Nr.88 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2015

Sagsnr.: 14/10560

 
Thomas Bak (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Søndergaard (V), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Udviklingsstrategi til Den sociale rammeaftale 2015 forelægges Byrådet til godkendelse.


Udviklingsstrategien har forinden været i høring i Handicaprådet på deres møde den 27. marts 2014. Sagen skal behandles i følgende udvalg efterfølgende: Social- og Seniorudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Udviklingsstrategi for 2015
Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

 

Udviklingsstrategien blev drøftet i KKR Hovedstaden den 14. marts 2014, hvor KKR anbefalede strategien til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Nedenfor opsummeres udvalgte centrale konklusioner og fokusområder fra Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale for 2015.

 

Tilbud omfattet af udviklingsstrategi 2015

Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 er:

 • De højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen

·      Højt specialiserede tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbuddet kan drives rentabelt og med høj faglighed.

·      Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, hvor tilbuddets eksistens er nødvendig for selvforsyning i regionen, og hvor målgruppens behov ikke kan varetages af andre tilbud i regionen.

 • Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen.

 

Der er i hovedstadsregionen særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. Derudover er der opstillet fælleskommunale procedurer i Styringsaftale 2014, som kan hjælpe med, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles i regionen.

 

Bevægelser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, eller andre indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 Opsummering af konklusioner og fokusområder

 

 

Der kan konstateres nogle bevægelser og tendenser inden for målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde, som har direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi4. De væsentligste konklusioner er følgende:

 • På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015.
 • Generelt forventer kommunerne i hovedstadsregionen i de kommende år en uændret udvikling i målgruppernes størrelse på det specialiserede socialområde og specialundervisning.
 • Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er fortsat præget af strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet.
 • Kommunerne har stort fokus på styring, effektiv drift og metodeudvikling i den faglige indsats.
 • Stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger og afvigelser fra den generelle udviklingstendens er dog med til at understrege, at der i 2015 fortsat er behov for styring og fælles koordination af området for at sikre den mest hensigtsmæssige tilbudsvifte og organisering af specialiserede social- og undervisningstilbud.

 

Væsentlige udviklingstendenser i målgrupperne:

 • En væsentlig andel af kommunerne i hovedstadsregionen forventer en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne voksne med stofmisbrug, voksne med alkoholmisbrug, voksne med sindslidelse, voksne med dobbeltdiagnose og hjemløse voksne.
 • Kommunerne i hovedstadsregionen forventer generelt en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme).
 • En væsentlig andel af kommunerne forventer en stigning i antallet af børn og unge med sindslidelse, børn og unge med psykosociale problemer samt børn og unge med misbrug.
 • En række kommuner forventer, at der sker en stigning i antallet af voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens.
 • For enkelte målgrupper vurderer en nævneværdig, men mindre andel af kommunerne, at der vil ske et fald i antal borgere, bl.a. for børn og unge med udviklingshæmning.

 

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2015 udvalgt en række fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi:

 • Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse
 • Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet
 • Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose
 • Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud
 • Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder

 

Særlige temaer i hovedstadsregionen

Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien til behandling i 2015.

 

For Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 er de særlige temaer følgende:

 • Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er valgt af KKR Hovedstaden)
 • Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse (Temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold)

 

Proces for rammeaftale 2015

Rammeaftalen består i henhold til bekendtgørelsen for området af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Styringsaftalen til Den sociale rammeaftale 2015 vil blive behandlet i KKR Hovedstaden den 11. juni 2014, og efterfølgende sendt til politisk godkendelse i kommunerne.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftale m.v. på det sociale område og på det almene ældreområde samt bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 samt tilhørende bilag (bilag 1-7) kan findes som særskilte dokumenter på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk

Indstilling

 1. At Byrådet godkender Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2015.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 05-05-2014

Administrationens indstilling anbefales.


Fraværende: Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-05-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2014

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.

Beslutning i Byrådet den 26-05-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.