24-11-2014 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Per Frost Henriksen (A)

Hans Nissen (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Hossein Armandi (D)

Hanne Berg (F)

Helle Abild Hansen (I)

Flemming Rømer (O)

Kim E. Jensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Knud Løkke Rasmussen (V)

Lars Søndergaard (V)

Charlotte Bie (V)

Thomas Bak (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Ingen

24-11-2014 kl. 18:00
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Per Frost Henriksen (A)

Hans Nissen (A)

Charlotte Sander (A)

Ergin Øzer (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Nielsen (A)

Bo Hilsted (A)

Rasmus Østrup Møller (A)

Lars Simonsen (B)

Kristian Hegaard (B)

Christian de Jonquiéres (C)

Hossein Armandi (D)

Hanne Berg (F)

Helle Abild Hansen (I)

Flemming Rømer (O)

Kim E. Jensen (O)

Thomas Elgaard Larsen (V)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Knud Løkke Rasmussen (V)

Lars Søndergaard (V)

Charlotte Bie (V)

Thomas Bak (V)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Afbud

Ingen

Nr.188 - Godkendnelse af dagsordenen

Beslutning i Byrådet den 24-11-2014

Dagsordenen og tillægsdagsorden punkt 201 blev godkendt. Under dagsordenens punkt 199 var Susanne Rasmussen (V) indkaldt som stedfortræder, da Charlotte Bie var inhabil.

Nr.189 - Borgerrettede takster 2015

Sagsnr.: 14/21454

 

Beslutningstema

Godkendelse af borgerrettede takster for 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

De borgerrettede takster for 2015 forelægges i deres endelige form til godkendelse.

 

Budgetvedtagelsen for 2015 medfører et ændret grundlag for forældrebetalingen på daginstitutionerne. Den reducerede pris- og lønfremskrivning (P/L) samt prioriteringsbidraget giver lavere udgifter og medfører dermed også at næsten alle taksterne falder dermed sammenlignet med taksten for 2014.

 

Da de lavere takster er en konsekvens af det vedtagne budget, har sagen ikke yderligere budgetmæssige konsekvenser.

Takstoversigt og bemærkninger, som yderligere uddyber taksterne, er vedlagt sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Dagtilbudsloven. 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Udvalgte takster offentliggøres på www.Fredensborg.dk og som indstik i Lokalavisen. Daginstitutionstaksterne omdeles ligeledes i institutionerne.

Indstilling

1.    At taksterne for forældrebetaling 2015 for dagpleje og daginstitutioner samt mad godkendes.

2.    At de resterende borgerrettede takster 2015, jf. takstoversigt godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 24-11-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.190 - Kommende folketingsvalg

Sagsnr.: 14/26710

 

Beslutningstema

Senest den 14. september 2015 skal der afholdes folketingsvalg.


Der er en række forhold som byrådet allerede nu i god tid inden folketingsvalget kan tage stilling:


·         Valgstyrere

·         Valg af formænd for valgstyrerne

·         Udpegning af tilforordnede vælgere

·         Diæter

·         Brevstemmeafgivning

·         Indkaldelse af administrativt personale på valgaftenen

·         Indsamlinger på valgstederne samt Exit Polls

·         Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere

·         Valgblyanter

·         Yderligere bemærkninger

Sagsfremstilling og økonomi1. Valgstyrere


Der er tradition for at udpege 5 valgstyrere til hvert valgsted. Det er lagt til grund at dette er uændret.


Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg efter d’Hondts metode jfr. Styrelsesloven med mindre andet aftales i byrådet.


Den forholdsmæssige fordeling af de 45 pladser vil efter d’Hondts metode blive:

A: 17

B: 3

C: 3

D: 1

F: 1

I: 1

O: 3

V: 15

Ø: 1


Det indstilles, at der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg (d’ Hondts metode).2. Valg af formænd for valgstyrerne


Der skal udpeges en formand blandt valgstyrerne til hvert af de 9 valgsteder.


Ved valg efter forholdstal er A og V sikret følgende pladser:

A: 4

V: 3


Til de sidste to pladser som valgstyrerformand skal der trækkes lod mellem B, C, O og V.


Ved Europaparlamentsvalget blev der foretaget lodtrækning, hvor O og V fik tildelt hver en post som valgstyrerformand.


Det indstilles, at A og V tildeles henholdsvis 4 og 3 pladser som valgstyrerformænd og at der trækkes lod

mellem B, C, O og V om de sidste to pladser.3. Udpegning af tilforordnede vælgere


Byrådet udpeger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et blandt vælgerne i kommunen.


Det foreslås at der udpeges 10 tilforordnede pr. valgsted, dog 11 til Asminderød (største valgsted) og 5 til Karlebo (mindste valgsted).


Antallet af tilforordnede vælgere vil således blive på 86 og ved valg efter forholdstalsmetoden vil fordelingen blive som følger:


A: 30

B: 6

C: 6

D: 3

F: 3

I:  3

O: 6

V: 26

Ø: 3


Der tilbydes en plads til de partier som stiller op ved folketingsvalget men som ikke er repræsenteret i byrådet. Disse tilforordnede tilbydes plads på de valgsteder hvor der er størst behov.


Partierne indsender oplysninger om de udpegede valgstyrere og tilforordnede snarest muligt efter valget er udskrevet.


Partiformændene vil få nærmere information.


Det indstilles, at der udpeges i alt 86 tilforordnede fordelt efter forholdstalsmetoden.4. Diæter


Byrådet kan fastsætte en diætsats på min. 800 kr. og max. 2.000 kr. (2014-priser) pr. valgstyrer/tilforordnet vælger.


Det indstilles, at diætsatsen til valgstyrere og tilforordnede fastsættes som ved Europaparlamentsvalget og Kommunal- og Regionsrådsvalget til 2.000 kr. (2014-priser).5. Brevstemmeafgivning


Erfaringer fra de sidste to valg har vist, at muligheden for at brevstemme på kommunens biblioteker har været en stor succes, hvorfor dette naturligt tilbydes igen ved det kommende folketingsvalg.


Det er planlagt, at der tilbydes muligheden for at brevstemme fra dagen efter valget er udskrevet i Borgerservice almindelige åbningstid.


Her ud over vil der fra de sidste to uger op til valget være mulighed for at brevstemme i Borgerservice på Rådhuset i udvidet åbningstid mandag-torsdag kl. 8.30-18.00, samt de sidste 2 lørdage inden valget fra kl. 10-13. Samtidig tilbydes, at der de sidste to uger op til valget vil være mulighed for at brevstemme på bibliotekerne i hele deres borgerbetjente åbningstid.


Til at modtage brevstemmer forud for valget i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m. skal der udpeges to tilforordnede.


Brevstemmeafgivning i ældreboliger – vil i lighed med tidligere valg – ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem.


Det indstilles, at A og V udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.6. Indkaldelse af administrativt personale på valgaftenen


Der indkaldes tre administrative medarbejdere pr. valgsted til at deltage i hele valghandlingen. Karlebo dog to medarbejdere.


Det indstilles, at administrationen i samråd med valgstyrerformændene beslutter hvor mange yderligere medarbejdere, som indkaldes til stemmeoptællingen om aftenen.7. Indsamlinger på valgstederne samt Exit-Polls


Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger forud for valget om tilladelse til indsamlinger på valgstederne samt ansøgninger om Exit-Polls.8. Gratis kørsel for ældre/gangbesværede vælgere


Det indstilles, at der i lighed med tidligere valg tilbydes gratis befordring af ældre/gangbesværede til og fra valgstederne.9. Valgblyanter


Erfaringer fra de to sidste valg har vist, at det kan være svært at se de små kryds, som er sat med sort farve i rubrikkerne på stemmesedlerne.


Der er intet til hinder for lovgivningsmæssigt, at skriveredskabet har en anden farve end sort.


Det indstilles, at vi som forsøg har røde kuglepenne til vælgerne i stemmeboksene ved dette valg.Yderligere bemærkninger


Valgbestyrelsen


Valgbestyrelsen består af 4 medlemmer fra hver af de to kommuner i Valgkredsen (Hørsholm og Fredensborg).


På byrådets konstituerende møde blev følgende medlemmer og stedfortrædere valgt for Fredensborg Kommune:


Medlem:Stedfortræder:

Thomas Lykke Pedersen                Per Frost Henriksen

Ulla Hardy-Hansen                        Christian de Jonquieres

Flemming Rømer                          Kim E. Jensen

Thomas Elgaard                           Thomas BakDigitale Valglister


Der vil i lighed med tidligere blive benyttet digitale valglister til valget. Der vil på baggrund af erfaringerne fra sidste valg blive lavet ekstra back-up både på IT-udstyr, papirudgave af valglister m.m. for at sikre at vælgerne kan blive ekspederet så hurtigt og gnidningsfrit som muligt.

Der vil ligeledes i lighed med sidste valg være IT-folk til stede på alle valgstederne fra morgenstunden på valgdagen.Gratis kaffebord til vælgerne


Vælgerne vil få tilbudt gratis kaffe/te og kage på valgstederne som ved de to sidste valg.

Bevilling

Der er i budgettet for 2015 afsat 844.000 kr. til valg.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 369 af 10.4.2014 om valg til Folketinget.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At der udpeges 5 valgstyrere til hvert valgsted fordelt efter forholdstalsvalg (d´Hondts metode)

 1. At A og V tildeles henholdsvis 4 og 3 pladser som valgstyrerformænd og at der trækkes lod mellem B, C, O og V om de sidste to pladser.

 1. At der udpeges i alt 86 tilforordnede vælgere fordelt efter forholdstalsvalg

 1. At diætsatsen fastsættes som ved de sidste to valg til 2.000 kr. (2014-priser)

 1. At A og V udpeger hver en tilforordnet til at modtage brevstemmer i vælgernes eget hjem, på plejecentre m.m.

 1. At administrationen i samråd med valgstyrerformændene beslutter hvor mange yderligere medarbejdere som indkaldes til stemmeoptællingen om aftenen

 1. At borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger om tilladelse til indsamlinger og Exit-polls på valgstederne

 1. At der tilbydes gratis kørsel til ældre/gangbesværede til og fra valgstederne

 1. At der som forsøg benyttes røde kuglepenne som skriveredskab til vælgerne i stemmeboksene

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Anbefaler administrationens indstillinger.


