Nr.118 - Forhold vedrørende Skovbrynet og Skovengen, Kokkedal

Sagsnr.: 14/18509

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø), Ole Bergmann (F), Bo Hilsted (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte henvendelse fra beboere i Skovbrynet om forhold omkring stistrækningen, der blandt andet inkluderer Skovbrynet samt forholdene omkring Broengen/Skovengen.

Sagsfremstilling og økonomi

 Byrådets medlemmer er blevet kontaktet af en gruppe beboere på Skovbrynet i Kokkedal, som har fremsendt en statusrapport, hvor der redegøres for situationen i boligområdet, som den opleves af beboerne. Rapporten afsluttes med en række konkrete forslag til løsning af de problemer, der opleves i området.

Formanden har bedt om, at der sættes en sag på dette møde, hvor beboerne har foretræde, og hvor udvalget får mulighed for at drøfte sagen og indstille eventuelle løsningsforslag til videre behandling.

Der er fra Ole Bergmann (SF) kommet et ønske om også at belyse situationen omkring Hovedstien (den øst-vestgående sti) på strækningen mellem Skovengen og Egedalsvænge og forbi Broengen.

 

Skovbrynet

Som det fremgår af materialet tilsendt fra beboergruppen i Skovbrynet, har der gennem de sidste år været afholdt en række møder mellem Borgmesteren, repræsentanter for administrationen og politiet. Det sidste møde blev afholdt den 11. marts 2014. Disse møder er mundet ud i en række konkrete initiativer og tiltag. Således flyttede kommunen i efteråret 2013 den eksisterende bom øst for broen et stykke mod vest, og der blev opsat en ny bom umiddelbart vest for broen. Bommene blev suppleret med ”knallertkørsel forbudt” skilte. Bommene og skiltningen blev opsat efter aftale med politiet. Den nye bom skal dæmpe farten for hurtigkørende knallerter og cyklister og dermed forbedre sikkerheden i stikrydset umiddelbart vest for broen. Bommene betyder desuden, at politiet har nemmere ved at håndhæve forbuddet mod knallertkørsel.

 

Center for Plan og Klima vurderer, at strækningen er en af de mest benyttede stistrækninger i kommunen. Et forsigtigt skøn (der gennemføres en trafiktælling senere i juni 2014) er, at omkring et par tusinde mennesker passerer broen dagligt. Da broen og strækningen ad bl.a. Skovbrynet tjener som transportvej for beboere fra de almene boligområder til Kokkedal Station, vil en lukning af broen dagligt have stor betydning for mange mennesker.

 

I løbet af det sidste år har politiet opsat midlertidig videoovervågning på Skovbrynet to gange. Den ene gang i en begrænset periode på to uger, hvor kameraer blev opsat forskellige steder i området. I det andet tilfælde blev der opsat skjulte kameraer på en matrikel, hvor borgerne tidligere har været udsat for hærværk. Denne overvågning var opsat i en tidsperiode på to til tre måneder. I ingen af de to tilfælde blev der via overvågningen iagttaget episoder, der gav anledning til reaktion fra politi eller borgere.

 

Den 8. april 2014 blev der afholdt et møde mellem beboere og to medarbejdere fra politiets ETB-enhed, hvor konkrete initiativer blev drøftet.

Af mødet fremgik, at beboerne mente, at der var flere reelle anmeldelser end det fremgår af politiets registreringer, hvorfor det blev aftalt, at alle hændelser i området fremadrettet anmeldes til politiet, samt at borgerne skal gøre anmeldelsesmodtageren opmærksom på, at det skal noteres på døgnrapporten, også selvom det blot er en ”utryghedsskabende hændelse” og ikke en ”skarp” sag. Det blev også aftalt, at beboerne efterfølgende er velkomne til at kontakte de to medarbejdere fra ETB-enheden, med henblik på kontrol af, at anmeldelserne er oprettet samt kvalitetssikring, således at der kommer et retvisende billede med henblik på gerningstidspunkter osv. Dette vil betyde, at politiet kan planlægge en mere målrettet indsats for at pågribe eventuelle gerningsmænd.

