Nr.48 - Ændring af forældreegenbetalingen

Sagsnr.: 13/17215

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Takster for forældreegenbetalingen i fritidshjem og fritidsklub gældende fra 1. august 2014

Sagsfremstilling og økonomi

Som følge af den nye folkeskolereform, der træder i kraft 1. august 2014 er åbningstiden blevet nedsat i fritidshjem og fritidsklub, som følge af den længere skoledag.


Åbningstiden er nedsat med 200 timer årligt i fritidshjem og 350 timer årligt

i fritidsklub. Den nye åbningstid fremgår af nedenstående skema


Åbningstid

Ugentlig åbningstid, timer

I alt, årligt


Skoleuger

Ferieuger


Fritidshjem

22,50

52,50

1.414,50

FritidsKlub

16,25

35,00

   993,00


I forbindelse med reduktionen af åbningstiden, er budgettet for fritidshjem og fritidsklub blevet tilpasset, således at der vil være samme serviceniveau efter 1. august 2014, hvor skolereformen træder i kraft, som der var før skolereformens indførelse. Det betyder at, i de timer som fritidsinstitutionerne nu har åbent, er bemandet på samme niveau som før.


Kommunen må opkræve 30% i forældreegenbetaling for fritidshjem og 20% for fritidsklub, af de budgetterede udgifter til tilbuddene. Idet budgettet er blevet reduceret, svarende til den mindre åbningstid, skal forældreegenbetalingen ligeledes reduceres, således at den fortsat svarer til henholdsvis 30% og 20%.


Den nye forældreegenbetaling, samt ændringen i betalingen fremgår af nedestående skema:

Takst pr. måned

Takst fra 1.8.2014

Takst før 1.8.2014

Ændring pr. år

Fritidshjem

       742 kr.

       903 kr.

     1.932 kr.

FritidsKlub

       315 kr.

       389 kr.

        888 kr.


De nye takster betyder, at den samlede årlige forældreegenbetaling vil blive reduceret med 4,2 mio. kr. Det bemærkes, at såfremt man politisk senere beslutter at omdanne klubberne til SFO’er og samtidig hæve forældrebetalingsandelen, så vil taksterne målt i kroner igen skulle sættes op.

Bevilling

Den manglende indtægt i form af forældrebetalingen på 4,2 mio. kr. indgår som en del af den samlede økonomi i den nye skolereform.

 

De 4,2 mio. kr. udgør en del af nettomerudgifterne ved at fastholde organiseringen i klubber frem for at omdanne til SFO’er, der giver mulighed for at øge forældrebetalingsandelen. Den samlede merudgift vurderes til 5,4 mio. kr. (de 4,2 mio. kr. plus 1,2 mio. kr. i besparelse som følge af at dækningsgraden vurderes at falde i SFO-scenariet pga. de højere takster).

 

De 5,4 mio. kr. er lidt lavere end beregningerne med udgangspunkt i KL’s generelle forudsætninger pegede på. Tidligere var den samlede merudgift vurderet til op til 6,4 mio. kr.

 

De opdaterede beregninger med udgangspunkt i kommunens egne konkrete personaletal og –lønninger vil indgå i bevillingssagen som byrådet skal tage stilling til ved budgetrevisionen 30/4-2014.

 

Den 16.12.2013 besluttede byrådet, at den udestående finansiering skal tages op i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. april 2014 eller alternativt på budgetforhandlingerne vedrørende budget 2015. Der er ikke afsat særskilt bevilling til merudgifter ved skolereformen.

Retsgrundlag

Kommunernes styrelseslov

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

-

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Forældrene skal orienteres, senest tre måneder før ændringen træder i kraft.

Indstilling

Administrationen indstiller

At forældreegenbetalingen ændres pr. 1. august 2014, i fritidshjem fra 903 kr. til 742 kr. pr. måned og i Fritidsklub fra 389 kr. til 315 kr. pr. måned

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10-03-2014


Fraværende: Charlotte Bie (V) og Ergin Øzer (A).


Anbefaler administrationens indstilling.


Udvalget spurgte, hvordan den økonomiske udfordring på 5,4 mio. kr. opgøres. Spørgsmålet tages op på et kommende møde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Anbefaler Børne– og Skoleudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 31-03-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.