For så vidt angår udpegning af de resterende to pladser som valgstyrerformænd blev V og B udpeget efter lodtrækning.

Beslutning i Byrådet den 24-11-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.191 - Forslag til lokalplan for Kokkedal Centrum

Sagsnr.: 14/34788

 

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan K103 – Kokkedal Centrum samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den centrale del af Kokkedal indgår i projektet Klimatilpasning Kokkedal. Klimatilpasningsprojektet blev etableret på baggrund af oversvømmelser i boligområdet Jellerød i 2007 og 2010. Oversvømmelserne tydeliggjorde, at der med de kommende klimaændringer er behov for at ændre regnvandshåndteringen således, at regnvandet i så stor udstrækning som muligt håndteres og forsinkes lokalt. Der er i projektet lagt vægt på at anlæggene kan fungere med og uden vand og med øje for dobbeltanvendelse. Dobbeltanvendelsen opnås ved at udforme og bruge det udstyr og de volumener, som skal etableres til håndtere og tilbageholde regnvand, på en måde så der skabes integrerede aktivitetsmuligheder og mødesteder, så stederne primært opleves som møde- og aktivitetssted, der også kan håndtere regnvand.

 

I 2012 besluttede Byrådet, at der skal arbejdes for etablering af Byens Hus i Kokkedal. Visionen for Byens Hus er at skabe et kreativt samlingssted. Et hus der skal danne ramme om et dynamisk frirum, tilføre området nye muligheder for udfoldelse, samt skabe synergi med eksisterende aktiviteter gennem et aktivt samspil med udearealerne og omgivelser.

 

I 2013 blev det besluttet, at der skal arbejdes for et Gymnastikkens Hus i Kokkedal. Det anbefales at Gymnastikkens Hus skal bygges sammen med Kokkedal Skole Vests eksisterende idrætshal ved den østlige gavl. Huset skal indeholde en permanent opstilling af attraktive moderne gymnastikfaciliteter.

 

Der fra foreningslivet et ønske om en fremtidig byggemulighed til forenings- og kulturformål i den sydlige del af lokalområdet. Der er i denne lokalplan indarbejdet et byggefelt, hvor det er muligt at bygge til offentlige formål.

 

Administrationen har på baggrund af ovenstående udarbejdet vedlagte udkast til lokalplan. Det skal bemærkes at der i lokalplanen endvidere er skabt mulighed for etablering af en mobilmast som kan imødekomme det eksisterende og fremtidige behov for sikre en god digital infrastruktur i den centrale del af Kokkedal.

 

Lokalplanområdet og områdets anvendelse

Indenfor lokalplanområdet ligger Kokkedal Skole og Egedalshallen samt tilhørende idræts- ude- og parkeringsarealer. Desuden er der parkeringsareal til Pleje- og aktivitetscentret Egelunden samt centret. Holmegårdsvej gennemskærer den østlige del af området i nord/syd gående retning.

Lokalplanområdet er samlet set ca. 12,2 ha og ligger i byzone.

 

Lokalplanforslagets bestemmelser

Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, med det formål at give mulighed for byggeri til Gymnastikkens Hus, Byens Hus, hus til offentlige formål, opsætning af mobilmast samt sikre den fornødne plads til anlæg til lokal håndtering af regnvand.

 

Veje og trafik

Det forventes at projekterne bidrager til mere aktivitet og ophold i Kokkedal Bymidte. Det forventes dog ikke at generere behov for flere parkeringspladser i lokalplanområdet, fordi benyttelsen af Byens Hus og Gymnastikkens Hus primært vil foregå, når skolens aktiviteter er slut, og der kan således ske en fælles anvendelse af eksisterende parkeringspladser. Antallet af eksisterende parkeringspladser skal bevares, men enkelte pladser kan disponeres, så de evt. ligger udenfor lokalplanområdet. Ved byggeri i den sydlige del af lokalplanområdet skal der disponeres med nye parkeringspladser.

 

Der er eksisterende cykelparkeringspladser i lokalplanområdet. I forbindelse med de konkrete byggeprojekter skal der redegøres for behovet og evt. laves en om disponering af de eksisterende pladser.

 

Klimatilpasning

I henhold til kommunens Klimatilpasningsplan 2014-2017 er det bl.a. kommunens målsætning at regnen skal blive, hvor den falder – nedsives eller bruges rekreativt (Lokal Afledning af Regnvand – LAR). Der skal udvikles/omdannes eksisterende og nye områder til håndtering af regnvand og der skal der arbejdes for at skabe bymæssig og landskabelig variation.

 

Nedsivning af tagvand til grundvandet udgør generelt ikke en forureningsrisiko. Nedsivning af vejvand og andet vand fra befæstede arealer kan udgøre et problem i sårbare områder. Grundvandet i indvindings- og grundvandsdannende opland til Ullerød Kildeplads er velbeskyttet. Der er 20-30 m ler over det magasin, som der indvindes fra, hvilket tyder på en ringe nitratsårbarhed.

 

Bæredygtigt byggeri

Kommuneplan 2013 fastlægger, at der ved udarbejdelse af lokalplaner som udgangspunkt skal stilles krav om klimatilpasning inden for følgende kategorier: Tekniske løsninger, mindskelse af vandafledningen, placering af bebyggelse i forhold til sol og vind og planlægning af skyggegivende beplantning.

 

Kommuneplan 2013

Forslaget til lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for område KB 18, da anvendelsen er fastsat til boligformål – tæt/lav. Ligeledes er anvendelsesbeskrivelsen i rammeområde KO 01 for snæver. For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, bliver der samtidig med lokalplanen fremlagt et tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013, hvor afgrænsningerne af rammeområde KB 18 og KO 02 ændres, så område KO 02 udvides til også at omfatte arealet der pt. er omfattet af KB 18,

 

 

Anvendelsesbeskrivelsen for KO 01 bliver udvidet til også at omfatte offentlige formål som bibliotek, teatersal, biograf og medborgerfaciliteter.

 

For rammeområde KO 01 Holmegårdsskolen - Egedalsskolen KO 01 fastsættes følgende rammer for indholdet af lokalplaner:

 • Anvendelse: Uddannelsesinstitutioner
 • Max. Bebyggelsesprocent: 35 % for området under et.
 • Max. Højde: 2 etager

 

Andet:

 1. Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål såsom skoler med tilhørende idrætsanlæg, sportshaller, klubfaciliteter, bibliotek, teatersal, biograf og medborgerfaciliteter m.m.,
 2. Bebyggelse inden for området placeres i tilknytning til nord-sydgående og øst-vestgående hovedstier,
 3. Langs grænsen til enkeltområde KB01 (eksisterende parcelhus-område) sikres et beplantet afskærmningsbælte på 20 m umiddelbart vest for Egedalsskolens idrætsanlæg med mulighed for rekreativ anvendelse.
 4. Bebyggelse placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås.
 5. Der er mulighed for at etablere LAR-anlæg med eventuelt tilhørende bygningsanlæg.

 

Eksisterende lokalplan

Dele af lokalplanområdet er på nuværende tidspunkt omfattet af Lokalplan 19, Center i Kokkedal, 1. etape og Lokalplan 26A Holmegårdscentret.

Ved den offentlige bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af nærværende lokalplanforslag aflyses Lokalplan 19 og 26A for de områder, der er omfattet af den nye lokalplan K103.

 

Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Borgerinddragelse

I projektet Klimatilpasning Kokkedal har der været en omfattende inddragelse af borgere og brugere i form af workshop, dialogmøder med de enkelte interessenter, borgermøder, interview mm.

Formålet er at skabe forståelse for og ejerskab til projektet.

 

Med placering af Byens Hus blev der ligeledes gennemført en bredt involverende brugerinddragelse i form af åbne workshops og fokus-gruppeinterview med brugere af det kommende hus. Formålet var dels at inddrage potentielle brugere i placeringen af Byens Hus, dels at afdække brugeres ønsker til aktiviteter og funktioner og ikke mindst tidligt i fase at skabe ejerskab til huset.

 

I forbindelse med høringen af lokalplanforslaget bliver der afholdt borgermøde den 22. januar 2015kl. 17.00-19.00 i rådhuskælderen på Rådhuset – Egevangen 3b i Kokkedal.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Forslag til Lokalplan K103 samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i 8 uger.

Indstilling

 1. At forslag til Lokalplan K103 Kokkedal Centrum samt tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 fremlægges til offentlig høring i henhold til planlovens § 24.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-11-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 24-11-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.192 - Gebyrer for erhvervsaffald 2015

Sagsnr.: 10/45603

 

Beslutningstema

Godkendelse af gebyrer / takster for erhvervsaffald for 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Lovgivningen (Miljøbeskyttelsesloven samt Affaldsbekendtgørelsen) foreskriver, at gebyrer for affaldshåndtering, affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger (for både husholdninger og erhverv) skal fastsættes af kommunalbestyrelsen.


Gebyrer for erhverv omfatter følgende ordninger:


Grundgebyr – Taksten omfatter kommunens udgifter til: administration, planlægning, anvisningsordninger, information, regulativer mv. Det dækker endvidere virksomhedernes del af det gebyr, kommunen skal betale for den nationale regulativdatabase og det nationale affaldsdatasystem, der administreres af Miljøstyrelsen.

Genbrugsplads – Taksten for genbrugsplads giver den enkelte virksomhed ret til at benytte kommunernes genbrugspladser. Ordningen er en frivillig tilmeldeordning og administreres af Nordforbrænding.

Farligt affald – Taksten for farligt affald giver den enkelte virksomhed ret til at aflevere farligt affald op til 200 kg/år.

Dagrenovation – Taksten for dagrenovation omfatter afhentning af sække / minicontainere til dagrenovation 1 gang om ugen.


En vigtig forudsætning i forbindelse med fastsættelse af affaldsgebyrer er et nærmere kendskab til evt. overskud / underskud i de forskellige affaldsordninger for erhverv.


I forbindelse med gebyrberegning er der behov for at kunne tage politisk stilling til evt. takstnedsættelse eller takstforhøjelse. Det skal nævnes, at de forskellige affaldsordninger skal ”hvile økonomisk i sig selv”.


Administrationen har følgende bemærkninger til de enkelte gebyrer/takster:


Grundgebyr. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal grundgebyret opkræves hos alle opkrævningsberettigede virksomheder, som det er blevet siden 2010. Virksomhederne kan dog ifølge bekendtgørelsen søge specifikt om fritagelse herfor.


Grundgebyret skal dække kommunens udgifter til opgaver i forbindelse med udarbejdelse af affaldsplaner, regulativer, behandling af ansøgning om dispensation fra benyttelsespligt, nationale affaldsdatabaser m.m.


Grundgebyret skal betales af alle virksomheder med en omsætning over 300.000 kr. Bestemte brancher (bilag 8) og virksomhedsformer (bilag 9) er stadig fritaget ligesom i 2010 - 2014. Det betyder, at der i Fredensborg Kommune opkræves grundgebyr hos ca. 1.550 virksomheder, mens ca. 3.500 virksomheder fritages på forhånd.


Med baggrund i regnskab for 2013 er der konstateret underskud mellem gebyrindtægter og de budgetterede udgifter. Der forventes også underskud i 2014.


Tillige er der også konstateret et akkumuleret restance (kr. 726.564,-), der skyldes at en række virksomheder undlader at betale grundgebyret, grundet ophør, flytning, etc. Ca. 129 virksomheder er overført til inddrivelse hos SKAT.


Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal ordningerne hvile økonomisk i sig selv over en årrække. Ud fra dette princip foreslås en moderat stigning (50 kr./år) af grundgebyret i 2015. Hovedårsagerne er følgende:


Der har været en del sagsbehandling vedr. ansøgninger om fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyrer for 2013 (ca. 300 ansøgninger inkl. skriftlige henvendelser). Behandling af ansøgninger er tids- og ressourcekrævende og de nuværende indtægter fra grundgebyret dækker ikke de administrative ressourcer, der er nødvendige til at løse opgaven.


Dertil skal det nævnes, at de virksomheder der bliver fritaget (ca. 150 stk om året) for betaling af grundgebyr ikke bidrager til at betale for de administrative udgifter kommunen påføres, hvilke medfører et mindre provenu til at dække kommunens udgifter til administration af fritagelser, planlægning af affaldsordninger. Det giver således højere grundgebyr til de resterende virksomheder.


Konkret foreslås grundgebyret for erhverv hævet - fra 445 kr. til 495 kr., eks. moms. Det er efter administrationens vurdering nødvendigt at tildele erhverv en større del af administrationsudgifterne. Den foreslåede ændring af grundgebyret vil betyde en forøgelse af indtægterne på ca. 75.000 kr., eks. moms/ år.


Det kan nævnes, at Fredensborg Kommune ligger under - eller på niveau med gebyrstørrelsen for erhverv sammenlignet med vores nabokommuner (Allerød: 856 kr., Hørsholm: 415 kr., Helsingør: 706 kr., og Rudersdal: 400 kr., alle beløb er for 2014 og eks. moms).

 

Virksomhedstype

Takst 2013, eks. Moms

Takst 2014 eks. moms

Takst 2015 eks. moms

Alle virksomheder

395,0

445,0 

495,0 


Dagrenovation fra erhverv. Dette punkt behandles under gebyrer for husholdningsaffald (dagrenovation), der behandles politisk i december 2014.

 

Genbrugsplads og farligt affald. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal genbrugspladsgebyr, herunder gebyr for farligt affald fortsat kun opkræves hos virksomheder, der tilmelder sig genbrugspladsordningen.

 

Affaldsbekendtgørelsen blev ændret med virkning fra den 1. januar 2013 og den væsentligste ændring blev, at kommunerne har åbnet for adgang til genbrugspladserne for virksomheder i hele landet.

 

For at undgå at virksomhederne vælger den billigste genbrugsplads eller den med den bedste service, indførte Nordforbrænding og I/S-kommunerne et fælles koncept for genbrugspladserne med fælles serviceniveau og fælles takster.

 

En del af det fælles koncept er, at tilmeldingen til genbrugspladsordningen sker via tegning af et abonnement for hele året. Det har således ikke været muligt at betale for et enkelt besøg.

 

Nordforbrændings bestyrelse har den 16. september 2014 godkendt takster for brug af genbrugspladserne for både erhverv og husholdninger i 2015. Taksterne skal godkendes af kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner.

 

Taksterne for 2015 er fastsat af Nordforbrænding ud fra de forventede udgifter til virksomhedernes brug af genbrugspladserne, samt harmonisering af serviceniveauet. Dette baseres blandt andet på årsregnskabet 2013, og prognose for 2014 samt erhvervstilmeldinger i samme periode.


Ifølge Nordforbrændings foreløbige regnskab for driften af pladserne kan taksterne i 2015 fastholdes på samme niveau som i 2013 og 2014.

 

Det er dog et krav i henhold til affaldsbekendtgørelsen, at udgifterne for driften af genbrugspladserne fordeles mellem husholdninger og erhverv i forhold til de foretagne brugerundersøgelser. Der bliver foretaget en ny brugerundersøgelse, der skal kortlægge fordelingen af affaldet.  Hvis fordelingen i brugerundersøgelsen ændrer væsentligt på forudsætningerne, kan det blive nødvendigt at justere taksterne.


Med disse forbehold er det imidlertid vurderingen, at de nugældende takster for erhverv kan fastholdes uændret i 2015.

 

Gebyret for adgang til genbrugspladsen, der inklusive bidrag til farligt affald, er frivillig og afspejler de enkelte kategoriers anvendelse af pladserne, i henhold til brugerundersøgelse gennemført i oktober 2012 samt budgettet for 2015.

  

Virksomhedstype

Antal tilmeldte i 2014 *

Takst 2014, eks. moms

Takst 2015, eks. moms

Takst 2015, inkl. moms

Øvrige virksomheder

650

800

800

1.000

Håndværkere (0-1 ansatte)

150

4.800

4.800

6.000

Håndværkere (2-10 ansatte)

100

9.500

9.500

11.875

Håndværkere (over 10 ansatte)

30

12.600

12.600

15.750

*Antal forventede tilmeldte virksomheder i Nordforbrændings fælleskoncept

 

Dagsbilletter/periodebilletter

Flere håndværkere og anlægsgartnere udtrykker ønske om muligheden for at købe dagsbilletter eller periodebilletter som alternativ til årsabonnementet, specielt virksomheder, der ikke har bopæl i området. Derfor har Nordforbrænding undersøgt mulighederne for at indføre en månedsbillet som alternativ til årsabonnementet.


Nordforbrændings bestyrelse vedtog på møde d. 16. september 2014 følgende model som løsning/supplement i det eksisterende betalingssystem:


      Månedsbilletten sælges via Nordforbrændings webshop. Salget supporteres af Nordforbrændings callcenter for erhvervsaffald.

      Der kan max. købes 3 månedsbilletter pr. år pr. virksomhed. Herefter er virksomheden henvist til at købe et årsabonnement til fuld pris.

      Billetten købes til én bil, og kommer i form af et mærkat til forruden på samme måde som årsbilletten.

      Prisen foreslås fastsat til kr. 1.000 ekskl. moms. pr. bil for en måneds adgang til genbrugspladsen, uanset virksomhedens branche og størrelse.


Ordningen med månedsbilletter iværksættes pr. 1. januar 2015 og evalueres ultimo 2015 med henblik på eventuelle justeringer.


Det skal bemærkes, at der via Nordforbrændings fælleskoncept siden den 1. januar 2013 tages højde for erhvervslivets adgang på tværs af kommunegrænserne. Virksomhederne oplever samtidig en markant forhøjelse af serviceniveauet, idet pladsernes åbningstid, udover at være ens er blevet udvidet væsentligt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen. 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der bliver udarbejdet materiale og et takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer til kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At forslag til gebyrer for erhvervsaffald for 2015 godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-11-2014

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Ergin Øzer (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 24-11-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.193 - Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Sagsnr.: 13/16240

 

Beslutningstema

Orientering om status for arbejdet med Nationalpark Kongernes Nordsjælland samt godkendelse af forslag til nationalparkens afgrænsning i Fredensborg kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet er senest orienteret om sagen på byrådsmødet i juni 2014.

 

Baggrund og status

Arbejdet med Kongernes Nordsjælland er organiseret i en styregruppe bestående af borgmestrene fra Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør kommuner samt repræsentanter fra Nordsjællands Landboforening, Familielandbruget og Lodsejerforeningen.

 

Udgangspunktet for nationalparken er de statsejede arealer – Gribskov, Esrum sø, Arresø samt småskovene i Nordsjælland.  Styregruppen har tidligere besluttet, at det skulle undersøges hvilke privatejede arealer, der kunne skabe forbindelser mellem de statsejede arealer i Nordsjælland og dermed binde en evt. nationalpark sammen. Samtidig blev det besluttet at tilslutning udelukkende skal ske på frivillig basis gennem dialog med alle lodsejere med jordtilliggende i de omfattede områder.

 

På denne baggrund har administrationen i de fem kommuner været i kontakt med lodsejere i undersøgelsesområderne, med henblik på at kunne aflevere et samlet forslag til nationalparkens afgrænsning og indhold til Miljøminister Kirsten Brosbøl 1. december til behandling i Folketinget.

