Nr.89 - Områdeledelse dagcentre

Sagsnr.: 14/12780

 
Thomas Bak (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Søndergaard (V), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Godkendelse af funktionsmæssig områdeledelse på dagcentrene Lindehuset og Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

Aktiverende dagtilbud til ældre er organiseret på to forskellige måder i kommunen.

I Nivå og Kokkedal er dagtilbuddet samlokaliseret med plejecentrene Mergeltoften og Egelunden. Der er ikke selvstændig ledelse af disse dagtilbud, som hører under centerlederen.


I Humlebæk og Fredensborg er der to selvstændige dagcentre i egne lokaler

dels Lindehuset i Fredensborg og dels dagcentret i Humlebæk. Der er selvstændig ledelse af disse dagcentre.


Alle fire tilbud drives i henhold til Servicelovens §79


§ 79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud

til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende

sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for,

hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

 

Disser dagtilbud er målrettet kommunens pensionister og efterlønsmodtagere.
Dagcenter er et åbent tilbud for selvhjulpne borgere. Der kræves således ikke visitation for at bruge disse tilbud. Tilbuddene er gratis for brugerne.


Som led i effektiviseringsbestræbelserne for at indhente prioriteringsbidraget

foreslås det ledelsesmæssigt at sammenlægge dagcentrene Lindehuset og Humlebæk.


Dagcentrene er personalemæssigt meget små organisationer med højst 5 faste medarbejdere på hvert dagcenter, derudover et antal frivillige. Ledelsesopgaven er således overskuelig.

Aktuelt er lederstillingen i Humlebæk Dagcenter vakant. Der skal således ikke iværksættes opsigelser i forbindelse med ændringerne.

Lederne indgår i et vist omfang i de daglige aktiviteter, der er således behov for at fastholde antallet af stillinger på de to dagcentre. Den ene lederstilling ændres således til en medarbejderstilling.


En fælles ledelse vil styrke muligheden for øget sammenhæng og samarbejde mellem dagcentrene. 


Sammenlægning af ledelsen vil ligeledes reducere den anvendte tid til ledelseskoordinering, ledermøder etc.. Det vil frigøre ressourcer til det daglige arbejde med de ældre i dagcentrene opgavevaretagelsen, når enhederne i forvejen er små. 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At der indføres funktionel områdeledelse på dagcentrene Lindehuset og Humlebæk Dagcenter.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-05-2014

Imod administrationens indstilling stemte 4: Liste A, Ø, B

For administrationens indstilling stemte 3: Liste V og O


Udvalget kan således ikke tiltræde administrationens indstilling om indførelse af funktionel områdeledelse på dagcentrene Lindehuset og Humlebæk.


Efter mødets afholdelse blev det opdaget, at der var en fejl i kompetencefeltet. Ifølge delegationsplanen er det Byrådet, der har kompetence i sager af denne type, hvorfor sagen er overført til ØK/Byråd og kompetencefeltet er blevet tilrettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2014

Udvalget anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling efter afstemning:


For stemte: 9 A, B, C, F, I og O


Imod stemte: 2 V idet administrationens indstilling ønskes.

Beslutning i Byrådet den 26-05-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget