Nr.39 - Anmodning om indkaldelse af stedfortræder fra byrådsmedlem Hanne Berg

Sagsnr.: 14/9293

 
Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Byrådsmedlem Hanne Berg anmoder om indkaldelse af stedfortræder i perioden fra 1. april 2014 til 30. juni 2014 grundet fravær som følge af arbejdsmæssige forhold.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådsmedlem Hanne Berg anmoder om indkaldelse af stedfortræder i perioden fra 1. april 2014 til 30. juni 2014.


Anmodningen begrundet i fravær som følge af arbejdsmæssige forhold.


Hanne Berg deltager således i byrådsmødet den 31. marts 2014, hvorefter 1. suppleanten Ole Bergmann skal indtræde.


Hanne Berg oplyser samtidig, jf. styrelseslovens § 28, stk. 2, at Ole Bergmann også skal indtræde i Hanne Bergs udvalgsposter og andre hverv i den nævnte periode.


Hanne Berg genoptager byrådsarbejdet og alle andre poster og hverv den 1. juli 2014.


Adgangen til stedfortræderindkaldelse følger af styrelsesloven § 15, stk. 2:Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

 

 

Bestemmelsen oplister således en række lovlige forfaldsgrunde, som også begrunder indkaldelse af stedfortræder.

 

Pligter i medfør af et kommunalbestyrelsesmedlems ansættelsesforhold kan begrunde lovligt forfald. Dette er tilfældet, uanset at kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er lønmodtagere, efter § 16 b har ret til fravær fra arbejdet i det omfang, det er nødvendigt for at varetage det kommunale hverv.


I relation til, at Hanne Berg er formand for Børne- og Skoleudvalget bemærkes det, at næstformandeni formandens midlertidige fraværvaretager dennes opgaver, indtil udvalget måtte beslutte at vælge en ny midlertidig formand.

 

Det er alene udvalget, der har kompetence til at træffe beslutning om valg af udvalgsformand, herunder midlertidig udvalgsformand.

 

Ved et fravær af den omhandlede længde vil Hanne Berg fortsat oppebære sine vederlag i fraværsperioden, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 30.

Bevilling

Stedfortræderen har ret til vederlag, herunder også udvalgsvederlag, dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af byråd og udvalg.

 

I det omfang Ole Bergmann overtager alle Hanne Bergs poster, herunder udvalgsformandsposten i Børne- og Skoleudvalget, vil Ole Bergmann i de tre måneder oppebære et vederlag på kr. 63.447,-.

 

Efter vederlagsbekendtgørelsens § 10 gælder, at et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, dog højst i 9 måneder.

 

Vedkommende vil dog i den pågældende periode ikke modtage sit normale udvalgsvederlag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven §§ 15, 22 og 28.


Vederlagsbekendtgørelsen §§ 6, 10 og 30.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Ole Bergmann vil blive orienteret om sin indtræden som stedfortræder, ligesom der vil blive orienteret til relevante instanser om Hanne Bergs fraværsperiode.

Indstilling

  1. At Byrådet tager til efterretning, at Hanne Berg har lovligt forfald i perioden 1. april 2014 til 30. juni 2014.

  1. At Ole Bergmann indkaldes som stedfortræder.

  1. At Byrådet tager til efterretning, at Ole Bergmann indtræder i Hanne Bergs udvalgsposter og andre hverv.

Beslutning i Byrådet den 31-03-2014

Administrationens indstillinger vedtaget.