 

Styregruppen holder sit sidste møde d. 4. november 2014, hvor det skal vurderes, om der er tilstrækkelig tilslutning til, at man kan anbefale byrådene at arbejde videre med nationalparken. Konklusionerne fra styregruppemødet vil blive forelagt på udvalgsmødet, inklusiv en status for lodsejertilkendegivelserne i Fredensborg kommune.

 

 

Betydning for den enkelte lodsejer.

Der gælder den samme lovgivning indenfor som udenfor nationalparken, og nationalparkbestyrelsen ikke har nogen myndighedsbeføjelser. Samtidig er det fastsat i lov om nationalparker, at udviklingen i en nationalpark skal ske i samarbejde med lodsejerne. Derfor har det ingen betydning for den enkelte lodsejer i forhold til lover og regler at ligge i en nationalpark. Men man får som lodsejer mulighed for få del i de midler, der bliver tilført nationalparkbestyrelsen fra staten og typisk private fonde til specifikke projekter, hvis ens ejendom ligger i et fokusområde for nationalparkbestyrelsen. Samtidig har man mulighed for at ”brande” sine produkter med nationalparklogoet.

Undersøgelser i Gribskov og Helsingør kommuner med udgangspunkt i erfaringerne i de første nationalparker i Danmark har vist, at der med etableringen af en nationalpark kan forventes øget beskæftigelse indenfor turisme, flere overnatninger i området, øgede ejendomspriser og i det hele taget en positiv udvikling for området.

 

 

Undersøgelsesområder i Fredensborg kommune.

I Fredensborg Kommune undersøges lodsejertilslutningen i tre områder:

 

 1. Grønholtområdet fra Esrum sø over Grønholt og mod syd til Grønholt Hegn og kommunegrænsen mod Hillerød.
 2. Endrupområdet fra Slotsparken og mod nord til kommunegrænsen mod Helsingør.
 3. Kellerisområdet fra Humlebæk fiskerleje over Krogerup og kellerisfredningen mod nord til Helsingør kommune. I kellerisområdet indgår et kommunalt areal, som ligger indenfor Kellerisfredningen og derfor ikke kan byudvikles.

 

Områderne er vist på et kort, som vedlægges som bilag til dagsordenen.

 

Der har været kontakt til ca. 90 lodsejere i de tre områder i form af telefonsamtaler og besøg. I Grønholt var der endvidere møde i Landsbylaugets regi, hvor borgmesteren deltog. Der er ikke taget kontakt til lodsejere hvis ejendom kun omfatter hus og have.

 

På møderne udleveres en samtykkeerklæring til lodsejerunderskrift, hvor borgmesteren har skrevet under på præmisserne for oprettelsen af nationalparken, herunder at det er frivilligt, om man som lodsejer vil deltage.

 

Da der har været en meget presset tidsplan foregår arbejdet i alle de fem kommuner helt op til byrådsmøderne i november, hvor der skal tages endelig beslutning om hvilke arealer, der skal med i Nationalparken.


Udvikling i sagen siden Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde.

 

På styregruppens møde d. 4. november blev det vurderet, at der var så stor opbakning til nationalparken, at man besluttede at fortsætte arbejdet med lodsejerhenvendelser frem til  byrådsmøderne i november. De fem kommuner revurderer derfor løbende undersøgelsesområderne.

I Fredensborg kommune omfatter undersøgelsesområdet nu derfor også Danstrupområdet, for at undersøge mulighederne for sammenhæng fra Endrup via Danstrup Hegn til Helsingør kommune i overensstemmelse med styregruppens oprindelige indstilling.


Kortet med de arealer, der kan indgå i nationalparken i Fredensborg kommune vil af hensyn til den pressede tidsplan ikke medsendes som bilag, men vil blive forelagt på byrådsmødet


Efter byrådsmødet

Når kortet med de områder, der kan indgå i nationalparken er godkendt af Byrådet bliver de  tegnet sammen med de øvrige kommuners forslag. Derefter skal dette kort sammen med en slutrapport inklusiv visionen (se bilag 2 for indholdsfortegnelse)  for hele styregruppens forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland overdrages til miljøministeren den 1. december 2014. Forligskredsen vil herefter sammen med ministeren tage stilling til om kravene til en nationalpark er på plads således, at Folketinget kan beslutte at der skal udarbejdes en lovbekendtgørelse om den nye nationalpark. Denne vil i givet fald blive sendt i høring i 16 uger til samtlige lodsejere der er i nationalparkforslaget. På baggrund af indkomne bemærkninger vil Folketinget beslutte endeligt at Kongernes Nordsjælland skal etableres.


Der gøres opmærksom på at materiale om forslag til afgrænsning af Nationalparken ikke kan udsendes med dagsordenen, men forelægges på møderne og dermed ikke overholder 4 dages fristen for udsendelse af fornødent materiale. Selvom fristen ikke kan overholdes har Byrådet, (jf KSL § 8, stk. 5) hjemmel til at træffe beslutning i sagen, idet der er tale om en sag, der ikke kan udsættes. "


På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at borgmesteren – på Fredensborg kommunens vegne sammen med Hillerød, Helsingør, Gribskov og Halsnæs Kommuner udformer og fremsender slutrapporten til Miljøministeren. Dette er i overensstemmelse med processen i de øvrige kommuner.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om nationalparker

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Orientering til de enkelte lodsejer

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.
 2. At de arealer i kommunen, hvorfra der foreligger positive lodsejertilkendegivelser samt de kommunalt ejede arealer og parcelhusene i undersøgelsesområdet medtages i forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-11-2014

Anbefaler administrationens indstilling.


Ulla Hardy-Hansen (C) tager forbehold.


Fraværende: Ergin Øzer (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.


Ulla Hardy Hansen (C) tog forbehold.

Beslutning i Byrådet den 24-11-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Ulla Hardy Hansen (c) undlod at stemme.

Nr.194 - Tryghedsindsatser for børn og unge

Sagsnr.: 14/31313

 

Beslutningstema

Udvalget skal orienteres om tryghedsindsatser og tilbud til unge mennesker i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

I budgetforliget for 2014-17 under afsnittet ”Øget tryghed” står der: ”…… partierne er enige om, at den samlede indsats på området skal gennemgås og vurderes i forhold til midlernes anvendelse og effekt på tryghed i bred forstand”.

Den 3. april 2014 blev Byrådet orienteret om økonomien bag en række indsatser (bilag nr. 1 til denne sag), og der blev informeret om, at der på et kommende møde i Udvalget for Byrum og boligsociale indsats vil komme en sag om dette emne på dagsorden.


Det drejer sig om nedenstående indsatser:


 1. Ungeteam
 2. SSP
 3. AKUT
 4. Opsøgende socialrådgiver Nivå
 5. Kokkedal Ungdomsklub
 6. Ungfredensborg aktiviteter
 7. De boligsociale helhedsplaner

Bilag 1 er den oversigt, som blev fremsendt til Byrådet i april, mens nedenstående er en opdateret oversigt, som viser, hvordan økonomien bag ovenstående indsatser fordeler sig:


Alle tal i 1.000 kr.

Fredens-

borg
 Kommune

Nivå

Kokke-

dal

Humle-

bæk

Fredens-borg

Projekter afsluttet 31.12.13

(forbrug 2013)

 

 

 

 

 

AKUT

500

0

500

0

0

Opsøgende socialrådgiver Nivå

(del af Nivå Nu)

500

500

0

0

0

I alt afsluttede projekter

1.000

500

500

0

0


Alle tal i 1.000 kr.

Fredens-borg
 Kommune

Nivå

Kokke-dal

Humle-bæk

Fredens-borg

Myndighedssager Indsatsstyret budget,
politikområde 10
(forbrug 2013), Ungeteam

 

 

 

 

 

Ungeteam
kontaktpersoner/misbrugs-
behandling

4.520

1.424

1.994

356

746

I alt Ungeteam

4.520

1.424

1.994

356

746

 


 

Alle tal i 1.000 kr.

Fredens-borg
 Kommune

Nivå

Kokkedal

Humle-bæk

Fredens-borg

Rammestyret budget
politikområde 7
(budget 2014)

 

 

 

 

 

SSP
(Skole-Socialområde-Politi)

2.942

854

872

543

673

Kokkedal ungdomsklub

2.053

0

2.053

0

0

Øvrige ungdomsklubber/

Ungfredensborg

3.967

650

350

1.426

1.541

Ungfredensborg "Gadeaktiviteter"

680

650

30

0

0

I alt politikområde 7

9.642

2.154

3.305*

1.969

2.214

* Udgiften dækker to ungdomsklubtilbud i Kokkedal

 

Alle tal i 1.000 kr.

Fredens-borg
 Kommune

Nivå

Kokkedal

Humle-bæk

Fredens-borg

Boligsociale helhedsplaner,
medfinansiering børn og unge, kultur og fritid

 

 

 

 

 

Nivå Nu, Familie og Unge pr. år

255

255

0

0

0

Nivå Nu, Kultur, Idræt og Sundhed pr. år

89

89

0

0

0

Kokkedal på Vej, Familie og Unge pr. år

99

0

99

0

0

Kokkedal på Vej, Idræt og Sundhed pr. år

102

0

102

0

0

I alt boligsociale helhedsplaner,
medfinansiering børn, unge, kultur, fritid pr. år

545

344

201

0

0

 

Alle tal i 1.000 kr.

Fredens-borg
 Kommune

Nivå

Kokkedal

Humle-bæk

Fredens-borg

Total
(myndighedssager, forbrug 13
+ rammestyret pol 7,budget 14
+ medfinansiering helhedsplaner)

14.707

3.922

5.500

2.325

2.960

 

Der er socioøkonomiske forskelle i de fire bysamfund. På skoleområdet tages der hensyn til dette i ressourcefordelingen til kommunens skoler, idet der anvendes dette indeks (tal fra 2011/12), som tager udgangspunkt i, at jo mere ressourcestærke eleverne er, jo højere er tallet: Fredensborg = 106,4, Humlebæk = 102,6, Nivå = 96,0, Kokkedal = 92,3)

Alle de nævnte indsatser er primært indsatser, som retter sig mod børn og unge under 18. I de senere år har der vist sig et voksende problem med grupper af unge over 18. Denne problemstilling behandles i separate sager, og Exit-indsatsen beskrives kort til sidst i denne sag.


