Nr.87 - Revidering af kriterierne for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Sagsnr.: 14/9547

 
Thomas Bak (V), Knud Løkke Rasmussen (V), Lars Søndergaard (V), Ergin Øzer (A)

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte nye kriterier for tildeling af midler fra § 18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Sagsfremstilling og økonomi

På udvalgsmødet 2. december 2013 besluttede det daværende Social og Sundhedsudvalg, at kriterierne for tildeling af midler efter § 18 skulle fremlægges ved et kommende møde i Social- og Seniorudvalget til drøftelse.


Administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til reviderede kriterier samt revision af praksis for behandling af ansøgninger mv. jf. punkt 1-6.


 1. Hvilke kriterier, midlerne skal tildeles efter
 2. Hvilke særlige indsatsområder, man ønsker at støtte
 3. Hvornår ansøgningerne skal behandles i udvalget
 4. Hvorvidt der skal indføres en øvre/nedre beløbsgrænse for tildeling af midler fra § 18 puljen
 5. Hvorvidt der skal stilles krav ved markedsføring af projekter med tilskud.
 6. Hvornår de nye kriterier skal træde i kraft

Behandling af ansøgninger sker i en politisk nedsat styregruppe, der indstiller over for Social – og Seniorudvalget. Den nuværende organisering er vedtaget af Byrådet i 2010, og en ændring vil derfor kræve en byrådsbeslutning såfremt udvalget ønsker en ændring af den organisering.


Nuværende praksis

Vedlagt i bilag 1 findes et notat, som beskriver puljen i dag, inklusive nuværende indsatsområder, kriterier, ansøgningsfrister, tildelingstidspunkt, udviklingen i antal ansøgninger, deres størrelse, bevillinger mv.


Fremtidig praksis

I dag er kriterierne for tildeling af midler fra § 18 puljen ikke præcist beskrevet.  Administrationen foreslår, at man både præciserer rammerne for, hvilke typer aktiviteter, puljen støtter og hvilke, man ikke kan forvente støtte til.

 

1)  Forslag til hvilke kriterier midlerne skal tildeles efter

 • Aktiviteter, der bæres af frivillig ulønnet arbejdskraft
 • Aktiviteter, der foregår i et samarbejde mellem flere frivillige foreninger eller mellem frivillige foreninger og kommunen
 • Aktiviteter, der skaber opmærksomhed om frivilligt socialt arbejde og sociale tilbud (f.eks. oplysningsvirksomhed, annoncering, trykning af foldere/programmer, større arrangementer)
 • Aktiviteter, der er nyskabende i forhold til målgruppe eller aktivitetsindhold
 • Aktiviteter, der styrker sociale netværk og fællesskaber
 • Aktiviteter, der giver borgere med særlige behov nye muligheder, øger deres livskvalitet mm.
 • Aktiviteter, der styrker og udvikler den frivillige sociale indsats (f.eks. kurser for frivillige)
 • Projekter og initiativer, som går på tværs af kommunegrænser kan søge støtte fra den fælleskommunale pulje. 

 

Forslag til beskrivelse af, hvilke typer af aktiviteter, der sædvanligvis ikke ydes tilskud til:


 • Administration, herunder løn, porto, kontorartikler, telefon og kørsel. Der kan dog ydes støtte til drift i særlige tilfælde – f.eks. i en etableringsfase og i forbindelse med større samarbejdsprojekter
 • Udflugter, rejser og fortæring, som ikke er en del af en aktivitet for målgruppen (altså fx for de frivillige alene)
 • Den frivillige indsats, der alene består af bestyrelsesarbejde
 • foreninger, organisationer eller enkeltaktiviteter, som primært har et politisk/religiøst/underholdende/kommercielt formål
 • Landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm.

 

Styregruppen og Social- og Seniorudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående.


2)   Forslag til puljens særlige indsatsområder:

Administrationen foreslår, at de fire nuværende indsatsområder for puljen opdateres, så de fremover kommer til at være:

 

·          Sundhedsfremme og forebyggelse for socialt udsatte grupper

·          Samskabelse af velfærdsydelser med særligt fokus på socialt udsatte og svage grupper

·          Handicap

·          Ældre

  

3)    Forslag til tidspunkt for politisk behandling af ansøgningerne

I dag fremlægges ansøgningerne for Social- og Seniorudvalget ved møderne i hhv. juni og december.


På baggrund af det stigende antal ansøgninger jf. bilag 1, foreslår administrationen, at Social- og Seniorudvalget fremover får fremlagt ansøgningerne til behandling ved møderne i hhv. juni og januar.


Udviklingen i antallet af ansøgninger forventes fortsat at være størst i forbindelse med ansøgningsrunden i november, hvor hovedparten af midlerne fordeles.


Behandlingen af ansøgningerne fra ansøgningsrunden i maj ved udvalgets møde i juni fastholdes, så ansøgerne kan få besked inden sommerferien.

