Nr.42 - Overførsler fra 2013 til 2014 (drift og anlæg)

Sagsnr.: 13/42519

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der er seks temaer i sagen

 

Drift

 • Beslutning om de automatiske overførsler fra 2013 til 2014
 • Stillingtagen til dispensationsansøgninger fra områder og institutioner om ekstraordinære overførsler ud over de automatiske overførsler      
 • Stillingtagen til redegørelser fra områder og institutioner, hvor de gældende overførselsregler ikke har været overholdt 
 • Stillingtagen til håndtering af mer-/mindreforbrug på de institutioner der har ligget på politikområde 10 i 2013 og ved budgetrevisionen pr. 30/11-13 er flyttet til politikområde 14 fra 2014.

Anlæg

 • Stillingtagen til automatiske overførsler fra 2013 til 2014
 • Stillingtagen til overførsel af rådighedsbeløb for 2013, der endnu ikke er frigivet 

Sagsfremstilling og økonomi

Der er i 2013 et samlet mindreforbrug på driften på 65,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf anbefales det, at der overføres 55,3 mio. kr. til 2014.

 

På anlægsområdet er der et samlet mindreforbrug i 2013 på 11,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På anlægsområdet anbefales det, at der overføres 10,5 mio. kr. til 2014.

 

Som det ses af tabellen nedenfor er de samlede overførsler på områder med +/- 5 pct. overførsler stigende fra 2012 til 2013.

 

1.000 kr.

2012 til 2013

2013 til 2014

+/- 5 pct overførsler

26.558

31.595

100 pct overførsler

22.179

21.852

Dispensationer

 101

1.832

Ingen overførsler

-16.645

-31.997

 

 

 

 

 

 

Anlæg (overførsler)

47.383

10.508

 

 

 

 

På de indsatsstyrede områder (med ingen overførsel) ses tilsvarende et stigende merforbrug fra 16,6 mio. kr. i overførsel til 2013 til 32 mio kr. overført til 2014.


18,2 mio. kr. ud af det samlede merforbrug i 2013 på i alt 32 mio. kr. vedrører politikområderne Handicap og Socialpsykiatri samt Udsatte børn og Unge. På begge disse områder er i foråret 2014 udarbejdet nye masterplaner, hvori merforbruget håndteres.

 

På anlægsområdet er overførslerne faldet betydeligt i forhold til sidste år. Det bemærkes dog, at ved budgetrevisionen pr. 30/11-13 blev overført anlægsmidler for 41,7 mio. kr.


Mindreforbruget på anlæg er større end forudsat, hvilket alt andet lige giver en lille styrkelse af kassebeholdningen i forhold til budgetterede. Forbedringen vil dog kun være midlertidig i det omfang mindreforbruget overføres til budget 2014.

 

Driftsområdet 

I Kommunens Håndbog om Økonomistyring skelnes mellem tre typer af overførselsadgang på driftsområdet:

 

+/- 5 pct. overførsel

På de rammestyrede områder bliver der automatisk overført mindreforbrug op til 5 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbrug over 5 pct. skal forklares i en redegørelse og overføres som udgangspunkt ikke.

 

Det er tilladt at have et merforbrug på op til 5 pct., idet merforbruget skal indhentes/nulstilles i det efterfølgende år. Merforbrug over 5 pct. skal forklares i en redegørelse. Al merforbrug overføres til næste regnskabsår.

 

De automatiske overførsler indenfor +/- 5 pct. overførselsadgang udgør fra 2013 til 2014 i alt 31,6 mio. kr. (se evt. bilag 1 og 2).

 

100 pct. overførsel

Der er 100 pct. overførsel for visse puljer og projekter (ofte med ekstern finansiering). Der er her tale om betingede bevillinger, hvilket vil sige, at bevilling og overførsel kun kan anvendes til det vedtagne formål.

De automatiske overførsler med 100 pct. overførselsadgang udgør fra 2013 til 2014 i alt 21,9 mio. kr. (se evt. bilag 1 og 5).

 

Ingen overførsel

Der er ingen overførsel på de indsatsstyrede områder, hvor det i overvejende grad er udefra kommende omstændigheder som fx konjunkturer og mængder, der bestemmer forbruget.