Alle indsatser gennemgås i denne sag, og i bilag 2 gennemgås en række generelle temaer som måling af effekt, tryghedsbegreber m.v.

Gennemgang af indsatser


1.    Ungeteam

 

 

Fredens

borg Kom.

 i alt

Nivå

Kokkedal

Humle

bæk

Fredensborg

Forbrug i 2013 i kr.

4.520.000

1.424.000

1.994.000

356.000

746.000


Budget for Ungeteam er en del af det indsatsstyrede budget for politikområde 10. Forbruget viser den del af Ungeteams budget, der går til kontaktpersonordninger og misbrugsbehandling. I Nivå og Kokkedal bruges i alt ca. 3,4 mio. kr., mens tallet for de øvrige to bysamfund er ca. 1,1 mio. kr.


Ungeteam består af tre medarbejdere, som er en koordinator, en sdagsbehandler samt en deltidsansat sekretær, og teamet løser en række opgaver, som er nævnt nedenfor. Målgruppen er utilpassede børn og unge fra 12 års alderen og op til 23 års alderen, hvor det er Ungeteam, som varetager myndighedsopgaverne over for gruppen. I 2013 var der løbende et antal på mellem 38 og 73 unge i kontaktpersonordning og/eller misbrugsbehandling.


Lovgivningsmæssigt er Ungeteams opgaver at betragte som myndighedsopgaver og er hovedsagligt bundet op i Lov om social service § 50 og § 52


Ud over gruppen af unge utilpassede, varetager Ungeteam sagsbehandlingen i forhold til misbrugsbehandling af unge under 18 år.


Ungeteams opgaver kendetegnes ved at være konkret personrettede, myndighedsopgaver og koordinerende i forhold til den konkrete indsats over for den enkelte.


Følgende opgaver kan nævnes:

 • Deltagelse i alle politiafhøringer af utilpassede unge inden for normal arbejdstid
 • Tovholder i forhold til efterfølgende opfølgning i forhold til Center for Familie og Unge, UU-Øresund, Jobhuset, uddannelsesinstitutioner mv.
 • Deltagelse i tværfaglige netværksgrupper med fokus på den unge og dens familie
 • Ansvarlig for udarbejdelse af handleplaner mv.
 • Støtte den unge i gennemførelsen af handlings- og uddannelsesplaner
 • Være kontaktperson i forhold til politiet og SSP og modtage dokumentation og oplysninger på konkrete unge
 • Udfærdigelse af ungdomskontrakter og ungdomssanktioner m.v.
 • Deltagelse i retsmøder for unge
 • Vedligeholdelse af kontaktpersonkorps og faglig sparring til disse
 • Iværksættelse og gennemførelse af § 50 undersøgelser
 • Iværksættelse og opfølgning på hjælpeforanstaltninger, handleplaner/ydelser iht. Serviceloven § 52.
   

Misbrugsbehandling i Fredensborg kommune af unge under 18 år, bygger på den udarbejdede kvalitetsstandard for misbrugsbehandling, standarden revideres hver 2. år. Standarden er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget i januar 2012 og revideret primo 2014.


Unge under 18 år med stofmisbrugsproblemer har, ifølge lov om social service, ret til at modtage et behandlingstilbud senest 14 dage efter henvendelsen. Denne frist kan dog fraviges, hvis borgeren vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det der tilbydes efter visitationssamtalen i Ungeteam.

Der er løbende ca. 10 misbrugssager, men ikke alle får et betalt behandlingstilbud. I 2014 er der til dato brugt i alt ca. 400.000 kr. på misbrugssager.


Evaluering:

Et af hovedformålene med kontaktpersonsordningen er at sikre, at den unge ikke laver fornyet kriminalitet. I Ungeteam er der lavet en intern gennemgang af sagerne i årene 2011, 2012 og 2013, og tallene viser, at ud af de unge, som inden for året har fået tilknyttet en kontaktperson, er det i gennemsnit for de tre år 77 % af disse, som ikke er blevet dømt for fornyet kriminalitet.2.    SSP (samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi)


 

Fredensborg Kommune i alt

Nivå

Kokkedal

Humlebæk

Fredensborg

Budget 2014 i kr.

2.942.000

854.000

872.000

543.000

673.000


Efter Retsplejeloven skal der etableres et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og hver kommune i politikredsen, herunder inddragelse af skoler og sociale myndigheder. Dette er udmøntet igennem SSP-samarbejdet.

Alle kommuner har en SSP organisation. SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialt område og Politiet, og arbejdet i SSP tager udgangspunkt i ovennævnte model fra Det Kriminalpræventive Råd. SSP opererer primært i de to niveauer Forebyggelse og Kriminalitetsforebyggelse (jf. ovennævnte model fra Det Kriminalpræventive Råd). Arbejdet er tilrettelagt og organiseret med udgangspunkt i blandt andet denne model men også i anden evidensbaseret forskning på området.

SSP organisationen består af to konsulenter, hvoraf den ene er teamleder for alle SSP medarbejdere samt en række deltidsansatte opsøgende medarbejdere, svarende til tre årsværk. Der er opsøgende medarbejdere i alle fire bysamfund. SSP konsulenterne og Opsøgende Team udfører i tæt samarbejde med skolerne forebyggende arbejde på såvel generelt som på individniveau. Konsulenterne og teamet har kontor på Kokkedal skole Øst.

SSP konsulenternes opgaver er bl.a.: konfliktmægling, deltagelse på forældremøder, brobygning til kommunens relevante tilbud, sparring og rådgivning til borgere, skoler og andre institutioner, kriminalpræventiv undervisning i skolerne, deltagelse i bekymringsmøder samt samarbejde med boligsociale helhedsplaner og andre interne og eksterne samarbejdspartnere.

De opsøgende medarbejdere er til stede på kommunens skoler og i ungdomsklubberne, hvor de får kendskab til unge i mistrivsel og med bekymrende adfærd. De forsøger at påvirke de unge i en positiv retning, og ofte sker det gennem kontakt til forældrene. De opsøgende medarbejdere har et tæt samarbejde med den lokale skoles AKT-organisation. En del af arbejdet består også i at være til stede ved forskellige arrangementer, hvor unge samles, det kan være lokale ungdomsfester, byfester, sportsbegivenheder m.v.


Evaluering:

SSP løser, som ovenfor beskrevet en lang række forskellige opgaver.  SSP og opsøgende team har en meget stor berøringsflade med en lang række børn, unge og forældre, som alle bor i Fredensborg kommune. Opsøgende arbejde er ikke behæftet med notatpligt, hvorfor nedenstående tal er SSP ledelsens skønnede tal. 

Helt konkret har SSP i første halvår af 2014 haft dette antal kontakter i det forebyggende arbejde:

·         Ca. 50 børn/unge, som teamet har 1:1 kontakt med dagligt

·         Ca. 120 børn/unge, som teamet har 1:1 kontakt med på ugebasis

·         Ca. 170 børn/unge, som teamet har kontakt med på månedsbasis

·         I første halvår af 2014 i alt ca. 340 børn/unge individer

·         Ca. 10 forskellige forældre med næsten daglig kontakt inkl. bekymringssamtaler

·         Ca. 25 forskellige forældre med ugentlig kontakt inkl. bekymringssamtaler

·         Ca. 70 forskellige forældre med månedlig kontakt inkl. bekymringssamtaler

·         I alt ca. 105 forældre/individer i løbet af 1. halvår 2014 (mange kontakter pr. individ)

·         Ca. 130 borgerhenvendelser i 1. halvår 2014

·         Deltagelse i diverse forældremøder 11 stk. i 1. halvår 2014.

·         3 gennemførte konfliktmæglinger, i alt 18 møder inklusive forberedelsesmøder

Et eksempel på et samtaleforløb er kort beskrevet her:

I februar havde SSP konsulenten møde med 20 unge i klubben i Nivå. Videre samtale med 20 forældre i Nivå og 7 i Kokkedal. Baggrunden var en konflikt mellem unge i Nivå og Kokkedal. 17 samtaler med samarbejdsparter. Konflikten blev dæmpet i tæt samarbejde med forældre, de unge og samarbejdsparter.

Det er administrationens vurdering, at SSPs medarbejdere i meget høj grad bidrager til tryghedsskabelse i de fire bysamfund. SSP er en samarbejdsmodel og SSP organisationen i Fredensborg Kommune tager i høj grad ansvaret for et samarbejde på tværs mellem alle aktører.3.    AKUT (projektet ophørt fra 1.1.2014)

 

Fredensborg Kommune i alt

Nivå

Kokkedal

Humle-

bæk

Fredens-borg

Forbrug i 2013 i kr.

 

500.000 

 

0

 

500.000

 

0

 

0


Projekt AKUT (Aktiv, Koordineret, Understøttende, Tværfaglig indsats), som etableredes i slutningen af 2012 med opsøgende socialrådgiverindsats til varetagelse af forstærket hjælp for særligt udsatte familier i Kokkedal.

Byrådet besluttede i slutningen af 2011, at der skulle afsættes midler til projektet for 2012 og 2013, og i denne periode er der blevet etableret kontakt med i alt 12 familier med 39 børn og unge under 18. Med udgangen af 2013 var der 8 familier med ca. 35 børn inkluderet i projektet.

Familierne får hjælp til at samarbejde med den offentlige forvaltning, og børnene bliver støttet i forhold til deres skolegang og fritidsforhold.  

Midlerne til projektet er udløbet.


Evaluering:

Børne- og skoleudvalget blev orienteret om AKUT-projektet på mødet den 7. april 2014, hvor udvalget udtrykte stor anerkendelse over den flotte indsats og det foreløbige resultat.

