Nr.95 - Revisionsberetning vedrørende regnskab 2013

Sagsnr.: 13/47166

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø), Ole Bergmann (F), Bo Hilsted (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Revisionsberetning for årsregnskab 2013 fremlægges til godkendelse.


Revisionen deltager v. Registreret revisor Michael S. Nielsen og ledende revisor Anne Rønnebek fra BDO Kommunernes Revision under punktets behandling i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

BDO Kommunernes Revision har gennemgået og godkendt Fredensborg Kommunes regnskab for 2013 samt påtegnet regnskabet uden forbehold og bemærkninger.

 

Revisionens overordnede konklusion er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af kommunens aktiver og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.


Revisionens samlede vurdering er, at Fredensborg Kommune har en bæredygtig drift jf. budgetterne, samt af kommunen har en fornuftig styring af det likvide beredskab.


Som forvaltningsrevision – har revisionen i 2013 valgt at kigge på området Borgerstyret personlig assistance. Det er revisionens opfattelse, at kommunen har tilrettelagt en fornuftig økonomistyring af området, hvor der løbende følges op på udviklingen, samt løbende foretages afrapportering til ledelsen. I forbindelse med ny lovgivning på området for 2014 vil der på revisionens anbefaling blive udarbejdet en ny kvalitetsstandard.


Temarevisionen 2013 omhandlede kommunens hjemtagelse af refusion hen over året og omfatter blandt andet en gennemgang af kommunens forretningsgange for hjemtagelse af statsrefusion samt en gennemgang af den af ministeriet fremsendte liste over kommunens løbende refusionsanmodninger samt foreløbig og endelig restrefusion for 2012 på afgrænsede områder som eksempelvis integration og repatriering.


Revisionens vurdering er, at kommunen generelt har etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for den kvartalsvise refusionsanmodning, ligesom der foretages den nødvendige kvalitetssikring af de løbende refusionsanmodninger, som sikrer, at refusionsanmodningerne afspejler det faktiske udgiftsniveau på det enkelte område.


Ligeledes konkluderer revisionen, at kommunen har etableret et hensigtsmæssigt og velfungerende samarbejde mellem økonomicenter og de øvrige fagcentre i forbindelse med refusionsanmodningerne og opfølgningen herpå og at der foretages systematisk analyse af eventuelle forskydninger/afvigelser i de kvartalsvise refusionsanmodninger inden for budgetåret.


Revisionen har anbefalet, at kommunen foretager systematiske analyser på kvartalsvise løbende restafregninger samt og ændrer forretningsgange for kvartalsvise opkrævninger – ikke ændret siden 2010 - i forhold til ændret praksis for 2014 samt ændring i forbindelse med indførelse af nyt økonomisystem fra 2012.


Revisionen skal i henhold til revisionsbekendtgørelse påse, at kommunen har etableret procedurer for at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende på områder som Beskæftigelse, Integration og Sociale formål.


Revisionens konklusion herpå er, at kommunen har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på området vedrørende socialt bedrageri, idet:

·         Der er vedtaget politiske og strategiske retningslinjer for området

·         Der er tilrettelagt procedurer for samarbejdet med andre myndigheder

·         Der stilles krav om tilbagebetaling, hvis der er grundlag for det


Udkast til regnskab 2013 blev fremlagt for Økonomiudvalg og Byråd i marts 2014. Siden er der i samarbejde med revisionen foretaget rettelser i regnskabet; en samlet opgørelse over rettelserne fremgår af vedlagte notat ”ændringer til regnskab 2013”.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Offentliggørelse af det godkendte regnskab på kommunens hjemmeside.

Elektroniske bilag

Udkast til regnskab er tidligere udleveret. For endeligt regnskab henvises til kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At revisionens beretning tages til efterretning.
  2. At det endelige regnskab godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Byrådet den 24-06-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.