 

Områder med ingen overførsel har i 2013 et merforbrug på 32 mio. kr. (se evt. bilag 1 og 6). 

 

Ansøgninger om dispensation fra overførselsreglerne


Ansøgninger om overførsel ud over de automatiske overførsler

Det er indeholdt i den gældende overførselsmodel, at der er adgang til at ansøge om at overføre budgetbeløb udover de automatiske overførsler. Der har således været en proces på alle områder hvor institutioner og områder har fået mulighed for at ansøge om yderligere overførsel fra 2013 til 2014.

 

Det bemærkes i den sammenhæng, at 5 pct. af det korrigerede budget i overførselsadgang giver ret vide rammer for de enkelte områder/institutioner.

 

Samlet set er der modtaget ansøgninger om ekstraordinære overførsler udover de automatiske på 2,5 mio. kr. mio. kr. Heraf anbefales 1,8 mio. kr kr. til ekstraordinær overførsel. Oversigt over dispensationsansøgninger fremgår af bilag 4.

 

Det anbefales, at imødekomme nedenstående dispensationsansøgninger:


Skoler - uforbrugte midler fra lærerkonflikten

I to dispensationsansøgninger (i alt 0,6 mio. kr.) ansøges om overførsel af mindreforbrug ud over 5 pct. grænsen vedrører ikke forbrugte lønmidler under lærerkonflikten maj 2013. Med Byrådets beslutning fra 30. september 2013 blev det fastslået, at de ikke brugte lønmidler i forbindelse med konflikten skulle bruges decentralt til kompetence og skoleudvikling.

 

Møllevejens Skole søger om dispensation ved Møllevejens Skole til overførelse af 197 t. kr. fra 2013 til 2014, der skal bruges på aktiviteter i forbindelse med implementering af skolereformen


Ombygningsudgifter til Lindegården

Derudover søges dispensation (0,9 mio. kr.) til afholdes af udgifter i forbindelse med ud- og ombygningen af Lindegården.


Ungdomsklub i Kokkedal

Kokkedal Ungdomsklub søger om dispensation for overførselsreglerne, og ønsker at overføre 204 t.kr. fra 2013 til 2014. For at oppebære en forsvarlig drift af ungdomsklubben i 2014 er det nødvendigt at tilføre budgettet ekstra midler. Ungdomsklubben drives i et partnerskab med Nordsjællands Politi, og den tværgående styregruppe undersøger alle muligheder for at tilføre klubben ekstra midler i 2014. Der har i 2013 været et mindreforbrug, fordi klubben var lukket nogle måneder, og ledelsen har bevidst opsparet så stor en del af 2013 budgettet for at styrke 2014 budgettet.


Integrationsområdet

Slutteligt søger integrationsområdet om overførsel af 20 t.kr. fra 2013 til 2014, ligeledes for at oppebære en forsvarlig drift af Kokkedal Ungdomsklub. Mange af aktiviteterne i klubben har et integrationsfokus.


Øvrige dispensationsansøgninger

Øvrige dispensationsansøgninger anbefales, jf. normal praksis -  ikke imødekommet.

 

Opgaveflytninger

Fra budget 2014 er børnehandicapområdet flyttet fra politikområde Udsatte Børn og Unge til politikområde Handicap og Socialpsykiatri. Det anbefales, at mindreforbruget følger de to institioner fra Udsatte børn og Unge til Handicap og Socialpsykiatri.

 

Oversigt over overførslerne på de tre typer af overførselsadgange fremgår af bilag 1. 


1.000 kr.

Forbrug
2013

Korr. budget
2013

Rest. korr.
budget
2013

Overførsel i alt

+/- 5 %

1.550.031

1.593.662

43.631

31.595

100 %

20.440

42.292

21.852

21.852

Ingen overførsel

748.790

716.793

-31.997

0

Anbefalinger (dispensationsansøgninger)

-

-

-

1.832

 I alt

2.319.261

2.352.747

33.486

55.279Anlægsområdet

 

Automatiske overførsler
Jf.  kommunens Håndbog om Økonomistyring gælder det på anlægsområdet at allerede frigivne uforbrugte anlægsmidler automatisk kan overføres til næste år og derpå kan anvendes i det nye år uden forudgående anmodning.