Der er ikke blevet foretaget effektmåling af indsatsen, idet midlerne til projektet fra 2014 som bemærket er ophørt, og efterfølgende er projektet blevet en del af driften i SSP.

Det er administrationens vurdering, at AKUT-projektet i høj grad har hjulpet de familier, der har været inddraget, idet denne særlige indsats i de mest udsatte familier medvirker positivt i den samlede forebyggende indsats i området. Børn og unge er selv begyndt at henvende sig og forældrene er begyndt at se på sig selv og deres egen andel som opdragere. Familierne oplever i højere grad at kunne modtage hjælp fra kommunen, og der er etableret et tættere samarbejde med fx skole, KPV, Politi. 


4.    Opsøgende socialrådgiver i Nivå (projektet ophørt fra 1.1.2014)

 

Fredensborg Kommune i alt

Nivå

Kokke-

dal

Humle-

bæk

Fredens-borg

Forbrug i 2013 i kr.

500.000

500.000

 

0

 

0

 

0


I forbindelse med den første fase af helhedsplanen Nivå NU fra 2009 var en opsøgende socialrådgiver en del af den kommunale medfinansiering. Denne første fase ophørte med udgangen af 2013 og dermed også den kommunale medfinansiering. 


Evaluering:
Det er administrationens vurdering, at ordningen bidrog konkret til løsning af store og små problemer og til at styrke sammenholdet og samarbejdet mellem forskellige parter i Nivå. Socialrådgiveren var også en drivkraft i etableringen af Medborgercenteret og i dannelsen af Fædreklubben, og har således bidraget til opbygning af den sociale kapital i Nivå. Især dannelsen af Fædreklubben har haft stor betydning for trygheden i Nivå. Således har socialrådgiveren løst mange opgaver på tværs af alder, køn og etnicitetsgrænser, og altså ikke kun virket for børn og unge.

5.    Kokkedal Ungdomsklub


 

Fredens-

borg Komm.

 i alt

Nivå

Kokkedal

Ungdoms

klub

Bøge-

gården

Humle-

bæk

Fredens-

borg

Budget 2014 i kr.

 

6.670.000 

 

1.300.000

 

2.053.000

 

350.000

 

1.426.000

 

1.541.000


Kokkedal Ungdomsklub startede i oktober 2013 som et partnerskab mellem Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi. Om klubbens formål hedder det bl.a. i aftalen, at ”Klubben skal være et fyrtårn for den positive udvikling i Kokkedal”.

Klubben afløste daværende ungdomsklub Kokpit, som fik en levetid på godt et år, en tid præget uro, hærværk, trusler mod personalet, trusler om afbrænding og anden ødelæggelse m.v. I de ca. 10 måneder Kokkedal Ungdomsklub nu har eksisteret har der været meget roligt, og målet om at skabe en positiv udvikling er opfyldt.


Evaluering:

Der er i foråret 2014 af Nordsjællands Politi gennemført en formativ evaluering. Målet med denne formative evaluering er at gøre status over partnerskabsaftalens foreløbige opfyldelse og projektets implementering. Dette indebærer, at de rammer, ressourcer og mål, som partnerskabs-aftalen fastlægger, forholdes til den faktiske implementering. Formålet med evalueringen er at skabe et afsæt for den fortsatte implementering og for en eventuel summativ evaluering. Evalueringen er baseret på interviews med klubleder og den politiuddannede medarbejder i klubben, data fra Nordsjællands Politi om uro og hærværk omkring klubben, suppleret med viden om lokalområdet fra ’Kokkedal på Vej, Politiets tryghedsmåling 2013, samt relevante presseklip om den nuværende og tidligere ungdomsklub og lokalområdet.


Enkelte passager fra rapporten er gengivet her:

”Den samlede vurdering er, at den konkrete implementering opfylder mål og hensigt med partnerskabet. Vurderingen begrundes i, at projektet foreløbigt har nået flere væsentlige mål i partnerskabsaftalen og er på vej til yderligere målopfyldelse. Der er et lavere konfliktniveau omkring den nuværende klub end i forhold til det tidligere etablerede klubtilbud. Klubben har længere åbningstid og maksimal medlemstilslutning i forhold til kapacitet. Klubben har opbakning fra lokale frivillige og de unges forældre og har igangsat initiativer og aktiviteter, som øger de unges fremtidige muligheder for uddannelse og tilknytning til arbejdsmarked.”


Ifølge data fra Nordsjællands politi er antallet af anmeldelser om hærværk og uro omkring klubben markant reduceret. I den forrige klubs levetid fra 1. februar 2012 til 1. juli 2013 var der 16 episoder af hærværk, vold, trusler om vold, ildspåsættelse, indbrud, samt uro og uorden i øvrigt, direkte relateret til klubben. Dertil yderligere 3 episoder af uro og uorden i umiddelbar nærhed af klubben, som skønnes muligt relateret til klubben.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at Kokkedal Ungdomsklub har bidraget til en positiv udvikling i området, herunder en øget tryghed og styrkelse af områdets sociale kapital.

Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag 3.6.    Ungfredensborg gadeaktiviteter m.v.


 

Fredens-

borg Kommune

i alt

Nivå

Kokkedal

Humle-

bæk

Fredens-borg

Skønnede udgifter i 2014 i kr.

 

650.000

 

30.000

 

0

 

0


Ud over de fritidsaktiviteter, som de unge møder i institutionerne (ungdomsklubberne, ungdomsskolehold på folkeskolerne, aktiviteter på Ungecenter) står Ungfredensborg bag en række aktiviteter for de 13-18 årige, som understøtter den lidt mere uorganiserede fritid, såsom idræt, musik, gadeaktiviteter m.v.


Evaluering:

Ungfredensborgs budget og aktiviteter dækker alle fritidsaktiviteter for unge i målgruppen 13-18 år. Det er vanskeligt at isolere gadeaktiviteter fra alle andre aktiviteter, så ovennævnte tal er administrationens bedste skøn. Børne- og Skoleudvalget besluttede i efteråret 2013 en ny struktur for ungefritidsområdet, som i foråret 2014 er implementeret i Nivå, og som planlægges implementeret i de øvrige bysamfund fra 2015. Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til et forslag til denne implementering på udvalgsmødet i oktober 2014. Strukturen betyder, at der i højere grad satses på brugerdrevne aktiviteter i de enkelte bysamfund, dette kan være gadeaktiviteter, aktiviteter på skolerne, i andre institutioner m.v.7.    De boligsociale helhedsplaner

Kokkedal på Vej (1.8.2012 – 30.7.2016)

 

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering (inkl. Job, husleje m.v.) pr. år

Kommunal medfinansiering

Børn, unge,

kultur, fritid pr. år

2012-2016 (4 år)

5.038.000 kr.

  1.260.000 kr.

201.000 kr.

 

Nivå Nu (1.1.2014 – 31.12.2017)

 

Kommunal medfinan

siering

Kommunal medfinansiering (inkl. Job, husleje m.v.) pr. år

Kommunal medfinansiering

Børn, unge,

kultur, fritid pr. år

2014-2017 (4 år)

  4.153.000 kr.

1.038.000 kr.

344.000 kr.


De boligsociale helhedsplaner er primært finansieret af Landsbyggefondens midler.


Den kommunale medfinansiering i Kokkedal udgør i alt 5.038.000 kr. eller 1.260.000 kr. pr. år i perioden. Heraf ligger den væsentligste medfinansiering på Kokkedal i Job, i alt 3.72.000 eller 943.000 kr. pr. år. Som det fremgår af den indledende økonomioversigt udgør medfinansieringen til børn, unge, kultur m.v. 201.000 pr. år.


I Nivå udgør den kommunale medfinansiering 4.153.000 kr., eller 1.038.000 kr. pr. år. Her er de væsentligste poster husleje og vedligeholdelse, som udgør 1.000.000 kr. eller 250.000 kr. pr. år samt Jobindsatsen, som ligeledes udgør 1.000.000 eller 250.000 kr. pr. år. Som det fremgår af den indledende økonomioversigt udgør medfinansieringen til børn, unge, kultur m.v. 344.000 pr. år.


Det skal understreges, at den kommunale medfinansiering er midler, som allerede er indarbejdet i budgettet. Der er altså ikke tale om ekstrabevillinger og der er tale om indsatser, som under alle omstændigheder ville blive lavet. Det betyder, at alternativudgiften havde været den samme.


Evaluering:

Indholdet i evaluering af helhedsplanerne er fastlagt af Landsbyggefonden, og forelægges styregrupperne.


Af helhedsplanen for Nivå 2014 – 2017 fremgår det:

”Inden helhedsplanens start udarbejdes målopfyldelsesskemaer for hver enkelt aktivitet i helhedsplanen i samarbejde med Landsbyggefonden. Det er de årlige registreringer i forhold til leverancer, delresultater og resultater i målopfyldelsesskemaerne, som er den primære evaluering for helhedsplanen. Disse registreringer indberettes årligt til Landsbyggefonden. Derudover indgår helhedsplanen i den landsdækkende evaluering, som Landsbyggefonden varetager.

I starten af helhedsplansperioden udarbejdes en evaluerings- og dokumentationsstrategi for hver enkelt aktivitet. Den ansvarlige projektmedarbejder står for at evaluere og dokumentere om aktiviteterne bidrager til at nå de ønskede mål. Dette kan fx være ved optælling af deltagere, deltagerevalueringer og registreringer af deltagernes faglige og personlige udvikling.

Ved helhedsplanens afslutning sammenfattes en afsluttende evalueringsrapport på baggrund af de forskellige former for registrering, dataindsamling, dokumentation, statusnotater og evaluering, som er indsamlet i løbet af projektperioden. På baggrund af disse data gives en samlet vurdering af, om projektet har opnået sine mål.

