig at overholde det de har lovet, idet de ikke mener sig juridisk forpligtet hertil. 


Det moralske spørgsmål/dilemma?

Det spørgsmål der herefter står tilbage er, om man som politiker kan stå overfor en forsamling efter time langt møde, hvorunder hele sagen er blevet vendt og drejet og belyst fra alle sider, højt og helligt lover at der ikke bliver foretaget noget som helst i sagen før der har været en ny beboerhøring.


Er dette en værdig holdning fra politikernes side?

Beboerne i området er meget berørte og skuffede over det faktum, at kommunen tilsyneladende overhovedet ikke regner områdets beboere for noget som helst.Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. Til drøftelse.

Beslutning i Byrådet den 27-10-2014

Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til fagudvalget med henblik på en udvidet borgerinddragelse.