Nr.198 - Selvbetjening på Humlebæk Bibliotek

Sagsnr.: 14/34971

 

Beslutningstema

Fredensborg Bibliotekerne har et ønske om i 2015 at finde midler til etablering af en selvbetjeningsløsning på Humlebæk Bibliotek i stil med selvbetjeningsløsningen på Fredensborg Bibliotek. Kulturudvalget skal beslutte, om der skal bevilliges tilskud fra Kulturpuljen til delvis finansiering af dette formål.

Sagsfremstilling og økonomi

Som led i at imødekomme borgernes stigende forventninger om tilgængelighed til folkebibliotekernes tilbud har mere end 100 biblioteker i Danmark siden 2010 etableret selvbetjeningsløsninger, som giver borgere adgang til at besøge bibliotekerne i en udvidet ubetjent åbningstid med brug af sundhedskort og adgangskode. I tråd med dette har Fredensborg Bibliotek siden februar 2012 givet kommunens borgere selvbetjent adgang alle ugens dage kl. 10-22 året rundt.


Gode erfaringer med selvbetjening på Fredensborg Bibliotek

Erfaringerne fra Fredensborg Bibliotek viser, at borgerne er glade for selvbetjeningsløsningen og passer godt på biblioteket. 91 % af biblioteksbrugerne i Fredensborg har benyttet selvbetjening og 78 % bruger biblioteket mere på grund af de gode åbningstider(Kilde: Rambølls nationale brugerundersøgelse for danske folkebiblioteker, 2013).


Dette afspejles i besøgsstatistikken, som viser en besøgsstigning på 3,5 % i 2013 og 6,5 % i 1. halvår 2014 på Fredensborg Bibliotek, mens besøgstallet i samme periode har været faldende på Nivå og Humlebæk biblioteker. Det er således tydeligt, at de udvidede åbningstider, som selvbetjening muliggør, får borgerne til at bruge biblioteket mere.


Humlebæk kan løse ønsket om selvbetjening på kyststrækningen

Baseret på erfaringerne fra Fredensborg ser administrationen et stort potentiale i at udvide selvbetjeningsløsningen til Humlebæk Bibliotek. Flere borgere rejste allerede ønsket i brugerundersøgelsen 2013, og personalet på Humlebæk Bibliotek oplever en stadig stigende efterspørgsel på udvidede åbningstider. Selvbetjening på Humlebæk Bibliotek vil samtidig imødekomme behovet for udvidede åbningstider på kyststrækningen for borgere, som har svært ved at komme til Fredensborg.


En fleksibel teknisk løsning

Administrationen vurderer, at både de fysiske rammer og bibliotekets eksisterende funktion som kulturhus med omfattende mødelokalebenyttelse gør Humlebæk Bibliotek egnet til selvbetjening. Selve udstyret er fleksibelt og vil i øvrigt kunne tages i brug uanset bibliotekets fysiske placering.


Tidsplan

Afhængig af muligheden for tilvejebringelse af den fornødne finansiering vil implementering finde sted i første kvartal 2015.


Økonomi

Det samlede budget udgør 192.000 kr. som udspecificeret i følgende budgetskema.

Udgift

Specifikation

Pris

Sikring af bygning

Overvågning, alarm, sikring af administrativt netværk

80.000 kr.

Teknisk udstyr

Selvbetjeningssystem med persontæller

75.000 kr.

Øvrige udgifter

Brandsikret pengeskab, nedtagning af rullegitter og 2 stk. glaspartier, diverse aflåsning, uforudsete udgifter

37.000 kr.

Udgifter i alt

 

192.000 kr.Administrationens bemærkninger

Fredensborg Bibliotekerne har i 2014 ikke økonomi til at foretage investering i en selvbetjeningsløsning på Humlebæk, men planlægger, at et eventuelt mindreforbrug på regnskab 2014 kan indgå i finansiering.


Et eventuelt bidrag fra Kulturpuljen i år vil bruges til fx indkøb af teknisk udstyr.

Bevilling

Der er 316.000 kr. tilbage i Kulturpuljen 2014

Retsgrundlag

Lov om biblioteksvirksomhed  af 17.5.200 med ændringer samt lovbekendtgørelse nr. 914 af 20.8.2008.

Kompetence

Kulturudvalget

Indstilling

At der bevilges et tilskud fra Kulturpuljen 2014 i størrelsesordenen 50.000-100.000 kr. til etablering af selvbetjening på Humlebæk Bibliotek.

Beslutning i Kulturudvalget den 06-11-2014

Med 6 stemmer for (A, B, I, O og V) vedtog udvalget fra Kulturpuljen 2014 at bevillige et beløb på 100.000 kr. til etablering af selvbetjening på Humlebæk Bibliotek.


1 medlem Ulla Hardy-Hansen (C) stemte imod og begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 24-11-2014

Sagen sendes tilbage til udvalget til fornyet drøftelse