Sekretariatslederen udarbejder en årlig statusredegørelse, som drøftes i de relevante politiske udvalg i Fredensborg Kommune. Derudover leverer sekretariatslederen statusnotater til styregruppen hvert kvartal.”

Udover ovenstående udarbejder sekretariatslederen hvert kvartal et kort statusnotat. Statusnotater nr. 1, 2 og 3 for 2014 er vedhæftet som bilag nr. 4.


Af helhedsplanen for Kokkedal 2012-2016 fremgår det:

”Helhedsplanen evalueres i det nationale evalueringsprojekt, som varetages af SFI og Rambøll.

Dertil foretager sekretariatet løbende evalueringer og opfølgninger på succeskriterier og delmål på udvalgte aktiviteter i en fast indberetningsstruktur dikteret af Landsbyggefonden og CFBU. Således skal sekretariatet overfor CFBU og LBF hvert år ved årsskiftet følge op på opstillede mål og succeskriterier for alle aktiviteter i såkaldte målopfyldelsesskemaer. Disse er udarbejdet sammen med CFBU og LBF og sikre at man hvert år dokumenterer resultater af arbejdet med de mange aktiviteter, og at man hvert år i styregruppen og tovholdergruppen bedre har mulighed for at kunne justere på indsatsen, således at man hele tiden styre efter målet. Der laves endvidere en midtvejs opfølgning med styregruppe og tovholdergruppe. Derudover indberetter sekretariatet hvert år milepælsplaner for alle aktiviteter til LBF for et år ad gangen.  Endeligt i LBF´s evalueringsstruktur skal sekretariatet hvert år vurdere kvaliteten af indsatsens mange samarbejdsrelationer.”

Denne kvalitetsvurdering er for Kokkedal på Vejs vedkommende vedhæftet som bilag nr. 5

Det er aftalt med sekretariatsledelserne i begge helhedsplaner, at disse gerne deltager i relevante udvalgsmøder og fremlægger statusredegørelserne.


Administrationen foreslår, at projektejerne, dvs. repræsentanter for 3B i november fremlægger evaluerings- og status for Kokkedal på Vej i relevante politiske udvalg, og at repræsentanter for VIBO i december fremlægger tilsvarende for Nivå Nu.


8.    Exit-indsatsen

Exit-funktionen i Fredensborg Jobcenter

En mindre gruppe af unge i aldersgruppen 16-26 år, udviser en uacceptabel utryghedsskabende eller kriminel adfærd. Fredensborg Kommune tilbyder derfor individuel støtte, motivation og hjælp til de unge, med henblik på at få dem til at ændre deres adfærd og finde en vej ud af kriminaliteten – og derigennem opretholde ro og et trygt miljø særligt i Kokkedal. Når de ikke er i ungdomsgrupperingen, giver mange af de unge udtryk for, at de ønsker noget andet. Indsatsen for at hjælpe de unge er nærmere beskrevet i Fredensborg Kommunes EXIT-strategi. Kommunen samarbejder tæt med Nordsjællands Politi og Kriminalforsorgen om indsatsen, således at der er overensstemmelse mellem håndteringen af eventuel kriminel adfærd og den hjælp kommunen tilbyder. Der fremlægges månedligt en status på arbejdet for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.    At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 17-09-2014

Orientering taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 10-11-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Sagen forelægges byrådet til orientering med henvisning til, at der er tale om budgetforlig 2014-17.

Beslutning i Byrådet den 24-11-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.195 - Udbud af hjemmeplejeydelser

Sagsnr.: 14/29475

 

Beslutningstema

Godkendelse af udbudsmateriale for udbud af hjemmeplejeydelser.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte den 28. april 2014 at der igangsættes en udbudsproces med udbud af hjemmeplejeydelser.

Udbuddet skal omfatte hjemmeplejen i hele kommunen. Kommunen er fortsat leverandør, og borgerne får frit valg mellem den kommunale og én (to) privat leverandør.

 

Der foreligger nu udbudsmateriale. Materialet er udarbejdet af en projektgruppe med deltagelse af ledere og medarbejderrepræsentanter

fra Ældre og Handicap samt Team udbud. Konsulentfirmaet BDO har bidraget til kvalitetssikring af udbudsmaterialet.

 

Følgende ydelser er omfattet af udbuddet:

·         Praktisk hjælp i dagtimer på hverdage

·         Personlig hjælp og pleje i dag- og aftentimer på alle dage

·         Omsorgstimer

·         Trænende hjemmehjælp

·         Bistand ved nødkald

·         Kontrol af nødkald

·         Ansøgning om hjælpemidler

 

Følgende ydelser er ikke i første omgang omfattet af udbuddet, men tilbudsgiver skal være indstillet på at kunne varetage disse opgaver på sigt:

·         Uddelegerede sygeplejeydelser

·         Varetagelse af uddannelse af elever og praktikanter under social- og sundhedsuddannelsen

 

Følgende ydelser er ikke omfattet af udbuddet:

·         Personlig hjælp og pleje i nattetimer på alle dage

·         Aflastning og afløsning

·         Madservice

·         Indkøb

·         Tøjvask

 

Opgaven udbydes for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

 

Kommunen har ikke tidligere foretaget udbud af hjemmeplejeydelser, idet borgernes valgmulighed for leverandør af hjemmepleje er tilvejebragt via godkendelsesmodellen. Den betyder at kommunen årligt fastlægger en timepris for ydelserne baseret på kommunens egen hjemmeplejes udgifter til en bestemt ydelse. Timeprisen er opdelt på følgende måde:

·         Praktisk hjælp (hovedsageligt rengøring)

·         Personlig pleje hverdagstimer

·         Personlig pleje øvrig tid.

Aktuelt er der godkendt 10 private leverandører i kommunen inden for udbudsområdet, fordelt på:

 • 6 leverandører af udelukkende praktisk hjælp
 • 4 leverandører af både praktisk hjælp og personlig pleje
 • 1 leverandør af praktisk hjælp, personlig pleje og indkøb

 

De private leverandører har aktuelt en markedsandel på ca. 18%, fordelt med ca. 65 % på praktiske opgaver og 8% på personlig pleje.

 

I udbuddet er der lagt vægt på leverandørens evne til at opfylde kravene til nutidens hjemmepleje, som skal være præget af en rehabiliterende tilgang, samarbejde, kvalitet og fleksibilitet.


I udbuddet er der stillet krav om erfaring med lignende opgaver og positive referencer.


I bedømmelsen af leverandørens handlekapacitet og samarbejdsevner, er der blandt andet lagt vægt på besvarelsen af cases med typiske udfordringer i hjemmeplejen. Bedømmelsen foreslås vægtet på følgende måde:

·         Pris 50 pct.

·         Kvalitet 35 pct.

·         Samarbejde og implementering 15 pct.

 

Ingen af kommunens nuværende leverandører vurderes at have kompetence til at løfte opgaven.


Det vil således kræve, at de slutter sig sammen med firmaer, der særligt har kompetencer i levering af personlig pleje.

 

I forhold til arbejdsmiljø og arbejdsforhold, er der opsat de krav, der er mulige inden for de udbudsretlige rammer, og som anbefales af flere fagforeninger. Der kan f.eks. ikke stilles krav om indgåelse af specifikke overenskomster.

 

Byrådet tog ikke stilling til, om udbuddet skal resultere i én eller to private leverandører. Ud fra et økonomisk synspunkt vil udbud med valg af én leverandør være mest gunstig. Ud fra leverancesikkerhed vil udbud med valg af to leverandører være mest gunstig.

Administrationen anbefaler, at det tilstræbes at vælge to private leverandører.

 

Proces og foreløbig tidsplan:

 

Okt/nov. 2014 Høring af Seniorråd og DH medlemmerne af Handicapråd

Nov. 2014 Politisk behandling i Social- og Seniorudvalg

Nov. 2014 Politisk behandling i økonomiudvalg og Byråd

Ultimo Nov 2014 Offentliggørelse af udbud

Jan 2014 Første tilbud fra leverandører skal indeholde alle oplysninger og bilag undtagen priser*

Jan 2014 Dialogmøder med tilbudsgiver

Feb 2015 Andet tilbud fra leverandører skal indeholde alle oplysninger og bilag*

Marts 2015 Politisk behandling af tilbud og valg af leverandør(er)

Mart 2015 indgåelse af rammeaftale

April - Juni 2015  Borgere vælger leverandør

September 2015 kontraktstart

 

*Formålet med to tilbud og en mellemliggende dialogrunde er at tilbyde afklaring og dermed give mulighed for  optimering af det endelige tilbud.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At udbudsmaterialet godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 10-11-2014

Udtalelse af 8. november 2014 fra DH-medlemmerne i Handicaprådet indgik i sagens behandling.


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.


Hanne Berg (F) tog forbehold.

Beslutning i Byrådet den 24-11-2014

Sagen sendes tilbage til udvalget til fornyet drøftelse med henblik på fornyet vurdering om antallet af private tilbudsgivere.

Nr.196 - Høring vedr. den administrative del af Sundhedsaftale III

Sagsnr.: 14/15969

 

Beslutningstema

Der er afgivet administrativt høringssvar i forbindelse med aftaleudkastet til den administrative del af sundhedsaftale III. Sagen er til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Inden udgangen af januar 2015 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2015-2018. Aftalen skal bestå af en politisk del og en administrativ del.


Udkastet til den politiske aftale blev politisk behandlet og godkendt af Byrådet den 24. juni 2014 med bemærkninger fra Seniorrådet.


Udkastet til den administrative aftale blev sendt til høring i kommunerne af Region Hovedstaden den 10. september 2014 med frist for afgivelse af svar den 20. oktober 2014. Grundet den korte høringsfrist er der lagt op til en administrativ høring fra regionens side.


Aftalens indhold

Den administrative aftaledel er tilvejebragt gennem syv delprojekter, der har haft bred tværfaglig og tværsektoriel deltagelse, herunder deltagelse af faglige repræsentanter fra hospitaler, almen praksis og kommuner (følg elektronisk link for aftaleudkast).


