Nr.192 - Gebyrer for erhvervsaffald 2015

Sagsnr.: 10/45603

 

Beslutningstema

Godkendelse af gebyrer / takster for erhvervsaffald for 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Lovgivningen (Miljøbeskyttelsesloven samt Affaldsbekendtgørelsen) foreskriver, at gebyrer for affaldshåndtering, affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger (for både husholdninger og erhverv) skal fastsættes af kommunalbestyrelsen.


Gebyrer for erhverv omfatter følgende ordninger:


Grundgebyr – Taksten omfatter kommunens udgifter til: administration, planlægning, anvisningsordninger, information, regulativer mv. Det dækker endvidere virksomhedernes del af det gebyr, kommunen skal betale for den nationale regulativdatabase og det nationale affaldsdatasystem, der administreres af Miljøstyrelsen.

Genbrugsplads – Taksten for genbrugsplads giver den enkelte virksomhed ret til at benytte kommunernes genbrugspladser. Ordningen er en frivillig tilmeldeordning og administreres af Nordforbrænding.

Farligt affald – Taksten for farligt affald giver den enkelte virksomhed ret til at aflevere farligt affald op til 200 kg/år.

Dagrenovation – Taksten for dagrenovation omfatter afhentning af sække / minicontainere til dagrenovation 1 gang om ugen.


En vigtig forudsætning i forbindelse med fastsættelse af affaldsgebyrer er et nærmere kendskab til evt. overskud / underskud i de forskellige affaldsordninger for erhverv.


I forbindelse med gebyrberegning er der behov for at kunne tage politisk stilling til evt. takstnedsættelse eller takstforhøjelse. Det skal nævnes, at de forskellige affaldsordninger skal ”hvile økonomisk i sig selv”.


Administrationen har følgende bemærkninger til de enkelte gebyrer/takster:


Grundgebyr. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal grundgebyret opkræves hos alle opkrævningsberettigede virksomheder, som det er blevet siden 2010. Virksomhederne kan dog ifølge bekendtgørelsen søge specifikt om fritagelse herfor.


Grundgebyret skal dække kommunens udgifter til opgaver i forbindelse med udarbejdelse af affaldsplaner, regulativer, behandling af ansøgning om dispensation fra benyttelsespligt, nationale affaldsdatabaser m.m.


Grundgebyret skal betales af alle virksomheder med en omsætning over 300.000 kr. Bestemte brancher (bilag 8) og virksomhedsformer (bilag 9) er stadig fritaget ligesom i 2010 - 2014. Det betyder, at der i Fredensborg Kommune opkræves grundgebyr hos ca. 1.550 virksomheder, mens ca. 3.500 virksomheder fritages på forhånd.


Med baggrund i regnskab for 2013 er der konstateret underskud mellem gebyrindtægter og de budgetterede udgifter. Der forventes også underskud i 2014.


Tillige er der også konstateret et akkumuleret restance (kr. 726.564,-), der skyldes at en række virksomheder undlader at betale grundgebyret, grundet ophør, flytning, etc. Ca. 129 virksomheder er overført til inddrivelse hos SKAT.


Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal ordningerne hvile økonomisk i sig selv over en årrække. Ud fra dette princip foreslås en moderat stigning (50 kr./år) af grundgebyret i 2015. Hovedårsagerne er følgende:


Der har været en del sagsbehandling vedr. ansøgninger om fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyrer for 2013 (ca. 300 ansøgninger inkl. skriftlige henvendelser). Behandling af ansøgninger er tids- og ressourcekrævende og de nuværende indtægter fra grundgebyret dækker ikke de administrative ressourcer, der er nødvendige til at løse opgaven.


Dertil skal det nævnes, at de virksomheder der bliver fritaget (ca. 150 stk om året) for betaling af grundgebyr ikke bidrager til at betale for de administrative udgifter kommunen påføres, hvilke medfører et mindre provenu til at dække kommunens udgifter til administration af fritagelser, planlægning af affaldsordninger. Det giver således højere grundgebyr til de resterende virksomheder.


Konkret foreslås grundgebyret for erhverv hævet - fra 445 kr. til 495 kr., eks. moms. Det er efter administrationens vurdering nødvendigt at tildele erhverv en større del af administrationsudgifterne. Den foreslåede ændring af grundgebyret vil betyde en forøgelse af indtægterne på ca. 75.000 kr., eks. moms/ år.


Det kan nævnes, at Fredensborg Kommune ligger under - eller på niveau med gebyrstørrelsen for erhverv sammenlignet med vores nabokommuner (Allerød: 856 kr., Hørsholm: 415 kr., Helsingør: 706 kr., og Rudersdal: 400 kr., alle beløb er for 2014 og eks. moms).

 

Virksomhedstype

Takst 2013, eks. Moms

Takst 2014 eks. moms

Takst 2015 eks. moms

Alle virksomheder

395,0

445,0 

495,0 


Dagrenovation fra erhverv. Dette punkt behandles under gebyrer for husholdningsaffald (dagrenovation), der behandles politisk i december 2014.

