Nr.96 - Budgetrevision 30.4.2014

Sagsnr.: 14/11747

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø), Ole Bergmann (F), Bo Hilsted (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Godkendelse af budgetrevision 30. april 2014 for årene 2014-2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevisionen pr. 30.04.2014 omfatter alle politikområder, dvs. både drift, finansiering og anlæg. Dermed giver budgetrevisionen et samlet billede af kommunens forbrug og forventet regnskab for 2014 pr. 30. april 2014.


Samlet for perioden 2014 – 2017 søges der om en tillægsbevilling på i alt 3,2 mio. kr., jf. Tabel 1. Heraf vedrører 2,5 mio. kr. skolereformen, jf. nedenfor.


De egentlig tillægsbevillinger er markeret med rødt i bilag 1. Herudover indeholder budgetrevisionen en lang række budgetneutrale omplaceringer. Dels mellem politikområderne, herunder mellem anlæg og drift, og dels forskydninger mellem årene, primært anlægsudgifter, der udskydes fra 2014 til 2015.

 

En mere detaljeret gennemgang af de ansøgte tillægsbevillinger for alle politikområder fremgår af bilag 1.

 

Tabel 1. Resultat af budgetrevisionen pr. 30.04.14. hele tusinde kroner 

+ for merudgift og - for mindreudgift/merindtægter

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014-2017

Drift

-5.395

2.681

2.892

658

658

836

Anlæg

-7.711

12.456

-2.000

0

0

2.745

Finansiering

-403

0

0

0

0

-403

Total for alle politikområder

-13.509

15.137

892

658

658

3.178

 

Hertil kommer en teknisk ændring, hvor drifts- og anlægsreserverne i 2014 flyttes fra ”reservationer på kassen” til egentlige budgetposter I alt 15,2 mio. kr., jf. tabel 2. Formelt er der tale om tillægsbevillinger.

 

Tabel 2. Drifts- og anlægsreserven

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014-2017

 

Driftsreserve

 

 

6.952

0

0

0

0

6.952

 

Anlægsreserve

 

 

 

 

 

 

 

8.241

0

0

0

0

8.241

 

Total

15.193

0

0

0

0

15.193

 
 
 

 

 

De reelle tillægsbevillinger vedrører driftsområdet og omfatter:

 

·         På baggrund af Byrådet vedtagelse af rammerne for den nye skolereform søges der på politikområde skoler om en tillægsbevilling på 1 mio. kr. i 2014 hhv. 1,5 mio. kr. i 2015.

 

·         På politikområde Borgerservice, administrativ og politisk service søges om en tillægsbevilling til dækning af et merforbrug vedr. tomgangshusleje. Det er blevet stadig sværere at udleje specielt Egedalsvænge, hvorfor der forventes en stigning i forbruget i de kommende år. I 2014 kan merforbruget finansieres indenfor rammen, mens der i 2015 søges om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr.

 

·         På politikområde Erhverv og Turisme søges om en tillægsbevilling til at dække kommunens andel af kontingentet til resultatkontrakten mellem KKR og Væksthus Hovedstadsregionen. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. fra 2014 og frem.

 

·         På politikområde Erhverv og Turisme søges om 0,24 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. t.kr. i fra 2015 og frem, hvilket alene skyldes en skævhed i det afsatte budget til kontingent.


anlægsområdet er tillægsbevillingerne samlet budgetneutrale. De største poster vedrører flytninger mellem årene:


·         Midler til Vedligeholdelse af vejkapitalen 7 mio. kr. flyttes fra 2014 til 2015

 

·         Klimaprojekt Kokkedal på netto 5,7 mio. kr. flyttes fra 2014 til 2015

 

Øvrige korrektioner på politikområde 18 Anlæg budgetneutrale flytninger mellem drift og anlæg.

 

Ved budgetrevisionen per 30. april 2014 søges om frigivelse af anlægsmidler for 9,9 mio.kr. Af de 9,9 mio. kr. vedrører de 5 mio. kr. midler, der søges bevilliget ved budgetrevisionen. 

 

På området finansiering søges om en samlet tillægsbevilling i 2014 på netto -0,4 mio. kr. hvoraf 0,1 mio. kr. udgør en budgetneutral korrektion med politikområde Fritid og Idræt.

 

Derudover henledes opmærksomheden på, at drifts- og anlægsreserverne i 2014 på såvel drifts- som anlægsområdet blev teknisk indarbejdet som en del af kassebeholdningen. Med denne budgetrevision foreslås reserverne igen indarbejdet i økonomisystemet, hvorefter driftsreserven systemmæssigt igen vil fremgå af driftsbudgettet og tilsvarende, at anlægsreserven vil indgå som en del af anlægsbudgettet. Der er tale om tekniske ændringer, der formelt set skal behandles som tillægsbevillinger. Reelt set har pengene hele tiden været ”øremærket”.  