 

4) Forslag til beløbsgrænse for bevillinger

I dag er der ikke besluttet nogen grænse for, hvor små eller store beløb, der kan bevilges fra puljen. Administrationen foreslår, at der indføres en nedre og en øvre beløbsgrænse for bevillinger.


Administrationen foreslår en nedre grænse på 5.000 for puljens bevillinger af hensyn til afvejningen af administrativ tid forbundet med at behandle ansøgningen i forhold til det arbejde, der kan udføres med en bevilling under 5.000 kr.


Administrationen foreslår samtidig en øvre grænse på 100.000 kr. for puljens bevillinger af hensyn til mulighederne for at prioritere puljens midler og støtte et bredt udsnit af foreninger og projekter.


Dermed bortfalder samtidig de eksisterende særlige krav til bevillinger over 100.000 kr., om at disse bevillinger udbetales i tre rater, og at der skal indsendes delregnskab forud for udbetaling af næste rate.


5) Forslag til krav ved markedsføring af aktiviteter

Administrationen foreslår, at retningslinjerne præciserer, at det skal  fremgå, at Fredensborg Kommune har ydet tilskud til aktiviteten, såfremt der udarbejdes markedsføring, annoncer, program eller lignende for aktiviteten.

Arrangørerne forpligter sig til at markedsføre arrangementet, således at aktiviteten kan komme flest mulige borgere til gavn.

 

6)   Forslag til ikrafttræden af reviderede retningslinjer

Administrationen anbefaler, at de nye kriterier træder i kraft i forbindelse med behandling af ansøgninger gældende for budgetår 2015. Det vurderes, at der herved vil være god tid til en informationsindsats.


Organisering af bevillingsprocessen

I dag fordeles midlerne i puljen ved, at Byrådet har nedsat en styregruppe, som tager stilling til de indkomne ansøgninger og anbefaler fordeling over for Social- og Seniorudvalget.


Et alternativ til denne praksis er, at styregruppen nedlægges, således at Social- og Seniorudvalget fremover fordeler midlerne direkte efter en grundig gennemgang, hvor administrationen fremlægger en sag for hver enkelt ansøgning. Hver sag vil indeholde et resume af ansøgningen, et overblik over, hvorvidt foreningen tidligere har modtaget tilskud, og om der er søgt andre puljer parallelt. Sagen vil også indeholde en vurdering af, hvorvidt ansøgningen ligger inden for puljens kriterier samt en anbefaling af, hvorvidt den skal modtage en bevilling eller et afslag. 


Administrationen bemærker, at denne organisering vil give en øget gennemsigtighed i ansøgningsprocedure og beslutningsgrundlag.


Den vil samtidig betyde en omfattende dagsorden, når hver enkelt ansøgning lægges frem som en selvstændig sag. Ligeledes vil det være en større administrativ opgave at udarbejde de mange sager, og hvis udviklingen med flere ansøgninger fortsætter, vil opgaven vokse tilsvarende.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Servicelovens § 18.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

1)    Ændringer i kriterierne for puljen til frivilligt socialt arbejde vil fremgå af hjemmesiden, og vil blive meldt ud til paraplyorganisationer og foreninger.

Indstilling

 1. At forslag til nye kriterier for, hvilke typer aktiviteter, som kan modtage tilskud, godkendes.
 2. At forslag til nye indsatsområder godkendes.
 3. At forslag til nyt tidspunkt for behandling i udvalget godkendes
 4. At forslag til fremtidige beløbsgrænser for puljens bevillinger godkendes
 5. At forslag til krav ved markedsføring af projekter med tilskud godkendes.
 6. At forslag til tidspunkt for de nye kriteriers ikrafttræden godkendes
 7. At den nuværende organisering af bevillingsproces fastholdes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-05-2014

Ad indstillingens pkt.1: Administrationens indstilling vedtaget, idet bemærkes at ét eller flere kriterier skal være opfyldt. Kriterierne er ikke oplistet i prioriteret rækkefølge.


Ad indstillingens pkt. 2: Socialt frivilligt arbejde med fokus på livskvalitetsforbedrende aktiviteter og tiltag for udsatte grupper, børn, ældre, handicappede, familier eller enkeltindivider.


Ad indstillingens pkt. 3, 4 og 6: Administrationens indstilling vedtaget.


Ad indstillingens pkt. 5: Administrationens forslag vedtaget med den ændring, at arrangørerne opfordres til at markedsføre arrangementet, således at aktiviteten kommer flest mulige borgere inden for målgruppen til gavn.


Ad indstillingens pkt. 7: Udvalget anbefaler, at styregruppen nedlægges.


Sagen videresendes til Byrådet til afgørelse for så vidt angår indstillingens pkt. 7, idet spørgsmålet om nedlæggelse af styregruppen henhører under Byrådets kompetence.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-05-2014

Økonomiudvalget anbefaler, at styregruppen nedlægges (Indstillingens punkt 7)


Ulla Hardy Hansen (C) tog forbehold.

Beslutning i Byrådet den 26-05-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.