I aftaleudkastet lægges der særlig vægt på at bringe borgernes og de pårørendes viden og ressourcer bedre i spil under et forløb og i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen.


Derudover er der særligt fokus på samarbejdet omkring indsatser for de mest sårbare og udsatte borgere, som både har en psykiatrisk og somatisk diagnose.


I aftaleudkastet er der taget højde for de nationale krav til sundhedsaftalen, og udkastet indeholder derfor også forslag til indsatser på områder, der ikke er direkte nævnt i den politiske aftaledel.


Den administrative aftale udgør således rammen for det konkrete udviklings- og driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og praksissektoren.


Arbejdet med realiseringen af sundhedsaftalens visioner og målsætninger sker inden for de økonomiske rammer, der fastlægges ved de årlige budgetvedtagelser i Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen blandt andet på baggrund af økonomiaftale med KL og staten.


Region Hovedstaden og kommunerne er enige om, at et gensidigt forpligtende samarbejde med almen praksis er et helt centralt fokusområde i sundhedsaftalen.


Sundhedsaftalens intentioner skal efterfølgende udfoldes i en kommende praksisplan for almen praksis og de relaterede aftaler for at sikre, at samarbejdet kan implementeres. Praksisplanen er under udarbejdelse og forventes klar i løbet af 2015.


Implementeringsplan

Udkastet til sundhedsaftalens administrative del konkretiserer de forslag til mål og indsatser, der indgår i den politiske aftale, herunder hvilke områder og målgrupper, som aftalen særligt omhandler.


Udkastet indeholder derudover forslag til, hvordan der skal arbejdes med implementering og opfølgning via en årlig implementeringsplan, som skal bestå af en række konkrete proces- og effektindikatorer til opfølgning, der rummer dels de politiske visioner og dels de obligatoriske indsatsområder.


De konkrete aftaler for arbejdet med implementering af sundhedsaftalens målsætninger fastlægges i en årlig implementeringsplan, der godkendes af Sundhedskoordinationsudvalget efter forudgående dialog med alle 29 kommuner i regionen samt Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget.


Videre proces

Tilbagemeldingerne fra kommunerne vil blive drøftet af Sundhedskoordinationsudvalget den 25. november 2014, hvor det endelige samlede udkast til sundhedsaftalen for 2015-2018 skal godkendes. Herefter skal udkastet godkendes af Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de 29 kommuner i Regionen inden 31. januar 2015 før endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.


Administrativt høringssvar

Hovedparten af opgaverne under Sundhedsaftale III vedrører Center for Ældre og Handicaps ansvarsområde, men der er snitflader til flere af centrene i organisationen.


Udkastet har været i administrativ høring fra den 17. til den 29. september 2014 i Center for Ældre og Handicap, Center for Skoler og Dagtilbud, Center for Familie og Unge, Center for Job og Ydelser samt Center for Kultur, Idræt og Sundhed.


Der er generel administrativ tilslutning til aftaleudkastet, men antallet af proces- og effektindikatorer i forbindelse med den årlige opfølgning på de 74 indsatser vækker bekymring.


Det anbefales, at antallet af indikationer til opfølgning reduceres, så der skabes den fornødne balance mellem tid til implementering af indsatser og tidsforbruget til årlig administrativ opfølgning.


Det bemærkes, at der skal tages forbehold for økonomiske konsekvenser af opgaveglidning mellem sektorerne. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at forudsige, hvordan samspillet mellem sundhedsaftalen og praksisplanen bliver, og det vækker bekymring for, hvordan sundhedsaftalen vil blive implementeret i almen praksis.


Endelig bemærkes det, at Fredensborg Kommune ikke ønsker at forpligte sig til et øget udgiftspres på et senere tidspunkt.


Det er aftalt i Nordklyngen, som omfatter alle kommuner, der hører under Nordsjællands Hospital, at der afgives et fælles høringssvar. Hvis kommunerne har bemærkninger, der er ønske om indgår særskilt, vil det fremgå af høringssvaret.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Vejledning for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

http://www.regionh.dk/menu/sundhedOghospitaler/Til+fagfolk/Tvaersektorielt+samarbejde/Sider+til+sundhedsaftalen/Sundhedsaftale+i+udkast+2015-2018.htm

Indstilling

 1. at høringssvaret tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 10-11-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 24-11-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Nr.197 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 198 ” Køb af Lions Fritidshjem - Johannes Hages Alle´ 2, 2990 Nivå.”


Sag nr. 199 ” Niverødgården 2 - eventuelt salg til KAB.”


Sag nr. 200 ” Udbud kunstgræsbaner Karsemosegård og Fredensborg Stadion.”

Beslutning i Byrådet den 24-11-2014

Sag nr. 198 ” Køb af Lions Fritidshjem - Johannes Hages Alle´ 2, 2990 Nivå.”

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget efter afstemning.


Sag nr. 199 ” Niverødgården 2 - eventuelt salg til KAB.”

Byrådet besluttede, at ejendommen sendes i offentligt udbud efter afstemning.


Sag nr. 200 ” Udbud kunstgræsbaner Karsemosegård og Fredensborg Stadion.”

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.198 - Selvbetjening på Humlebæk Bibliotek

Sagsnr.: 14/34971

 

Beslutningstema

Fredensborg Bibliotekerne har et ønske om i 2015 at finde midler til etablering af en selvbetjeningsløsning på Humlebæk Bibliotek i stil med selvbetjeningsløsningen på Fredensborg Bibliotek. Kulturudvalget skal beslutte, om der skal bevilliges tilskud fra Kulturpuljen til delvis finansiering af dette formål.

Sagsfremstilling og økonomi

Som led i at imødekomme borgernes stigende forventninger om tilgængelighed til folkebibliotekernes tilbud har mere end 100 biblioteker i Danmark siden 2010 etableret selvbetjeningsløsninger, som giver borgere adgang til at besøge bibliotekerne i en udvidet ubetjent åbningstid med brug af sundhedskort og adgangskode. I tråd med dette har Fredensborg Bibliotek siden februar 2012 givet kommunens borgere selvbetjent adgang alle ugens dage kl. 10-22 året rundt.


Gode erfaringer med selvbetjening på Fredensborg Bibliotek

Erfaringerne fra Fredensborg Bibliotek viser, at borgerne er glade for selvbetjeningsløsningen og passer godt på biblioteket. 91 % af biblioteksbrugerne i Fredensborg har benyttet selvbetjening og 78 % bruger biblioteket mere på grund af de gode åbningstider(Kilde: Rambølls nationale brugerundersøgelse for danske folkebiblioteker, 2013).


Dette afspejles i besøgsstatistikken, som viser en besøgsstigning på 3,5 % i 2013 og 6,5 % i 1. halvår 2014 på Fredensborg Bibliotek, mens besøgstallet i samme periode har været faldende på Nivå og Humlebæk biblioteker. Det er således tydeligt, at de udvidede åbningstider, som selvbetjening muliggør, får borgerne til at bruge biblioteket mere.


Humlebæk kan løse ønsket om selvbetjening på kyststrækningen

Baseret på erfaringerne fra Fredensborg ser administrationen et stort potentiale i at udvide selvbetjeningsløsningen til Humlebæk Bibliotek. Flere borgere rejste allerede ønsket i brugerundersøgelsen 2013, og personalet på Humlebæk Bibliotek oplever en stadig stigende efterspørgsel på udvidede åbningstider. Selvbetjening på Humlebæk Bibliotek vil samtidig imødekomme behovet for udvidede åbningstider på kyststrækningen for borgere, som har svært ved at komme til Fredensborg.


En fleksibel teknisk løsning

Administrationen vurderer, at både de fysiske rammer og bibliotekets eksisterende funktion som kulturhus med omfattende mødelokalebenyttelse gør Humlebæk Bibliotek egnet til selvbetjening. Selve udstyret er fleksibelt og vil i øvrigt kunne tages i brug uanset bibliotekets fysiske placering.


Tidsplan

Afhængig af muligheden for tilvejebringelse af den fornødne finansiering vil implementering finde sted i første kvartal 2015.


Økonomi

Det samlede budget udgør 192.000 kr. som udspecificeret i følgende budgetskema.

Udgift

Specifikation

Pris

Sikring af bygning

Overvågning, alarm, sikring af administrativt netværk

80.000 kr.

Teknisk udstyr

Selvbetjeningssystem med persontæller

75.000 kr.

Øvrige udgifter

Brandsikret pengeskab, nedtagning af rullegitter og 2 stk. glaspartier, diverse aflåsning, uforudsete udgifter

37.000 kr.

Udgifter i alt

 

192.000 kr.Administrationens bemærkninger

Fredensborg Bibliotekerne har i 2014 ikke økonomi til at foretage investering i en selvbetjeningsløsning på Humlebæk, men planlægger, at et eventuelt mindreforbrug på regnskab 2014 kan indgå i finansiering.


Et eventuelt bidrag fra Kulturpuljen i år vil bruges til fx indkøb af teknisk udstyr.

Bevilling

Der er 316.000 kr. tilbage i Kulturpuljen 2014

Retsgrundlag

Lov om biblioteksvirksomhed  af 17.5.200 med ændringer samt lovbekendtgørelse nr. 914 af 20.8.2008.

Kompetence

Kulturudvalget

Indstilling

At der bevilges et tilskud fra Kulturpuljen 2014 i størrelsesordenen 50.000-100.000 kr. til etablering af selvbetjening på Humlebæk Bibliotek.

Beslutning i Kulturudvalget den 06-11-2014

Med 6 stemmer for (A, B, I, O og V) vedtog udvalget fra Kulturpuljen 2014 at bevillige et beløb på 100.000 kr. til etablering af selvbetjening på Humlebæk Bibliotek.


1 medlem Ulla Hardy-Hansen (C) stemte imod og begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 24-11-2014

Sagen sendes tilbage til udvalget til fornyet drøftelse