 

Beboerne udtrykte ønske om, at der blev øget patruljering fra politiet i området, af såvel uniformerede samt civile patruljer. Det blev aftalt, at ETB-enheden vil øge opmærksomheden i området samt videregive oplysninger til ledelsen om problemerne, således at vagtcentralen samt det kørende beredskab er opmærksomme på det.

 

Politiet vil på udvalgsmødet fremlægge den seneste opgørelse over antal anmeldelser m.v. samt om planerne for afholdelse af lokale indsatser rettet mod ulovlig knallertkørsel m.v.

 

Center for Plan og Klima vil på mødet redegøre for trafiksituationen omkring broen og stistrækningen.

 

Skovengen

I 2013 var der en del problemer i området omkring Broengen og Hovedstien grænsende op til Skovengen med afsmitning til arealerne inde i bebyggelsen Skovengen. Problemerne handlede om ulovlig og uacceptabel kørsel på stier og andre steder i området, om hærværk, graffiti, indbrud og anden kriminalitet samt utryghedsskabende opførsel.

 

I 2014 har billedet ændret sig. Politiet gør opmærksom på, at de stort set aldrig træffer uroskabere i området, og beboerne har gennem beboerrepræsentanter i Styregruppen senest på styregruppemøde i Kokkedal på Vej i maj måned givet udtryk for, at problemerne i området er væsentligt reduceret.

 

Børne- og Skoleudvalget bevilgede i 2013 fra Tryghedsmidlerne 130.000 kr. til opsætning af videoovervågning af Hovedstien på den omtalte strækning. Som det fremgik af sagen fra mødet i Børne- og Skoleudvalgt den 1. oktober 2013 skulle overvågningen først etableres, når bestyrelsen i Skovengen havde behandlet sagen og besluttet, om man ønskede opsætningen. I forbindelse med styregruppemøde i Kokkedal på Vej i maj 2014 har bestyrelsen tilkendegivet, at man ikke ønsker denne overvågning, dels af frygt for, at problemerne kan risikere at flytte inden for i bebyggelsen, dels fordi man vurderer, at problemets omfang er blevet reduceret væsentligt.

 

Bestyrelsen har i stedet tilkendegivet et ønske om, at der kigges på mulighederne for at etablere chikaner eller andre forhindringer på Hovedstien, således at mulighederne for ulovlig og uhensigtsmæssig færdsel på stien yderligere reduceres.

 

I 2013 blev der af midler fra Tryghedspuljen etableret en bomløsning fra Hovedstien til børneinstitutionerne, og denne har bidraget til reduktionen i den ulovlige færdsel i området.

 

På udvalgsmødet vil Center for Plan og Miljø redegøre for mulighederne for at tilgodese beboernes ønske om yderligere initiativer.

Indstilling

At udvalget drøfter sagen.

Beslutning i Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats den 03-06-2014


Anbefaler over for Økonomiudvalget, at der afsættes finansiering til etablering af videoovervågning i begge ender af broen.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-06-2014

Social- og Seniorudvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats, idet det dog forudsættes, at den kommunale finansiering er lovlig.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Økonomiudvalget anbefaler Social- og Seniorudvalgets indstilling, og at indsatsen finansieres af anlægsreserveren (105.000 kr.). Ordningen evalueres efter 1 år.


Administrationen har efter økonomiudvalgets beslutning præciseret de bevillingsmæssige konsekvenser:

 

Forventet merforbrug/ finansiering (1.000 kr.)

Profitcenter

Omkostningssted/ PSP-element

2014

2015

2016

2017

6010200000

"Videoovervågning af bro""

105

0

0

0

6040200000

XA-0060402001-00001 "Anlægsreserven"

-105

0

0

0

Anlæg i alt

0

0

0

0

Beslutning i Byrådet den 24-06-2014

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.