Nr.53 - Forebyggelsesråd

Sagsnr.: 14/2322

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2014-17 har Byrådet vedtaget at etablere et forebyggelsesråd for seniorer.

 

Byrådet skal godkende Rådets rammer og sammensætning, herunder kommissoriet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Forslaget om et Forebyggelsesråd blev oprindelig fremsat af Seniorrådet. Det er derfor forventningen at Forebyggelsesrådets primære fokus vil være ældreområdet.

Rådet referer til Social- og Seniorudvalget.


Forslag til rådets rammer og kommissorium er blevet til i et samarbejde mellem Center for Kultur, Idræt og Sundhed (borgerrettet forebyggelse) og Center for Ældre og Handicap (patientrettet forebyggelse).

De juriske rammer har Center for Politik og Strategi bidraget med.


De centrale anbefalinger omfatter følgende principper:

Rådet sammensættes af interessenter på området; Seniorråd og Ældresagen

Rådet skal arbejde med både den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse

Arbejdet skal have fokus på nationale anbefalinger på forebyggelsesområdet

Rådets anbefalinger skal have fokus på den regionale sundhedsprofil for Fredensborg Kommune, befolkningsprognoser og kommunens Sundheds-, Ældre- og Handicappolitikker.

Sekretariatsbetjening af Center for Kultur, Idræt og Sundhed

Ledelsesmæssig forankring i Center for Ældre og Handicap


Sammensætningen af rådet foreslås således:


Rådet består af 7 medlemmer.

To medlemmer udpeget af Seniorrådet

To medlemmer udpeget af Ældresagen

Et medlem fra Center for Kultur, Idræt og Sundhed (borgerrettet forebyggelse)

Et medlem fra Center for Ældre og Handicap (patientrettet forebyggelse)

Centerchef/souschef fra Center for Ældre og Handicap


Forebyggelsesrådet vælger selv sin formand blandt de 4 medlemmer fra Seniorråd/Ældresagen.


Formanden vælges for en to årig periode.Økonomi

Der er afsat 200.000 kr. årligt i perioden 2014-2017, hvoraf kr. 150.000 foreslås anvendt til sekretariatsbetjening af Forebyggelsesrådet.


De øvrige midler disponerer Forebyggelsesrådet selv over til afholdelse af temamøder, honorar til særligt sagkyndige, diæter, forplejning o.lign.


Rådet nedsættes umiddelbart efter Byrådets godkendelse af kommissorium og efterfølgende udpegning af medlemmer.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At rammer og kommissorium for forebyggelsesrådet godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 17-03-2014

Bemærkninger i sagen fra Seniorrådet og DH-medlemmerne i Handicaprådet indgik i sagens behandling.


Indstilles godkendt, dog således at antallet af medlemmer udvides med ét medlem udpeget af DH og ét medlem fra dagcentrene.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Anbefaler Social– og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 31-03-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget med den bemærkning, at kommissoriet også skal omfatte velfærdsteknologi.