 

Genbrugsplads og farligt affald. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal genbrugspladsgebyr, herunder gebyr for farligt affald fortsat kun opkræves hos virksomheder, der tilmelder sig genbrugspladsordningen.

 

Affaldsbekendtgørelsen blev ændret med virkning fra den 1. januar 2013 og den væsentligste ændring blev, at kommunerne har åbnet for adgang til genbrugspladserne for virksomheder i hele landet.

 

For at undgå at virksomhederne vælger den billigste genbrugsplads eller den med den bedste service, indførte Nordforbrænding og I/S-kommunerne et fælles koncept for genbrugspladserne med fælles serviceniveau og fælles takster.

 

En del af det fælles koncept er, at tilmeldingen til genbrugspladsordningen sker via tegning af et abonnement for hele året. Det har således ikke været muligt at betale for et enkelt besøg.

 

Nordforbrændings bestyrelse har den 16. september 2014 godkendt takster for brug af genbrugspladserne for både erhverv og husholdninger i 2015. Taksterne skal godkendes af kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner.

 

Taksterne for 2015 er fastsat af Nordforbrænding ud fra de forventede udgifter til virksomhedernes brug af genbrugspladserne, samt harmonisering af serviceniveauet. Dette baseres blandt andet på årsregnskabet 2013, og prognose for 2014 samt erhvervstilmeldinger i samme periode.


Ifølge Nordforbrændings foreløbige regnskab for driften af pladserne kan taksterne i 2015 fastholdes på samme niveau som i 2013 og 2014.

 

Det er dog et krav i henhold til affaldsbekendtgørelsen, at udgifterne for driften af genbrugspladserne fordeles mellem husholdninger og erhverv i forhold til de foretagne brugerundersøgelser. Der bliver foretaget en ny brugerundersøgelse, der skal kortlægge fordelingen af affaldet.  Hvis fordelingen i brugerundersøgelsen ændrer væsentligt på forudsætningerne, kan det blive nødvendigt at justere taksterne.


Med disse forbehold er det imidlertid vurderingen, at de nugældende takster for erhverv kan fastholdes uændret i 2015.

 

Gebyret for adgang til genbrugspladsen, der inklusive bidrag til farligt affald, er frivillig og afspejler de enkelte kategoriers anvendelse af pladserne, i henhold til brugerundersøgelse gennemført i oktober 2012 samt budgettet for 2015.

  

Virksomhedstype

Antal tilmeldte i 2014 *

Takst 2014, eks. moms

Takst 2015, eks. moms

Takst 2015, inkl. moms

Øvrige virksomheder

650

800

800

1.000

Håndværkere (0-1 ansatte)

150

4.800

4.800

6.000

Håndværkere (2-10 ansatte)

100

9.500

9.500

11.875

Håndværkere (over 10 ansatte)

30

12.600

12.600

15.750

*Antal forventede tilmeldte virksomheder i Nordforbrændings fælleskoncept

 

Dagsbilletter/periodebilletter

Flere håndværkere og anlægsgartnere udtrykker ønske om muligheden for at købe dagsbilletter eller periodebilletter som alternativ til årsabonnementet, specielt virksomheder, der ikke har bopæl i området. Derfor har Nordforbrænding undersøgt mulighederne for at indføre en månedsbillet som alternativ til årsabonnementet.


Nordforbrændings bestyrelse vedtog på møde d. 16. september 2014 følgende model som løsning/supplement i det eksisterende betalingssystem:


      Månedsbilletten sælges via Nordforbrændings webshop. Salget supporteres af Nordforbrændings callcenter for erhvervsaffald.

      Der kan max. købes 3 månedsbilletter pr. år pr. virksomhed. Herefter er virksomheden henvist til at købe et årsabonnement til fuld pris.

      Billetten købes til én bil, og kommer i form af et mærkat til forruden på samme måde som årsbilletten.

      Prisen foreslås fastsat til kr. 1.000 ekskl. moms. pr. bil for en måneds adgang til genbrugspladsen, uanset virksomhedens branche og størrelse.


Ordningen med månedsbilletter iværksættes pr. 1. januar 2015 og evalueres ultimo 2015 med henblik på eventuelle justeringer.


Det skal bemærkes, at der via Nordforbrændings fælleskoncept siden den 1. januar 2013 tages højde for erhvervslivets adgang på tværs af kommunegrænserne. Virksomhederne oplever samtidig en markant forhøjelse af serviceniveauet, idet pladsernes åbningstid, udover at være ens er blevet udvidet væsentligt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen. 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der bliver udarbejdet materiale og et takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer til kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At forslag til gebyrer for erhvervsaffald for 2015 godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-11-2014

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Ergin Øzer (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-11-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 24-11-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.