Nr.41 - Regnskab 2013

Sagsnr.: 13/47166

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Administrationen fremlægger regnskab 2013 med henblik på godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskab 2013 viser et overskud på den primære drift på 85 mio. kr., hvilket svarer nogenlunde til det oprindeligt vedtagne budget. Årets resultat bekræfter, på linje med resultatet fra 2012, at den gode økonomistyringspraksis og –kultur er fastholdt. I 2012 var driftsoverskuddet på 15 mio. kr.


Anlægsregnskabet viser nettoanlægsudgifter på 75,7 mio. kr. hvilket svarer til det oprindeligt vedtagne budget, men godt 11. mio. kr. under korrigeret budget da der blandt andet er anvendt færre udgifter til kapacitetsudvidelse på Lystholm og Bygningsvedligeholdelse. De 11 mio. kr. overføres til 2014.


Samlet resultat for drift og anlæg er et overskud / kasseopbygning på 9,4 mio.kr. svarende til oprindeligt budget, men godt 50 mio. kr. bedre end korrigeret budget.


Regnskabsresultat 2013

Oprindeligt Budget 2013

Korrigeret Budget 2013

Regnskab 2013

(1.000 kr.)

 

 

 

 

I. Det skattefinansierde område

 

 

 

Skatter, tilskud og udligning

-2.416.512

-2.417.802

-2.418.518

Driftsvirksomhed incl. Statsrefusion

2.319.078

2.352.747

2.316.111

Renter og kursregulering

17.168

17.416

17.316

Primært driftsresultat

-80.266

-47.639

-85.090

Anlægsvirksomhed

75.850

86.765

75.688

Resultat af det skattefinansierede område

-4.416

39.126

-9.402

 

 

 

 

II. Forsyningsvirksomheder

 

 

 

Drift

0

0

3.149

Anlæg

0

0

0

Resultatet  af forsyningsvirksomheder**

0

0

3.149

 

 

 

 

III. Lån og balanceforskydninger

 

 

 

Optagne lån (alm. Drift)

-29.100

-44.100

-29.086

Afdrag på lån

44.320

43.683

43.014

Balanceforskydninger

-3.411

-3.078

55.380

Resultat af lån og balanceforskydninger

11.809

-3.495

69.308

 

 

 

 

Ændringer af likvide aktiver *

7.393

35.631

63.055

* + forbrug af likvide midler / - forøgelse af likvide aktiver

** Forsyningen er udskilt som selvstændigt aktieselskab. Udgiften vedrører affaldshåndtering.Kassebeholdningen var ved årets indgang på 116,5 mio.kr. og ved udgang var den 38,5 mio.kr. Faldet blev på 78 mio.kr. og var planlagt ved budgetlægningen.


Den gennemsnitlige kassebeholdning faldt i 2013 på grund af stort anlægsforbrug i 2012 til ny skole ved Vilhemsro samt overdragelsen af opgaver til Udbetaling Danmark i 2012 / 2013. Kassebeholdningen opgøres som gennemsnit af indestående i bank gennem det sidste år.

Gennem 2013 blev den langfristede gæld nedbragt med 20 mio. kr. Afdrag på gæld udgjorde netto 14 mio. kr. i 2013. Hertil kom kursgevinster med videre på ca. 6 mio. kr.


Samlet bidrager Lån og Balanceforskydninger med et kassetræk på 69 mio. kr. I korrigeret budget var der forventet en forøgelse af likvide aktiver på 3,5 mio. kr. Samlet påvirkning af kommunens likvide aktiver er ændring/ kassetræk på 63 mio. kr. hvilket primært kan tilskrives balanceforskydninger som følge af regningsbetalinger mellem årene.


For yderligere uddybning af regnskabet henvises til regnskabsberetningen i Regnskab 2013 (udkast).


Overførslerne fra 2013 til 2014 på den primære drift udgør i alt 55,3 mio. kr., hvilket er godt 6 mio. kr. højere end overførslerne mellem 2012 og 2013. På anlæg overføres ca. 11 mio. kr. Overførselssagen bliver behandlet som en særskilt sag.


Regnskabet vil efter behandling i Byrådet blive oversendt revisionen for gennemgang og godkendelse. Revisionsberetning med påtegning vil blive forelagt Byrådet i juni måned.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Regnskab 2013 vil være tilgængeligt på Fredensborg Kommunes hjemmeside efter Byrådets godkendelse.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender regnskab 2013 og oversender til revisionen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-03-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 31-03-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.


Med den bemærkning, at det tilføjes, at Fredensborgs Kommunes økonomi er sund, men udfordret. Desuden skal også Venskabsbyskomiteen nævnes, som § 17.4.