 

Delvist frigivne rådighedsbeløb
På anlægsprojekter, hvor kun en del af rådighedsbeløbet er frigivet, skal der søges dispensation om overførsel af det resterende rådighedsbeløb. 

Overførte anlægsprojekter som endnu ikke er frigivet, følger kommunens vedtagne økonomistyringsprincip på anlægsområdet, hvor anmodninger om frigivelse af rådighedsbeløb skal behandles i forbindelse med budgetrevisionerne, før bevillingen kan tages i anvendelse.

 

Opsummerende bemærkninger til overførsel af anlægsprojekter fra 2013 til 2014


Af bilag 7 ”Anlægsprojekter til overførsel” fremgår alle anlægsprojekter for 2013 der søges overført til 2014 samt en liste over afsluttede projekter der ikke skal overføres. Anlægsprojekterne er opdelt på:

 

-             Anlægsprojekter hvor hele rådighedsbeløbet er frigivet

Disse anlægsmidler kan overføres automatisk uden dispensationsansøgning jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Indenfor denne kategori søges der om overførsel af samlet 25,9 mio. kr.

 

-             Anlægsprojekter hvor rådighedsbeløbet ikke er frigivet

For disse projekter er der ikke automatisk overførselsadgang, der skal derfor gives en begrundelse for at budgettet skal overføres. For denne kategori søges der om overførsel af samlet – 1,2 mio. kr. De 1,2 mio. kr. er et resultat af at der overføres et merforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. ”modernisering af fiberring” og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. ”Vedligeholdelse af Humlebækhallen”. Begrundelsen for at det enkelte anlægsbudget skal overføres findes i bilaget


-             Anlægsindtægter 2013


For 2013 budgetteredes med anlægsindtægter for samlet 16 mio. kr. Heraf er realiseret 1,8 mio.kr. De resterende 14,2 overføres til 2014.

 

1.000 kr.

Regnskab 2012

Forbrug 2013

Korr. Budget 2013

Rest. korr. Budget 2013

Overførsel i alt

Anlægsprojekter hvor hele rådighedsbeløbet er frigivet

99.650

74.871

100.787

25.916

25.916

Anlægsprojekter hvor rådighedsbeløbet er delvist/ikke frigivet

2.510

1.430

250

-1.180

-1.180

Anlægsindtægter 2012

-4.875

-1.823

-16.051

-14.228

-14.228

Afsluttede anlægsprojekter

1.583

1.210

1.779

569

0

I alt

98.868

75.688

86.765

11.077

10.508

  

Bevilling

1.000 kr.

2014

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

Drift 

 

 

 

 

+/- 5 %

31.595

0

0

0

100 %

21.852

0

0

0

Anbefalede ansøgninger

1.832

0

0

0

Drift i alt (netto)

55.279

0

0

0

 

 

 

 

 

Anlæg

 

 

 

 

Anlægsprojekter hvor hele rådighedsbeløbet er frigivet

25.916

0

0

0

Anlægsprojekter hvor rådighedsbeløbet ikke er frigivet

-1.180

0

0

0

Anlægsindtægter 2013

-14.228

0

0

0

Anlæg i alt (netto)

10.508

0

0

0

 

 

 

 

 

I alt

65.787

0

0

0

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

At Byrådet;

 

Drift

 1. Godkender de automatiske overførsler.
 2. Godkender administrationens anbefalinger vedr. ansøgninger om ekstraordinære overførsler
 3. Tager de modtagne redegørelser for områder og institutioner til efterretning
 4. Godkender indstillingen om håndtering af mer-/mindreforbrug på de institutioner der har ligget på politikområde 10 i 2013 og ved budgetrevisionen pr. 30/11-13 er flyttet til politikområde 14 fra 2014.

Anlæg

 1. Godkender administrationens anbefalinger i bilag 7 om overførsel af anlægsprojekter fra 2013 til 2014
 2. Godkender administrationens anbefaling om at allerede frigivne anlægsmidler i 2013 på overførte anlægsprojekter, fortsat er frigivet og til disposition i 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Anbefaler administrationens indstillinger med den bemærkning, at der er fuld overførselsadgang vedr. venskabsbykomiteen.

Beslutning i Byrådet den 31-03-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.