 

Af udgiftsneutrale korrektioner på driftsområdet mellem politikområderne. Kan nævnes:

 

  • I forbindelse med den nye skolereform, skal der flyttes budget fra fritidshjem og klub, til skolerne. Fritidshjem og klubbers budgetter nedsættes, med hvad der svarer til en reduktion i åbningstiden på 200 timer årligt i fritidshjem og 350 timer årligt i klubberne. Forældrebetalingen nedsættes pr. 1. august 2014, således at forældrebetalingsandelen fortsat udgør 30% i fritidshjem og 20% i klub. Korrektionen foretages mellem politikområde Skoler og politikområde Børn.

 

  • Budget vedrørende forebyggende hjemmebesøg er fejlagtig placeret under det indsatsstyrede område på politikområde Pleje og Omsorg, hvorfor der ved denne budgetrevision anmodes om at relateret budget flyttes til det rammestyrede område på samme politikområde.

 

  • Kommunale tjenestemænd er fratrådt og på den baggrund tilbageføres lønsum fra relevante politikområder, svarende til forskellen mellem kommunernes genforsikringsprocent og den overenskomstmæssige pensionsprocent. Tjenestemænd i den lukkede gruppe og reglementsansatte pædagoger er fratrådt og på den baggrund foretages korrektioner vedrørende lønsum svarende til pensionsbidraget.

 

 

 

Årets resultat, bevillingsreserven mv.

Denne budgetrevision medfører, at der samlet for perioden 2014 – 2017  tages 3,2 mio. kr. op af kommunekassen. Derudover foretages en teknisk ændring (tillægsbevilling), hvor drifts- og anlægsreserverne i 2014 flyttes fra kassen til politikområde Borgerservice, administrativ og politisk service samt politikområde anlæg.

 

Nedenfor er der gjort lidt grundigere rede for budgetrevisionens betydning for årets resultat, driftsbevillingsreserven mv.

 

Tabel 3 viser de samlede ændringer i resultatet fra vedtaget budget til korrigeret budget.

1.000 kr.

2014

2015

2016

2017

2018

Vedtaget budget

-26.088

-12.151

-12.453

-20.331

-49.371

 

 

 

 

 

 

Tillægsbevillinger:

117.572

13.850

-1.650

-1.650

-1.650

Finansieret af kassen

 

 

 

 

 

Budgetrevision 30.11.13(*)

41.839

-80

-80

-80

-80

Overførsel, drift og anlæg

65.980

0

0

0

0

Modernisering af fiberring

9.100

8.600

-1.200

-1.200

-1.200

Provision ved lånegaranti

-370

-370

-370

-370

-370

Toftegårdsvænget renovering

0

200

0

0

0

Kunstgræsbane

-5.500

5.500

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Finansiering af driftsreserven (i kassen)

 

 

 

 

 

Midler til Kokkedal Ungdomsklub

200

0

0

0

0

Tilskud julefilm

1.000

0

0

0

0

Masterplaner

3.300

0

0

0

0

Rent arbejdsmiljø for brandmænd

273

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Finansiering af anlægsreserven (i kassen)

 

 

 

 

 

Udearealer ved Baunebjerskolen

1.050

0

0

0

0

Legeplads ved Rolfsvej i Nivå

200

0

0

0

0

Hastighedsdæmpende foranst.gennem Søholm

500

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Korrigeret budget inden budgetrevision 30.04.14

91.484

1.699

-14.103

-21.981

-51.021

 

 

 

 

 

 

Budgetrevision 30.04.14

1.684

15.137

892

658

658

 

 

 

 

 

 

Korrigeret budget efter budgetrevision 30.04.14

93.168

16.836

-13.211

-21.323

-50.363

Negativt fortegn er overskud/kasseopbygning. Positivt fortegn er underskud/ kassetræk.

(*) Den store tillægsbevilling ved budgetrevisionen 30.11.13 indeholdt blandt andet store overførsler på anlægsområdet mellem 2013 og 2014, hvorfor den store tillægsbevilling i  2014 var modsvaret af den stort set tilsvarende mindrebevilling i 2013.

 

 

Den gennemsnitlige likviditet pr. 30. april 2014 var 39,7 mio.kr.

 

 Beskrivelse: /Files/Files/Bilag/Byrådet (SysId=12)/2014/juni/24-06-2014/Open/Images/c5cfcb6082ae4f69a7c96dd6c90fd929.gif

 

Alle politikområderne er anmodet om at se på det forventede regnskab. Det forventede regnskab fordelt på de enkelte politikområder fremgår af bilag 1

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

 

Bevillingstabel

 

2014

2015

2016

2017

2018

I alt

Drift

1.557

2.681

2.892

658

658

8.446

Finansiering

-403

0

0

0

0

-403

Anlæg

530

12.456

-2.000

0

0

10.986

Total

1.684

15.137

892

658

658

19.029 

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen.

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

1)

Bilag 1. Dokumentationsark, budgetrevisionen 30/4-14 (66893/14)

2)

Bilag 2 - Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler (72024/14)

Indstilling

1.   At den samlede budgetrevision pr. 30.04.2014 godkendes, herunder at de samlede ansøgte tillægsbevillinger på driftsområdet på 8,4 mio. kr., på finansieringsområdet på -0,4 mio. kr. samt på anlægsområdet på 11 mio. kr. godkendes som fremlagt.

2.   At ansøgningerne om frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på 9,9 mio. kr. godkendes 

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Byrådet den 24-06-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.